553

 1. @ Esther: 10:42 pm, op 11/1. Zuster Esther hier zeg ik voluit Amen op. Alleen Jezus, Jezus, Jezus. Al dat gedebateer brengt verder niets. Ook voor jou, en de anderen Gods Zegen.

 2. AMEN! @Esther. Jeshua/Jezus waarschuwde zijn 7 Gemeenten voor vele valse profeten die zich daar zouden manifesteren in de eindtijd. Mattheus 24 en Openbaring 2 en 3.

  Jeremia 14:14 (NBG51)
  Maar de Here zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten [Pausen] in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.

  Hoe kunnen wij onderscheiden of een profeet namens JHWH spreekt of alle fabels uit zijn eigen dikke duim zuigt? Mozes geeft het goede antwoord in Deuteronomium 13…

  Tegen de verleiding tot afgoderij
  13:1 Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, 2 en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden [Pausen, Maria, Mormon, Yoga, Mindfulness, ev.] achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen – 3 dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer Niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de Proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse Hart en met uw ganse Ziel. 4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, Zijn Geboden houden en naar Zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. 5 Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij Afval gepredikt heeft van de Here, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft – om u af te trekken van de Weg, die de Here, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen…Lees zelf maar verder in Handelingen 20!

  Paulus bindt ook ons op het hart…

  Hebreeën 4:12…Alleen Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de Ogen van Hem, voor wie wij Rekenschap hebben af te leggen!!!

 3. Esther schreef:
  11/01/2020 om 10:42 pm
  Amen zeg ik hier op.
  Hartelijke groet en een fijne zondag

 4. Aan Esther: vanwege…11/01/2020 om 10:42 pm

  Als de pausen hadden geleefd als Petrus dan was Luther nooit in opstand gekomen, ofschoon hij monnik-priester is geworden op oneigenlijke gronden vanwege een hevig onweer..dus uit angst heeft hij een belofte aan God gedaan.

  Wat je in je reactie beweert moet ik helaas weerleggen, citaat: ..{Over welke Bijbel heeft u het dan???
  Als we met elkaar over Maria schrijven…. springt u naar andere teksten, ander onderwerp.
  Hebben we het over dat andere onderwerp, springt u weer naar Maria.
  We blijven alleen maar in een rondje draaien.
  Zolang u alles brengt onder dat katholieke sausje… nemen wij of ik…daar niets van aan.
  Velen van ons geloven niet in een Bijbelse leer overgoten door het katholieke sausje}.

  Laat ik het even wat anders verwoorden van wat je hierboven beweert, namelijk dat ik van de [hak op de tak spring] zoals men dat toch zegt. Juist Ik treed in details, haal andere teksten erbij die te zien zijn in hun samenhang, ik geef tekst en uitleg, trek conclusies en schuw geen consequenties…dit zijn jullie blijkbaar niet gewend want jullie antwoorden meestal in algemeenheden.. en herhalen steeds [de verloochening] van Petrus in de daden van zijn opvolgers..wiens voeten niet voor niets gewassen diende[n] te worden door de Heer en Meester zelf.

  Feitelijk zijn jullie het die binnen de cirkel van de rotonde willen blijven hangen en geen juiste afslag, richting durven nemen, die nodig is wat betreft het 6e zegel.. en dan steeds aankomen met het adagium, met de spreuk van o.a.: [een Bijbelse leer overgoten door het katholieke sausje].. terwijl Jezus Christus Petrus als opperherder ..met de Apostelen en hun opvolgers de bisschoppen, het leergezag gegeven is; ..doordat te ontkennen krijg je, zoals je zelf zegt.. {het tureluurs worden van al die geloofs-richtingen die allemaal maar mekkeren dat ze de waarheid hebben.. geloofs-richtingen, denominaties dus.. 30.000 of daaromtrent..over gehele wereld.

  Citaat: ..er is maar EEN waarheid… en dat is een Persoon, Jezus Christus de gestorven en opgestane Heere. En dat is voor mij {“genoeg”}… vandaar uit mag ik groeien. Alleen van uit de Heere door de H.Geest, {“anders niet”} .. in de juiste context begrepen is aan de uitspraak (maar niet de gehele uitspraak) ..niets op tegen.. maar van de andere kant verloochen je de ‘bijbelse’ !! opdracht aan Petrus (Matt.16:18-19) en de Apostelen (Matt.18:18)..en de bisschoppen hun opvolgers, tot aan de wederkomst bij het laatste oordeel.(“1e” komst [in het voorbijgaan] betreft het 6e zegel).

  De genoemde opdracht in: .. Nieuw Begin schreef: 08/01/2020 om 7:14 pm…….
  Hier ligt uw schuld…
  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen? .. (eigenlijk gesteld aan de opvolgers van Petrus en de bisschoppen, de opvolgers van de Apostelen) …Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?…… < Wat een tijdelijke uitbesteding is ..in de "kring" van de reformatie tot aan het 6e zegel,.. want de opdracht aan Petrus kan niet willekeurig verdeeld worden.

  Citaat: {Dit is dus [wat] de Bijbel ons leert’… [protest helpt niet]. Over welke Bijbel heeft u het dan???} …deze vraag kan ik routeneren met: ..over die bijbel [die doet begrijpen] dat het koningschap in Zacharia 6:12 hersteld wordt, met de koning (en opperherder–leider de Franse paus) geboren ten tijde van het herstel van Israël in onze tijd, naar Jeremia 33 en 23 ..dit als consequentie van die constatering..voor onze tijd geactualiseerd en ontsluierd.

 5. Aan @ Ramshoorn: vanwege..12/01/2020 om 9:24 am

  Wat jij beweert over wat uit de bijbel is weggelaten, staat gewoon in de Petrus Canisius vertaling.. ik heb het opgezocht.

  Citaat: ..Leugenachtig profeteren de profeten [Pausen] in mijn naam, {Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven}, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.

  Woorden van Jeremia pas je gewoon toe op het Petrus ambt…ieder weldenkend mens naar zijn natuurlijk denken kan weten dat de opdracht aan Petrus voortgezet moet worden bij zijn dood en bij de dood van de Apostelen …en naar Jeremia 33 en 23 zal het in Zacharia 6:11-12 geoptimaliseerd worden kort na het 6e zegel.

  Debatteren kan mensen tot inzicht brengen behalve als er rancune om de hoek komt kijken.
  Jezus Christus verschijnt over de gehele wereld en bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles ..ook zijn er bewijzen te over waar op voorspraak van heiligen en zeker Zijn Moeder mensen geholpen worden, dit toeschrijven aan de gevallen engelen is absurd… katholieke heiligen hebben wonderen verricht bij het leven en na dit leven en altijd in eenheid met de enige middelaar

  In deze eindtijd vóór het 6e zegel doet is het dan ook niet verwonderlijk dat de hemel ons wil waarschuwen op velerlei wijzen ..om zielen te redden.

 6. Hallo Piet1….
  Inderdaad, ik schreef dat we in een kringetje, rondje draaien.
  En dat is nu juist de moeilijkheid ….er is geen uitleg. U geeft zelf ook geen antwoord.

  Je legt iets uit, dan wordt het weer doordrenkt met de Katholieke leer.
  Pausen en bisschoppen, vliegen om de oren. Katholieke zieners, enz. enz.
  Dan kom je toch ook niet tot éénheid.
  Antwoorden komen er niet.

  Zelf geloof je toch ook niet in die verwrongen leer van Jehovah’s Getuigen!!!
  Wij geloven niet in de leer van de Rooms Katholieke Kerk.

  Ik weet dat er pausen, bisschoppen, kardinalen enz, zijn geweest, door de eeuwen heen, die wel bij Christus Jezus hoorden.
  De meeste daarvan hebben het met hun leven moeten bekopen.
  Net zo als miljoenen en miljoenen mensen, in de afschuwelijke martelkamers, verbrandingen, verbanningen, kruisigingen.
  Of wat Ramshoorn al schreef… enorme kindermisbruik.
  Zo satanisch, zo demonisch…
  Je snapt toch wel Piet1, dat ik en velen met mij, daar niet op zitten te wachten om daar visies of profetieën van te horen.

  En vergeet niet… dat ik het niet over jou persoonlijk schrijft…. alleen de leer van de RKK.
  Net zo als de leer van J.G. waar ik inzat… niet de mensen.

  De Heere is toch bezig om ieder die bij Hem hoort om uit het grote babylon te roepen.
  Zowel de Rkk of de JG of al die vele geloofsrichtingen, waar velen nog steeds verbonden zijn met de Roomse kerk.
  Veel zogenaamde geloofsrichtingen, zitten ongemerkt onder een demonische sfeer.
  Leuk om zoiets te zeggen… nee, het doet héél erg zeer.
  Zoveel mensen zonder Herder. Zoveel mensen dolen in het duister, en veel denominaties wijzen niet op Christus Jezus.
  Veel dwaalwegen.

  De teksten van Jeremia 23 en 33, alsook Zacharia 6: 12… Heb gelezen, ook de context, vergeleken met elkaar. Ik kan niet anders zeggen dat ik persoonlijk zie in die spruit, de Heere Jezus Christus. Hij is Zelf Die Tempel.
  Als dit voor mij zeker is, laat ik het zo.

  Piet1, het is goed zo… niets is aan jou persoonlijk gericht.
  Ik weet dat je ook goede Bijbelse punten heb, zonder die RK saus erover heen.
  Hopende dat we met elkaar kunnen schrijven, in Christus.

  Dank allemaal. Vaders zegen voor jullie allemaal.
  Liefs Esther

 7. @ Esther: 5:51 pm. En juist al die christelijke geloofsrichtingen maken het voor mij moeilijk. Iedre richting in het Christendom beweert dat zij alleen het op de juiste manier doen. En ik ben ervan overtuigd dat in iedere richting goede bedoelingen zijn. Maar zeer verwarrend allemaal. Ik hou me expliciet puur gericht op Jezus Messias. Door al de discussies wordt het er niet beter op. Persoonlijk kamp ik met ongemakken en beperkingen, en heb meegemaakt dat men me zei;”Geloof voldoende, en alles is genezen”. En als dat niet zo is, ben ik het zelf schuld. Zo pijnlijk allemaal. Ik worstel al meer dan genoeg zelf, met mijn onzekerheid of ik het wel goed doe voor de Here God. Wat mij helpt, is enkel mijn vertrouwen in de Messias Jezus Christus en de God van Abraham, Isaäc en Jacob.

 8. Beste @Piet. U schreef: Jezus Christus verschijnt over de gehele wereld”
  Antwoord: Ja dat geloof ik ook, Hij verschijnt volgens Zachariah 14 en Handelingen 1 als Jood en Koning op de Olijfberg in Jeruzalem.

  U schreef verder: Hij bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles”

  Antwoord: Waar kan ik dat lezen in de Bijbel Piet? Jeshua/Jezus is een Jood en is nooit katholiek geworden. Zijn 12 Apostelen waren ook allemaal Joden. Zie Openbaring 21:14. Hij onderhield de geboden van de Sjabbat [Exodus 20 en 31] en ging zeker nooit naar een kerk op zondag.

  U schreef: Ook zijn er bewijzen te over waar op voorspraak van heiligen en zeker Zijn Moeder mensen geholpen worden”

  Antwoord: U bedoelt zeker die Roomse Rozenkransgebeden aan Maria? Allemaal Roomse Fabels Piet. Waar kan ik haar voorspraak lezen in de Bijbel? Maria is dood en begraven! Deuteronomium 18 verbiedt ten strengste om te bidden tot de doden!!! Pausen vertellen Fabels over Maria dat ze altijd maagd bleef en ten hemel voer en zelfs middelares werd tussen God en mensen. Mattheus 1 kan uw ogen openen.

  Beste Piet, Er is maar één Middelaar tussen God en mensen en dat is Jeshua de Zoon van God. Zie 1 Timotheus 2:5.

  U schreef: katholieke heiligen hebben wonderen verricht bij het leven en na dit leven en altijd in eenheid met de enige middelaar”

  Antwoord: Ik heb over die zogenaamde wonderen van Maria in Lourdes en Fatima gelezen. De RKK gebruikt die oorden uitsluitend om simpele gelovigen een rad voor ogen te draaien, geld uit hun zakken te kloppen en vooral om hun dure souvenirs aan te smeren. Vergeet ook niet de peperdure hotelovernachtingen aldaar te kunnen slijten!

  Ik las het boek van de bekende Franse schrijver en Onderzoeksjournalist Emile Zola…

  Mijn reis naar Lourdes…
  Emile Zola. Reisbeschrijving. Uitgever: Conserve. Zola schrijft dit boek in 1893 en in 1894 werden er al direct 150.000 exemplaren van verkocht. Het Vaticaan plaatste zijn Roman Lourdes op de index van verboden boeken. [Rome plaatste ook 6 eeuwenlang de Bijbel op de Index van verboden boeken tot 1967] De furore van het boek werd er slechts groter door. Voor 1900 waren er al 150 drukken, en vertalingen in velerlei talen. Een eye-opener over het Bedrog van/in Lourdes!

  Misschien zou u het ook eens kunnen lezen?!

 9. Aan @ Ramshoorn vanwege12/01/2020 om 7:34 pm

  “Te dien dage, spreekt de Heer der heerscharen, zal Ik u nemen, mijn dienaar Zerubbabel, en Ik zal u stellen als de drager van Gods zegelring, want Ik heb u verkoren.”
  Dit keert de profetie van Jeremia om, waarin staat (22:24):
  “Zo waar-achtig als ik leef, spreekt de Heer, ofschoon Chonja, de zoon van Jechonjachim, de koning van Juda, een zegelring aan Mijn rechterhand zou zijn, zo zal Ik u toch weg-rukken.”
  Wegens Chonja’s wandaden, die aanleiding gaven voor deze vervloeking, en in het licht van de toenmalige aspiraties waarin de stam Juda onlosmakelijk met het Davidische koningschap was verbonden, was toen maar één interpretatie mogelijk. Het is van belang dat Pepijn III (de Korte) een exilarch naar Europa heeft gebracht, een gebeurtenis die tot nog toe nauwelijks aandacht heeft getrokken. Om uit Zuckermans boek te citeren:

  «« De kroning van Pepijn de Korte op de troon van Frankenland in het jaar 751 onderscheidde zich vooral door de ‘Bijbelse’ zalvingsrite. Dit was blijkbaar een doelbewuste poging om aan te geven dat de Frankenmonarchie een replica was, misschien zelfs voortzetting, van het Bijbelse archetype. In een formulering die aan de Bijbel doet denken, verklaarde Paus Stefanus II dat Pepijn vanaf de moederschoot tot het vorstendom geroepen was en dat de eerste van de apostelen hem gekozen had voor zijn eigen bezit uit alle koningen en volkeren, dat zijn recht op de koninklijke titel een geschenk Gods was; en meer in het bijzonder trok hij vergelijkingen tussen Pepijn en David. »»
  74)
  Misschien geloofde Pepijn dat de theocratie van “Uw rijk kome” reeds was aange- broken of dat hij deze moest veiligstellen tegen de nadering van het tweede millennium (voorbij het jaar 1.000) waarvoor het chiliasme toen hoogtij vierde. In elk geval vond de Frankische grootvorst het zo belangrijk dat een Davidische prins naar Europa kwam dat hij alles in het werk stelde om zijn zin te krijgen, wat door de Joodse encyclope-dieën wordt bevestigd. Het verhaal van een exilarch die naar Europa komt om voor-ouder van de Europese koningen te worden, is fascinerend en zou implicaties kunnen hebben voor de naderende gebeurtenissen van het derde millennium. Dit is een verhel-dering van Zuckermans boek dat over de uitnodiging handelt die van de Frankische koning uitging. Het betreft de kwestie van de afstamming van Chonja, die in het breukvlak der geschiedenis een verrassende plaats blijkt in te nemen. Het heeft zeker te maken met Gods koninkrijk op aarde. Het laatste woord hierover is nog niet gerept.
  7.30 – Ik zal aan David een rechtvaardige Spruit toekennen
  Ik heb over de verborgen lijn van Zerachs afstamming gesproken, de eerstgeborene die het scharlaken koord om zijn pols droeg, wiens tweelingbroer Peres de voorvader van Jezus zou worden. En ik sprak over het feit dat de Frankische koningen wisten dat hun voorouders van het Zerachitische voorgeslacht afstamden. De tweeling Zerach en Peres zijn door aartsvader Juda verwekt, zodat heel hun nageslacht aanspraak kan maken op een koninklijke afkomst. Behalve van diens geboorte horen wij niets meer van Zerach, die het eerstgeboorterecht kreeg omdat hij als eerste zijn vuistje uit de baarmoeder uitstak. Direct daarna trekt het zijn handje terug, maar niet voordat een scharlaken
  74)
  Zuckerman verwijst naar “Jahrbücher der frankischen Reiches unter König Pippin” van L. Oelsner (pp. 132, 155-160, 259

 10. koord rondom zijn pols was gebonden om het knaapje later te kunnen herkennen. Het handje ging terug in het geboortekanaal, wat voor het lichaampje een physiologische onmogelijkheid zou zijn, maar niet voor een handje:
  “Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Hoe ben jij doorgebroken? Op jou is de breuk!’, zei zijn moeder. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer tevoor- schijn met om zijn hand het scharlaken koord; en die werd Zerach genoemd.”
  (Gen. 38:29-30) Zerach doorbreekt de baarmoeder, maar daarna verbergt hij zich daarin, wat het perfecte beeld geeft van zijn afstam-mingslijn. Peres, die de baarmoeder niet had doorbroken, breekt als eerste met zijn lichaam door om de voorvader van de koningen van de stam Juda te wor-den, te beginnen bij David, krap zeven-honderd jaar later. Peres, wiens naam breker betekent, vertegenwoordigt de Messias bij diens eerste komst. Hij is de baanbreker voor het koninkrijk van de Hemel. In de Midrash Rabbah noemt Tamar hem Peres om aan te geven dat de messiaskoning ‘de Breker’, op zekere dag uit hem zou voortkomen. (Gen. Rabbah 85:14) Zerach, wiens naam ‘dageraad’ betekent, verzinnebeeldt de Messias bij zijn twee-de komst. Hier is van toepassing dat de eerste de laatste zal zijn. Voordat de uit-eindelijke verlossing gloort moest Jezus Messias eerst de randvoorwaarden veiligstel-len. Zerach, de eerste, zal de laatste koning van Israël worden en zijn meest glorierijke, gekend als de Grote Monarch of Vredevorst. De profeten spreken over de grote vervul-ling van de messiaanse eeuw als het aanbreken van de dageraad, volgens Jesaja 60:1-3:

  «« Sta op en schitter, want uw Licht is gekomen, en de heerlijkheid van de Heer gaat op (zarach) over u. Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over u zal de Heer opgaan, en zijn luister zal over u gezien worden. En de volkeren zullen tot uw Licht komen en koningen tot de glans, die over u is opgegaan (zarach). »» Indien de Vredevorst van Zerachitische afkomst is, waarom wordt hij dan in de profe-tieën de Zoon van David genoemd, David die van de Pereslijn komt? Dat is omdat hij geheel omkleed zal zijn met Christus. Wegens deze omkleding met Hem, die het voor- beeld par excellence is van de Zoon van David, is de bloedlijn secundair geworden. Dat hier sprake is van twee verschillende personen en niet van slechts één persoon met twee functies, volgt uit de profetieën van Jeremia en de psalmen, die ook wijzen op het herstel van Gods volk in het land van Israël, hetgeen we nu in onze dagen zien gebeu-ren als zekerste teken van het komende Vrederijk. Jeremia 23:5-8 leest:

  «« Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit toeken, die als koning een wijs beleid zal voeren en die op aarde recht en gerechtigheid zal doen. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn:
  “De Heere onze gerechtigheid”
  . Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat er niet meer wordt gezegd:
  “Zowaar de Heer leeft, die de kinderen van Israël uit Egypteland heeft bevrijd”,
  maar:
  “Zowaar de Heer leeft, die de nakomelingen van het Huis van Israël uit het land van het noorden heeft opgevoerd en uit alle landen waarheen Hij ze verbannen had”.
  Want zij zullen in hun eigen land wonen! »»
  Wat een Breuk !!

 11. Aan @ Ramshoorn: vanwege 12/01/2020 om 7:34 pm

  Emile Zola was vrijmetselaar en is op een wonderbaarlijke manier teruggekeerd naar de RK.
  Dus goed om te weten .

  Te kunnen googlen is een mooie uitvinding.

 12. Hallo Wachter…. is soms echt moeilijk, ik heb daar ook moeite mee.
  Zoveel geloofsrichtingen,… en toch zit overal kinderen van God in Christus Jezus.

  Misschien ben ik wel soms erg kort door de bocht, net of alle gemeenten/kerken niets zijn.
  Er zijn gelukkig nog wel gemeenten/kerken waar het goed is.
  Waar de kostbare leer van de Heere Jezus nog steeds gebracht wordt.

  Wees niet bang Wachter, je bent zo gericht op de Heere Jezus, dat is toch het belangrijkste.
  Hij ziet je pijn, en je moeilijkheden.

  En… Wachter, niemand van ons doet het goed voor onze hemelse Vader, dáárom hebben wij Jezus zo nodig.
  Hij kwam voor zondaren, voor ons allen. Niet omdat alles zo goed was…. nee, omdat alles gebroken is.
  Onze Hemelse Vader wil niets liever dat wij weer bij Hem zijn….

  Hou enorm vast Wachter aan de Heere Jezus… en wees niet bang, HIJ houd jou vast.

  https://www.youtube.com/watch?v=v4EWo0WBCT0 Een paar minuten, bemoediging, “Jezus en Jezus alleen”.

  Vaders sterkte om je heen Wachter, en liefdevolle groet van mij Esther.

 13. @ Ramshoorn 10/01/2020 om 10:10 am
  Daar heeft U groot gelijk. De Rooms Katholieke Leer is eigenlijk geen christelijke leer.
  De RKK heeft meer weg een zonnereligie te zijn ipv echt christelijk te zijn.

  Zo is bv de Roomse beeldendienst pure afgoderij.
  Het gebod in de Torah ” Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde”
  is in de katholieke catechismus weggelaten en het tiende gebod hebben ze gesplitst om
  er terug 10 geboden van te maken.

 14. Beste @Piet 1. Uw epistel/fabels: De RKK is het nieuwe Israël, is in flagrante tegenspraak met de leer van Jeshua [De zoon van Abraham, de zoon van David. Mattheus 1] en van Paulus in Romeinen 9-11.

  Karel de Grote AD 800 verkondigde het Evangelie met het Zwaard. Wie niet de gedwongen Roomse riten en [kinder] doop aanvaardde werd direct onthoofd.

  Jeshua waarschuwde de Zeven Gemeenten in Openbaring 2 en 3 al voor indringers in Zijn Messiaanse Gemeente die zeggen dat zij Joden zijn maar het niet zijn. De RKK heeft Joden 17 eeuwen middels hun duivelse Inquisitie vervolgd, gedemoniseerd, vermoord, bestolen van hun kinderen en goederen, verdreven uit o.a. Spanje 1492 en verdreven uit Portugal 1496.

  1* Jeshua leert in Openbaring 2:6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten [heiligen en beeldenvering] Haat, welke ook IK Haat. 7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het Paradijs Gods is.

  2* Openbaring 2:9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het Niet zijn, [Roomse, Reformatorische kerken, alle Sekten als Jehova’s Getuigen, Mormonen, Zevende Dag Adventisten enz.] maar een synagoge des satans.

  3* Openbaring 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers [De Mis/Eucharistie] zouden eten en hoereren. 15 Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïeten [Heiligen en Beeldenverering] vasthouden. 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en IK zal strijd tegen hen voeren met het zwaard Mijns Monds.

  4* Openbaring 3:9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die
  zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat IK u heb liefgehad. 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook IK u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de Gehele Wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand Uw Kroon neme.

  RKK en Protestantse kerken en alle Sekten verkondigen nog steeds een On-Bijbelse leer:

  1* Ze veranderden tegen het gebod [Exodos 20 en 31] de Bijbelse Sjabbat in een heidense Zondag op 7 maart AD 321.
  2* Ze verachtten het Joodse Volk [Vooral Pausen, Luther en Calvijn] en bestrijden hen in meerderheid met economische boycot BDS [Koop niet bij Joden]
  3* Rome verbood de Bijbel 7 eeuwen lang voor de leken ook de Wijn: AvondmaalsBeker. Bah!

 15. U schreef verder: Hij bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles

  Wanneer Jezus Christus de leer van de katholieke kerk bevestigt, dan maakt dit hem een leugenaar. De katholieke leer staat op vele punten lijnrecht tegenover de woorden van Jezus zelf en het evangelie. Jezus heeft in zijn hele leven nog nooit een religie gepromoot of bevestigd en dat zal hij in de toekomst ook niet doen, immers alles begint en eindigt simpelweg bij Hem zelf. Zijn leven en zijn woorden spreken voor zichzelf, daar is geen religie voor nodig. Wat is dat dan toch met al die geloofsrichtingen die allemaal maar hun gelijk als ware religie proberen te halen, zijn de woorden van Jezus Christus nu zo moeilijk te begrijpen of willen zij deze woorden niet begrijpen omdat ze dan niet hun eigen clubje kunnen vormen? Juist het feit dat er geen enkele religie aan Jezus Christus hangt onderscheidt de Bijbel van alle overige heilige boeken, zoals de Koran waar expliciet de religie islam gepromoot wordt.

 16. @Piet1

  ‘Te kunnen googlen is een mooie uitvinding.’

  Kan een mooie uitvinding zijn, maar in de meeste gevallen zet het mensen op het verkeerde been waardoor zij gaan dwalen en foute leerstellingen gaan geloven.

 17. Aan @ Ramshoorn:. 12/01/2020 om 7:34 pm

  Het volgende is uit: [Het nu komende vrederijk] van Hubert Luns. (Scribd)
  Ook de twee vorige reactie; families van Maria en Jozef en andere Hebreeën zijn dus naar Frankrijk getrokken.

  Dat de Frankische koningen reeds wisten dat hun voorouders uit het Oosten kwamen van de gemengde Zerachitische en Davidische lijn – de eerste in rechte lijn – is overduidelijk uit de oude kronieken. Markies de la Franquerie heeft over dit onderwerp geschreven in “Ascendances davidiques des rois de France et leur parenté avec notre Seigneur Jésus-Christ, la très Sainte Vièrge Marie et Saint Joseph” (Davidisch voorgeslacht van de koningen van Frankrijk en hun verwantschap met onze Heer Jezus Christus, de Allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef) – Éditions Saint-Rémi, Cadillac, France # 2002. In de “Calendar of Saints: Whose Lineage is Known” (De heiligenkalender: wiens afkomst bekend is) van Brian Starr – BookSurge Publishing # 2006 (p. 56), lees ik onder Koning Ethelbert van Kent (560-616), die met Bertha van de Franken was getrouwd: “Sint Ethelberts voorgeslacht is te herleiden tot Zerach via de koningen van Troje [Ethelbert heet soms Adelbert]. Zijn vrouw Sint Bertha kan ook via de Frankische koningen tot Zerach worden herleid, wiens vader Juda is. Sint Bertha’s voorvader is Sint Clotilda die de Frankische Koning Clovis tot het Christendom heeft bekeerd. Er is ook melding van Jozef van Arimathea.”
  72)
  2 Kon. 25:27-28 en Jer. 22:24. Jeremia 52:10 leest dat alle prinsen van Juda in Ribla werden vermoord. De tekst laat de mogelijkheid open dat op een andere plaats een prinselijke afstammeling van Jechonjachin in leven bleef.
  73)
  Ezechiel 37:22. Zie ook Jesaja 11:12; Jeremia 3:18; 50:4 en Hosea 1:11

 18. @ Esther: 2:17 am. Hartelijk dank voor de reactie Esther. Ik ben er blij mee.

 19. Piet 1 en Hubert Luns zuigen dus kennelijk dezelfde omstreden Roomse fabels/verhalen uit hun duim!!!

  Opvallend en Onbegrijpelijk is dat Piet 1 helemaal niks heeft met de woorden van Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen heeft. Piet raadpleegt uitsluitend roomse dubieuze, zeer omstreden bronnen. Opvallend is ook dat het Joodse terugkeerde volk naar Israël hem ook helemaal koud laat.

  Paulus niet: Romeinen 9-11 en Jeshua ook niet: Openbaring 5, 7, 14 en 19.

  Beste Piet, Om de Bijbel te kunnen begrijpen moeten we nooit geen woorden van Fantasten als, Pausen, Concilies of Synodes geloven!!! Ik bestudeerde ze wel en draaide me vol ongeloof en walging daarvan af. Hun oordeel staat duidelijk beschreven in Openbaring 16 t/m 19.

  AD 1545…Trente leerde: Niet wat de Bijbel, maar wat Pausen in de Roomse Kerk als waarheid verkondigen geldt als onfeilbare autoriteit in de RKK. (Concilie van Trente 1545-1563]) Jezuïeten die Joden en Protestanten haten formuleerden toen maar liefst 126 vervloekingen tegen hen omdat ze de Paus en zijn leergezag NIET erkenden!!! Joden bleven gewoon de zevende dag , de Sjabbat heiligen en hadden maling aan die heidense Zondag van het roomse Concilie 7 maart 321 te Nicea.

  En ja hoor: In 2014 werden die vervloekingen richting Joden en Protestanten nog eens fel bekrachtigd door Kardinaal Eijk in alle media!!! Geen wonder dat Joden en Protestanten liever naar Gods Woord luisteren…Een verademing!

  Het vak exegese [Bijbeluitleg] is alleen te hanteren/toevertrouwd aan BijbelGetrouwe gelovigen die doorkneed zijn met de Woorden Gods opgetekend in een betrouwbare Bijbel zoals de Statenvertaling en The King James. Een goed inzicht in de Kerkgeschiedenis geeft helemaal een plus.

  Rome vervloekte niet alleen Joden en Protestanten maar ook de Orthodoxe Kerk in Constantinopel. Dus die RKK is al eeuwen net zo verdeeld als de Protestantse kerk in vele afdelingen.

  BREUK ROME –CONSTANTINOPEL 1204. Rome plunderde Constantinopel! Dit beschouwde de Oosters Orthodoxen in Constantinopel als autocratische ARROGANTIE van de Paus in Rome!!! De Latijnen in Rome haatten de Anti-Paapse Grieken omdat zij niet bogen voor de verwaande, hoogmoedige eisen van de Paus in Rome. Rome vervloekte daarom toen de Oosters Orthodoxe Kerk met een Excommunicatie BUL…Denk ook aan de Jansenisten, de Oud-Katholieken die zich afscheiden en de Paus niet erkennen!

  Piet 1…Een goed boek dat u hopelijk bij de Bijbelse Exegese zou kunnen helpen is:
  Belofte en Catastrofe van Maartje van Thijn en Dick Nicolai die vloeiend Hebreeuws spreken en dus de Bijbel lezen zoals Jeshua en de Apostelen die lazen. Het Nieuwe Testament bestond toen nog niet. Pas in AD 95 was dat compleet zoals wij het nu kennen!

  Beste Piet, vermoei ons niet langer met roomse fabels maar laat de Bijbel onze enige en belangrijkste Kenbron zijn en blijven. Jeruzalem -Rome- Mekka, Babel zijn ONMOGELIJK te verenigen. Zie Genesis 11…De Babylonische Spraakverwarring.

 20. Inderdaad beste @Eugene.. De Rooms Katholieke Leer is eigenlijk geen christelijke leer. Dat maakte Maarten Luther 1519 al in 95 stellingen kenbaar op de Kerkdeur van Wittenberg de Universiteitsstad. Later volgden ook Calvijn en Knox die in niet mis te verstane woorden de paus en Curie van repliek dienden.

  Hetzelfde kun je ook zeggen van de valse Gemeenten van Mormonen, Jehova’s Getuigen, Zevende Dag Adventisten, PKN en vele andere Sekten. Enzovoort…Helaas.

  Hoe is het goud verdonkert , treurde Jeremiah al 2500 jaar geleden!
  De Gemeente van Jeshua begon zo veel belovend toen 3000 Joden zich als eerste bekeerden tot de Opgestane Jeshua en zich lieten dopen in Zijn Naam door de Joodse Apostelen te Jeruzalem. Handelingen 2 en verder.

  Ik had 21 jaar nodig om daar door Bijbelstudie achter te komen. Ik heb dan ook door de woorden van Jeshua tot bekering gekomen en heb daarna de reguliere kerken verlaten en ben nu een blij en actief lidmaat van de kleinste kerk op aarde:

  Mattheüs 18:20 (NBG51) Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn [Jeshua’s] Naam, daar ben IK in hun midden.

  Ja, en die beeldendienst in het Vaticaan en alle RKK…Ze hebben niets van de Reformatie geleerd 1517. Er worden ook gewoon weer Aflaten en Pieterspenningen verkocht in Rome en Taizé wereld Jongeren dagen.

  De paus zou spoedig eens Handelingen 19 een hardop voor moeten lezen in de St. Peter aan al zijn Kardinalen, Bisschoppen en Priesters en vooral ook de Psalmen die fulmineren tegen Beeldaanbidders, ook van vele Oosterse religies:

  Psalmen 96:5 (NBG51) Want alle goden der volken zijn Afgoden, maar de Here heeft de hemel gemaakt;

  Leviticus 19:4 (NBG51) Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten Beelden maken: Ik ben de Here, uw God.

  Deuteronomium 29:17 (NBG51) en gij hebt de Gruwelen en Afgoden gezien, die men bij hen vindt: hout en steen, zilver en goud.

  Psalmen 97:7 (NBG51) Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij goden.

  Beste @Wachter. Wees er van verzekert: Gods Waarheid Overwint Altijd. Johannes 14. Weest sterk en moedig zoals Jozua geboden werd. Jozua 1. Blijf meelezen/reageren!!!

  Ook @Harold @ Esther dank voor uw beide waardevolle opmerkingen in deze discussie!

 21. Aan Harold vanwege 13/01/2020 om 9:42 am,

  Niemand van jullie is opgestaan om mij van repliek te dienen toen ik feitelijk de opvatting van de gehele reformatie inzake Lucas 1:34 en o.a. over Rom.1:3 vanuit het woord weerlegde… het is simpel, jullie konden mij niet weerleggen.
  Zo staat er in Lukas 1:43 ..de Moeder van mijn Heer, in vers 45 is de Here als God te verstaan ..Maria als Moeder van God te noemen is in ieder geval dus niet onbijbels.
  Ook wordt Ze in vers 48 zalig !! (Ten hemel) [geprezen] door alle geslachten.

  En wat vers 47 betreft..God mijn Zaligmaker of Redder wil niet zeggen dat ze dan ook verlost moest worden zoals ieder kind van Adam ..want zonder erfzonde zijnde hoefde Zij niet te sterven maar het is God die hetgeen verricht en Maria is gestorven opdat Ze niet als godin zou worden aanbeden.. Met ziel en lichaam is ze kort daarna alsnog ten hemel opgenomen, zoals ook A.K.Emmerick visionair heeft gezien.

  Het leergezag is aan Petrus en de apostelen gegeven en aan hun opvolgers tot aan de wederkomst.. en hoeven dan ook zeker geen verantwoording af te leggen aan hen, (de reformatie) die dat leergezag betwisten middels een persoon die verzaakte aan zijn belofte en sacramenteel priesterambt…vergelijkbaar met Ezau die zijn zegen aan Jacob verkocht..en dan kwaad wordt.
  Jullie zijn feitelijk kwaad omdat de Rk vasthoudt aan hetgeen ze in het allerprilste begin ontvangen heeft.

  Wangedrag is van alle tijden ..waar gemeenschappen.. instellingen zijn..zelfs in de instelling, de kerk van Jezus Christus.

 22. Beste @Piet. U schreef: Emile Zola was vrijmetselaar en is op een wonderbaarlijke manier teruggekeerd naar de RK. Dus goed om te weten.” O Ja?

  Ik geloof het pas wanneer u Inderdaad mij een betrouwbare Bron daarvan kunt leveren!

  Emile Zola zal opveren van vreugde als hij in het Paradijs Gods hoort [ik zag het op TV] dat de treindiensten gestopt zijn om Lourdes aan te doen.

  Ik zag ook in de bioscoop de film over Pausin Johanna. Zij deed me denken aan die andere Hebreeuwse vrouw die Israël van de Syrische vijand redde. Lees het boek Judith in de Bijbel.

  Vrouwen zijn praktisch ingesteld en houden niet van lange betogen, bleek wel. Er is dan ook maar één vrouw in de geschiedenis die het tot Paus Johanna geschopt heeft in Rome, omdat ze al die mannen in het Vaticaan en Curie te slim af was! Zij werd geboren als dochter van een Kanunnik. In 853 werd ze Paus Van Rome!

  Beste Piet, kunt u mij vertellen: Waarom werden er over deze wijze vrouw, wereldwijd 3,5 miljoen boeken, Paus Johanna, verkocht in 20 talen? Wie leest er ooit een gortdroog boek over pausen op hun zogenaamde heilige stoel gezeten, die zich de voeten lieten kussen?

  Meer details: Spreuken 31 over de ideale, gelovige vrouw!

 23. Aan Harold ..vanwege 13/01/2020 om 9:42 am

  Het volgende is wat je schreef:
  U schreef verder: Hij bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles.

  Wanneer Jezus Christus de leer van de katholieke kerk bevestigt, dan maakt dit hem een {leugenaar} (je bedoelt natuurlijk dat de “katholieke” Jezus Christus, die over de wereld verschijnt [wel] een leugenaar is). De katholieke leer staat op vele punten {lijnrecht} tegenover {de woorden van Jezus zelf en het evangelie}.

  Ja en toch bevestigt Jezus Christus de leer van de katholieke kerk en {is dus geen leugenaar} want dit leert ons Johannes 20:21….
  22 En als Hij dit gezegd had, 37blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt 38den Heiligen Geest.
  37 Namelijk om met dit [uiterlijke teken] de werking des Heiligen Geestes af te beelden. Zie Joh. 3:8. Hand. 2:2. verwijsteksten
  38 Dat is, de gaven des Heiligen Geestes, die u nodig zijn tot versterking uws geloofs, totdat de volheid derzelve, die u nodig zullen zijn tot uitvoering van uw apostelambt, u zal gegeven worden na Mijn hemelvaart, op den pinksterdag, Joh. 16:7. Hand. 2:4, 33. verwijsteksten

  23 pZo gij iemands zonden 39vergeeft, dien worden ze 40vergeven; zo gij iemands zonden houdt,
  p Matth. 16:19; 18:18. verwijsteksten
  39 Dat is, naar Mijn woord en bevel betuigt als Mijn dienaars, dat zijn zonden van God vergeven of gehouden zijn.
  40 Namelijk in den hemel, van God, Matth. 16:19; 18:18. Want God heeft alleen de macht om eigenlijk de zonden te vergeven, Jes. 43:25. Matth. 9:3. Mark. 2:7. verwijsteksten.

  In dit laatste: …[Want God heeft alleen de macht] om eigenlijk de zonden te vergeven, {Jes. 43:25. Matth. 9:3. Mark. 2:7. verwijsteksten}. ………..is [dus] een verdraaiing van Gods woord, want er staat: ..Zo [gij] iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven.. dit is sacramenteel, ontken je dit dan ontken je ook het priesterambt en als je die ontkent moet je ook de bisschop ontkennen ..tot aan Petrus toe…en kunnen we zo nog over andere zaken doorgaan.. zoals o.a. Hand.2:38 betreffende de doop met [water] als sacrament.

  Op het einde van het 6e zegel (de zuivering en loutering van de gehele schepping) ..zal het goede van de reformatie in de [gezuiverde] katholieke kerk worden opgenomen maar de rest verworpen.
  ……….

 24. Piet1 de paus meent te staan in successie van Petrus? Tja, de kerk leert het nooit. Jammer. Eens heeft de RK Kerk de Joden buiten gesloten. In de toekomst zal een bekeerd Jodendom de valse tronk van de RK Kerk afhakken. De val van de RK Kerk is al zeer groot en zal definitief worden. De RK Kerk als instituut zal worden afgepakt . Individuele RK gelovigen die Jezus hebben aangenomen in hun eigen leven zijn wel gered. Zij alleen mateloos misleid maar het komt goed met hen allemaal. Want er zijn ontzettend veel liefdewerken uit geloof verricht tot eer van Jezus door individuele gelovigen. Maar als Israel tot bekering komt, gans Israel, dan is het afgelopen met alles wat uit een antichristelijke wortel is opgekomen.
  Shalom
  Ramshoorn , Wachter, Esther, Harold, dank voor uw goede woorden!

 25. Piet 1 13/01/2020 om 6:22 pm
  Ongelooflijk wat een licht zendt u uit Piet1. U lijkt wel de Roomse, reli- variant van het nieuwe staatsomroep programma Op1!
  U maakt zeker kans op de troon in Rome en alleen u kunt het RK-instituut nog redden van de ondergang! Piet1, de witte rook komt u toe! Dat dat nog bestaat de theologie die u erop nahoudt! U lijkt me het levende archief van het rijke Roomse leven! Gefeliciteerd!

 26. Beste broeders, mijn hoofd tolt van alle discussie over Maria en wat nu het ware geloof is. Ik hou mij vast aan mijn Heiland, en Verlosser Yeshua/Jezus. De rest laat ik open. Ik kan over vele zaken en christelijke denominaties mijn twijfel hebben, maar NOOIT aan JEZUS.

 27. Aan @ Ramshoorn vanwege 13/01/2020 om 9:35 pm

  Even in het kort…

  Het is simpel..ik heb gegoogled: was Emile Zola vrijmetselaar ..of: is Mark Rutte vrijmetselaar, of is paus Franciscus vrijmetselaar…dat kun je toepassen op elke je bekende persoon… maar het is om misselijk van te worden…het is antichrist time.

  https://www.google.com/search?q=wwas+emile+zola+vrijmetselaal&oq=wwas+emile+zola+vrijmetselaal&aqs=chrome..69i57j33.25684j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

 28. @Piet1 Wederom wordt alles weer op katholieke wijze uitgelegd. Dat Jezus de Heilige Geest blaast in zijn Apostelen zal niemand ontkennen, want dit wordt genoemd in de Bijbel. Maar dan komt het RK sausje er weer overheen. De gave om mensen te vergeven zou dan volgens de RK kerk zijn overgaan op RK priesters en bisschoppen. Ineens wordt het dan ook ‘sacramenteel’ genoemd. Ontken je deze doorgave naar priesters en bisschoppen, dan ontken je alles tot Petrus aan toe. Sorry Piet1, ik heb lang genoeg in mijn leven gehoord: ‘luister maar naar de leiders en de oudsten, die zijn alwetend’ Ik weiger mij het juk op te laten leggen door priester- en bisschoppenambt als dusdanig hoog in te schatten, dat zij als enigen in staat zouden zijn om zonden te vergeven. Ik ga geen eer aan mensen geven, dat heb ik lang genoeg gedaan en dus ja, ik respecteer het prietsterambt en bisschopambt maar tot op bepaalde hoogte, namelijk als herders van een geloofsgemeenschap. Niet als rechtstreekse opvolgers van de apostelen.

  Jezus leert ons in zijn gebed: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven’ Ieder mens die Jezus aanvaard, weet dat hierdoor zijn zonden zijn vergeven, daar komt geen priester of bisschop aan te pas. In deze wetenschap is het mijn plicht als volger van Jezus mensen te vergeven die mij iets aangedaan hebben, hoe moeilijk dit ook kan zijn. En dat is enkel wat voor ons geldt, laten wij mensen vergeven in de wetenschap dat onze zonden vergeven zijn door Jezus lijden voor ons. Het is aan mij om tot God te komen, ik kan niet een priester namens mij mijn zonden laten vergeven. Dat is ook niet nodig, want ik weet al doordat ik Jezus als mijn redder zie, dat mijn zonden zijn vergeven.

 29. @Piet 1. Of Emile Zola schepper van 40 literaire werken een vrijmetselaar was weet ik niet, wat ik wel weet is dat hij met grote moed zijn reputatie op het spel gezet heeft toen hij de Franse Justitie bewees in 13 openbare aanklachten op de pagina van de grootste Franse Krant dat de Jood Dreyfus onschuldig naar het Duivelseiland verbannen werd. Emile Zola moest zelfs vluchten voor zijn leven naar Engeland.

  Piet, Ik heb u nog nooit waarderend over het Joodse Volk en de Bijbel horen spreken.

  In 1901, een jaar voor zijn dood, publiceerde Zola de stukken die hij ter verdediging van Dreyfus had geschreven in La Vérité en Marche.

  Het boek werd door Henny van Schaik in het Nederlands vertaald. Het kreeg de titel De Waarheid Rukt Op (Uitg. Voltaire) en biedt nu ook degenen die geen Frans kunnen lezen gelegenheid kennis te nemen van de manier waarop Zola, als groot schrijver, in deze kwestie stelling nam. Het biedt de lezer ook inzicht in het verloop van de Affaire, want Zola, per slot van rekening de vader van het ‘naturalisme’ in de literatuur, stoelt zijn bewogen betrokkenheid altijd op onweerlegbare feitelijkheden!!! Als elk groot schrijver, hij zegt het zelf een keer in alle bescheidenheid, heeft hij altijd gelijk.

  Nog even Emile Zola…DE ZAAK DREYFUS In 1894 vond voor het oorlogstribunaal van
  Parijs het spionageproces tegen de Joodse officier Alfred Dreyfus plaats. Het gevolg was een golf van antisemitische rellen in een van de meest geciviliseerde landen ter wereld, het eerste Land in Europa dat de Joden gelijke rechten had toegekend. (1791) Dreyfus, ten onrechte aangeklaagd wegens spionage voor Duitsland, door Justitie schuldig verklaard, openlijk gedegradeerd en tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

  Vermaard werd ook Zola’s open brief aan president Felix Faure in L’Aurore van 13 januari 1898 onder de titel J’accuse…!. In deze brief over de Dreyfus affaire kiest hij partij voor de Joodse kapitein Alfred Dreyfus, die ten onrechte van spionage was beschuldigd.

  Zola beschuldigde de Franse generale staf van het produceren van bewijsmateriaal. Zola werd voor smaad veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en 3000 Francs boete, die voor hem werd betaald door Octave Mirbeau. Op aanraden van vrienden wachtte Zola het hoger beroep niet af en week uit naar Groot-Brittannië. Na een jaar kon hij terugkeren en werd hij als held ontvangen.

  Émile Zola stierf onverwacht in Parijs op 29 september 1902 in zijn woning aan de Rue de Bruxelles door een koolmonoxidevergiftiging. Zijn echtgenote kon nog net worden gered in het ziekenhuis van Neuilly.[ Volgens Philipp Blom zou een dakwerker bekend hebben dat hij een stuk hout op de schoorsteen had gelegd om de schrijver te doden uit wraak voor zijn verdediging van de Joodse kapitein. In 1908 werd zijn lichaam overgebracht naar het Panthéon.

  De wereld raakte in oproer, de Franse regering werd door deze affaire zeer aan het wankelen gebracht, maar pas in 1906 werd Dreyfus gerehabiliteerd. Veel bitterheid tegen de Joden bleef sudderen. Een gevolg daarvan was het antisemitische Vichy-Regime dat met de Nazi’s collaboreerde.

  De waarheid overwint altijd! Dank ook voor alle goede inzendingen in deze discussie van @Nieuw Begin. @Esther, @Eugene, @Harold en @Wachter. Psalm 149.

 30. @ Ramshoorn: 3:14 pm. Klopt helemaal. Ik heb een boek uit de bibliotheek gelezen over deze kwestie. Dreyfuss was inderdaad onterecht beschuldigd. Daarom respect- posthuum- voor Emile Zola, die mede door zijn inzet Dreyfuss gerehabiliteerd zag worden. Prima verwoord van U.

 31. @ Harold: 2:14 pm. Ook geheel met U eens Harold. Slechts de aanvaarding van het offer van Here Jezus, aan het kruis, en zijn vergoten bloed, is ons behoud. Amen!

 32. Aan @ Nieuw Begin vanwege ..14/01/2020 om 1:44 am

  Volgens ds. Leenhouts roept Jezus Christus om Elia ..die Zijn komst vooraf moet gaan; ..de sola Scriptura christenen veronderstellen wel de Wederkomst [maar vergeten] dat eerst de Maleachi 3:1 bode moet komen.. De Heer Jezus Christus impiceert hem en noemt hem onlangs: de engel van vrede.. talrijk zijn de aanwijzingen ..hij is ook nog eens een katholieke Limburger..het volgende is van evangelische afkomst, te googlen [profetieën over Nederland].

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel [wit pak..zijn lichamelijke uit-straling] aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel [vuur in deze man] dat het ijs van de kanalen [denominaties] veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; [daarna ging hij naar de hemel] en mijn droom was voorbij.” …hij ging dus naar de hemel zoals in Daniël 7:13.

  Je komt dus toch al aardig in de buurt met je witte rook ..een “wit pak” ..heeft hij dan, dus en moet dus inderdaad de Franse Paus.. (Openb.14:15 volgens een profetie, vers 14 is de Limburger..lachen toegestaan, Jesaja 9:5) ..naar Zacharia 6:11 redden ..want die is op dit moment als martelaar in gevangenschap.

  De Duitse Paus moet dan vluchten en de huidige is dan gestraft..als hij door blijft gaan.
  De huidige weerstand in de denominaties zal dus smelten.

 33. Wachter ( Tom H ) we hebben de troost: Eenmaal buigt zich ook alles voor Jezus in het stof!

  https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU&list=PLdWR0_P6k8hst_uqDbY4f6MKur_u1pAfF

  en:
  https://www.online-bijbel.nl/gezang/208/

  en
  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

  en
  https://www.youtube.com/watch?v=lK-aXgSMj90

  en
  https://www.youtube.com/watch?v=iH1VxYFdFgE

  Shalom allen en moge de liefde des Geestes uw harten overvloedig aanraken in de Naam van Yeshua Masjiach!

 34. @ Piet1
  Ten aanzien van Israel sprak de Heer in 1948:
  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Verder geloof ik niet dat de ‘sola scriptura’ Christenen ook maar iets zouden vergeten wat betreft Jezus uitspraak ‘ Elia zal wel komen en alles herstellen ‘ en ook de laatste twee getuigen zullen deze Christenen wel degelijk in hun eindtijd beschouwingen overwegen te zijn voor de Wederkomst des Here.

  Uw uitleg van de Maleachi-bode 3.1 zoals u dat noemt is wel heel opmerkelijk: een Katholieke Limburger…misschien een tikje chauvinistisch meneer Piet1 LOL?

  Ik zie in de profetie van A.A.L niets over de Katholieke Kerk, de H.Geest had in 1948 blijkbaar geen boodschap voor de Roomsen…en ik geloof niets van wat u denkt te gebeuren in het vervolg van uw betoog:

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel [wit pak..zijn lichamelijke uit-straling] aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel [vuur in deze man] dat het ijs van de kanalen [denominaties] veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; [daarna ging hij naar de hemel] en mijn droom was voorbij.” …hij ging dus naar de hemel zoals in Daniël 7:13.

  Het lijkt me persoonlijk dat u naast een fervente Paap ook nog andere geestverruimende middelen gebruikt. Ik kan niet geloven dat ik de enige zou zijn die werklijk niets van het eind van uw verhaal begrijpt:Je komt dus toch al aardig in de buurt met je witte rook ..een “wit pak” ..heeft hij dan, dus en moet dus inderdaad de Franse Paus.. (Openb.14:15 volgens een profetie, vers 14 is de Limburger..lachen toegestaan, Jesaja 9:5) ..naar Zacharia 6:11 redden ..want die is op dit moment als martelaar in gevangenschap.

  De Duitse Paus moet dan vluchten en de huidige is dan gestraft..als hij door blijft gaan.
  De huidige weerstand in de denominaties zal dus smelten.

  Ik weet alleen dat mijn spreken over witte rook niets anders wilde zijn dan spotten met een gebruik wat totaal de subjectiviteit van het hele RK systeem blootlegt en niets meer is dan een praktijk die m.i. los staat van het werk van de Geest in onze dagen.
  Niettemin wens ik u veel succes op uw talrijke dwaalwegen…sommigen willen niet luisteren, zelfs niet na de Reformatie! Niets nieuws onder de zon…de brieven van Paulus aan de Romeinen zijn blijkbaar ook nooit binnengekomen op het hoofdkantoor van meneer de paus te Rome.

 35. Ja een heel mooi lied @Nieuw Begin: Lied 33 uit de Johan de Heer bundel…Ik zing het graag!

  Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
  die hemel en aarde verenigt tezaam. [God in Paradijs met Adam en Eva]
  Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
  Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
  Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
  Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

  Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
  want Hij kwam om zalig te maken op aard;
  zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
  Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
  Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
  Die om ons te redden de hemel verliet?

  Wat Roomse en Protestantse Kerken tot op deze dag maar niet begrijpen: Jeshua/Jezus was /is een Jood. Mattheus 1. Jeshua: Het Heil is uit de Joden. Johannes 4:22, Jeshua stierf aan het Kruis als Koning der Joden. Zijn Wederkomst als Koning der Joden is in Jeruzalem en dus niet in Rome of Mekka of Genève! Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

  Misschien maakt dit Gedicht van Hannali veel duidelijk wie Jeshua werkelijk is:

  Hij die droeg mijn zonden, die mij redde van de dood,
  Die mijn pijn droeg in Zijn wonden, zonder klacht, Hij was een Jood.

  Hij, die wist van al mijn zorgen, die mij tilde uit de nood,
  En die in een nieuwe morgen, stralend schijnt, Hij was een Jood.

  Hij, die spoedig zal regeren, die mij Licht en Leven bood,
  Hem die ieder zal vereren, als de Koning, was een Jood.

  Hem, voor wie men zich zal buigen [Filippenzen 2] klein en groot,
  Die Gods Liefde kwam Getuigen, werd geboren als een Jood.

  Hij, die alles heeft verdragen, en óns in Zijn Armen sloot.
  Hij zal zeker van ons vragen, wat wij deden met de Jood?!

 36. @ Nieuw Begin: 10:49 pm, op 14/1. Dank U waarde broeder, ik ga deze mooie liederen zeker beluisteren. Ook voor U, @ Esther, @Piet1,@ Harold en @ Muggenzifter, moge de Here jullie rijkelijk zegenen, in de naam van onze Heiland Jezus Christus.

 37. En ook Gods Zegen uiteraard voor @ Ramshoorn. Haha, ik word vergeetachtig.

 38. Baruch HaBa Beshem Adonai—Geprezen is hij die komt in de naam des Here..

  Performer: Elihana Elia
  Met prachtige beelden en gezalfde muziek uit Yerusalem …en profetie die God zal vervullen op de derde Gods Dag! Hallelujah! ( Hosea 6: 1-3 )

  https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw

  Baruch Haba B’Shem Adonai (Blessed is He who Comes in The Name of The Lord)

  “O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing! Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’ ” (Luke 13:34-35)
  ( Lucas 13:34-35 O Jeruzalem Jeruzalem , dat de profeten doodt…etc etc.)

  Adon Ha Kvod (The King of Glory)
  Adonai Tzevaot (The Lord of Hosts)
  Zroach Elohim (The Right Hand of God)
  Melech HaMelachim (The King of kings)
  Goel Israel (The Redeemer of ISRAEL)
  Hu Yimloch Leolam, Leolam Vaed (The Lord reigns, Forever and ever)

  Shema Israel (Hear ISRAEL!)
  Adonai Eloheinu (The Lord is our God)
  Adonai Echad (The Lord is One)
  Adonai Yimloch, Leolam Vaed (The Lord reigns, Forever and ever)

  Adonai Eloheinu (The Lord is our God)
  Adonai Echad (The Lord is One)
  Adonai Yimloch, Leolam Vaed (The Lord reigns, Forever and ever)

  Baruch Haba B’Shem Adonai (Blessed is He who Comes in The Name of The Lord)
  Ha’Mashiach Yeshua Ben David (The Messiah, son of David)
  Baruch Haba B’Shem Adonai (Blessed is He who Comes in The Name of The Lord)

  Nieuw Begin, max. 3 woorden in hoofdletters, aangepast door het beheer. Mod.

 39. How Great is Our God in Hebrew, Polish & English! Krakow, Poland with 3 million people!!
  ( Hoe groot is onze God in het Hebreeuws, pools en Engels! Krakow met 3 miljoen mensen!)

  https://www.youtube.com/watch?v=m-zp8lHBryU

  Hoor Israel, de Here onze God is Eén!

  ( Hand 10 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort,
  want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. )

 40. Beste @Wachter. Bedankt voor uw reactie. Ja, iets vergeten doen we allemaal wel eens…!

  Ik ontdekte tijdens het Bijbellezen dat onze God, de God van de Bijbel en relationele God is die zich verbond aan 3 personen Abraham-Isaac en Jacob waaruit het volk Israël ontstond.

  Wonderlijk is dat JHWH 5x in het Oude zowel als 5x in het Nw. Testament de God van Abraham Isaac en Jacob [Israël] genoemd wordt.

  Dit in tegenstelling tot Allah de god van de Koran.

  1* Mattheüs 22:32 (NBG51) Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob.[Israël]

  2* Marcus 12:26 (NBG51) Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob?

  3* Lucas 20:37 (NBG51) Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.

  4* Handelingen 3:13 (NBG51) De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jeshua/Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.

  5* Handelingen 7:32 (NBG51) Ik ben de God uwer vaderen, de God van Abraham en Isaak en Jakob.

  1* Exodus 4:5 (NBG51) opdat zij geloven, dat de Here, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, u verschenen is.

  2* Exodus 3:6 (NBG51) Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen.

  3* Exodus 3:16 (NBG51) Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan.

  4* Deuteronomium 9:5 (NBG51) Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft de Here, uw God, deze volken voor u weg en om het woord gestand te doen, dat de Here uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft.

  5* Koningen 18:36 (NBG51) Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: Here, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe.

  Geen wonder dat Koning David bad voor het grote koninkrijk Israël en zijn opvolger, zijn zoon Salomo 1 Kronieken 29:18 (NBG51) Here, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.

  Laten wij ook dit gebed vurig bidden voor onze kinderen. Psalm 126 en 144…

  Psalmen 144:12 (NBG51) Dat onze Zonen zijn als planten, hoog opgegroeid in haar jeugd, onze Dochters als hoekzuilen, gebeeldhouwd als voor een paleis;

  13 dat onze voorraadschuren gevuld zijn, leverende allerlei waren, dat onze kudden bij duizenden, bij tienduizenden zich vermeerderen op onze weiden;

  14 dat onze runderen wèl dragen; dat er geen bres zij en geen vlucht, en geen geschreeuw op onze pleinen.

  15 Welzalig het volk, waarmee het zo gaat! welzalig het volk, welks God de Here is!!!

 41. @ Ramshoorn: 9:21 am. Hallelujah! Amen! Prijs de Heer, geef HEM lofzang en eer!.

 42. Ja, Prijs de Heer Jeshua/Jezus @Wachter!!!
  Dat er vijf keer benadrukt wordt zowel in het Oude als het Nw. Testament, dat onze God de God is van Abraham, Isaak en Jacob logenstraft al die theologen die beweren dat de God van het Oude Testament een heel andere, wrede God is dan die van het Nw. Testament.

  Marcion AD 150, zoon van een bisschop was de eerste theoloog die trachtte de Bijbel te Ontjoodsen. gelukkig lukte hem dat niet, hij werd als ketter veroordeeld door de toenmalige Romeinse kerk.

  Nazi theologen die Hitler en zijn boek Mein Kampf adoreerden probeerden het opnieuw om de Bijbel te Ontjoodsen en verklaarden dat Jeshua/Jezus geen Jood was maar een Ariër. Niet Jezus was de Verlosser maar Adolf Hitler. Zijn swastika en beeltenis sierde alle kerken.
  Lees alle details in het boek: Theologen onder Hitler, van Robert P. Ericson.

  De Moslim Palestijnen verkondigen ook vanuit hun Koran dat Jezus/Isa een Palestijn is. Dus de Koran Ontjoodst ook, heeft ook alle belangrijke Joodse personen van Abraham tot Jezus vanuit de Bijbel in hun Koran/hadith geclaimd als moslims.

  Een recent uitgegeven boek vertelt nog meer details over de Ontjoodsing van de Bijbel: Van Eisenach naar Betlehem: Tot het eind van de Tweede Wereldoorlog waren de predikanten en hoogleraren van het Eisenachse instituut Deutsche Christen druk in de weer om de Bijbel te ontdoen van alle Joodse elementen.

  Ook nu nog vinden we hun gedachtegoed terug in onze Nederlandse Raad van kerken en Pax [Economische BDS boycot tegen Joden: Koop niet bij Joden!!!] Dit boek helpt de hierdoor ontstane misvattingen herkennen en vormt een waarschuwing voor de Palestijns-christelijke bevrijdingstheologie die hetzelfde doel nastreeft. Deze leer, die wereldwijd steeds meer gehoor vindt onder christenen, zet Jeshua/Jezus niet neer als Ariër zoals de Duitsers deden, maar als Palestijn die lijdt onder de bezetting.

  Auteur: ds. Kees Kant. ISBN: 9789082384000….Pagina’s: 232.

  De RKK had zo’ n hekel aan de Bijbel/Talmoed van de Joden, denk ook aan de Bijbel van Wycliff en de Protestanten 1523, dat middels de Roomse Inquistie 6 eeuwen lang wie het waagde de Bijbel te lezen/verspreiden samen met zijn Bijbel[s] op ontelbare brandstapels verbrand werden.

  Pas in 1967 dankzij het Tweede Vaticaans Concilie in Rome [1962-1965] haalde paus Paulus VI de Bijbel van de Index verboden boeken af en mogen ook Roomsen zelf de Bijbel lezen.

 43. Psalm 88:17
  ‘Uw brandende toorn gaat over mij heen,
  Uw verschrikkingen doen mij omkomen’ vs. 17.

  Wat de Heere Jezus in Zijn lijden gevoeld en ondervonden heeft, wordt in vele verzen van de Psalmen tot uitdrukking gebracht, terwijl in de Evangeliën meer de uiterlijke omstandigheden van dit lijden worden meegedeeld.
  Hij heeft in Zijn hele leven geleden uit medegevoel, door voorgevoel en ter wille van de gerechtigheid van de kant van de mensen, ook nog gedurende de eerste drie uren aan het kruis.
  Maar in de laatste drie uren van duisternis kwam het verschrikkelijkste lijden over Hem: het ver-zoenend lijden van de kant van een heilig God vanwege de zonden.
  Daar gingen de toornvloeden van God over Hem heen, toen Hij tot zonde was gemaakt.
  Zoals op de grote verzoendag het zondoffer van Aäron en van het volk buiten de legerplaats geheel door het vuur verteerd werd, zo verteerden Hem de vurige vloeden van de toorn van God.
  Hoe diep Hij het lijden heeft ondervonden en hoe zwaar Hij de toorn van God heeft gevoeld, drukt Hij uit in de verzen 7 en 8 van onze Psalm met de woorden: ‘Gij hebt Mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.
  Uw grimmigheid ligt op Mij; Gij hebt Mij neergedrukt met al Uw baren’.
  Dit verzoenend lijden is de grondslag voor de genade die God alle mensen kan aanbieden en waardoor Hij hen vraagt zich met Hem te laten verzoenen.
  Wie de genade van God heeft aangenomen en met Hem is verzoend, kan Hem nu in dankbare liefde aan Zijn tafel aanbidding brengen.
  Wat een genade dat Hij de beker van de toorn van God tot de laatste druppel gedronken heeft, zodat wij deze niet hoeven drinken!
  Wij mogen nu de beker van dankzegging nemen en onze Heere met gelukkige harten prijzen.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 44. Aan @ Ramshoorn … vanwege 17/01/2020 om 9:49 am

  De kerk verbood het zelfstandig bijbellezen door leken .. het zou veel te gevaarlijk zijn op [eigen houtje] de Schrift [te interpreteren].
  Al ver vóór Luther werd de Bijbel gelezen.

  Bijbels in de volkstaal zijn [geen] protestantse uitvinding daar de katholieke kerk nog als enige heer en meester was.
  De gedachte dat gewone mensen pas sinds de Reformatie, zelfstandig de Bijbel lezen is een hardnekkige protestantse mythe.. overgenomen door volgelingen van Luther.. door zich af te zetten probeerden de protestanten hun identiteit als bevrijders van de bijbel te vestigen.

  De Middeleeuwse lezers hadden al lang vertalingen van de Bijbel tot hun beschikking. Om in groepsverband of alleen te lezen, te becommentariëren, te mediteren en uit het hoofd te leren. De kerk stond dat toe, zolang er maar een [orthodoxe boodschap] werd verkondigd.”

  In steden in Frankrijk [o.a.] was een geletterde elite aanwezig die kon lezen en schrijven. Het was niet alleen de bovenlaag. Er waren ook timmermannen, schoenmakers of voddenboeren bij die de Bijbel lazen. Latijn beheersten ze dan niet, er was dus wel de behoefte.
  Daarbij was de opkomst van monnikenordes als de Franciscanen en Dominicanen. “Deze oefenden invloed uit op leken.
  Het idee dus dat Luther de eerste bijbelvertaling heeft gemaakt is er slechts een mythe..tot nu aan toe ..en hier.

  Juist doordat de kerk in de Middeleeuwen vertalingen toestond was er een publiek ontstaan dat gewend was om te lezen.. maar Luther zorgde voor de vrijheid om [los van de kerk] te interpreteren.”

 45. Ach beste Piet 1. Uw voorbeelden dat al voor de Reformatie gewone burgers de Bijbel in de landstalen konden lezen klopt helemaal. De Apostelen hadden de hele Bijbel al in gebruik gegeven aan de gelovigen in AD 100. Ik refereerde al aan de Engelse geleerde Wycliff die de Bijbel in de Engelse taal verspreidde.

  Maar de RKK en zeker zijn monniken hadden daar part noch deel aan. Jezuïeten, Franciscanen en Benedictijnen waren de grootste ketterjagers aller tijden. De Paus was woedend op Wycliff, hij werd zelfs na zijn dood opgegraven en verbrand

  Denk ook aan de Waldenzen en de Katharen die de Bijbel in de landstalen vertaalden. Ook de Hugenoten werden met honderdduizenden vermoord door de Roomse Inquisitie. Denk ook aan de Nederlandse Paus Adriaan VI hoofd van de Inquisitie in Spanje. Hij trachtte ook Erasmus voor tegen Luther en zijn Reformatie op te kunnen zetten. Erasnus was wel wijzer en correspondeerde met Maarten Luther.

  Aan Erasmus een tijdgenoot van Luther heeft de Reformatie een zuivere vertaling van de Bijbel te danken. Immers, Erasmus was in bezit gekomen van de ouder betrouwbare Griekse Manuscripten [1453] uit Constantinopel in de Bibliotheek van Rome.

  Erasmus maakte een hiermee allereerst een betere vertaling van de Vulgata en het Griekse Nw. Testament. De Statenvertalers 1637 en de 1609 King James vertalers sprongen een gat in de lucht met zijn voorbereidende werk.

  Het is rampzalig met u gesteld Piet 1 wat betreft uw bijbelkennis en kennis van de kerkgeschiedenis. Ik zal uw geheugen een beetje opfrissen:

  En wat te denken van de moedige Tjsech, bisschop/kardinaal Johannes Huss? Ook hij vertaalde de Bijbel in de landstaal en preekte en bad in de Landstaal. De Paus was woeden op Huss maar hij herriep zijn werk niet. Ook hij belandde op de brandstapel, wit van de schimmel na een jaar in een donkere gevangeniscel van de Roomse duivelse Inquisitie.

  De Tsjechen pikten dit niet en versloegen de Pauselijke legers. Tsjechië was het eerste land in Europa dat zich vrijvocht van het tirannieke Rome, de Paus en zijn duivelse Inquisitie!

  Honderd jaar later begon Luther de Reformatie en in 1523 de Bijbel in de Duitse Taal te verspreiden. Hij verbrandde met zijn mede hoogleraren en studenten de Strafbul van de Paus. In de loop der jaren daarna was het Protestantisme uitgegroeid met ruim 500 miljoen gelovigen die niet meer voor de Paus en zijn afgodsbeelden bogen. Exodus 20 en Psalm 97, 115 en 135.

  Beste Piet 1, ik begrijp niet dat u hier op deze site nog durft te schrijven. U kunt uitsluitend uw roomse fabels aan de man/vrouw brengen die geen kennis hebben van Gods Woord de Bijbel en van de Kerkgeschiedenis. Huur eens een paar goede boeken: Werner Keller: Zij werden verstrooid onder alle volken en het boek van David Yallop: De Kracht en de Heerlijkheid.

 46. @ Ramshoorn: 4:07 pm. U heeft volkomen gelijk, Ramshoorn. Laatst met mijn eega, een documentaire gezien over de lotgevallen der Katharen. Vreselijk wat de zogenaamde christelijke ridders en hun krijgsmacht hebben uitgevoerd tegen deze vreedzame mensen. Walgelijk, niets anders. En ik ben klaar met die “poppenkast”, van Vaticaan en Paus. Ik erken echter dat er zeer zeker oprechte priesters en roomskatholieken zijn, die oprecht Jezus belijden, maar men is misleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *