2116

 1. Over de opname:

  1 Kon. 2: 1,11’… toen de Here Elia in een storm ten hemel zou opnemen”
  `… Alzo voer Elia in een storm ten hemel`
  Elia werd opgenomen.

  Gen.5:24 “En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen”.
  En natuurlijk: Marc. 16:19 “….de Here Jezus dan werd nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen…”
  Matt.24:41,42 “…een zal worden aangenomen, en een achtergelaten worden…”

  Ziet u? de ene is weg, plotseling, tijdens zijn of haar of haar bezigheden tussen andere mensen die achtergelaten zijn.
  Oh ja, er zullen velen zijn die bemerken dat er mensen zijn weggenomen, opgenomen en zich realiseren wat dit betekent. Achter gelaten.

  Een fantastisch voorbeeld: Gen.7:17 “…en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde…”
  Los van de aarde, boven de aarde gerezen die verdelgd wordt; gered door de ark=God
  Noach wandelde ook met God Gen.(6:10) en word als enige een rechtvaardig en onberispelijk man genoemd. Al die andere mensen op aarde werden achtergelaten!
  Matt.24:39: ..en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam…” enz”
  Wegnam? weggenomen? wie werden weggenomen? Ja, Noach en de zijnen.
  De anderen werden achtergelaten.

  Gaan wij en de doden die opstaan dan met ons aardse lichaam opgenomen worden?
  Nee, dat kan niet! (1 Kor. 15: 50-53) Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven.
  De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij (die niet zijn ontslapen) zullen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin.
  Bij de laatste bazuin(Openb.11:15)! U ziet dat er vooraf nog heel wat gaat komen!

  1Thess.4:15: “want wij levenden zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan…. daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht..” Opgenomen.

  Zij die opgenomen worden krijgen dus eerst een ander lichaam.
  Voorbeelden hiervan zijn Matt. 17:2,3
  Jezus verandert van gedaante. Hij ontmoet Mozes en Elia die ook een verheerlijkt lichaam hebben.
  Petrus weet niet wat hij ziet en wil deze aanblik verbergen door voor te stellen een tent voor hen op te zetten. Wat moet dat een prachtig lichaam zijn.
  Geen gebreken, onaantastbaar. (Dan 3:17) De vrienden van Daniel kunnen zelfs in een hete, vurige oven verkeren met dit verheerlijkte lichaam.

  Het is zeer goed om acht te slaan op wat de vrienden van Daniel voorafgaand zeggen:
  “Indien onze God, die wij vereren in staat is om ons te bevrijden….”
  In staat is? Is God hiertoe niet in staat? Twijfelen ze aan de Almacht van God?
  Oh nee, ze twijfelen aan zichzelf, of zij wel goed genoeg zijn, het waard zijn voor God om door Hem gered te worden.
  Zal wij God in staat stellen om ons te redden?
  Ja. Maar het zal van ons zelf afhangen. Wij zullen volharding nodig hebben, om zelfs ons leven niet lief te hebben tot in de dood. Dus loskomen van deze aarde (zoals Noach) en licht worden, ons ontdoen van de wortels die ons vasthouden aan deze aarde.

  Dan zal voor hen gelden die dit hebben volbracht: (Openb.14:13) “Schrijf, zalig de doden die in de Here sterven, van nu af aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.”
  NB
  U ziet trouwens dat voorafgaand aan dit gezicht, de waarschuwing om niet het beest te aanbidden en zijn merkteken te ontvangen.
  voorafgaand vers 12: “Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren”
  Hieruit blijkt duidelijk dat er tijdens de heerschappij van het beest er nog “heiligen” op aarde zijn die zullen volharden en het beest niet aanbidden en het merkteken niet ontvangen.
  Zij zijn die zaligen, zij in de Here sterven.

 2. Beste Albert 11.25 27 Maart, en anderen die evt. meelezen.

  Dank voor je persoonlijk verhaal. Je schreef God is een persoonlijke God Hij wil een relatie met ons.
  Dit onderschrijf ik volkomen Hij staat aan mijn ( en iedereen haar of zijn ) deur en Hij klopt.
  En het ligt aan ons of we “ opendoen” het heeft bij mij ook veel moeite gekost voordat ik dit begreep en mijn eigen wil wilde voegen naar “ Uw wil geschiede”.
  En als je daar dan op terug kijkt dan zie je zijn grote liefde en trouw en vasthoudendheid van Gods kant en het grote offer van verzoening. Zijn eigen Zoon gegeven !! En dat ga je dan koesteren, dan ga je proberen te leven zo Hij dat wil, dat je hem geen verdriet doet. Maar dat is in deze wereld met alle zonde vrijwel onmogelijk, maar dan mag je “ het kwaad” belijden en dan weet je het weer “ Mijn verlosser leeft!”
  Dat is inderdaad geweldig te ontdekken dat God zo trouw is en dat je iedere keer weer bij Hem mag schuilen met al je zorgen problemen en zonden!
  En omdat wat je ook schrijft de toorn van God de Vader eenmaal in al zijn hevigheid op Zijn Zoon onze Here Jezus Christus de MESSIAS van Israël , is terecht gekomen, en wij hierdoor vrijgekocht ( ouderwets woord) zijn , zal de toorn van God ons achter dit zoen en schuld offer van Christus, ons niet meer / nooit meer ! raken.

  Je schrijft over het punt wat je wilde maken het verschil tussen Math 24 en Lucas 21 een aanwijzing is dat het lichaam van Christenen niet door de grote verdrukking heen zullen gaan, daar ben ik het mee eens want het bloed van Christus zal ons volgens Openbaringen 3:10 ( en dan staat er het woordje tereo-ek dat betekend in de toekomstige tijd ; “ Ik zal bewaken, beschermen, behoeden , scherp letten op, oppassen,de wacht houden, bewaren, opsparen…..” ) voor deze grote verdrukkingen en moeilijke tijden die komen gaan.
  En ook het hogepriesterlijke gebed uit Joh 17 zegt dat, “ Ik zal jullie bewaren , vasthouden voor de ure der beproeving die over de gehele wereld komen zal Ik zal ervoor zorgen dat jullie veilig de eindstreep halen.
  Niet ERUIT halen maar ERIN vasthouden. Net als bij de Israëlieten in het land van Gosen dat de plagen hen niet troffen!
  Dat is het punt waar denk ik het verschil zit.
  Ik lees nergens dat het lichaam van Christus weggenomen wordt.
  Ik lees dit wel bij Zijn glorieuze terugkomst, op het moment dat Hij de antichrist zal doden, ( dus bij Zijn glorieuze terugkomst ) de doden zullen opstaan en Hem tegemoed gaan in de lucht, en dat daarna dan de levenden die “ overgebleven” zijn ( het lichaam van Christus in die dus de tijd dat Jezus terug komt ) samen met hen opgenomen zullen worden in de wolken en ook naar een ontmoeting met Hem in de lucht zullen gaan en zo zullen we altoos bij de Here zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. ( zegt Paulus tegen de Tessalonisensen )

  Er zijn inderdaad zoals je schreef nog heel veel zaken van studie en bemoediging en dat is heel Bijbels want God laat ons niet in het ongewisse. Ik word dan altijd zo nieuwsgierig want God is zo onbevattelijk groot en is zo bezig met en in de wereld dat ik dan z’on “ vingerwijzing van Hem “ als nu de situatie nu met Corona over nadenk en aangrijp om te reageren waarom dit alles zal gebeuren nu ook, wat zal de toekomst ons gaan brengen…. want als Corona straks weg is, hoe zal de wereld er dan uit gaan zien.
  Er is nu rust in de natuur, maar een onbeschrijfelijke schade in de economie/ onze welvaart!

  Het is ook ter bemoediging zoals je schreef, want God heeft ons in Jezus het eeuwige leven beloofd. En daar mogen we op vertrouwen. Dat is een sleutelwoord. Stel je vertrouwen op God!
  Ik wou niet meer iedere dag reageren maar ik blijf hier zeker mee lezen en reageren ik hoop dat je dat niet erg vind en dat je ook blijft meelezen en reageren.

  Ik wou eindigen met een stukje uit het geweldige hoofdstuk van Paulus aan de Romeinen.
  11: 33 O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God , hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
  Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend?
  Of wie is Zijn raadsman geweest?
  Of heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid , tot in eeuwigheid.
  Amen!
  Shalom Anna

 3. Psalm 96:2,9
  ‘Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag… Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
  beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde’ vs. 2,9.

  De Heer is ontzagwekkend. Erken Hem.

  Wat een prachtige psalm! De oproep om voor Hem te zingen werkt aanstekelijk.
  De dichter roept op tot blijdschap en gejuich. Want God komt.
  En Hij komt om te oordelen. Hij is in aantocht als rechter van de aarde.
  Er is echter geen reden tot angst voor deze Rechter, want Hij komt om te redden.
  De psalmist spoort zelfs aan om dit door te geven: ‘Maak aan alle volken zijn majesteit en wonderdaden bekend.’
  Mooi om te lezen hoe in het Oude Testament al nadrukkelijk wordt opgeroepen om aan alle volken Gods werk bekend te maken. En het Nieuwe Testament sluit hier hierop aan.
  Zo zie je de eenheid in Gods Woord. God heeft altijd de redding van alle volken voor ogen gehad. Via Abraham en zijn nageslacht (Israël) gaat Gods boodschap naar alle volken.
  Als Jezus op aarde zijn discipelen instrueert, worden ze vervolgens naar alle volken uitgezonden. En hun oproep is de oproep van de psalmist: erken de Heer; maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is de oproep ook vandaag.
  Sta juist ook op deze dag, de rustdag, bij de vraag stil hoe je die erkenning gestalte geeft in je leven. Vandaag ga je wellicht naar de kerk.
  En zing je samen lofliederen voor God, luister je naar zijn woord en geef je iets van wat je bezit. En morgen? Het is belangrijk om er werk van te maken.
  Want de Heer is ontzagwekkend, de Maker van hemel en aarde.
  En de Rechter van alle volken.
  De Redder van zijn kinderen. Prijs zijn naam!

  Allen een gezegende week gewenst, groet Muggenzifter

 4. Beste lezers het tijdperk van het beest, daar leven wij nu midden in, het teken draagt uw al tientalen jaren mee in uw broekzak of handtas, Wat men nu nog wil contant betalen verbieden.
  heb al dan 25 jaar geen communicatie instrument in bezit zelfs geen computer in bezit deze berichtgeving doe ik van een andere gebruiker, geld? ik betaal alleen contant en als dat wereldwijd verboden gaat worden? gaat er bij jullie geen lichtje branden? Op dit moment zijn we in de periode van de vogelvangers beland het zijn de bestaande systemen in de ruimste zin des woord op deze planeet en daar hoort ook het geestelijke leven bij voor wat voor geloof ook. Heb de boodschap van de paus begrepen, Ik zelf ben ook een christenen maar ga sinds tientallen jaren niet meer het huis in.In ons huis zit te veel verderf, Ga met harde hand om, en ruim het kwaad uit uw huis en vraag om vergeving van de volgelingen als de tijd daar nog voor is. En bid voor iedereen die zich inzet op dit moment, zeker voor de ongelovigen de meeste
  zijn wetenschappers en hoger opgeleide in dit drama, Zij staan uw bij in deze strijd en er is maar een oordeel van GOD en wij zelf mogen dat nooit uitdragen

 5. Dank U oh God dat U met ons bent en blijft tot aan de voleinding der eeuwen in Uw lieve Zoon Jezus Christus en dat U het laatste Woord heeft in alle nood, ook in Covid19.
  Moge de vrede van Christus in uwer harten regeren.
  Yehsua HaMasjiach Wemelech Hajehudim = JHWH= Jezus eeuwig Koning der Joden
  S H A L O M allen gebeden!

  https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs

  Het is ontroerend de vele commentaren te lezen onder dit prachtige lied in dit geval gezongen door Don Moen.
  Een van de commentaren luidt:

  God the whole world is suffering from coronavirus
  Only YOU can make it away
  Please God bless everyone in the world stay safe Amen 🙏

 6. @Michael
  Het hangt af van welk oogpunt je religie ziet. U zegt zelf al ‘een ware christen doet dat niet’. Nu dus de vraag, is een ware christen religieus of gelovig? Religie is niet meer dan dan een instelling, zoals kerken, moskeeën e.d. die door middel van een bepaalde interpretatie van hun heilige boek, door middel van regels en door middel van tradities een manier van geloven opleggen aan hun volgers. De voorwaarde is altijd dat de gelovigen de doctrine van de religie aannemen. Een ware christen volgt geen religie, die volgt enkel en alleen Jezus Christus. Als we Jezus Christus verlagen tot een religie, dan staat Hij gewoon in het rijtje van de ‘profeet’ Mohammed en boeddha.

  Jezus Christus is zoveel meer, Jezus is geen religie, maar de Zoon van God. Geloof in hem is het enige wat tot waarheid en vrede leidt, dus ja religie leidt tot niets anders dan de dood. Je zult niet behouden worden omdat je een religie volgt, je wordt behouden omdat je in Jezus Christus gelooft.

 7. @ Michaël 12: 00 AM. Inderdaad. Nergens heeft de Heer opgeroepen tot geweld.

 8. Dag alle broeders en zusters,

  Ik wil graag maar 1 bijbel tekst citeren voor allen.

  En dat is mijn lijf spreuk al vele jaren Micha 6:8

  ” Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
  je weet wat de HEER van je wil:
  niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
  en nederig de weg te gaan van je God.”

  -ik geloof niet in ’n opname.
  -ik geloof niet in ’n NWO met nog ’n komende Antiechrist.

  Wat ik geloof is dat Jezus Christus “onze Koning en verlosser” komt!

  Ik wens alle ’n goede gezondheid toe, ondanks alle toestanden rondom het Corona virus gebeuren wereld wijd, maar dit is niet het! of ’n teken van God, dit is puur mensen werk.

  God gaat ons niet meer schaden, dan al wat er al vele jaren, gebeurd.
  -de Grote verdrukking is al sinds ongeveer 2000 jaar gaande,

  Wij mogen uitkijken naar de nieuwe wereld, naar de verlossing.

  alle goeds en wijsheid gewenst in deze corona tijd, maar boven alles alle gezondheid gewenst.

  Alles komt goed.

  Gods zegen,

  Sophia

 9. @ Oudenknar 27/03/2020 om 2:58 pm

  U schreef: ”Ik zeg u, alle Religie lijdt naar moord en doodslag Amen.”

  Dat ben ik niet met u eens. Een ware christen doet dat niet. Is zelfs verboden.

  Wel degenen die hun/de religie misbruiken, maar dat woord zegt het al: Misbruiken.
  En dat is niet iets wat iedere gelovige doet, van welke religie dan ook.
  Generaliseren is ‘not done’ en totaal onacceptabel.

  Ik wens u Gods zegen.

  Met een hartelijke groet, Michaël

 10. Ramshoorn schreef: 27/03/2020 om 2:35 pm
  dan hebben we zojuist de laatste anti-christ geindentificeerd
  Hierna komt het beest

  openbaring 17-10
  …ook zijn het zeven koningen
  vijf zijn gevallen ( nr 1 VAN 7 pius XII jezuïet)
  1 is er nog (6)
  (6 benedictus bijnaam rottweiler van god en panzerkardinaal, heb ik uitgezocht, geen grap)
  andere (7 franciscus) is nog niet gekomen, moet korte tijd blijven (die gaat dus dood )
  7 VAN 7 Franciscus (jezuïet) ook bekent van populaire en godslasterlijke uitspraken
  en het beest is de achtste, oude paus leef nog , zou toch niet dat……………….en dat hij nu aan de verjongingskuur zit

  johannes paulus I zou gezegd hebben oude testament is
  fictief werk en niet geschikt voor kinderen, bron wikipedia

 11. Beste @Vlokje, Paus Bergoglio loopt rond in een verlaten Rome. Zelfs zijn St. Pieterskerk ligt er verlaten bij en zijn Rozenkrans met gebeden tot Maria kon DE Coronaplaag niet buiten de deur houden. Zelfs zijn Onze Vader Gebed keerde per omgaande als een boemerang op zijn hoofd terug.

  Geen wonder: Deze man heeft het voorgoed bij de hemel verprutst sinds Frederic Martel SODOMA schreef, een aanklacht tegen zijn laffe Doofpotbeleid, niet optrad tegen tienduizenden roomse celibataire geestelijken die hun handen niet thuis konden houden, maar zich wereldwijd vergrepen aan mannen, vrouwen en ontelbare kinderen.

  Nog iets: De enige goede adviezen die ik betreffende Corona van WHO – RIVM en Artsen hoorde was: Goed handen wassen bij thuiskomst – hoesten en niesen in de mouw.

  De Bijbel Heeft Toch Gelijk…Werner Keller.

  Handen wassen is al een oud Joods recept waar Jeshua al over sprak in het Nieuwe Testament…Marcus 7:4 (NBG51) en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben; en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk…!

  Waarom kwam bij Joden zelden de Pest voor? Antwoord: Omdat zij niet overal maar gingen zitten om zich te ontlasten. Mozes leerde hen al…Deuteronomium 23:13 Iedere man moet een schepje in zijn uitrusting hebben. Als hij zijn behoefte doet, moet hij een kuil graven en de uitwerpselen met aarde bedekken.

  Om Aids/Druipers en andere seksueel overdraagbare smerige ziekten [door anale seks] te vermijden gaf JHWH door Mozes de beste en veiligste Sekswetten. Zie Leviticus 18-20 en het Boek Hooglied.

  Onze Regering zou deze adviezen van Mozes en Jeshua moeten overnemen en de burgers moeten leren hoe zij gezond en sterk kunnen blijven door uitsluitend gezonde voeding te consumeren. Mozes leerde het de kinderen Israels al in Leviticus 11.

  De Bijbel lezen en gehoorzamen is toch zo gek nog niet in deze verwarrende tijden!!! Zeker niet als je het boek: Tegen de Onzin, van Syp Wynia gelezen hebt. Deze erudiete, spraakmakende journalist uit Groningen laat geen spaan heel over Premier Mark Rutte en zijn helaas volgzame Regering met Jesse Klaver GL en Rob Jetten van D66 en Gertjan Segers CU met hun rampzalige Klimaathysterie.

  Tenslotte:

  Vitamine C en Euchinaforce, en een gezonde levenswijze [Leviticus 11] zijn de beste killers van Corona. De Spreukendichter voegt daar nog een blijde noot aan toe: Een blij hart bevordert de GENEZING. Vooral als kinderen hun ouders weer mogen bezoeken in Verpleeghuizen. Ze gaan nu dan niet dood van Corona, maar van Verdriet en Wanhoop!

 12. oeh beetje godslasterlijk, vind jullie ook niet
  Jorge Bergoglio vertelde afgelopen zondag een Spaanse journalist dat hij gelooft dat de corona-epidemie een gevolg is van “de natuur die een woede-aanval krijgt”, als gevolg van de milieuvervuiling, en dat dit een teken is dat we beter voor haar moeten zorgen

  Een opname vlak voor de verdrukking , ik denk het wel
  lees en oordeel zelf
  opb 3-10
  omdat gij het bevel bewaard (1) hebt om Mij te blijven verwachten (2), zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking (3), die over de gehele wereld komen zal, om hen te verzoeken hen, die op de aarde wonen

  1 wachten op jezus
  2 uitoefening van de wet, hoofdpunt de sabbath viering
  3 medisch paspoort chip met merkteken 666

 13. Beste @Anna, en iedereen die meeleest.
  Je kan zomaar gelijk hebben dat het geen twee maar zelfs 3 reden zijn. Zo had ik het nog niet bekeken, ik zag alleen onderscheid tussen Gods gemeente en Israël. Met Gods gemeente bedoel ik het lichaam van Christus en durf het bijna geen kerk te noemen. Mijn motto is altijd dat ik van God houd en religie haat, dan begrijp je misschien wel wat ik bedoel.

  Het punt wat ik wilde maken is dat het verschil tussen Matt.24 en Luc.21 voor mij een aanwijzing is dat het lichaam van Christus niet door de grote verdrukking heen zal gaan. Dan bedoel ik niet dat de gemeente geen verdrukking zal ervaren, die is er altijd al geweest en nu zelfs zeer ernstig, zie maar naar Azië, Afrika, verre Oosten, Egypte en tal van landen. Wat ik bedoel is dat de gemeente van Jezus niet onder de toorn van God gaat komen.
  Zou de toorn van de Vader over het lichaam van Christus komen? Dat zou ook helemaal niet logisch zijn. (Ja, de toorn van de Vader is eenmalig over het lichaam van Christus gekomen, dat was toen Jezus onze schuld op zich had genomen. En dat komt nooit meer opnieuw).

  God is een persoonlijk God, Hij is Iemand die een relatie met ons wil. De vraag is telkens, zijn we ook beschikbaar? Zijn liefde voor ons gaat al het verstand te boven en dat mogen we ervaren! Hij heeft voor ons een enorme losprijs betaald, de Schepper van hemel en aarde, engelen en mensen heeft zichzelf vrijwillig opgeofferd om te sterven, om ons vrij te kopen met zijn bloed. Zou je dan niet enorm koesteren wat je hebt ‘gekocht’ voor zo’n hoge prijs? Een heel hoge prijs en het is ons gratis aangereikt. Prachtig hè?

  Een andere eigenschap is dat God heel veel geduld heeft en heel vaak aanklopt, maar er komt voor iedereen een moment dat hij/zij gaat krijgen waar je voor gekozen hebt. Dat kan Gods ontferming zijn, maar ook zijn toorn. Wat je maar wilt. God geeft ons over aan onze eigen vrije keuze, deze wereld of aan Hem. God houdt ons wel verantwoordelijk.

  Als we Hem (Jezus) dan hebben gekozen en we zorgen dat er voor, dat niets meer in de weg staat (bijvoorbeeld 1John1:9 dagelijks toe te passen), dan mag je zijn liefde en aanwezigheid ook echt gaan ervaren. Zou Hij dan toch zijn toorn uit Opb. over je uitstorten, nee toch?
  Kennen we een God in de Bijbel die onverschillig zou zijn en de ‘goeden’ laat lijden onder de kwaden, nee hoor.

  Probeerde Abraham God niet te overtuigen om Sodom en Gemorrah te sparen als er nog 50, nee 40, nee 30… 10 rechtvaardigen zijn misschien? God stemde in, alleen het waren er zelfs geen 10. Zo, God liet Lot met zijn gezin vertrekken en daarna kwam het oordeel over dit gebied van zelfs 7 steden.

  Is er dan geen lijden? Jawel, maar Zijn kinderen zijn nooit bestemd tot Gods toorn (1Thes.5:9 en Opb. 3:10).

  De tijd dat dit alles gaat komen is heel dichtbij. Iedereen herkent dit wel denk ik, tekenen genoeg en toch heeft niemand het tijdstip. Ik denk dat God de duistere machten bij verrassing zal overvallen.

  Dit is mijn benadering van logica en hartslag.
  De Bijbel bevestigt dit gelukkig ook aan tal van verzen, met heel veel bemoedigingen ook.
  Zo zijn er ook antwoorden waarom dit alles zal gebeuren, ik zal ze nog posten.

 14. Corona virus uitbreek in in de Torah in LEVITICUS gevonden met ELS:

  In een artikel in de Jerusalem Post wordt uitgelegd door Rabbi Matityahu Glazerson hoe precies in het gedeelte in Leviticus dat gaat over welke dieren de Israelieten niet mochten eten ( waaronder vleermuizen) via de techniek van gelijke afstand in letter reeksen ( Equidistant Letter Sequence ) hij de woorden corona en virus heeft gevonden.
  In een andere gedeelte heeft de rabbi de Hebreeuwse letters samech, yud, nun and yud gevonden wat staat voor ‘Sini’ oftewel Chinese.
  De rabbi : ‘Het is verbazingwekkend dit te vinden: coronavirus, China en de ledematen van de levenden, wat veroorzaakt wat we nu zien’, zei hij

  Meer hier:
  https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048

 15. Als Christus over de eindtijd spreekt, heeft Hij het steeds over de hele wereld. Dat vonden mensen maar onzin: hoe kan de hele wereld tegelijk getuige zijn van rampen en wederkomst? Maar wat we nu dit bevestigt dat de hele wereld in korte tijd getroffen wordt en iedereen kan het volgen. En het gebeurt in de lente: denk aan de les van de vijgeboom.
  Iedereen doet de dagelijkse dingen als bij Noach en plotseling overkomt hen een ramp. Daar moest ik aan denken.

 16. @ Pieternella 25/03/2020 om 2:59 pm

  Beste Pieternella, ja: ‘God regeert’, gelukkig wel.
  Zijn wil zal geschiedden en ook ‘geschiedenis schrijven’, gelijk in de Hemel alzo ook op Aarde.
  Dat is ook voor mij precies hetgene wat mij rust kan geven.

  Er staat in de Bijbel dat een wijs man weet dat alles op Zijn tijd zal geschiedden.
  En zo is het ook, en niemand die ‘Gods Wil’ kan en zal veranderen, gelukkig niet.

  Ik wens je Gods liefde en zegen. Ook aan alle andere lezers.

  Met een hartelijke groet, Michaël

 17. Hoor Israel, de Here onze God is EEN God!

  Hoor het Gospel Music Hymn Sing at First Baptist Atlanta USA

  Klassieke gospels ( Engels ) 23maart 2020

  Jezus is Overwinnaar tot eer van God de Vader! Hallelujah!

 18. Vandaag 1e Nissan, Joods Nieuwjaar.5780

  En Israel opent het eerste coronavirus ziekenhuis:
  https://www.joods.nl/2020/03/israel-opent-het-eerste-coronavirus-ziekenhuis-video/

  Wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israel vandaag?
  https://www.joods.nl/2020/03/wat-schrijven-de-hebreeuwse-kranten-in-israel-vandaag-111/
  ( De Joodse gemeenschappen in the UK France en NewYork worden getroffen door corona )

  ‘Het is angstaanjagend dat Nederland burgers blootstelt aan het virus’
  https://www.joods.nl/2020/03/het-is-angstaanjagend-dat-nederland-ok-is-dat-burgers-worden-blootgesteld-aan-het-virus/

  Israëlische arts in Italië: patiënten boven de 60 worden niet meer geholpen
  https://www.joods.nl/2020/03/israelische-arts-in-italie-mensen-boven-de-60-jaar-helpen-we-niet-langer/

  Joodse gemeenschap in Antwerpen houdt rekening met honderden doden
  https://www.joods.nl/2020/03/joodse-gemeenschap-in-antwerpen-houdt-rekening-met-honderden-doden/

 19. Aan Albert 26-3 12.10 uur en anderen die eventueel mee lezen.
  Dank voor je schrijven en wat mij zo blij maakt is dat onze God zo vreselijk nauwkeurig is in het beschrijven van Zijn Geschiedenis, die meer is dan geschiedenis, dit gaat over ons heil ons behoud en onze toekomst.

  Ik ben het in grote lijnen met je eens, de rede die Jezus uitspraak is op 3 verschillende plaatsen uitgesproken, en mogelijk ook tegen 3 verschillende doelgroepen, toch zie ik erin dat de vervulling steeds hetzelfde is. Hiermee bedoel ik vanaf de periode na de tempelverwoesting spreken beide over de eindtijd. En zie ik geen verschil tussen Joden en Heidenen. ( Christenen, niet Joden )

  Je hebt gelijk als je over de tempel spreekt, deze is in 70 na Christus verwoest, en in 132 door Hadrianus nog eens “ zachtjes “ overgedaan. Toen kreeg ook het land zijn “ nieuwe naam Palestina” genoemd naar de “ verslagen “ aartsvijanden van Israël de filistijnen. Deze naam gaf Hadrianus aan het hele gebied Syrië hoorde daar ook bij.
  Dus kunnen we er van uitgaan dat dat deel van Lucas 21 en Matheus 24 is vervuld.
  Dat zo je het noemt “ tijdsblok “ is voorbij.

  Na de verwoesting van de tempel is het Joodse volk 2000 jaar in ballingschap gegaan. En Jeruzalem is vertrapt door de heidenen. 2000 jaar lang. Tot 1948 ! ( daar kan ik uren over vertellen dit is z’on groot wonder)

  Daarna maak je en grote sprong naar de gruwel der verwoesting. Volgens mij, maar spreek me tegen als je dit anders ziet, is dit de “ komende “ tempel die de Joden weer “ mogen “ gaan bouwen ( dit mogen zal door de grootmachten van de aarde bepaald worden.) alle materialen zijn hiervoor al klaar gemaakt bij het tempel instituut in Jeruzalem. ( dit kan niet anders zijn als dat dit een zeer tijdelijke tempel is.) w.s. Zal er dan een heel groot wereld rijk zijn met een gekozen charismatische heerser de zgn. antichrist. Die “ alle “ wereld godsdiensten zal willen verenigen. En de Joden ook “ hun deel “ zal geven met de toestemming van de tempelbouw.
  Deze tempel zal zo je terecht schrijft verontreinigd worden, door de antichrist, maar dat is wel in ( wat ik dan noem in “ de uiterste tijd”) want als Jezus terug komt zal hij de antichrist doden door de adem van zijn mond. ( Er zijn ook Bijbelleraren die zeggen dat dit mogelijk ook de beide moskeeën kunnen zijn die momenteel op de heilige plaats staat. Persoonlijk geloof dat niet )
  In deze Uiterste tijd zullen wat Lucas beschrijft de “ heiligen verzameld worden” van de vierwindstreken. Ik zie dit als de opstanding van de doden. Paulus beschrijft dit ook aan de Tessalionisensen.

  Daar zit dus nog iets tussen.
  En dat is de vijgeboom! Zowel Matheus als Lucas spreken er over dat we op de vijgeboom moeten letten beiden zeggen als deze uitloopt weet dan dat de zomer nabij is. Lucas heeft het ook nog over al de bomen ( de landen rondom Israël)
  En die vijgeboom is Israël en deze bloeit alweer vanaf 1948. Wij zijn de generatie die dit met eigen ogen ziet. Heel bijzonder. En Math zegt in vers 34 dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurt zijn.
  Ik vraag mezelf hardop af; dit zei Lucas ook van de tempel vernietiging en nu zeggen beide dit over Israël in de context tot de weder komst van Jezus. De vijgeboom bloeit al 72 jaar.

  Vanaf het begin van de Evangelie verkondiging zijn er verdrukkingen geweest en oorlogen en ziekten,maar de frequentie en de omvang ( nu globaal een virus) neemt apocalyptische vormen aan.
  Als je de Bijbel goed leest moeten er nog veel Profetiën vervuld worden maar het kan heel snel gaan. Denk aan de “ oorlogen des Heren “ beschreven in Ezechiël, want daar gaat het om Gods eer, !!! heel de wereld zal weten dat Hij God is, dat Hij de wereld regeert en ingrijpt in op het moment van de hoogste nood van “ Zijn oogappel” Israël. Hij doet dit via Zijn eigen geschapen volk Israël!
  Mogelijk ( ik durf het bijna niet uit te spreken ) zal de geschiedenis zich gaan herhalen, het antisemitisme neemt weer flink toe. En als er nu met Corona een grote resessie komt is er een ( wereld wijde ) “ zonde bok “ nodig. Zullen dan alle volken zich verzamelen en naar Jeruzalem optrekken???? Zacharia 14 ?? Niemand die het weet. Maar Matheus en Lucas waarschuwen ons beide om waakzaam te zijn. Let op de vijgeboom, hij bloeit en ze leven in betrekkelijke rust en welzijn.
  En het is Gods eerstgeboren Zoon hij zal ze nooit loslaten. Israël is de sleutel tot de wereld wijde verlossing en de komst van Zijn koninkrijk in Jeruzalem.
  Ik ben niet op alles van je schrijven ingegaan. Het is nu al weer lang.
  Ik wens je en alle anderen Gods zegen in deze moeilijke tijd van verplicht thuis zijn.

 20. Beste @Jette, Ik doe mijn best om uw insteek in deze discussie te volgen. Maar DNA met al haar toepassingen is voor mij een moeilijk te behappen onderwerp. Ik vind die DNA bewijzen trouwens ook gevaarlijk. Hoe kun je als burger jezelf verdedigen wanneer op grond van DNA “bewijs” je iets in de schoenen geschoven krijgt? Zelfs de Wiskunde kent haar onvolmaaktheden, las ik!

  Alleen Gods Woord is betrouwbaar en zelfs volmaakt staat in Psalm 19:8 (NBG51)
  De Torah/wet des Heren is Volmaakt, zij verkwikt de ziel; de Getuigenis des Heren is Betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

  Jette: Ik kan je stellingen ook omdraaien.
  Was er geen revolutie geweest als Napoleon niet had bestaan?”

  Ramshoorn: Die Franse revolutie was onontkoombaar omdat de Fransen honger leden en de Koning en de Paus met zijn vadsige bisschoppen zich niets aantrokken van hun ellende. Napoleon kwam pas in 1795 aan de bak toen hij onverschrokken zijn Masterplan uitvoerde met een paar kanonnen die vuur uitspuwden in de straten van Parijs om in een Blow de opstand van burgers te beëindigen.

  Jette: En als Mozes en Aaron hun taak niet hadden aanvaard, als dat al mogelijk was, was dan Israël niet bevrijd uit Egypte?”

  Ramshoorn: Laten we gewoon bij de feiten blijven die het Bijbelboek Exodus ons aanreikt. Mozes en Aaron hebben hun taak op een onnavolgbare moedige wijze volbracht: Zij brachten ruim 3 miljoen Joodse slaven vanuit Egypte naar het beloofde Land. Israël. Zie hun reisverslag in het spannende Boek Deuteronomium.

  Jette: Hoe kon Jezus weten dat Petrus drie maal kon ontkennen voor de haan?

  Ramshoorn: Voor Jeshua een koud kunstje. Weet u nog hoe verbaast Nathanaël was?
  Johannes 1:46…Filippus vond Natanaël en zei tot hem: Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. 47 En Natanaël zei tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen?

  Filippus zeide tot hem: Kom en zie. 48 Jezus zag Natanaël tot Zich komen en zei van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is! 49 Natanaël zei tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, ZAG IK U onder de vijgeboom.

  50 Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël! 51Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. 52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen.”

  Jette: Dus ik kan alleen maar één conclusie trekken. Alles, zelfs het knipperen van je ogen, zijn bepaald door God. Het enige wat de mens zelf kan is hij mag kiezen, welke partij hij kiest, God of satan. En naargelang die keuzen bepaald God je verdere leven en je eeuwige leven.

  Ramshoorn: JHWH belooft zijn volgelingen een gezegend leven als ze in Zijn wegen willen wandelen. Lees de Zegen en de Vloek in Deut. 28 en Leviticus 26. Als ik moedwillig mijn leven in gevaar breng door gevaarlijke sporten, drank, drugs, alcohol, vreemdgaan, dan draag ik daar zelf de zure druiven van, de consequenties. Daarom bid ik altijd…Bewaar mij voor overmoed…

  Psalmen 19:14 (NBG51) Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Spreuken 11:2 (NBG51) Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedige!!!

  Jette: Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.”

  Ramshoorn: Ja, mooi hé Jette, onze God/JHWH is een Relationele God! Jeshua zijn Zoon was aanwezig bij al Gods Scheppingswerken. Zie Psalm 2 en Spreuken 8 en Johannes 1: Jeshua het Woord van God.

  Jette: De plek waar we ook per direct naar terug gaan, waar we vandaan kwamen…Lukas 23:43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

  Ramshoorn: Ja, en dat Paradijs is gewoon weer op de aarde als de Nieuwe hemel en aarde een feit zijn volgens Paulus die daar 2000 jaar geleden een kijkje mocht nemen: 2 Korinthiërs 12:4 (NBG51) Toen hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

  Jeshua brengt het verloren Paradijs weer terug op aarde. Zie Openbaring 2:7 (NBG51)…Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het Paradijs Gods is.

  Jette: Daarnaast denk ik dat de grootste fout van de “Kerk” is, dat zij denken dat zij het middelpunt zijn waar de hele schepping om draait. Of nog erger, dat zij de uitvoer van Gods heilsplan kunnen verwezenlijken, de ChristenUnie gedachten.

  Ramshoorn: Om dit te kunnen begrijpen moeten we eerst definiëren wat het begrip Kerk of Gemeente inhoudt.” Wie ook maar een beetje met de Kerkgeschiedenis bekend is gruwt van het begrip christendom en kerk.

  Jeshua en de Apostelen spreken altijd over de Gemeente Gods of van Jeshua zijn Zoon. Zij houden zich uitsluitend aan de Woorden van de Heilige Schrift en lappen de uitspraken van leugenachtige Pausen, Concilies, Synoden, Chr. Partijen aan hun laars.
  Details in Psalm 119.

  Jette: Ik denk dat wij slechts slachtoffer zijn van de grote strijd in de hemelse gewesten, meegezogen in Satans val.

  Ramshoorn: Satan is als de dood van gelovigen als Jeshua en de Apostelen en de Gemeente van Jeshua! Waarom? Hij geeft jou en mij macht over de duivel en al zijn smerige demonen.

  Marcus 16:15 En Jeshua zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, [zoals Petrus dat deed in Handelingen 2] zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

  17 Als Tekenen zullen deze dingen de Gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.19 De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had,
  opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.

  20 Doch zij [De Apostelen] gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord Bevestigde door de Tekenen, die erop Volgden.

  Ik ga nu stoppen ander wordt de tekst te lang. Shalom. Ramshoorn.

 21. Beste Ramshoorn,
  Ja leuk, laten we eens pingpongen, leuke woordkeuze.

  Ik kan je stellingen ook omdraaien.
  Was er geen revolutie geweest als Napoleon niet had bestaan?
  En als Mozes en Aaron hun taak niet hadden aanvaard, als dat al mogelijk was, was dan Israël niet bevrijd uit Egypte?
  Hoe kom Jezus weten dat Petrus drie maal kon ontkennen voor de haan?
  Dus ik kan alleen maar één conclusie trekken.
  Alles, zelfs het knipperen van je ogen, zijn bepaald door God.
  Het enige wat de mens zelf kan is hij mag kiezen, welke partij hij kiest, God of satan.
  En naargelang die keuzen bepaald God je verdere leven en je eeuwige leven.

  Daarnaast, lees goed, daarnaast.
  Daar was ik al over begonnen bij mijn DNA theorie.
  De lijn, ben je afstammeling van de reuzen, volbloed, einde wedstrijd.
  Ben je afstammeling van Adam en Eva, dan heb je de keuze, voor of tegen God.
  Ben je een “bastaard”, mogelijk zijn de heidenen afstammeling van de tien verloren stammen, kan ook, wie weet?
  Kortom afstammeling van de Adam Eva lijn en reuzen Lijn, een bastaard, dan bedekt Jezus Bloed uw zonde.
  Net zoals Hij de zonde bedekt van de Adam Eva lijn.
  Kortom de zonden zitten dus in je DNA, daarmee dus een letterlijke erfzonde.
  Vandaar dat wij ons aardse lichaam moeten afleggen.
  Dat ik ook onze opdracht, om niet te leven naar ons “natuur”, onze aard, maar om Gods wegen te volgen.
  Of de grote vraag, waarom heeft God ons niet direct in een onvergankelijk lichaam geschapen?
  En als Hij dat wel gedaan heeft bij Adam en Eva, zijn ze dan door hun zonde vanuit het paradijs op aarde geworpen.
  Omdat hun DNA niet meer paste in het Paradijs?
  Ik vrees dat daar de waarheid ligt.
  Hier de oorsprong, je kan alleen maar de hele aarde beheersen, besturen als je er boven staat.

  Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

  De plek waar we ook per direct naar terug gaan, waar we vandaan kwamen..
  Lukas 23: 43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

  Daarnaast denk ik dat de grootste fout van de “Kerk” is, dat zij denken dat zij het middelpunt zijn waar de hele schepping om draait.
  Of nog erger, dat zij de uitvoer van Gods heilsplan kunnen verwezenlijken, de ChristenUnie gedachten.
  Ik denk dat wij slechts slachtoffer zijn van de grote strijd in de hemelse gewesten, meegezogen in Satans val.
  En dat God slechts via een strijd van 6000 jaar zijn erfenis, Zijn eigendom terug opeist.
  En ondertussen via die weg, Jezus, Satan tot zijn veroordeling veroordeeld zonder deze nog een claim kan hebben op zondige mensen, Israëlieten, christenen en wie God toebehoord.

  Wat was de grote leugen?, “en gij zult als God wezen”, en daar heeft de “kerk” behoorlijk veel last van.
  Genesis 3: 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
  2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
  3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
  4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
  5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

  Ik ga nu stoppen ander wordt de tekst te lang.

  Jette

 22. Beste @Anna. Ook ik was al weer gaan schrijven voor je bericht gelezen te hebben.
  Het meest belangrijk is inderdaad dat we heel dicht met Jezus leven en dat er geen enkele ruimte tussen ons en Hem is. Dan is onze focus op Hem en niet op situaties.

  Ik geef jou (en anderen) hier nog meer stof tot nadenken.
  Heb het geschreven zoals ik het zie, iedereen mag het er mee oneens zijn.

  Ik denk dus dat Luc.21 en Matt.24 twee verschillende reden zijn met elk een eigen doelgroep.
  Beiden beschrijven de profetie naar de toekomst tot en met de wederkomst van onze Koning Jezus. Wanneer je ze naast elkaar legt komen er heel bijzondere verschillen aan het licht.

  Een ‘beknopt’ overzicht:

  Lucas was een bekeerde heiden (christen) en richt zijn evangelie op de heidenen.
  Mattheüs was een Jood en richt zijn evangelie op de Joden.

  In Luc.21 Jezus spreekt tot de mensen in de tempel (wie waren dat? Er staat elders ook vermeld dat er gehandeld werd in de tempel). Ze wijzen Jezus op schoonheid en de stenen van de tempel en vragen naar de toekomst (Luc 21. 5-8).
  In Matt.24 Hier zit Jezus op de Olijfberg en spreek tot de discipelen die Hem vragen naar de toekomst (Matt.24:3).

  Dan geeft Jezus in Luc. en in Matt. tekenen van oorlogen, misleiding, hongersnoden en aardbevingen en dat die tekenen nog niet het einde zijn.
  Tot zover is alles gelijk tussen beide reden (behalve de volgorde van hongersnoden en aardbevingen).

  In Luc.21 zegt Jezus: Vóór dit alles… (die gegeven tekenen)… komen er vervolgingen. En overlevering aan synagogen, een typisch Israëlisch lokaal gebeuren. Het dient tot een getuigenis. En geen enkel haar van uw hoofd zal verloren gaan (Luc.21:18). Een belofte op behoud?
  In Matt.24 daar zegt Jezus: Dan… (ná deze tekenen) komen vervolgingen door alle volkeren. Dit lijkt dus een globaal gebeuren. Hier zegt Jezus, wie volhard tot het einde zal behouden worden. En het evangelie zal over de gehele aarde komen. Dan zal het einde komen.

  Het gaat hier blijkbaar om twee verschillende profetieën, in twee verschillende tijdsblokken.

  Luc.21:20-22 (nog steeds vooraf aan de tekenen), als je ziet dat Jeruzalem omsingeld wordt zal Jeruzalem verwoest worden, vlucht dan naar de bergen.
  Dit is gebeurd in 70AD. De geschiedenisboeken vermelden deze verwoesting en dat er een miljoen of meer Joden zijn omgekomen en de christenen ontkwamen na vluchten in de bergen.
  In :32 staat dat dit geslacht geenszins voorbij zal gaan voordat dit alles is gebeurd. De verwoesting van Jeruzalem was ca 38 jaar nadat Jezus dit voorzegd had, in Deut.2:14 staat dat een generatie 38 jaar is. Daarna wordt gesproken dat Jeruzalem altijd vertrapt zal worden en de machten van de hemelen zullen wankelen.

  Matt.15-21 (na de tekenen), als je ziet de gruwel van de verwoesting (abomination of desolation) op de heilige plaats volgens de profetie van Daniel, vlucht dan naar de bergen.
  Wat de gruwel van de verwoesting is, is beschreven en het zal een onheilig offer en verbroken verbond van de antichrist zijn. Hoe kan de bevolking volgen wat er in de tempel gebeurt? Door multimedia en smartphones? Hoe ook, als dat gebeurt dan is het einde aangebroken staat hier. Een grote verdrukking zoals nooit eerder is geweest. En als de dagen niet ingekort worden er geen vlees behouden blijft.

  Lucas spreekt blijkbaar over 70AD en Mattheüs over de eindtijd.
  Heel opmerkelijk is dat Lucas niet spreekt over de grote verdrukking, het einde en geen vlees behouden etc, zelfs niets over de abomination of desolation, de gruwel der verwoesting (antichrist), allemaal zaken die Mattheüs wel meldt. Kan het zijn dat de gemeente van God (wij) hier niet mee te maken krijgen?
  Lucas vermeldt dat we moeten waken en bidden zodat we in staat zullen zijn te ontkomen aan dit alles. Mattheüs vermeldt dit niet, maar wel bidt dat uw vlucht niet ’s winters of op de sabbat gebeurt.

  Na dit gedeelte gaan zowel Lucas als Mattheüs verder met de profetie over de wederkomst van onze Here Jezus met grote heerlijkheid.
  Alleen Mattheüs spreekt bij de wederkomst over het verzamelen van de heiligen uit de grote verdrukking, Lucas niet.
  Wie zijn dat? Is dat de kerk, waarvan door Lucas niets is beschreven dat ze dit zouden gaan meemaken, of zijn dit de heiligen de bekeerden uit de grote verdrukking?

  Zou het kunnen dat Lucas profeteert over de kerk en Mattheüs (en Marcus) over de Joden?
  En er is nog zoveel meer beschreven, bemoedigingen en ook waarom dit alles zal gebeuren…

 23. Aan Albert. 9.33 uur
  Ik zie je schrijven nu ben net zelf klaar met schrijven.
  Ik ga erover nadenken, weer stof genoeg medunkt.

 24. Beste Albert 6.48 uur

  Vanmorgen weer een flinke tijd met mijn Bijbel doorgebracht, en vooral Math 24 Marcus 13 en Lucas 21 bestudeerd.
  Uiteindelijk heb ik ontdekt dat de Here Jezus de zgn “ rede over de laatste dingen “ 3 keer heeft uitgesproken.
  In Matheus tegenover al zijn discipelen op de Olijfberg, in Marcus tegenover de discipelen Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas als ze alleen zijn met de Here Jezus.
  En in Lucas 21 wordt het uitgesproken tegen een aantal toehoorders.
  Deze profetie is een korte samenvatting van de Openbaringen die Hij later aan Johannes heeft gegeven.
  Het accent in de rede die uitgesproken wordt bij Lucas verschilt van de andere twee evangelisten als het om de verwoesting van de tempel en de verwoesting van Jeruzalem gaat. Daar besteed Lucas veel aandacht aan wat 40 jaar later ook gebeurt is. ( dit deel van de profetie is vervuld )

  Zowel Matteüs als Marcus spreken eerst kort over de naderende verwoesting van Jeruzalem in HUN dagen.
  Maar daarna spreken ze vooral over Jeruzalem in een verre toekomst : Jeruzalem in onze dagen.

  En dat is waar ik op inhaakte ( de huidige gebeurtenissen in de wereld ,Corona en mogelijk straks de grote wereld wijde gevolgen !) de discipelen die aan Jezus vragen wat is het teken van uw komst in heerlijkheid en van de voltooing / afsluiting van deze vreselijke periode van de wereld geschiedenis, waar mens en wereld doorheen moet gaan voordat de volgende aioom ( tijdperk) aanbreekt.
  Ze vragen niet: wanneer is het einde van de wereld, maar wanneer breekt de volgende fase van de wereld geschiedenis aan , Het koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Met Jezus als Koning regerend vanuit Jeruzalem.
  Ik zou graag willen vragen wat je essentieel in de verschillen van deze evangeliën vind, en wat wij missen.

  Ik ben het met je eens dat er veel verwarring en verdeeldheid is over de onderwerpen die je noemt.
  Dat is ook de reden dat ik alleen de Bijbel lees en bestudeer en geen boeken en geschriften met interpretaties.
  In de jaren ‘ 90 heb ik ook de boeken van Tim DeLahay gelezen ( hij heeft er flink aan verdient) en deze welvaarts theologie is inmiddels ook naar ons land overgewaaid.
  En ook ik snap veel dingen niet, maar als je daar biddend mee bezig bent en over nadenkt en vergelijkt met andere Bijbel verzen, dan valt vaak “ het kwartje” en dat is nou Gods Geest. Hij laat het je zien op Zijn moment.

  God is niet onduidelijk zo jij jezelf afvraagt, maar wij ( ik ) zijn niet volhardend genoeg in het biddend bestuderen van de Bijbel en daardoor zijn wij vaak verblind voor wat God ons duidelijk wilt maken.
  Dat geld ook voor de zogenaamde opname, ik begrijp wat u bedoeld en ik wil hier niemand kwetsen maar ik kan geen teksten vinden in de Bijbel dat Jezus 2 keer terug zou komen.
  Als je Openbaringen goed leest dan zullen bij de Schaal en vooral de bazuin oordelen die over de aarde gaan komen vele miljoen mensen tegelijk omkomen en daar zullen ook vele Christenen bij zijn.
  Maar ons leven is Christus, Christus leeft in mij dus wat zal mij deren. Wij zijn des Heren wij zullen met onze ziel, onze persoonlijkheid bij Jezus in de hemel, in het huis van zij Vader met de vele woningen zijn. Het lijkt soms wel alsof wij onze dood willen “ ontlopen”. Dat is ook heel menselijk maar waar ligt nu je vertrouwen en ook ik heb het hier nog prima naar mijn zin maar de dood is een doorgang naar een beter leven. Straks met Jezus op een nieuwe aarde.
  En daar in de hemel zullen we wachten totdat Jezus terug gaat naar de aarde, en dan zal onze ziel weer met ons lichaam herenigd worden ; de opstanding der doden, en dan zullen we als koningen en priesters met Hem regeren. Een vastgestelde tijd. Ook deze periode zal nog niet het einde zijn

  Je vraag : lezen Christenen misschien niet goed; kan volmondig ja worden beantwoord. Want de Bijbel is geen gewoon lees boek het is van het begin tot het einde de beschrijving van Gods Heilsplan met de wereld ( en de kroon op zijn schepping de mens)
  Daarom is ook de eerste bladzijde van de Bijbel exact hetzelfde als de laatste bladzijde met dat verschil dat er op het einde miljarden mensen op de nieuwe aarde zullen zijn en in het begin waren het er maar 2. Maar beide in een volmaakt situatie, zonder zonde !!!
  Want God is een Naijverig( jaloers ) God die zijn schepping en en schepsels die in Zijn Zoon geloven nooit los zal laten.
  Hij laat nooit varen wat Zijn hand ooit begon.

  De satan denkt dat hij gaat winnen en heeft nu al 6000 jaar rond geraasd maar God leidt Zijn schepping zelf naar het einde.
  En voor wie in Zijn Zoon geloven is er rust en veiligheid, achter Zijn middelaars bloed ( lijden en sterven) zijn wij veilig.

  Sorry het is wel weer heel lang geworden ook dit is niet persoonlijk voor jou bedoeld Albert en ik wil niemand kwetsen maar dit is waar ik veel mee bezig ben en waar ik nieuwsgierig naar wordt.
  Soli Deo Gloria
  Shalom Anna

 25. Beste @Anna en iedereen hier natuurlijk.
  Even doorgaand op de rede over de laatste dingen van Jezus in Luc.21 en Matt.24, ik denk dus dat het twee verschillende reden zijn. Twee reden over de laatste dingen aan twee verschillende doelgroepen.

  Door de hele Bijbel heen zie je dat God werkt met verschillende doelgroepen van mensen en voor elke van deze groepen heeft Hij een specifiek plan.
  De eerste groep is natuurlijk het volk van God, het huis van Juda, ofwel de Joden, Israël.
  De tweede groep is de gemeente, de kerk, dat is het lichaam van Christus, de leden zijn een tempel van God waarin Gods Geest leeft.
  De derde groep zijn de (niet bekeerde) heidenen, voor hen is er net als voor de Joden het evangelie van verlossing.

  Dat er drie groepen zijn wordt door veel christenen gemist. Zonder aandacht voor deze opdeling wordt vaak geprobeerd om alle profetieën aan elkaar te koppelen. Daardoor ontstaat naar mijn mening veel verwarring zoals over de opname van de gemeente, terwijl de inhoud juist bedoeld is om ons te informeren en te bemoedigen. Sterker nog, ik denk zelfs dat het bedoeld is om ons dichter tot Jezus te brengen.

  Het verschil van doelgroepen zie ik al bij Matt.24 en Luc.21.
  Ik zal toelichten zoals ik dat zie.

  Lucas was een bekeerde heiden, een doctor en hij beschrijft in Luc.21 de rede die Jezus gaf in de tempel aan de mensen die daar waren. Lucas schrijft aan de eerste christenen, zeg maar wat we nu kerk noemen.

  Mattheüs was een Jood en hij beschrijft in Matt.24 de rede die Jezus gaf op de Olijfberg (een ‘onderonsje’ met zijn discipelen). Mattheüs schrijft aan de Joden (Marc.13 ook). De Joden vormen de groep die in de eindtijd nog steeds de Messias niet heeft aangenomen.
  (Eventueel licht ik deze stellingen verder toe).

  Zowel Luc.21 en Matt.24 beschrijven beiden de rede van de laatste dingen, de profetie voor de toekomst, elk voor een andere doelgroep met gedeeltelijk een andere inhoud.
  Het wordt heel bijzonder als je dan alle overeenkomsten en de verschillen naast elkaar legt. Er ligt een enorme rijkdom voor wie het wil zien.
  Niets wat daar staat is toevallig of zonder reden. Ook wat ontbreekt is niet zonder reden.
  God communiceert met uiterste precisie. Wij /ik lezen daar vaak zo overheen.

  Een interessante vraag kan zijn wat Gods doel is met de grote verdrukking.

 26. @Wachter
  Naast Jezus aan het kruis hing een moordenaar. Enkele ogenblik voor zijn sterven zag hij wie er werkelijk naast hem hing en hij geloofde dat Jezus daadwerkelijk Gods zoon is. Hij is samen met Jezus het paradijs binnengestapt…. Zoveel meningen, zoveel zienswijzen er is geen manier of verplichte wijze van Bijbellezen en interpreteren. Deze moordenaar die in de laatste minuten van zijn leven tot geloof kwam, bewijst dat enkel het persoonlijk geloof telt.

 27. Mooi Pieternella…
  Daar mogen onze kracht en rust uithalen.
  Alles is in de hand van onze God en onze Heere Jezus.

  Afgelopen week las ik nog de woorden van Jezus.
  Alle macht heeft Hij, zowel in de hemel als ook op aarde.
  Daar mogen we op vertrouwen.

  liefs, Esther.

 28. @ Esther, @amo, @ Pieternella, dank voor jullie reacties. En het gebed des Heren, bid ik elke dag. Gods Zegen voor jullie allen.

 29. wachter schreef:
  25/03/2020 om 8:45 am

  Hallo wachter…. dank je Wachter.
  Vind je het geen probleem dat wij gewoon je tegen elkaar zeggen.
  We kennen elkaar via Xander ook al een poosje. We zijn broer en zus van elkaar.

  Ik hoef ook niet zo nodig dat te weten, de vraag die ik stelde, was meer nieuwsgierig.
  Velen weten het niet, denk ik, wat we allen wel weten dat wie de grootste overwinnaar is.
  Jezus Christus de gestorven en opgestane Heere.

  Het belangrijkste voor ons is de relatie die we hebben met onze Heere Jezus.
  Dank je Wachter ook voor de fijne en bemoedigende tekst. Daar mogen we volledig op vertrouwen.
  Ook voor jou Wachter en de andere lezers nog een mooie en bemoedigende tekst.
  1 Thessalonicenzen 5 : 8-11. HSV.

  Vaders sterkte om jullie heen, en liefs van mij, Esther.

 30. wachter:
  Allerlei partijvorming ontstaat toch doordat ons verstand tekort schiet. We hebben heilige teksten, maar ons verstand is ontoereikend. Net als ons leven ontoereikend is als we moeten voldoen aan de eisen van heiligheid. Hoeveel van ons hebben onze ogen uitgestoken bv.?
  Daarom moeten we allereerst zien op Christus die, plaatsvervangend, de wet voor ons vervuld heeft.
  Dat is de blijde boodschap.
  Dat komt eerst. “Het is volbracht”. Beseft men dat ten volle, kan men verheugd zijn. Uw redding hangt niet af van intensieve bijbelstudie, want dan zouden alleen intellectuelen gered kunnen worden?

 31. wachter schreef:
  25/03/2020 om 8:45 am

  Ook ik ben vaak verward. Maar als ik het even niet meer weet dan denk ik altijd aan het Onze Vader waarin staat: God’s wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Dit maakt mij altijd weer rustig, omdat ik dan weet dat het goed is.

 32. Beste @Jette, Dank voor uw reactie. U schreef: Over scheiding van Kerk en Staat vind ik helemaal niets.”

  Hier wil ik wel even over ping-pongen…Had de Franse Revolutie 1789 en Napoleon het dan bij het verkeerde eind toen ze de Paus uit het Vaticaan verjoegen die eeuwenlang de Franse burgers hadden uitgezogen/uitgeknepen en laten verhongeren? Ik las het boek NAPOLEON van Bart van Loo. Een Must!

  Wat ik vanuit het laatste en beste Bijbelboek Openbaring begrijp is dat Rome met Paus en Vaticaan straks van Jeshua de finale blow, knock-out zullen ontvangen, zij zullen verslagen worden samen met Mekka en Genève waar de valse Wereldraad van kerken zetelt!!!
  Finito. Alle details in Openbaring 16 t/m 20.

  Jette schreef: Waarom druk maken als hemelburger over een aarde waar je slechts tijdelijk woont.”

  Ik geloof dat Jeshua Koning wordt over de gehele aarde. Psalm 72, Zachariah 14:9 en Openbaring 14 en 19.

  U schrijft: Pas als HIJ teruggekomen is ga ik mij pas druk maken over de aarde en wie er dan in de regering zit.”

  Dat had ik van u als vechter/voorman niet verwacht. Ik ben toch maar blij dat Mozes en Aaron JHWH gehoorzaamden en op pad gingen om Farao de wacht aan te zeggen en het volk Israel vanuit Egypte naar het Beloofde Land terug bracht. Ruim drie miljoen Israëlieten. De Egyptenaren zonken als lood in de Rode Zee. lees de spannende geschiedenis nog een keer in Exodus 14 en 15.

 33. Wanneer komt er een verbod op anti-democratische partijen zoals D66 die opgericht is om de democratie te bevorderen maar juist het referendum afschafte? Ik ben wel zo woedend op die club antichristen en ik bid de Eeuwige dat hij die beestmensen zal wegvagen van voor Zijn Aangezicht.
  Elia riep ooit: grijp de valse Baalspriesters en dood ze. We leven weer in Eliaanse tijden en ook nu zal de Christenheid de oproep van de historsiche Elia vorm moeten geven in het mond-dood maken van deze zwaar antichristelijke partij ( ja CDA en CU dat zijn jullie politieke vriendjes met heaumeau Jette als billenmaat!) en neem gelijk GL maar mee want ook zij willen van ons mooie vaderland een groen marxistisch Noord-Korea maken.
  Mensen grijp de valse profeten, de aanhangers van de bloedrode Karl marx en zijn demonische trawanten, zoals D666 en GL en dood ze!
  Weg ermee want Jezus Christus is de eeuwen door Heer geweest in de Lage Landen en dat moet zo blijven of menen wij dat in onze dagen het Schriftwoord krachteloos is dat zegt: want indien Hij de natuurlijke takken niet heeft gespaard Hij zal ook u niet sparen?
  Nederland wordt wakker en doet wie niet deugt uit uw midden weg zegt de H.Schrift!
  De tijd van polderen is voorbij, het is nu leven of dood want zelfs de ontwikkeling van een corona-vaccin wordt door links milieuwetgeving verhinderd op tijd te komen!
  Of we gehoorzamen de lijn die apostelen hebben uitgezet in hun geschriften aan de Kerk der eeuwen of we kiezen voor de vrede van Satan in het rijk van de antichrist met partijen als voornoemd.

 34. Beste @Allemaal…

  Ik las het boek [1983] van de Joodse Professor Immanuel Velikovsky: Mensheid zonder geheugen. Hij schrijft over de ziektegeschiedenis van het menselijk ras. De wereldrampen in oude tijden hadden een enorme invloed op de geest van de mens.

  De mensheid gedraagt zich tegenwoordig alsof ze het slachtoffer is van geheugenverlies dat probeert om een traumatische ervaring te verdringen. […] De boodschap van Velikovsky is duidelijk en onontkoombaar: In het nucleaire tijdperk zal de ramp mogelijk door het optreden van de mens worden veroorzaakt.” Einde Citaat.

  2020…Werelden zijn nu in botsing. Verwaande Wereldleiders troeven elkaar af en gebruiken nu het Corona-virus net zoals in 1918 het Griepvirus*** om een heel nieuw rigoureus wereldsysteem te introduceren die alle burgers van vrijheden, kapitaal en bezit zal beroven. De vraag nu is: Wie zal die grote wereldleider, de reus op lemen voeten gaan worden? Daniel 2 en 7 en Openbaring 13 t/m 20 spreken duidelijke taal.

  ***GRIEP, boek van Gina Kolata, onderzoeksjournalist van de New York Times. Het verhaal van de grote influenza Epidemie van 1918, welke toen 100 miljoen slachtoffers maakte.

  Wie meer wil lezen wat De Bijbel hierover vertelt, nodig ik uit om op het Geloofsforum om hier verder over van gedachten te wisselen!

  Het goede Nieuws lees ik in 2020 niet in kranten of van WHO/RIVM of van Mark Rutte, of van de Paus of van leiders Wereldraad van kerken, maar in de BIJBEL, waar de factoor God [JHWH] het verlossende Woord spreekt!

  JHWH spreekt spoedig het Laatste Woord. en zegt dat Israël de grote winnaar gaat worden van alle volken [Psalm 72 en 149] en Wereldheerschappij zal gaan voeren vanuit Jeruzalem, onder leiding van de Joodse Masjiach Jeshua die daar op een wit Paard gezeten strijdend, oorlogvoerend, zal wederkomen, en rigoureus in one Blow, alle antisemieten en booswichten over de kling zal jagen! Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19:11-21. Pausen en Kerkleiders zwegen hier hardnekkig over omdat zij dachten dat zij het nieuwe Israël op aarde vertegenwoordigden! Hoe blind kan iemand zijn. 1948 schudden gelukkig velen van hen wakker. Israël keerde na 2000 jaar ballingschap terug en werd een onafhankelijke Natie! In 1967 werd Jeruzalem de Ongedeelde hoofdstad van Israël. Psalm 48, 132 en Mattheus 5:35.

  De glorieuze toekomst van Israël, 2.500 jaar vernedert door Rome en alle kerken, Mekka en moskeeën, VN en EU, wordt daar in alle toonaarden beschreven.

  Jesaja 60 spreekt van de machtige God/JHWH die HAAST maakt om Zijn Wereldplan met Israël en haar Supporters [Vrienden van Israël, BijbelGetrouwe Gelovigen] te volvoeren…

  Jesaja 60:21 Uw volk [Israël] zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, [Romeinen 11] voor Altoos zullen zij Het Land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking. 22 De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk; Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met HAAST volvoeren!!!

 35. @ Esther 4:00 pm, op 24/3. Daar zit ik ook mee Esther. Vaak raak ik verward door alle, goed bedoelde reacties, over hoe men de Bijbel dient te lezen. Voel mij vaak een verwarde man. Het enige wat mij troost bied is, dat ik mij kan beroepen op Romeinen 8:1 waar staat: ” Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest”. HSV Herziene Staten Vertaling. Alleen te weten dat ik door het volbrachte wek van de Here Jezus aan het kruis gered ben, is de hoop waarin ik leef.

 36. Beste Ramshoorn,

  Over scheiding van Kerk en Staat vind ik helemaal niets.
  Als God het nodig vind om de RK toe te laten in de EU om Zijn plan tot uitvoer te laten komen, prima.
  Als God het nodig acht om ze eruit te knikkeren om Zijn plan tot uitvoer te laten komen, mij ook best.

  Überhaupt begrijp ik niet dat veel christen aanstoots en tegen gebeurtenissen zijn, die God nodig acht om zijn heilsplan te voltrekken.
  Eerlijk gezegd, vind ik dat het ontkennen van Gods almacht, of dat wij wat moeten veranderen aan de toekomst.
  Ik denk, dat het onze taak is om Hem te vertrouwen en bezig moeten zijn met wat wij aan opdracht hebben.
  Met elkaar onderzoeken de tekenen der tijden en elkaar steunen en leren aangaande Gods koninkrijk.
  Daarmee de problemen van de aarde, aan de overste van deze aarde overlaten.
  Waarom druk maken als hemelburger over een aarde waar je slechts tijdelijk woont.

  Pas als HIJ teruggekomen is ga ik mij pas druk maken over de aarde en wie er dan in de regering zit.

  Jette

 37. Beste Anna, dank je voor je toelichting. Ook mij boeit het enorm.
  Het geeft niets als je antwoord wat langer is, altijd beter dan een niet compleet plaatje.

  De rede van Jezus geeft ons veel inzicht in de eindtijd.
  Echter, als het twee reden zijn (wat ik denk) dan is dat heel relevant, behalve dat ze elkaar alleen maar aanvullen.

  Onder de christenen is er veel verdeeldheid over de grote verdrukking en de ‘opname’ (rapture uit Latijns, of harpazo uit het Grieks). Hiermee doel ik op de vraag of christenen wel of niet door de grote verdrukking heen zullen gaan, dus de vraag of God de christenen voor die tijd zal weghalen.
  Jezus (en ook Paulus) geven zo veel inzichten, zoals onder andere de rede over de laatste dingen en toch leidt het bij veel christenen tot verdeeldheid en verwarring.
  Dan zou je de volgende vraag kunnen stellen, is God zo onduidelijk in zijn communicatie, of lezen wij als christenen misschien niet goed?

  Misschien is dit wat bot gesteld, maar ik denk wel dat door veel christenen iets heel essentieels gemist wordt. Dit wat gemist wordt maakt naar mijn mening het grote verschil tussen Matt.24 en Luc.21.

  (Anna, ik doel niet specifiek op jou hoor maar in het algemeen. Dankzij jouw opmerking hielp je me om dit punt te maken).

 38. Beste Albert 23-3 10.55 uur
  Klopt dat Jezus veel met zijn discipelen in de tempel was in die tijd.
  En Lucas beschrijft eerst het verhaal van de weduwe en haar penninkje toen was hij in de tempel, om vervolgens zonder nadere tussen zin over de plaats aanduiding te beginnen met de zogenoemde rede over de laatste dingen.
  Marcus’ 13 daarentegen geeft weer wel heel duidelijk aan in vers 3 dat het op de Olijfberg verteld is.

  En als je Jeruzalem een beetje kent dan is het jezelf heel gemakkelijk voor te stellen hoe dat gegaan moet zijn.
  Jezus en zijn discipelen lopen vanaf het tempelplein via de schaapspoort ( de huidige leeuwen poort liggen naast elkaar ) al pratend en misschien wel “ kibbelend “ over de schoonheid van de tempel en hoe Herodes de tempel verfraaid heeft.
  ( de een zal voor Herodes geweest zijn omdat hij de tempel zo mooi verfraaid heeft. en de ander zal fel tegen hem geweest zijn omdat hij een Edomiet was…. en een nakomeling van Ezau deze Herodes over Jacob regeren dat kan niet dat zat de Joden toentertijd erg dwars! ) ( hier wordt trouwens wel een profetie mee vervuld)

  Lopen ze richting het Kidrondal. Daar steken ze de beek over en komen op de Olijfberg. ( maar een klein stukje lopen)
  Waarschijnlijk heeft Jezus deze gesprekken al gehoord en volgens Mattheus zegt Jezus ( nadat ze uit de tempel waren gegaan ) ziet u dit alles hier zal niet een steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden….. en volgens Marcus komen Petrus Johannes Jacobus en Andreas naar hem toe met de vraag, vers 4 “ zeg ons , wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken wanneer deze dingen in vervulling zullen gaan.” En dan zijn ze op de Olijfberg.

  Dit is gebeurt rond 33 na Christus. En Johannes op Padmos in ballingschap tengevolge van zijn geloof, vele jaren later ongeveer in 90 na Christus krijgt van Jezus zelf “ de aanvullende informatie” op deze rede.
  Wat hij op moet schrijven in het Bijbelboek Openbaringen.

  Dus de Evangeliën spreken elkaar niet tegen maar vullen elkaar aan.
  En ook de Openbaringen aan Johannes zijn belangrijk bij deze “ rede”.
  Sorry hoor weer een heel verhaal maar deze dingen blijven mij boeien.
  Met vr grt Anna

 39. Hallo allemaal…
  We lezen nu ineens veel over profetieën uit Openbaring.
  Ik lees weinig over de woorden uit Openbaring 17 : 16-17.
  Daar lezen we dat de 10 horens, die op het beest zitten, de hoer gaan haten en haar vernietigen.
  Omdat God het in hun hart gegeven heeft om Zijn plan uit te voeren.
  Lees maar hoe het er precies staat.

  De hoer is het grote Babylon. Nu denken/geloven velen dat die hoer iets van het roomse is, of het vaticaan.

  Maar het beest uit de zee met 7 koppen en tien horens, wordt óók door velen bezien als het roomse rijk/r.k.k./paus e.d.
  Het kan natuurlijk niet allemaal het zelfde zijn. Het zijn verschillende machten.

  Nu komt mijn vraag.
  Als de 10 horens de hoer gaan haten, en haar vernietigen, omdat God dat zo gepland heeft.
  Dan wordt daarna het koningschap aan het beest gegeven. vers 17.
  Wie is dan werkelijk die hoer? Wie is dan werkelijk dat beest uit de zee, waar die hoer op zit..
  Het kan niet allemaal alleen maar het roomse rijk/paus e.d. zijn.
  Wanneer zou die vernietiging van die hoer zijn. Is dat al verleden tijd, of moet dat nog gebeuren.
  Gewoon maar een vraag, maar ben wel eens benieuwd hoe jullie dat zien.
  Daar kom ik nog niet helemaal uit.
  Want niet alles is het Roomse Rijk of de RKK/paus.

  Mocht ik er niet uitkomen is ook niet erg, maar was wel benieuwd. Juist omdat die teksten haast nooit aangehaald worden.

  Sterkte allen, Vaders zegen en kracht om jullie allemaal heen.
  Hartelijke groet, Esther.

 40. Beste@Jette. Bedankt voor uw duidelijke reactie. Ik denk dat u, notabene van D66, onderstaand bericht/conclusie, over scheiding van Kerk en Staat wel onderschrijft:

  “Ik las al een poos geleden: D66 wil af van diplomatieke status Vaticaan bij EU…

  Er zijn maar weinig standpunten die ik deel met de D66-leider in het EU-Parlement, Sophie in ’t Veld. Maar deze onderschrijf ik ook van harte: Zij vindt dat het Vaticaan in de Europese Unie niet langer een diplomatieke status moet hebben!!! Omdat het Vaticaan ook een staat is, heeft de RKKerk een andere status dan andere kerken. Volgens In ’t Veld heeft de RKKerk “makkelijk toegang tot de macht”. Daardoor is de invloed van de “religieuze lobby niet transparant”.

  @Dewavoga. Ja in Israël en de VS is het al jaren flink aan het rommelen wat betreft de bevrijdde gebieden, die Israël terecht op Bijbelse gronden claimt. Zie boek Jozua en Richteren.

  Maar…Of Netanyahu een Orthodoxe Jood is betwijfel ik gezien zijn slechte reputatie en 3 aanklachten van Justitie. Hij leest wel in de Bijbel met een groep mensen. Maar ja, geloof zonder werken is dood volgens de Apostel Jacobus. Zie zijn Brief.

  De Joodse Jeshua/Jezus is de enige Jood die op aarde zijn tijdgenoten uitdaagde met de woorden: Johannes 8:46 (NBG51) Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?

  Johannes de Doper geloofde wel dat Jeshua de Masjiach was en zei tot zijn discipelen:
  Johannes 1:29 (NBG51) De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide:
  Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!!!

  Wat vele pausen en kerkleiders tot op deze dag nooit begrepen hebben: Jeshua is een Jood, geboren in Israël, Bethlehem, om Zijn volk weer terug te brengen bij de zuivere Woorden van de Torah. Zie Mattheus 5-7.

  Hij stuurde zijn Apostelen op pad in het bijzonder om de verloren schapen Israëls te vinden [Mattheus 10:6 en 15:24]

  Pausen en Predikanten hebben ook nooit de Cryptische uitspraak van Jeshua over de Romeinen, die in Israël de dienst uitmaakten [Johannes de Doper en Jeshua werden door de Romeinen onthoofd en gekruisigd] en het dagelijkse leven vergalden van alle Joden woonachtig in en buiten Israël.

  Van de Roemeens Lutherse Predikant, de Jood, Richard Wurmbrand die 12 jaar gevangen zat in smerige gevangenissen onder het duivelse regiem van Ceausescu en Helena zijn vrouw…die legde deze tekst uit als volgt…

  Zie Matteüs 22:21…*Geeft dan de keizer wat des keizers is, *en Gode wat Gods is. Wat bedoelde Hij daarmee te zeggen aan het Joodse Volk?

  1* Geef die Romeinse Keizer een schop onder zijn achterste!
  2* Geef God de Here uw hart! Spreuken 23:26.

  Jezus leerde in Lucas 12:49 Vuur ben Ik komen werpen op de aarde! 2 Petrus 2 en 3 leert dat ook. Al de tegenstanders van de Joodse Jeshua die Koning wordt [Zachariah 14:9] kunnen straks bij Zijn Wederkomst in Jeruzalem hun borst natmaken! Openbaring 6 en 19.

  Dit is toch een heel ander verhaal dan wij vroeger op zondagsschool leerden. Toen ik een kind was sprak ik als een kind…Nu ik volwassen ben geworden…Zie 1 Corinthe 13 voor het vervolg.

  Wie van de lezers heeft hier ooit een paus of een predikant ook zo over horen preken? Ik hoor het graag!

 41. Uit de rondzendbrief van Hugo Bos.
  ( “Cultuur onder Vuur” is een campagne van Stichting Civitas Christiana.
  Stichting Civitas Christiana is opgericht in 2014, om een halt toe te roepen aan de verdere afbrokkeling van de Nederlandse cultuur en tradities. Wij begrijpen de Nederlandse cultuur in de context van de christelijke beschaving, zoals die in de loop der eeuwen in Europa vorm heeft gekregen. Als grondleggende principes van de Europese cultuur zien wij traditie, familie en privé-eigendom. )

  Het beste medicijn tegen corona-angst

  Door John Horvat II

  Het coronavirus domineert het wereldnieuws en veroorzaakt een hysterie die in de moderne tijd zelden voorkomt. Terwijl het virus nog niet zijn volledige woede heeft getoond, is de reactie erop totaal onmatig. Er vinden twee spektakels plaats: het coronavirus zelf en de angst ervoor. Op dit punt is de laatste het meest destructief.

  Mensen zijn doodsbang voor het virus omdat het hen introduceert in een onbekende wereld. Het is een mysterieuze ziekte uit een ver totalitair land. Iedereen wantrouwt de gegevens die uit China komen. De zeer besmettelijke en onvoorspelbare aard van het virus draagt bij aan de veralgemeende angst. De mediahype en de beelden vermenigvuldigen de impact van de ziekte door de sensatiezucht met betrekking tot verspreiding van het virus.

  Zo woedt de angst voor het coronavirus over de hele wereld. Het heeft economieën vertraagd, triljoenen dollars in de aandelenkoersen doen verdampen, kerkdiensten afgelast en steden verlamd. Het bepaalt de politieke agenda van wereldleiders die voor een enorme uitdaging staan vanwege deze besmettingen.

  Een echte bedreiging
  Natuurlijk brengt het coronavirus reële risico’s met zich mee. We zien dat het uiterste wordt gevraagd van onze gezondheidszorg. Er moeten redelijke maatregelen worden genomen. Zoals ook in het geval van griep, worden mensen ziek en overlijden ze (de laatste vijf jaar stierven per jaar gemiddeld 6.460 mensen door de griep). Vooral mensen met een zwak immuunsysteem zijn kwetsbaar. De slachtoffers ervan zijn meestal kwetsbare mensen met reeds bestaande aandoeningen.

  Twee factoren maken deze dreiging echter anders en angstaanjagender dan de griepgevallen die jaarlijks duizenden mensen het leven kosten. De eerste is dat het snel en zonder onderscheid des persoon kan toeslaan. De tweede is dat er geen vaccins tegen zijn. Zo voelen mensen zich in het algemeen machteloos tegenover een piepklein virus dat een fragiele en onderling verbonden wereld op de knieën dwingt.

  De oorzaken van de angst
  Niemand houdt ervan om het te zeggen, maar wat de angst voor het virus teweegbrengt is de Hobbesiaanse angst voor de dood die de moderne geest zo achtervolgt. Elke persoon ziet in een coronavirus de dood, zijn of haar mogelijke dood. Deze paranoïde angst veroorzaakt dat velen eisen om alle mogelijke middelen in te zetten tegen deze dreiging, zelfs als deze buitensporig lijken. Dit wanhopige drama schept omstandigheden waarin mensen zelfs rechten en vrijheden opgeven om het virus maar niet te krijgen.

  De angst wordt veroorzaakt door een samenleving waarin het genieten van het leven de hoogste waarde heeft. Daarom moet de volledige macht van het medisch establishment met zoveel passie worden gemobiliseerd. Alles moet worden gedaan om het leven van degenen die nog steeds genieten van het leven en weinig nadenken over het hiernamaals te verlengen.

  Toch wordt niet al het leven in de hedendaagse hedonistische cultuur evenveel gewaardeerd. Dezelfde medische instellingen die nu vechten voor de behandeling van coronavirusslachtoffers doden tegelijk dagelijks duizenden levens, door middel van abortus en euthanasie, zodat anderen zich kunnen bevrijden van hun verantwoordelijkheden en kunnen “genieten” van het leven.

  Leven in ontkenning
  De angst voor het coronavirus verklaart waarom er zoveel hype is rond dit onderwerp. In een cultuur die houdt van plezier, overweldigen en verpletteren levensbedreigende virussen de geest van mensen die niet gewend zijn aan het denken over dood en lijden. Mensen zoeken naar een manier om aan deze onaangename realiteit te ontsnappen.

  Om te voorkomen dat er diepgaand over het virus wordt nagedacht, omringen mensen het met lawaai en onrust, in de hoop dat het lawaai het virus wegjaagt. Om snelle oplossingen voor het probleem te vinden, eisen ze luidkeels dat er dringend actie wordt ondernomen, ook al gaat het in tegen het gezond verstand. In hun hulpeloosheid vullen ze zich met wrok en woede en geven ze anderen de schuld van hun ongeluk.

  De angst regeert in dergelijke omstandigheden. De mensen zullen alles doen om te voorkomen dat ze de crisis alleen moeten trotseren, in alle ernst. Het festival van de hype doet alles versmelten in een hectische onmatigheid van collectieve ontkenning.

  Het medicijn voor deze angst
  Er is een remedie. Het gaat erom de realiteit met alle objectiviteit onder ogen te zien. Mensen moeten niet overreageren en de gevaren niet minimaliseren. Ze moeten het virus onder ogen zien, rustig en met gezond verstand, gebruik makend van de standaard middelen waarmee sterke griepgevallen worden bestreden.

  Deze angst kan alleen overwonnen worden door mensen die verder durven denken dan de geneugten van het leven. Tragedie nodigt mensen uit om na te denken over menselijke sterfelijkheid en onvoorziene gebeurtenissen. In de stilte van de reflectie vinden mensen betekenis en doel voor hun lijden. Ze vinden de moed om effectief te handelen, de realiteit te omarmen, niet te ontkennen.

  Bovenal leidt tragedie ertoe dat mensen vertrouwen hebben in God en zijn Voorzienigheid. De beperkingen van een zuiver seculiere samenleving worden bij dit soort tragedies zichtbaar gemaakt. De mensheid wordt aan haar lot overgelaten en vindt ze jammerlijk ontoereikend. In de loop van de geschiedenis hebben de gelovigen, wanneer zij geconfronteerd worden met beproevingen, hun toevlucht genomen tot God en hebben zij troost en hulp gevonden. Daarom heeft de Kerk altijd zo’n grote rol gespeeld in tijden van rampspoed. In plaats van de kerkdiensten te verbieden, zouden de autoriteiten de kerk moeten aanmoedigen om meer kerkdiensten te beleggen. Dit vertrouwen is de enige zekere genezing voor de verstikkende angst die de wereld teistert.

 42. Wat vind u hiervan: Van de termijn van president Trump zit er zowat 3,5 jaar op. Hij heeft een “vrededeal” neergelegd in Israel en er is een minderheidsregering in de maak waarvan de socialistische leider gelogen heeft tegen president Trump. Hij gaat in zee met arabische partijen die een arabische staat willen en die dit al jaren verkondigen. In Jordanie de “palestijnse” staat mag geen Jood wonen. Men kan er geen peil op trekken, maar de gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op.
  Zou dus de tijd bedoeld worden waarin een wereldleider 3,5 jaar regeert tegenover een leider die nog aangesteld moet worden. B. Netanyahu is orthodox?, maar Ganz is socialist.

  https://www.breakingisraelnews.com/147390/benny-gantz-and-the-pyromaniacs-opinion/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Major+Mystic+Rabbi%3A+Coronavirus+Will+End+In+Passover%3B+Cure+Will+Come+From+Israel&utm_campaign=BIN+-+PM+-+MARCH+23%2C+2020
  https://www.emsc.eu/#2w
  https://watchers.news/

 43. Over de anti-christ wordt geschreven dat de hele wereld hem met bewondering, verbazing en ontzag zal volgen. Dat vind ik een waarschuwing.
  Daarom verbaast mij de serie FallCabal, waarin de komst van zo’n wereldleider wordt verwacht met enthousiasme.

 44. @ Anna 11:23 pm, op 23/3. Met interesse uw bijdrage gelezen. Ook Amir Tsarfati staat achter de opname van de Gemeente. En hem vind ik zeer betrouwbaar. Shalom.

 45. Beste @Anna…Dank voor uw compacte Ingezonden. U schreef:

  1. Over de De actualiteit van de Bijbel t.o.v. De actualiteiten van de wereld .
  Dat ik geloof dat God de wereld geschapen heeft en onderhoudt tot vandaag de dag en daarmee zal doorgaan.”

  Daar ben ik het helemaal mee eens en daar schrijft de Heidelberger Catechismus ook duidelijk over.

  2 . De discipelen vroegen 2000 jaar geleden “ Gaat u nu uw koninkrijk vestigen en zo niet wanneer zal dat dan zijn en “ wat zijn de tekenen van het komende koninkrijk. “

  Ja, dat Koninkrijk van God zal ontstaan op deze aarde wanneer Jeshua wederkomt met grote macht en heerlijkheid met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs waar al in Openbaring 7 de 12 Joodse Stammen genoemd worden. De plagen die de wereld nu in de eindtijd teisteren die staan overduidelijk beschreven in Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21. Maar God gaat ook de aarde teisteren met allerlei enorme plagen omdat mensen Hem de rug toe draaien ook in de Tweede Kamer verdween in 2014 de Statenvertaling van 1637.

  Inderdaad: En dan komt er een nieuwe periode: het Koninkrijk van God komt hier op aarde met Jezus als koning op de troon van zijn vader David in Jeruzalem!`’

  3. U schreef: Het derde onderwerp wat ik probeerde duidelijk te krijgen ( ook voor mezelf) is het punt; Hoe zal het de Christenheid vergaan in dat overgangstijdperk van de wereld wijde grote verdrukking ( met grote rampen als bv deze wereld wijde pandemie en de gevolgen die hieruit zullen gaan ontstaan) vervolging natuurrampen ziekten zelfs de gehele aarde zal gaan schudden en de zon zal verduisterd worden ( als een haren zak zegt de Bijbel ons)… dit noemt Jezus “ Geboorte weeën, naar het tijdperk van het komende koninkrijk.”

  Ja, inderdaad…We leven in de tijd van de grote afval van het geloof der Schriften Anna. Dat zien we in Israël waar leden van de Knesset elkaar bevechten op leven en dood, de Sjabbat geschonden wordt Jesaja 58 en er vele goden gediend worden die JHWH absoluut veracht. Zie Exodus 20 en 31.

  De Gemeente van Jeshua is net zo verdeeld in TIG denominaties. Pausen en Kerkleiders die tot op deze dag het Joodse volk demoniseren hebben de Bijbel aan de kant geschoven en zijn zelf orakels van een vreemd evangelie geworden waarvoor Paulus al waarschuwde in Galaten 1…Wie een ander Evangelie verkondigt dan Jeshua predikte…die zij Vervloekt volgens Paulus. Geloof leeft bij de stervelingen en niet meer in kerken…Jeshua maakte dat duidelijk met zijn Woorden: Waar 2 of 3 tezamen zijn in Mijn Naam, DAAR ben IK in het midden.”

  U schrijft: En dan geloof ik op grond van Gods woord en het Bloed van het Lam; Jezus Christus die zich voor mij / ons geofferd heeft, dat wij door Zijn bloed veilig zullen zijn. Wij zullen bewaard worden voor de aanvallen van de Satan. Ons leven kan ons afgenomen worden maar onze ziel zal behouden zijn. Dat bedoel ik als ik schrijf in leven en in sterven wij zijn des Heren.

  De BijbelGetrouwe gelovigen vinden ook in deze tijd grote Troost door Hulp de Heilige Geest en de Woorden van de Psalmen…o.a. 23, 27, 34, 37, 48, 72, 94, 96-100, 103, 107, 115, 118, 119, 121, 132, 144, 146-150.”

  U schrijft: Er zullen Christenen zijn die de volle “ verdrukkingstijd “ ( overgangs tijdperk van de verkondiging van het evangelie naar de komst van Jezus ) zullen mee maken. “ Want om hunner wil zal die tijd worden ingekort. Maar zij zijn veilig voor de aanvallen van de Satan, net als de Israëlieten achter de de deurposten met het bloed van het lam in Egypte veilig waren zo zijn wij veilig achter het verzoenings werk van Jezus.”

  Dat zou best wel eens kunnen, ook al spreekt Jeshua dat vele gelovigen gedood zullen worden als martelaar, denk aan Johannes de Doper een tijdgenoot van Jeshua die door koning Herodus onthoofd werd. Stefanus en Alle Apostelen vonden een Marteldood, en ook Jeshua zelf stierf aan een Martelkruis. Vast staat God houdt zijn Gemeente in stand. Het licht zal sterker blijken dan alle duisternis van satan en zijn bende demonen in deze wereld die wankelt als een beschonkene. Jesaja 24.”

  U schreef: Een opname zal zeker plaats vinden. Op het moment dat de laatste bazuin uit Openbaringen zal klinken.”

  Een opname, van de twee getuigen in Openbaring 11 Ja!!! Maar niet van de Gemeente, dat zouden ze wel willen maar gebeurt niet. Joden en gelovigen uit de volken zullen de WEDERKOMST van Koning Jeshua in Jeruzalem meemaken. Zachariah 14 en Openbaring 14.

  Jeshua zal dan korte metten maken met alle booswichten en antisemieten en allen zullen voor Hem buigen. Lees Jesaja 2 en 11 en 60-66. Jeshua zal de antichrist en heel zijn aanhang van demonen verpletteren volgens Paulus in 2 Thessalonicensen 2 ook Petrus schrijft daar duidelijk over in 2 Petrus 2 en 3.”

  U schreef: Dat is het moment dat Jezus wederkomt, dan zullen onze zielen met onze aardse lichamen verenigd worden en opstaan uit de doden. We zullen dan een opstanding lichaam ontvangen wat gelijk is aan het lichaam van Jezus bij Zijn opstanding.”

  Jeshua spreekt over 2 Opstandingen in Openbaring 20. Ik geloof, dat alle Joden die door Pausen en Moslims en door Hitler vermoord werden zullen opstaan uit de dood [Ezechiel 37] en een Machtig volk Israëls worden samen met Jeshua en zijn 12 Apostelen als leiders voor Duizend jaar. Openbaring 7, 14 en 20.”

  U schreef: Johannes zegt “ we zullen Hem gelijk wezen” Op dat moment zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. Zie 1 Tes 4:14-15 “

  Ja, inderdaad TEGEMOET GAAN en dan met Hem afdalen naar Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Psalm 48, 132, en Mattheus 5:35…Daarna zullen wij de levenden die overgebleven ( ❗️) zijn [In de grote verdrukking samen met hen ( de opgestanen 1 Corinthe 15 ) opgenomen worden in de wolken naar een ONTMOETING MET DE HERE IN DE LUCHT . En zo zullen we afdalende naar Jeruzalem voor de grote Bruiloft [Jesaja 25] altijd met de Here zijn. 1 Tesh. 4:17 “( letterlijk)!!! Meer over dit Bruiloftsfeest leest u in Openbaring 19.

  En dan ….. ja, dan is er nog een en dan…….Komt er een nieuwe hemel en aarde waarop Gerechtigheid woont. Openbaring 21 en 22.

  Dan komt Jezus naar de aarde om Zijn koninkrijk te vestigen in Jeruzalem. Inderdaad…Jezus heeft ons zelf geleerd om dit tijdperk te vragen “ Uw wil geschiede zoals in de hemel en ook op deze aarde” dan zal hij vanuit Jeruzalem op de troon van zijn vader David zitten ( beloofd aan Maria de moeder van Jeshua in Mattheus en Lucas)

  Shalom Ramshoorn.

 46. De 10 hoorns van het beest zijn de 10 koningshuizen
  van huidig katholiek Europa, insiders onder ons weten dat alle koningshuizen zijn ingelijfd

  Vrouw op het beest is het joodse volk die op lijf (europa) zit van het beest met de 7 koppen , de 7 heuvels van rome

  de 10 hoorns
  1 Zweden 2 Noorwegen 3 Denemarken 4 Groot Brittannië 5 Nederland 6 België 7 Luxemburg 8 Spanje 9 Liechtenstein 10 Monaco via geboorte recht verkregen,
  11 Andorra: maar door co-vorstschap benoemd / gekozen
  die regeren met de zegen van de paus

  Hoofdzakelijk heeft Europa Israël tot stand gebracht en voor een plek in de woestijn gezorgd, Palestina/Israël
  en meeste joden zijn uit Europa gekomen vandaar zat de vrouw op de rug en niet op 1 van de hoorns

  De draak wil het kind jezus verslinden bij terugkomst ,maar die wordt direct weggevoerd naar de hemel, de 1ste opname van gelovigen

 47. Je  betekenis vaticaan: vati = aanbidding of vergodelijking, aan God gelijk
  vaticaan staat op de heuvel waar nero de christenen afslachte
  op het bloed van de heiligen gebouwd dus

  de zeven koppen
  de zeven heuvels van rome:
  1 palatijn
  2 aventijn
  3 capitolijn (capitool)
  4 coelius
  5 esquilijn
  6 quirinaal
  7 viminaal
  ——————————–
  janiculum (8)
  velia (9)
  pincio (10)

  vaticaanse heuvel (+1)

  mijn vizie: israel en de wereld worden gelovig na de opname
  de tempel is dan tijdelijk overbodig, joodse bediening stopt omdat ze christenen zijn geworden door de opname ervaring

  rome wordt verwoest, en een paus heeft geen plek meer in italie
  en dan kan een paus kan intrede doen in de tempel, om dat israel “christelijk” wordt, maar wel met een hele foute machthebber

 48. sorry foutje anders om
  7 koppen zijn de heuvels
  lijf is europa
  10 hoorns de huidige koningshuizen
  als rome wordt vernietigd gaan er ook drie koningshuizen aan
  en het vaticaan installeert zich in jeruzalem

 49. oeps wat vergeten

  caan betekend serpent,slang

  vati betekend aanbidding ,vergodelijking

  vaticaan stad betekend dus;
  aanbidding van de slang stad of vergodelijking van de slang stad

  het beest is scharlaken rood, ( bisschoppen en kardinalen )
  het beest komt uit de zee (van mensen)
  het beest verslingd wat hij maar pakken kan. (Geestelijk van andere religie’s en via de inquisitie moord en doodslag)

 50. @Ramshoorn
  ik had helemaal geen “De valse leer van een wraak God” geschreven.

  Ik had dit geschreven.
  Als je die opnames, of de opname zelf, uit de bijbel gaat wegredeneren kan je net zo goed je bijbel in de kachel gooien.
  Geen hoop en geen verlossing van Gods toorn.
  De valse leer van een wraak God.

  Het onderwerp van mijn schrijven ging dus over het wel of geen opname, haal je die uit Gods verlossingsplan dan…….
  En dan de conclusie die ik daaruit trek, De valse leer van een wraak God.

  Dus graag mijn schrijven in zijn context houden, dat is het punt.
  Ik hoop dat we er nu weer klaar mee zijn.

  Jette

 51. Beste Anna,

  Ik heb wat moeite om je schrijven goed te volgen.
  Geeft niets, ik ben het er wel in grote lijnen mee eens.
  Maar dit stukje uit je schrijven zal ik er even bijhalen.
  Hopende dat ik je daarbij kan helpen.

  Een opname zal zeker plaats vinden. Op het moment dat de laatste bazuin uit Openbaringen zal klinken.
  Dat is het moment dat Jezus wederkomt, dan zullen onze zielen met onze aardse lichamen verenigd worden en opstaan uit de doden. We zullen dan een opstanding lichaam ontvangen wat gelijk is aan het lichaam van Jezus bij Zijn opstanding.

  Die opname bazuin is duidelijk niet de laatste bazuin van de plagen, de bazuinen van Gods toorn aan het einde van de 7 jarige verdrukking.
  Dat is de bazuin van de volheid der heidenen of de laatste (grote) bazuin van de genadetijdperk, mag van mij ook.
  Dan heb je over het moment dat Jezus terug komt, maar daarbij zijn twee verschillende terug komsten.
  Eén in de lucht en één met zijn voeten op de berg.
  Nu heb ik geen tijd om de teksten uit Openbaringen erbij te zoeken.
  Maar lees Openbaringen maar terug met deze verschillen in je achterhoofd en dan zal je zelf lezen dat er twee verschillende terug komsten zijn.
  Telkens met, of in de lucht of met de voeten op de Olijf-berg.
  Dan je laatste stukje, de doden opstaan, dat is al reeds gebeurt direct na de kruisiging van Jezus.
  Toen braken de graven open, waarvan de getuigenissen daarover is terug te lezen in de evangeliën van de apostelen.
  Sorry, ik heb niet zoveel tijd, dus geen bijgevoegde Bijbelteksten, maar hoop dat je er toch wat aan hebt.

  Jette

 52. Beste Ramshoorn.22-3. 5.26 uur
  En anderen
  Ik geloof dat we elkaar verkeerd begrijpen, misschien ben ik onduidelijk geweest.
  Mijn bedoeling van het schrijven van Zondag j.l. Is Nadenken over:

  1. De actualiteit van de Bijbel t.o.v. De actualiteiten van de wereld .
  Dat ik geloof dat God de wereld geschapen heeft en onderhoudt tot vandaag de dag en daarmee zal doorgaan.
  Dat wij mensen geen rekening met Hem houden en dat Hij nu met dit “ eindtijd teken” de wereldwijde lockdown tgv. het Corona virus …..ons laat zien dat Hij de wereld regeert.!!
  Met het doel dat mensen zich tot God bekeren, en Hem alleen de eer zullen geven die Hij toekomt.

  2 . De discipelen vroegen 2000 jaar geleden “ Gaat u nu uw koninkrijk vestigen en zo niet wanneer zal dat dan zijn en “ wat zijn de tekenen van het komende koninkrijk. “
  Toen somde Jezus een heleboel tekenen op die wij nu in de actualiteit met onze eigen ogen zien.
  Dat is op zich al een wonder. Dat wij daar getuigen van mogen zijn…..
  Dus er komt een einde aan deze periode ( aioom tijdperk) waarin wij ons nu bevinden, de periode van de evangelie verkondiging over de hele wereld.
  En dan komt er een nieuwe periode ( aioom ) het Koninkrijk van God komt hier op aarde met Jezus als koning op de troon van zijn vader David in Jeruzalem!
  En gezien de informatie die de Bijbel ons geeft, en wat we rondom ons zien gebeuren zitten we hier heel dicht tegenaan.
  Dit is een overgangs fase, niet het einde, er komt nog meer, iets wat nog mooier is wat nog beter is.

  3. Het derde onderwerp wat ik probeerde duidelijk te krijgen ( ook voor mezelf) is het punt; Hoe zal het de Christenheid vergaan in dat overgangstijdperk van de wereld wijde grote verdrukking ( met grote rampen als bv deze wereld wijde pandemie en de gevolgen die hieruit zullen gaan ontstaan) vervolging natuurrampen ziekten zelfs de gehele aarde zal gaan schudden en de zon zal verduisterd worden ( als een haren zak zegt de Bijbel ons)… dit noemt Jezus “ Geboorte weeën, naar het tijdperk van het komende koninkrijk.
  En dan geloof ik op grond van Gods woord en het Bloed van het Lam; Jezus Christus die zich voor mij / ons geofferd heeft, dat wij door Zijn bloed veilig zullen zijn. Wij zullen bewaard worden voor de aanvallen van de Satan.
  Ons leven kan ons afgenomen worden maar onze ziel zal behouden zijn.
  Dat bedoel ik als ik schrijf in leven en in sterven wij zijn des Heren.

  Er zullen Christenen zijn die de volle “ verdrukkingstijd “ ( overgangs tijdperk van de verkondiging van het evangelie naar de komst van Jezus ) zullen mee maken.
  “ Want om hunner t’ wil zal die tijd worden ingekort. “
  Maar zij zijn veilig voor de aanvallen van de Satan, net als de Israëlieten achter de de deurposten met het bloed van het lam in Egypte veilig waren zo zijn wij veilig achter het verzoenings werk van Jezus.

  Een opname zal zeker plaats vinden. Op het moment dat de laatste bazuin uit Openbaringen zal klinken.
  Dat is het moment dat Jezus wederkomt, dan zullen onze zielen met onze aardse lichamen verenigd worden en opstaan uit de doden. We zullen dan een opstanding lichaam ontvangen wat gelijk is aan het lichaam van Jezus bij Zijn opstanding.
  Johannes zegt “ we zullen Hem gelijk wezen” Op dat moment zullen we hem tegemoed gaan in de lucht. Zie 1 Tes 4:14-15 “ Daarna zullen wij de levenden die overgebleven ( ❗️) zijn samen met hen ( de opgestanen ) opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht . En zo zullen we altijd bij de Here zijn. 1 Tes4:17 “( letterlijk)

  En dan ….. dan is er nog een en dan…….

  Dan komt Jezus naar de aarde om Zijn koninkrijk te vestigen in Jeruzalem ( Jezus heeft ons zelf geleerd om dit tijdperk te vragen “ Uw koninkrijk kome”) dan zal hij vanuit Jeruzalem op de troon van zijn vader David zitten ( beloofd aan MarIa)
  “ En zal hij machtigen van hun troon stoten en dan zal vanuit Jeruzalem de Thora uitgaan.”
  Heel veel Bijbelse teksten ( profetische ) hebben betrekking op dit koninkrijk.
  En dan zullen wij als koningen en priesters met hem regeren. ❗️

  Dat is ook het tijdperk waar Jesaja over spreekt. Dat de leeuw met het lam zal verkeren en dat het kind bij het hol van de adder zal spelen en dat de oorlog niet meer geleerd zal worden.
  Vol verwachting blijf ik uit zien naar de komst van Jezus in zijn heerlijkheid.
  Shalom Anna

 53. @Anna
  Iedereen leest er overheen, maar als Jezus in Luc.21 de rede spreekt is Hij in de tempel (al vanaf Luc. 19:45) en spreekt tot de mensen in de tempel.
  In Matt. 24 is Jezus op de Olijfberg en spreekt Hij tot de discipelen.

  Zou het kunnen dat het toch niet één dezelfde rede is maar twee verschillende?

 54. Beste Albert. 23-3 308 uur

  Ja dat is zo 3 evangelisten hebben dezelfde rede van Jezus over de laatste dingen opgeschreven.
  Ieder met hun eigen nuances.
  En daarom is het zo mooi als je ze naast elkaar legt dan je dan een goed beeld krijgt van het geheel.
  Met Vr grt Anna

 55. Beste @Jette, volgens mij eindigde u uw bericht aan mij met de zin:
  De valse leer van een wraak God.”

  Ik reageerde dat de Wraak van JHWH geen valse leer is met Psalm 94 in het Oude Testament
  en dat de Wraak ook toegepast wordt door Jeshua/Jezus wordt duidelijk in Openbaring 6, 16 en 19.

  Jette, Wat heb ik verkeerd geschreven?

 56. @Ramshoorn

  Het is wel belangrijk eerst goed te lezen voordat je mij met Bijbelteksten om de oren slaat.
  Ik had het over DE opname van gelovige.
  En waar kom je mee terug,
  Psalm 94
  en waar gaat die Psalm over?
  3 Hoelang nog zullen de goddelozen, o HERE, hoelang nog zullen de goddelozen juichen?

  He, psalm 94 gaat dus niet over gelovigen, nee, over schurken.
  Appels met peren vergelijken dus.
  En zo probeer je mij weer woorden in de mond te leggen die ik niet geschreven heb.
  En dan doe je daaruit gelijk weer even een conclusie trekken, met als voorbeeld deze zin van je.

  Jette…Vond u het erg dat die moordenaar/verkrachter van meisjes, Dutroux, levenslang kreeg, enz. Net als de Tramschutter uit Utrecht die rechters in het gezicht spuwde?

  Of dat ik via de opname tevens achter schurken zou staan?
  Wat verwacht je nu van mij, dat ik dan nog serieus op je schrijven in ga?
  Nou niet dus, raar hé?

  Gaat je goed Ramshoorn

  Jette

 57. @ Johannes 3:15 pm. Ik kan helemaal meegaan in uw reactie. Ook ik, dien te beseffen, dat ik tekort schiet. Maar God zij geprezen, mogen we ons beroepen op de Here Jezus.

 58. Beste @Jette, wat krijgen we nou? U schreef…De valse leer van een wraak God.

  Psalm 94 die Muggenzifter kort geleden behandelde is daar toch heel duidelijk over…

  Psalm 94:1 God der wrake, HERE, God der wrake, verschijn in lichtglans. 2 Verhef U, Richter der aarde, breng VERGELDING over de hovaardigen. [Trotsen] 3 Hoelang nog zullen de goddelozen, o HERE, hoelang nog zullen de goddelozen juichen? 4 Zij smalen, spreken verwaten taal, al die bedrijvers van ongerechtigheid voeren een hoog woord; 5 uw volk, [Israël Psalm 83] o HERE, vertreden zij, en Uw Erfdeel verdrukken zij; 6 weduwe en vreemdeling Doden Zij, en Wezen Vermoorden zij; 7 zij zeggen: De HERE ziet het niet, de God van Jakob merkt het niet.

  Ook Jeshua/Jezus, de Zoon van God zal bij zijn wederkomst als Koning in Jeruzalem een wreker zijn van alle booswichten en antisemieten!!! Lees de details hardop in Openbaring 6 en 16 en 19.

  Alle volken hebben een Wetboek van Strafrecht om onbekeerlijke boosdoeners te berechten te bestraffen en als ultieme straf de Doodstraf te geven. Israël voerde die ook uit ten tijde van Mozes. Exodus 21 t/m 23.

  Was de wereld en Nederland niet uitzinnig van vreugde toen het Nazi-beest Hitler zelfmoord had gepleegd in zijn bunker te Berlijn dat in puin lag, en de rest van die nazi’s werd berecht [door het oorlogstribunaal in Neurenberg] en Israël slechts Drie jaar later een eigen Staat kreeg?

  Jette…Vond u het erg dat die moordenaar/verkrachter van meisjes, Dutroux, levenslang kreeg, enz. Net als de Tramschutter uit Utrecht die rechters in het gezicht spuwde?

  Amerika heeft geen enkele moeite om de doodstraf uit te spreken voor vader en moedermoordenaars, criminelen, roofmoordenaars, verkrachters. enz.

 59. Hallo Johannes, heel hartelijk bedankt voor uw schrijven.
  Het raakte mij enorm.

  1 Timotheüs 2 :1-3.
  Bidden voor alle mensen, ook voor hoog geplaatsten mensen.
  “Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker”. vers 3.

  Laten we de wil van God doen, met de sterkte van onze Heere Jezus.

  Hartelijke groet, Esther.

 60. Hallo allemaal…

  Het valt mij vaak op dat men de ‘grote verdrukking’, ziet en gelooft dat het Gods oordeel is.
  Zoals ik het altijd lees… zijn dit twee totaal verschillende gebeurtenissen.

  De grote verdrukking is het lijden wat veel gelovigen in Christus moeten meemaken.
  Aanvallen, vervolging, gevangenissen, sterven voor de Heere, maar ook hoe we aangevallen worden in onze gedachten. Ook geld en aardse schatten spelen vaak ook een grote rol… kunnen wij loskomen van onze westerse weelde en gemak.

  Gods toorn, is totaal iets heel anders. Als dat losbarst, zijn alle gelovigen hier niet meer op deze aarde. Hij zal de schalen van Zijn gramschap en toorn over de ongelovigen neer komen.
  Als laatste komen de ongelovigen in de poel van vuur, dat is de tweede dood.
  Waar ook de duivel zijn helpers terechtkomen.

  Dan zou de ‘opname’, laten we het maar even zo benoemen, niet gebeuren voor de grote verdrukking.
  Dáár zit volgens mij bij velen het denkbeeld. Dat gelooft men.
  Waarom… om de grote verdrukking niet mee te maken?? Omdat we/men er bang voor is.
  Andere gelovige broeders en zusters mogen het wel meemaken, vervolgingen, onderdrukking, martelingen, dood en de mensen die je dierbaar zijn te verliezen.
  Maar wij willen dat niet.
  Dan is de leer “opname vóór de grote verdrukking”, een bedrieglijke leer.
  Een ontsnappings- briefje.
  Terwijl het niet Gods oordeel en toorn is wat ooit over de wereld komt.

  Alleen is de grote verdrukking… absoluut niet Gods toorn.
  Dit is zoals ik het zelf persoonlijk geloof en dat ik het ook zo lees.
  Ik heb het altijd gezien als twee verschillende gebeurtenissen.

  Sterkte met alles, en groet van mij, Esther.

 61. Toen het Corana virus enige tijd geleden de wereld in zijn greep kreeg, had ik net als vele anderen kritiek op de maatregelen van overheid, informatie van zgn. deskundigen en de msm.
  Naderhand bedacht ik om wat voorzichtig te worden in mijn uitspraken want het besef te weten dat God mensen gebruikt, dus ook overheden maakt dat ik hier niet mag oordelen.
  Immers God draagt ons op de door Hem over ons gestelde overheden te eren.(Rom. 13:1-5)
  Daarom kunnen, voor ons om volstrekt onduidelijke redenen bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, denk aan bv. de komst van vele moslims naar Europa waar ieder weldenkend mens zijn bedenkingen over heeft, behalve onze overheden.
  Kritiek kan zo maar kritiek op God zijn. Wie kent Zijn gedachten, wie Zijn wegen?
  Natuurlijk moeten we waakzaam zijn, zaken ons opgelegd door de overheid en die tegen God ingaan niet moeten accepteren of aan meewerken (denk aan het teken van het beest).
  Na deze inleiding wil ik ingaan op wat mij de laatste dagen bezig houd en waar wij op bijbelse gronden niet om heen kunnen.
  Wat is ons nu feitelijk overkomen?
  Wat zijn de gevolgen afgezien van besmettingen, zieken en doden?
  Wel, de sportevenementen vinden niet meer plaats. Plekken waar mensen bejubeld en op een voetstuk worden geplaatst, zelfs god genoemd worden.
  Evenzo andere evenementen waar mensen geeerd worden of het eigen genot en begeerte wordt gezocht om het vlees te bevredigen: festivals, feesten, dancings, nachtclubs, bordelen etc. etc.
  Wat is ons nu ontnomen? Juist, onze afgoden. En we kunnen momenteel niet offeren aan onze afgoden. In Gods woord kunnen we ook lezen dat God onze afgoden zal uitroeien.
  Laat God ons niet zien dat onze afgoden nietig zijn, niks kunnen en dat wij alleen Hem moeten aanbidden? Zijn we niet totaal afhankelijk van Hem?
  Trekken we ons er iets van aan? Richten we onze ogen nu op Hem? Nee hoor.
  De herders die Zijn schapen moeten weiden komen niet verder dan een keer per week de klokken te luiden voor… Hem? Nee, voor mensen.
  De media is al druk bezig ons andere afgoden te verschaffen: spelletjes doen, handen klappen voor mensen enz.
  Verootmoedig je vooral niet voor God, vertel Hem niet dat je ook een afgodendienaar bent, nou ja, tenminste niet zo erg, zoek hem niet, wij bieden je wel een alternatief.
  Het zal nog erger worden, en toch zullen velen zich niet bekeren. (Openb.16:11).
  U ziet dat ik steeds spreek over ons, wij. Dit doe ik nadrukkelijk zo, om niet alleen naar anderen te wijzen, maar mijzelf hier ook bij reken.
  Ook ik zoek vaak mijn eigen genot, zaken doen die ik leuk vind.
  Erger nog, ook ik heb afgoden. Vaak moet ik denken aan wat Paulus zegt(Rom. 7:18-24), en zo ervaar ik dat ook.
  Als laatste welke ik nog iets benoemen.
  Vaak lees ik reacties op artikelen in de trant van: God zal mij wel beschermen, Ik vertrouw op Jezus en “God zal onze (de) gemeente opnemen voor al de ellende, rampen e.d. komen).
  Deze reacties zullen vast met oprechte bedoelingen en door fijne Christenen geschreven worden.
  Over het eerste: Natuurlijk is vertrouwen op Hem goed, maar dat wil niet zeggen dat u niets kan overkomen. Als oprecht christen mag u vertrouwen op Zijn liefde en genade, maar ziek kunt u worden, uw baan kunt u verliezen, uw geliefde kan worden weggenomen etc.
  God is een Beschermer voor hen die Hem liefhebben, maar is dat op de manier zoals wij die
  graag willen hebben, of kunnen we ons er bij neerleggen dat God een andere weg neemt?
  Johannes was een belangrijk iemand voor Jezus (wegbereider) toch werd hij onthoofd.
  De meeste van Zijn discipelen zijn vermoord, evenals vele profeten.
  Ons geloof en vertrouwen zal moeten zijn voor onze ziel en geest, niet voor het vlees.
  Het gaat God niet om ons vlees, dat is niks, maar om onze geest.
  Die zal Hij beschermen, daar mogen we op vertrouwen en dat brengt mij op de opname van de gemeente.
  Ten eerste zal God niet de gemeente opnemen. Welkezou dat moeten zijndan? Die zijn toch allemaal verdeeld? God wil een eenheid, moet Hij dan maar genoegen nemen met wat wij hem bieden?
  Nee, God zal zijn Zijn bruid opnemen en die kiest Hij zelf uit, maakt hen geschikt voor Hem.
  Lees hoe in Openb.22: 17 de Geest en de bruid roepen tot Hem. Ja zo erg zal het zijn voor Zijn bruid dat ze graag weg willen van de aarde.
  Een opname van christenen voor de grote verdrukking zal zeker niet voor iedere christen opgaan.
  Openb. 7:13,14. “Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking”.
  Zij zullen alles meemaken, en tenslotte hun (vleselijke) leven geven omdat ze Jezus als verlosser vasthouden en niet verloochenen.
  Laten wij ons hier op voorbereiden en bidden wanneer het zover is, ons vlees niet zullen achten, want het gaat om ons tweede (eeuwige) leven en bereid zullen zijn ons leven te geven voor Hem
  Waar willen we dan zijn? Bij Hem in de heerlijkheid of buitengeworpen?

 62. Beste @Anna op 22/03/2020 om 1:05 pm
  Je schreef: ‘Lees ook Lucas 21 en Marcus 13 over deze rede van Jezus.’

  Denk je dat dit dezelfde rede is?

 63. Even een vraag ,

  Xander plaatste een mooi stuk over dat cash geld binnenkort zal verdwijnen, dat ze daar achter de schermen al mee bezig zijn, ivm met de instorting van de economie en angst voor besmet geld en met het verplichte vaccinatie paspoort Daar gaat het inderdaad naar toe, maar dat kan nooit al volgende week ingevoerd worden toch? Want na de Opname van de Gemeente komt er ook nog een valse vrede, vrede
  geen gevaar komen .
  Dan moet er toch eerst nog een oorlog komen waarbij het beest een verbond zal sluiten?

 64. Beste @Vlokje. Tof dat u ook een vriend van Israël bent omdat Jeshua en zijn 12 Apostelen allemaal tot het Joodse volk behoren. Ook ik heb ontdekt dat Jeshua de Sjabbat vierde en niet de heidense zondag. Jeshua noemde zich Here van de Sjabbat. Lucas 6:5.

  U schreef: Moet de kerk Goede Vrijdag vieren? In de Bijbel is die dag onbekend! Goede vrijdag is een Roomse Fabel en werd door de Paus en Roomse kerk ingesteld op AD 321 op het Concilie van Nicea. Wat blijkt? Vrijdag verwijst naar Godin Frya, is heilige dag voor Venus godin van de liefde. Vrijdag is ook de Samenkomst van de Moslims.

  Joden hebben een heel andere maankalender, tijdsrekening met andere Namen van dagen:
  Onze Namen van de week zijn van de Zonnekalender, is van Germaanse oorsprong!
  Genesis 1 en 2 spreekt over de 7 scheppingsdagen.

  Israel kreeg van JHWH een week van 7 dagen, die ze doodeenvoudig met een Getal aangaven.
  B.v. de Eerste dag. Marcus 16:2…Of de Derde dag. Johannes 2…de Derde dag…bruiloft te Kana. Alleen voor de laatste dag van de week hadden zij een eigen naam: Sjabbat. ( Gen. 2:1-2 )

  Roomse Christenen noemde Eerste dag der week zondag of Dag des Heren, omdat volgens hen Jezus op deze dag uit de dood was opgestaan. Ook wel de dag van de breking van het brood genoemd. ( Handelingen 20:7 ) Dag des Heren. ( Openbaring 1:10 ) Hoewel in de Profeten de Dag des Heren altijd de dag van zijn Oordeel genoemd werd/wordt.

  Hier een paar voorbeelden wat/wie er met de Dag des Heren bedoelt wordt…Amos 5:18 (NBG51) Wee hun, die verlangen naar de Dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

  Sefanja 1:14 (NBG51) Nabij is de grote Dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held.

  Joël 1:1 (NBG51) Het woord des Heren, dat kwam tot Joël, de zoon van Petuël. Sprinkhanenplaag als aankondiging van de Dag des Heren

  Jesaja 13:6 (NBG51) Jammert, want de Dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.

  Maleachi 4:5 (NBG51) Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte Dag des Heren komt.

  De Roomse Kerk en later helaas ook de Protestantse kerken MISbruikten deze de Zondag als eerste dag der week!

  De Romeinen die de Keizers als god vereerden hadden oorspronkelijk een week van 8 dagen. 7 dagen werkten ze, op de 8-ste gingen zij naar de markt. Maar reeds vroeg in het Oosten was men bekend met een week van 7 dagen in overeenstemming met de 7 Planeten. In de oudheid waren er 5 planeten bekend. Want pas in 1781 ontdekte men Uranus, en in 1846 Neptunus.

  Men ken dus in de oudtijd alleen: Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius. Maar ook de zon en de maan golden in onderscheiding met de vaste sterren als dwalende hemellichamen en zo kwam men tot het getal 7.

  Christenen kwamen door deze dagaanduiding in moeilijkheden. In hun geschriften aan de heidenen gebruikten zij de gangbare dag aanduiding van de Heidenen ipv die van Israël.
  Zo kwamen in de derde eeuw ook bij niet-Joodse Christenen de planeetnamen geheel in gebruik.

  Bij Christenen begon in navolging van de Roomsen hun week steeds met de zondag, waar de opgestane Christus mee werd vergeleken. De kerk ging voor het woord dag, Feria gebruiken. Bij de Romeinen was Feria een feestdag gewijd aan de goden. Onze Germaanse voorouderen namen helaas ook de benoeming der dagen naar de planeten over,

  1* Zondag voor het eerst gebruikt door: Justinus de Martelaar ( 110-165 A. D. )
  de filosoof verbond chr.dom met leer Plato. Is met een bijl onthoofd. De zondag was gewijd aan de Zonnegod; Mythras, de lievelings god der soldaten. Dus…Op 7 maart 321 A. D.werd de zondag officieel rustdag. Ingesteld door Keizer Constantijn de grote. Houden van de Sjabbat door christenen werd verboden. Zo kwam het antisemitisme in de Kerken. Ook de Paasdatum werd veranderd zodat de Kerk geen Pasen hoeft te vieren op de Joodse Paasdatum.

  Hoe luidden de overige heidense dagen van de Roomse en Protestantse Kalender?
  2* Maandag: Lat. Dies Lunae. Godin v. d. Maan. Zwarte maandag: 2-de Paasdag 1360, troepen van Edward III. Kon. van England belegerden Parijs, en vroren daar dood.

  3* Dinsdag: Genoemd naar Noorse god Thor de zoon van Wodan. Derde dag is geluksdag in Israël; Zie Johannes 2… Bruiloft te Kana en Genesis 1…de Derde dag, met een dubbele zegen voor man/vrouw.

  4* Woensdag: Latijns: Mercury, genoemd naar Noorse hoofdgod; Wodan.

  5* Donderdag: Noors: Thorsdag…god v. d. Donder. Christenen gedenken laatste avondmaal op witte Donderdag. Donderdag is ook de hemelvaart van Jeshua. Handelingen 1 Tien dagen voor Pinksteren. Amerikanen vieren dan ook Thanksgivingsday op 4-de donderdag in November.

  6* Vrijdag verwijst naar Godin Frya, is heilige dag voor Venus godin van de liefde. Vrijdag is ook de Samenkomst van de Moslims.

  7* Zevende dag: de heilige Sjabbat volgens Exodus 20 en 31. Een schande dat Roomsen en Protestanten deze heilige dag negeren tot op deze dag en de Pausen deze dag verschoven naar de heidense zondag. Op zondag zijn in Israël terecht alle scholen en winkels open en wordt het vuilnis opgehaald!!!

 65. @Pieternella schreef:
  22/03/2020 om 5:33 pm

  Jep, helemaal mee eens, en dan vergeten we nog de belangrijkste, Jezus zelf, waarvan de discipelen getuigen van zijn.
  Hoezo geen opname.
  Als je die opnames, of de opname zelf, uit de bijbel gaat wegredeneren kan je net zo goed je bijbel in de kachel gooien.
  Geen hoop en geen verlossing van Gods toorn.
  De valse leer van een wraak God.

  Jette

 66. Henoch en Elia zijn plotseling meegenomen naar de hemel.
  Zie Genesis 5:24 en 2 Koningen 2
  Ook dit zie ik als een ‘opname’. Daarom zie ik het niet als iets vreemds dat de Gemeente ook opgenomen zal worden.

 67. Beste @Anna, Dank voor uw Ingezonden, u bent er eens goed voor gaan zitten. Ben het denk ik grotendeels met u eens. Maar uw verhaal is te lang en te veel onderwerpen om daarop nu een antwoord te formuleren. Laten we proberen met elkaar een dialoog te voeren en geen monoloog.

  U schreef: Hij [Jeshua?] zal Zijn schapen behoeden en leiden als de Goede Herder ook in deze moeilijke tijden. Hij zal ze er door heen leiden en helpen, zodat ze veilige de eindstreep zullen halen. Want en in leven en in sterven Wij zijn des Heren.”

  Dat is helemaal waar en dat kunnen we dan ook terug lezen in Psalm 23 en Johannes 10.

  Maar Jeshua schreef ook over vele verdrukkingen die zijn Apostelen zouden moeten ondergaan van de ongelovigen. Zie Mattheus 10.

  Lucas 21:12 (NBG51) Maar vóór dit alles zullen Zij [haters van God en de Bijbel] de handen aan u slaan en u Vervolgen, door u over te leveren in de Synagogen en Gevangenissen, en u voor Koningen en Stadhouders te leiden om Mijns Naams wil.

  Johannes 15:20 (NBG51) Gedenkt het Woord, dat IK tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook U vervolgen; indien zij Mijn Woord bewaard hebben, zij zullen ook het Uwe bewaren.

  Dat is toch een bemoediging voor ons? Jacobus 1:12 doet er nog een schepje boven op: Zalig is de man, die in Verzoeking [Jeshua verloochenen of niet?] volhardt, want, wanneer hij de Proef heeft doorstaan, zal hij de Kroon des Levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

  WEES zeer sterk en moedig sprak JHWH tot Jozua. Zie Jozua 1. Het beste komt nog sprak Corrie ten Boom in haar boeken. Zij overleefde als getuige van Jeshua: Ravensbruck, een Vernietigingskamp!!!

 68. Beste DrM. Dank voor uw compacte antwoord. U gelooft in de Opname van de Gemeente.”
  Ik heb daar geen probleem mee. Door eerder genoemde bronnen ben ik daar anders over gaan denken. Heel veel gelovigen zullen teleurgesteld kunnen worden als ze denken Opgenomen te worden uit de verdrukking en toch als martelaar voor Jeshua zullen sterven.

  Weet u nog hoe wanhopig Johannes de Doper in de gevangenis Jeshua een boodschap stuurde: Zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Hij kon niet begrijpen dat Jeshua de Masjiach hem niet verloste uit de handen van koning Herodus die Johannes even later liet onthoofden op zijn verjaardag.

  Lucas 7:19 (NBG51) En Johannes riep een tweetal van zijn discipelen tot zich en zond hen naar de Here Jeshua om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?

  Mijn vraag aan u: Denkt u dat alle kerken, rooms, orthodox, protestants, vrijzinnig, evangelischen deel uitmaken van de Gemeente die Jeshua op het oog heeft?

  Romeinen 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, [waarom en waarheen vertrok die gemeente uit de heidenen?] 26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion [Jeruzalem] komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob [Israël] afwenden. 27 En dit is Mijn Verbond met hen, wanneer IK hun zonden wegneem. [Zachariah 12:10-14]

 69. Ik post deze inzicht nu
  Want als ons dit binnen kort te wachten staat
  dan is communiceren 10 dagen lang niet mogelijk, doe de tv uit want de uitzendingen zijn ervoor om u aan het wankelen te brengen
  Dat denk ik
  Ik wens aan alle die dit leest de heilige geest toe , zodat u zelf onderscheid kan maken

 70. Beste @Wilhelmina. Dank voor uw antwoorden. In grote lijnen mee eens.

  U schreef: Daarbij zie je in de bijbel vaker een wegneming vóór de oordelen van God losbreken, b.v. Noach, Sodom.”

  Lot en zijn vrouw en twee dochters werden niet van de aarde opgenomen maar door 2 Engelen uit Sodom geleid. Sodom en Gomorrah werden tot as verbrand. Zij moesten opnieuw een toekomst opbouwen temidden van niet-gelovigen. Zijn dochters baarden elk een zoon die werden de stamvader van Moab en Ammon, het huidige Jordanië, dat straks ook weer Joods grondgebied wordt. Lees Genesis 19 nog maar eens door.

  En wat Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen betreft, zij werden niet in de hemel opgenomen toen de zondvloed over heel de aarde kwam. Noach bouwde met zijn zonen een Ark een boot van enorme afmetingen met drie dekken die hen op de golven deden drijven…totdat het water na een jaar zakte en Noach en zijn familie en ontelbaar veel dieren weer op het droge land konden stappen. Lees nog eens aandachtig Genesis 6 t/m 11.

  Paulus, die als geen andere Apostel geleden heeft voor het Evangelie van Jeshua, de Zoon van God en het Koninkrijk [Lees zijn tranenbrief 2 Corinthe] die bemoedigd de gelovigen van alle eeuwen, dus ook ons vandaag, met de woorden van Handelingen 14:21-22…

  Terug naar Antiochië
  21 En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië, 22 om de zielen der discipelen te versterken en hen te Vermanen om te blijven bij Het Geloof, [der Schriften 1 Corinthe 15] en dat wij door Vele Verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan!!!

  Dit vers doet mij denken aan een Negro-Spiritial…

  Oh, you can’t go to heaven – in a rocking chair – cause the Lord don’t want some lazy folk there!
  Je kunt niet in de hemel komen in een schommelstoel, want de Here houdt niet van luie mensen om Hem heen.

  Onze voorvaderen streden de goede strijd des geloofs en wij ook nu!
  Be Brave and Strong in All you do, and Win a full Reward!

 71. wanneer komst Jezus de eerste keer te terug
  “voor hij die mij niet kent, kom ik al een dief in de nacht”
  1 thess 5:4

  jezus houdt zich aan de joodse traditie’s dus:
  pesach 8-16 april
  vrijdag 11 april goede vrijdag

  welke jaar:
  het jaar van oorlogen en epidemieën en de 10 dagen verdrukking in dat jaar opb 2-10c
  10dagen world wide lock down 1t/m 10 april (misschien)
  (eindigd op goede vrijdag,en zowel de joods als christelijke GV loopt normaal dat niet goed samen op de kalender)

  na een maand geen kerk wil iedereen na het opheffen van de lock down goede vrijdag savonds naar de kerk, (nieuwe olie voor hun lampjes halen) maar kerk is niet heilig gal.4:9-11

  welke maand
  in een lente maand (eerste keer)
  als de vijgenboom uitkomt das in april-mei de eerste keer in het jaar, de tweede keer in augustus-septemeber
  matt 24:32 marcus 13:28

  welke dag
  op Godsdag de sabbath (begint vrijdag nazonsondergang)
  wie de wet kent, kent mij zegt jezus, 10 geboden spijswetten
  en de sabbath zaterdag is voor de joden een familiedag om samen te zijn

  welk uur
  jezus wil bij terugkomst de maaltijd met u nuttigen, net als toen hij vertrok naar de hemel
  dus het uur van de sabbat maaltijd na zonondergang + 3 uur = 1 joods uur

  1 troost de 10 maagden werden gewekt dus neem ik aan de slapen geen probleem is, maar 5 gingen olie halen, de kerkdienst op goede vrijdag ?

 72. Beste Ramshoorn u stelt een explicite vraag die ik wil proberen te beantwoorden.
  En nog veel meer dingen ontdek ik nu ik klaar ben en dit verhaal overlees.

  Vooral vandaag met alles wat op ons afkomt met het wereldwijde gebeuren rondom het nieuwe Wuhan Corona virus is dit actueel.
  Persoonlijk geloof ik dat dit gebeuren “ een van de tekenen der tijden is “, die vooraf gaan aan de komst van het koninkrijk van God met de grote Koning Jezus als heerser en triomfator!
  En Jezus verwacht van ons dat we de tekenen der tijden kunnen duiden wanneer we het nieuws uit het binnen en buitenland via de media volgen.
  Zo zegt hij in Math 16: 2-3 “ Bij het vallen van de avond , zegt gij; Goed weer, want de lucht ziet rood En s’ morgens ; vandaag ruw weer want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kent gij de tekenen der tijden niet. ?”
  Het klinkt bijna verwijtend dat wij deze dingen niet zouden zien…..

  Zijn vrienden hadden het er ook moeilijk mee. Wat ze dachten nog steeds dat Jezus de beloofde koning der Joden is die toen op dat moment koning zou worden. ( 2000jaar geleden dit zeggen immers de profeten ook )
  Ze begrepen er niets van en ze zaten met een heleboel vragen.
  En de discipelen vragen hem, wanneer zal dat dan zijn dat u uw koninkrijk gaat stichten en wat is dan het teken van uw komst en wanner zal dan het einde van deze verschrikkelijke fase van de wereld zijn. ( de Romeinen heesten immers over hen )

  En dan zegt Jezus ; ga maar eens rustig zitten en dan zal ik het jullie uitleggen. Wat dan volgt in Matheus 24 en 25 ( lees beide hoofdstukken) is een van de langste redevoeringen die we van Hem in de Bijbel vinden.Over de“ tekenen der tijden“,Vele tekenen somt hij op. En in “ het laatste der dagen “ naderen deze eindtijd verschijnselen hun climax.
  Jezus noemt de tekenen ook wel Geboorte weeën en net zoals bij de geboorte van een kind worden de weeën naarmate de geboorte dichterbij komt sterker en frequenter. Zo ook met Zijn ( terug ) komst naar de wereld en de stichting van het koninkrijk Gods op aarde zullen de weeën heftiger worden.
  (Lees ook Lucas 21 en Marcus 13 over deze rede van Jezus)

  Onder al de eindtijd verschijnselen is er ook de vermelding van Besmettelijke ziekten, in Lucas 21: 10-11 “ Toen zeide Hij tegen hen: Het ene volk ( ethnos) zal tegen het ander volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Er zullen ook verschrikkelijk dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.”

  Maar er zijn veel meer “ eindtijd verschijnselen” Kijk maar eens om je heen,
  Aardbevingen teisteren de aarde, vulkaan uitbarstingen de laatste maanden zeer vele wereld wijd.Hongersnoden ( Jemen, Afrika nu met de sprinkhanen plaag)
  En wat staat ons te wachten na de wereldwijde Corona crisis, hoe zal de economie, handel en voedsel voorziening op gang gaan komen? Armoede? pensioenen ? Honger pestilentiën waar de Bijbel over spreekt. ???
  De massa vernietigings wapens, terrorisme.
  Het geloof in een persoonlijk God neemt in Europa snel af, angst voor de toekomst krijgt steeds meer mensen in een wurggreep.
  De wereld economie stagneert (nu door dit eindtijd teken Corona)
  Slinkende energie voorraden, de uitbuiting, “ leegroven” / “ ontledingen “ zegt de Bijbel van de planeet. ( Lees Jes 24;1-6 )
  De stijging van de temperatuur planten en diersoorten sterven.
  Het leven in de zee wordt steeds meer bedreigd.
  Roeit de mensheid zichzelf uit?
  Bedreigen “ onzichtbare “ asteroïden “ uit de dampkring de aarde?
  Slaan steeds meer virussen en bacteriën Genadeloos toe zodat oude en neiuwe ziekten zullen toenemen??? ( Opb 6:8 Het vale paard wat uit rijdt we lezen zelfs van een vierde deel van de aarde wat getroffen zal worden.! En wat zijn hier “ de wilde dieren der aarde“? Dit kunnen ook virussen en bacteriën zijn ! )

  Of is er HOOP ?
  Wat heeft de Bijbel ons te zeggen met de eeuwenoude profetieën?
  Staan we aan het begin van het einde deze wereld, of naderen we een nieuw begin?…
  Leven we in de eindtijd? Maar hoe en wat gaat de toekomst ons brengen?
  Geen mens weet wat de toekomst zal zijn.
  Allen Hij die de toekomst vast in Zijn handen houdt, de Schepper van hemel en aarde, weet wat de toekomst zal inhouden. En dat heeft hij getoond aan de profeten van Israël en dit in de Bijbel laten opschrijven.

  Dit is niet het einde van de wereld maar een nieuwe fase ( een overgang ) van het wereld gebeuren waar de hele wereld inclusief de gehele wereld bevolking doorheen zal moeten,
  omdat we iets beters, iets mooiers verwachten: nl. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
  Petrus roept ons op in Hand: 3:19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht de Heren “
  Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven.
  Dat gaat Hij ook doen en dehele wereld zal dan weten wie God is.

  Christen zijn betekend :behoren tot de geemnte van Christus, de gemeente die leeft onder het kruis.
  Die leeft in de verwachting van Zijn komst in heerlijkheid.
  En de Opgestane beloofd de gemeente “ omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ik ook u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken, hen die op de aarde wonen.
  Opbaring 3:10 Dus: blijf mij verwachten, zegt Jezus laat je niet meeslepen door de waan van de dag, volg geen “ verlossers “ hoezeer ze door de mensheid ook verwelkomd worden, maar blijf uitzien naar Mij want ik zal DE grote verlossing brengen wereld wijd.
  Het zal gaan om een wereld wijde moeilijke tijd van beproeving en verdrukking een benauwde tijd pijnlijk als geboorte weeën, maar Zij die weten mogen dat Jezus voor hen aan het kruis gestorven is komen niet in het oordeel van Gods toorn.

  Dat oordeel is door Jezus voor hen ondergaan in zijn leven en sterven.1 Tess 5:9-10 “ want God heeft ons niet gesteld tot toorn , maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is.
  Met geen woord wordt heir gerept over “ de grote verdrukking en ook niet over de opname”.
  Voor de tijd van verzoeking, beproeving, loutering benauwdheid zal ik jullie bewaren, zegt Jezus in Opb 3:10 Hij gebruikt het woord ” tereo “ dat betekend “ ik zal bewaken beschermen behoeden, scherp letten op, Om maar enkele betekenissen van dit werk woord in het NT te geven. Dus in de wereld maar beschermd door Zijn lijden, sterven en opstanding.

  In Johannes 17:15 bid Jezus voor zijn Dicipelen, en voor allen die door hun woord in Hem zullen gaan geloven ( VS 20)
  “ Ik bid NIET dat gij hen UIT de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaard voor ( tereo ek ) de boze.”
  Dus de Here Jezus bid niet dat we uit de wereld weggenomen zullen worden, maar dat we in de wereld BEWAARD zullen worden VOOR de boze , uit zijn klauwen zullen blijven, dat we niet zo in de greep van de duivel en de machten der duisternis zullen belanden dat we ten onder gaan.
  Hij zal Zijn schapen behoeden en leiden als de Goed Herder ook in deze moeilijke tijden. Hij zal ze er door heen leiden en helpen, zodat ze veilige de eindstreep zullen halen. Want en in leven en in sterven Wij zijn des Heren.

  Het zal niet makkelijk worden. De verdrukking en vervolging zal toenemen maar wij mogen ook bidden om verademing zoals Jona dat deed… 3:8 en Hij deed het niet. Ook Daniël bad wij hebben gezondigd en misdreven hij deed zelfs schuldbelijdenis namens anderen want wij hebben een levende God Hij hoort!!!!
  Wat dan de toekomst brengen moge mij geleid des Heren hand.

  We zijn op weg naar Zijn eeuwige en heerlijke toekomst waar Hij zal komen om alle dingen nieuw te maken.
  Maranatha Shalom Anna

 73. @Ramshoorn schreef:
  21/03/2020 om 4:18 pm

  Ik geloof wel in een Opname van de Gemeente, maar of die nu voor of tijdens de Grote Verdrukking zal gebeuren, laat ik in het midden.

 74. Als het zo is dat het idee van de ‘ opname’ pas ontdekt is sinds 1830, hoe kan het dan dat een bekeerde jood( Amir Tsarfati ) zonder ooit gehoord te hebben van een opname dit zelf ontdekt in de bijbel? Daarbij zie je in de bijbel vaker een wegneming vóór de oordelen van God losbreken, b.v. Noach, Sodom. Veel mensen halen de ‘ opname’ en de ‘ wederkomst’ door elkaar. Dat zijn twee verschillende gebeurtenissen. Als je de joodse bruiloft bestudeerd ( staat ook in het boek ‘ WakeUp’ ) zie je hoe de ‘ opname’ hierin te voorschijn komt.Betekent niet dat we als gelovigen geen vervolging etc meemaken.

 75. @ Esther 20/03/2020 om 11:17 pm

  Dank je !

  Dank U !

  Ikzelf, zeg eigenlijk al; al de afgelopen jaren lang, al : De waarheid zal regeren !

  Voor Wie : Luisteren Wil …

  ;-{>

  Gods zegen.

  God houdt van U !

  ps Daniel 12:1

  Amen

 76. Beste DrM. U schreef: “Lockdown: perfecte scenario voor opname-verklaring”. Erg interessant, daarin staat beschreven dat de Opname van de Gemeente weleens zou kunnen plaatsvinden in een tijd van vrede en rust waarin het stil is op de straten. Juist nu in de tijd van lockdowns.”

  Wist u dat die zogenaamde opname-leer pas twee eeuwen gangbaar is onder vooral Evangelische groepen, Zoeklichtlezers en Vergadering van gelovigen?

  Lang geleden las ik een recensie in het Ref. Dagblad over het boek van Kees Abspoel: Verborgen Strijders, dat helaas niet meer verkrijgbaar is. De recensent van het RD vroeg zich af welke Schriftgedeelten gebruikt werden over de Opname van de Gemeente.

  Sinds twee eeuwen brengt de on-Bijbelse leer van de Opname veel gelovigen in verwarring, omdat hierin geleerd wordt dat de Gemeente op een dag in het GEHEIM, plotseling wordt weggenomen. Dit is in regelrechte tegenspraak met wat Jeshua geleerd heeft in o.a. Mattheus 24:23…Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, Gelooft Het Niet. 24 Want er zullen Valse christussen en Valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de Uitverkorenen zouden verleiden.

  25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er Niet Heen; zie, Hij is in de binnenkamer, Gelooft Het Niet.

  27 Want gelijk de Bliksem komt van het Oosten en licht tot het Westen, ZO zal de Komst [en dus geen opname] van de Zoon des mensen zijn. 28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 29 Terstond na de Verdrukking dier dagen zal de Zon verduisterd worden en de Maan zal haar glans niet geven en de Sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

  30 En Dan zal het teken van de Zoon des mensen Verschijnen aan de hemel en dan zullen Alle Stammen Der Aarde zich op de borst slaan [Openbaring 6:12-17] en zij zullen de Zoon des mensen Zien Komen op de wolken des hemels, met grote Macht en Heerlijkheid. [Psalm 2]
  31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn Uitverkorenen verzamelen uit de Vier Windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

  Wat velen niet weten: De valse leer van de Opname werd voor het eerst geleerd door een jonge Schotse Vrouw van 18 jaar oud: Margareth McDonald die tijdens een Charismatische vernieuwing [Oxford Beweging van de Anglicanen Londen] in het voorjaar van 1830 de ene na de andere openbaring ontving. Zij zag in haar visioenen de Here Jezus in het GEHEIM zijn “ware gemeente” opnemen in de hemel om haar te bewaren voor de grote verdrukking en de oordelen van de EINDTIJD.

  Robert Newton, een theoloog die ooggetuige was van Margareths visioenen, schreef daarover een kritisch boek. Hij erkende dat dit een volslagen nieuwe leer was. Nog nooit was iemand op het idee gekomen de Wederkomst van Jeshua op een dergelijke manier uit te leggen.

  Robert Newtons kritische ooggetuigenverslag raakte helaas al spoedig in de vergetelheid. Maar het kwade zaad was gezaaid!!! [Mattheus 13 onkruid in de goede Akker] Tijdgenoten besteedden geen aandacht aan zijn boek.

  Door een ”toevallige ontdekking” kwam dit boek in handen van De Jezuïet John Nelson Darby, stichter van de Vergadering der gelovigen. Hij en later ook Scofield namen de “nieuwe inzichten” van Margareth McDonald over en paste ze als sluitstuk in hun profetische eindtijd-schema en publiceerden die Ontsnappings-Theorie ook in de Scofield-Bijbelvertaling.

  Naar de kritiek van tijdgenoten zoals van Robert Newton en Samuël Bregeless werd beslist niet geluisterd. Vanuit Engeland, een bolwerk van Jezuïeten, begint de leer van de opname der gemeente een grandioze opmars. Een theorie die geworteld is in een Niet Getoetste “openbaring” van de Schotse vrouw Margareth McDonald.

  Zelfs predikers als Johannes de Heer, Stichter van het Zoeklicht, Moody en ook de Amerikaanse schrijver Hal Lindsey verkondigden die dwaalleer en fantasieën over een opname in hun boeken en magazines.

  Hoe denkt u over deze verwarrende leer van de Opname?

  Mijn advies: Laten wij liever blijven vasthouden aan de betrouwbare Profetische Woorden van de Bijbel. 2 Petrus 1:19 (NBG51) En wij achten het Profetische Woord [en geen openbaringen van fantasten] daarom des te vaster, en gij doet wèl, er Acht op te geven als op een Lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de Dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.

 77. Mijn visie over de tijd waarin we nu zitten:
  De laatste jaarweek: volgens mij zitten we nu bijna al op de helft hiervan.
  De Anti-Christ: Is al aanwezig, maar kan pas helemaal los gaan als de ‘weerhouder’ weg is.
  De weerhouder: is volgens mij de Gemeente. De invloed van de gelovigen is te krachtig om de Anti-Christ zijn plan volledig te laten uitvoeren m.b.t. de NWO.
  Daarom ook geloof ik in de opname: de Gemeente moet eerst weg zijn van de aarde.
  Er staat ook in de Bijbel dat de gelovigen worden gered uit de moeilijke tijd.
  Uit = naar mijn idee niet pas op het laatst van de jaarweek, maar ook niet aan het begin.
  Twee mannen opnieuw profeteren: Dit is nodig om nog meer mensen te overtuigen van het belang van het geloof in Jezus Christus.(waarom zou dit nodig zijn als de Gemeente er nog was)
  Echter, deze mensen zullen geconfronteerd worden met de keuze om het merkteken van het beest te accepteren of het te weigeren.
  Het Corona-virus: Ik heb president Trump horen zeggen: in april is het voorbij. Er werd hem gevraagd waarom hij dat dacht, waarop hij naar mijn idee een beetje onverschillig antwoordde: dan wordt het warmer.
  Maarrrr….. dan denk ik: het is een onbekend virus. Niemand weet hoe dit virus zich gaat gedragen en/of muteren. Was dit gewoon een ondoordachte uitspraak van Trump, of weet hij iets? Gaat er iets gebeuren in april? Iets bijzonders?
  Bovenstaande zijn zomaar wat gedachtes van mij, en niet bedoeld voor discussies.
  Maar ik kan het niet nalaten te blijven nadenken over de vele aanwijzingen die de Bijbel ons geeft m.b.t. deze bijzondere tijd.

 78. @ Harold 11:38 AM. Dat heeft U mooi verwoord. Ook ik ben van mening, dat vertrouwen op onze Heer Jezus, rust geeft. Alle materie brengt geen rust en ook geen vrede, en als we in Christus zijn, waarom dan nog angst hebben. Als ik psalm 91 lees, word ik bemoedigd. We hebben een bovennatuurlijke God. Laten we ons schatten in de hemel vergaren. Ik laat geen angst meer toe, ik weet wie mijn vaste Burcht is.

 79. keuze

  er is maar één mogelijkheid van
  al wat mogelijk zou kunnen zijn
  die ene mogelijkheid is dat
  wat er gebeurt want alles staat

  van tevoren vast – dat wil een mens
  niet horen en niet weten want dat
  tast zijn autonomiteit geweldig aan
  een mens wil zelf beslissen hoe het

  leven lopen zal terwijl blijkt dat dat
  niet zo is – maar als een mens dan toch
  het idee wil hebben dat het kiezen kan

  welaan dan staat hij/zij binnenkort voor de
  keuze of hij/zij het merkteken van het
  beest zal aanvaarden of niet

 80. Matheus 24:6: ‘ Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.’

  Er gaan vele verhalen, geruchten en nieuwsfeiten de wereld over. De huidige situatie is dusdanig ernstig, dat het inderdaad de grootste crisis is na de Tweede Wereldoorlog. Maar, over het hele coronavirus zelf maak ik mij niet zoveel zorgen, al heb ik er het volste begrip voor als mensen dit wel zijn. Ik maak mij meer zorgen over de situatie die in de nabije toekomst gaat volgen. Ik mag nu nog de straat op, maar er zijn restricties. En steeds meer zie ik mensen die zich verhullen achter een mondkapje. Het vorig jaar ingevoerde verbod op gezichtsbedekkende bekleding schijnt niet meer te gelden. Hoewel ik begrip heb voor de huidige ingevoerde regels, speelt er toch een bepaald onderbuikgevoel mee en voel ik me er niet senang bij. Niet om de aanpak van het virus zelf, maar schrik ik er eigenlijk van hoe snel, (binnen een week) een volledige samenleving compleet plat te leggen is, met toestemming van het volk zelf.

  Het is namelijk verbazingwekkend hoe gemakkelijk mensen hun vrijheid opgeven omdat er een gevaar dreigt. Het is juist deze vrijheid waar Jezus over verkondigd. Niet alleen vrijheid in Christus, vrijheid in alles wat je in het leven doet. Uiteraard hebben we nog alle vrijheid om ons geloof te belijden, maar voor hoe lang nog? Ik wil mij weghouden van allerlei complottheorieën en wilde fantasieën over het coronavirus, maar als vrij mens denk ik dat de huidige maatregelen die wellicht nog strakker aangetrokken gaan worden, een precedent scheppen voor de toekomst. Gaan we als de crisis voorbij is allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen ingevoerd zien worden, allen onder het mom van ‘dit nooit meer?’ Mensen die in angst en paniek zijn, stemmen hier graag mee in, maar eigenlijk zonder dat men het door heeft wordt er een stukje van onze vrijheid ingepikt of stellen we ons onder de controle van bepaalde instanties.

  Ik denk dat veel mensen dit gevoel wel hebben, maar in conflict komen. Immers, het coronavirus moet toch ook de wereld uit geholpen worden en experts zeggen dat het met deze vrijheidsbeperkende maatregelen kan? Ik maak mij zorgen in deze tijd over mensen die Jezus Christus niet kennen. Ik zie het van dichtbij, zelfs familie en vrienden die sinds hun geboorte nooit met de Bijbel opgevoed zijn en volop in hun maakbare leventje zonder God staan. Juist deze mensen zijn zo verschrikkelijk vatbaar voor alle maatregelen die ingevoerd worden. Wanneer zij in paniek raken, is er geen God, dan is er een overheid waar alles van afhangt en die moet bepalen wat goed is voor je. Uiteraard geldt dit gedeeltelijk ook voor christenen, maar zij hebben meer. Zij hebben een geestelijk handvat en vooral de rust, dat God altijd waakt en dat wij niet alleen in leven, maar zelfs door de dood de hand van Jezus als begeleiding mogen voelen.

  Eigenlijk zijn we ook maar verwende westerse mensen die nooit met grote ellende in aanraking zijn gekomen. Het coronavirus is waarschijnlijk niet te vergelijken met mensen die letterlijk vervolgd worden om bijvoorbeeld hun geloof in Christus of dichterbij, met een zwerver die van iedere dag zijn dagtaak moet maken hoe hij aan eten komt en in welk portiek hij kan slapen. Het klinkt gek, maar als er straks echt zware vrijheidsbeperkende maatregelen ‘democratisch’ ingevoerd gaan worden, kan ik me voorstellen dat ik jaloers op die zwerver ga worden. Niet om zijn leven zelf, maar om de vrijheid die hij heeft. Waarschijnlijk niet geregistreerd bij een instantie en overheid, waardoor hij kan gaan en staan waar hij wil.

  Ik wordt daarbij ineens herinnert aan Matheus 6:19: ‘verzamel geen schatten op aarde’. Dit is misschien wel het grootste probleem van de huidige westerse mens. We zijn teveel gebonden geraakt aardse zaken. Ben ik in staat om alles los te laten en verder te gaan als die zwerver die niets heeft? Als je maar wel je geestelijke schat hebt, dan ben je schatrijk, ook al loop je er met versleten en kapotte kleding bij. Er zijn binnen een week dusdanige maatregelen ingevoerd, die men nooit voor mogelijk had gehouden. We staan denk ik aan de vooravond van een geheel nieuw tijdperk. Hoe die ingevuld gaat worden weet ik niet, maar ik vrees het ergste. Belangrijk is daarom om nog meer om onze Heer te vertrouwen en niet in paniek te raken. ‘Bedenk de dingen die boven zijn’ dan ben je echt in staat om rustig en waakzaam te blijven.

 81. Beste@Ronald. U schreef: Leven we in ‘de laatste dagen’? Ja. Zowel de toestanden in de wereld als de Bijbelse chronologie duiden erop dat de laatste dagen in 1914 zijn begonnen. In dat jaar begon Gods Koninkrijk in de hemel te regeren;””

  Antwoord: Ik las boeken over het Wachttoren Genootschap: Stichter: Charles Russell. 1852-1916.
  Op 17-jarige leeftijd kan hij het niet meer vinden in de kerk. Hij ontdekt door bijbelstudie het plan Gods met de wereld. Weldra krijgt hij veel aanhangers. Predikt in steden en dorpen van de V. S.
  In 1913 organiseren zijn volgelingen zich in: Internationaal Verbond van ernstige Bijbel onderzoekers.

  Russell voorspelt de wederkomst van Christus in 1874. In 1914 zal het Duizendjarige Rijk in vervulling gaan.U verkondigt de valse leer van de Jehova’s getuigen die ook beweerden dat Jeshua/Jezus onzichtbaar was wedergekomen. En hoe vaak hebben de “ouderlingen” in Brooklyn New York al niet het Armageddon aangekondigd op data die nooit zijn uitgekomen.

  De massale leegloop bij het Wachttoren Genootschap begon toen ze 1975 als het kritieke jaar duidden.

  Het Wachttoren Genootschap is de grootste boekenclub van de wereld. Getuigen moeten boeken en brochures eerst zelf kopen, en dan verkopen aan de mensen. Liever zeggen ze zelf, mensen geven een vrijwillige bijdrage voor de kosten.

  Ook als de “getuigen “ ziek zijn worden hen de boeken toegestuurd, het Quotum Moet aan de man gebracht worden. Jehova’s Moeten getuigen: En dit komt hun leiders wel goed uit. Want het geld stroomt binnen van de vele boeken en brochures die verkocht worden. Wees voorzichtig met wat je hun vertelt, alles wordt opgeschreven in hun aantekenboekje, en kan op een goede dag tegen u gebruikt worden.

  Lees de schokkende verhalen op website van uitgetreden Jehova’s, hun valse leer en seksueel misbruik van kinderen.

  Robin de Ruiter, onderzoeksjournalist, infiltreerde het Genootschap in Brooklyn en schreef een boek over zijn bevindingen: “De Verborgen macht achter de Jehova’s Getuigen”.
  Jehova’s: instrumenten in de wereldpolitiek…Ze hebben op elke geloofsvraag een antwoord en citeren zonder moeite tientallen bijbelteksten uit hun eigen valse wereldvertaling.

  Dat Tachtig procent van de Nederlandse aanhangers van het Wachttorengenootschap ooit Katholiek was en dat hun leiders duistere belangen van anderen dienen, is minder bekend.

  Beste Ronald, ga zelf de Bijbel [Statenbijbel 1977 of NBG51] lezen zonder de aanbevelingen van de “broeders” uit Brooklyn en bidt Jeshua dat Hij uw leermeester mag worden. Psalm 32:8-11 en Johannes 14 en 1 Johannes 4. Zie wat Jeshua in Openbaring 22:10-21 over leugenaars leert!

 82. Beste Amo,
  Je schrijft,

  Dus ook de verspreiding van het evangelie. Maar ook de verspreiding van de paniek die we nu zien.
  En wellicht ook de wederkomst.

  Ik denk dat elke zoekende en bestuderende christen weet waar we nu zijn.
  Een heel eind, maar zeker nog niet zover dat we Openbaringen in hollen.
  Wat ik persoonlijk wel zie gebeuren is dat alle techniek nu voorhanden is voor die ”eindtijd”.
  Ze vallen nu stuk voor stuk op zijn plaats.
  Wie weet komt dat door mijn leeftijd, vanaf zwart/wit TV t/m Gay parade.
  Bedenk goed dat alles een aanloop heeft.
  Om even bij de Corona virus te blijven.
  De paniek, veroorzaakt grootschalig onderzoek die anders nooit opgang zou kunnen komen.
  Als eenmaal een wetenschap geopenbaard is zoals bij b.v. DNA onderzoek, dan gaat de geest nooit meer terug in de fles.
  Al die “fantastische” wetenschap zal zich opstapelen totdat we denken God voorgoed weg te kunnen doen.
  Daarnaast de morele vervlakking.
  Zoals de “ik heb niets te verbergen” onzin.
  Zoals de big data die de mensheid zelf aanleveren zoals bij sites als myheritage.
  Ongeveer net zo dom als Jood zijnde in WO2 naar Auschwitz afreizen, met een koffer vol informatie over je hele familie.
  Van alle Corona patiënten wordt ongevraagd bloedonderzoek gedaan naar genen die de afweerwerking in kaart brengen.
  Kankeronderzoek richt zich nu volledig op DNA modificaties, afgestemd op het individu.
  Kortom we zijn als mens nu van de vruchten aan het eten, van die 2e boom in de tuin van Eden.
  De boom des levens, die door geen enkele “kerk” in studie behandeld wordt.
  In mijn ogen is dat het punt van God, tot hier en niet verder.

  Genesis 2
  9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

  Genesis 3
  22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
  23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
  24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

  En dit was DE leugen.

  Genesis 3 (let op de meervoud van booms)
  3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
  4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

  De Bijbel waarschuwt, geeft punten aan waar op te letten, maar dan moet je natuurlijk wel goed om je heen kijken.
  Het ligt zo voor de hand, het ontrafelen van het DNA is het einde van de mens.
  Dus Amo, blijf goed om je heen kijken, als je de strategische wegen van de vijand niet goed onderzoekt, kan je wel eens tegen een verrassingsaanval aanlopen.
  En dat doen wij als christenen natuurlijk niet, wij zijn gewaarschuwd door de Bijbel.

  Jette,

 83. Sterkte Michaël lieve broeder, maar ook heel dapper van je.
  Schrijf maar met de Heere, dan zal het makkelijker zijn.
  Maar alleen echt doen hoor, als je het ook echt wilt. Is niet gemakkelijk om iets heel privé te delen.
  Maar, hier zijn veel broeders en zusters, en bovenaan moeten de Bijbelse begrippen liefde en het begrip er ook zijn. Juist naar elkaar.
  We doen het samen, met onze Heere Jezus Die ons zo liefheeft, en Hij wil dat wij elkaar ook lief hebben.
  Lieve groeten Michaël, Esther.

  Ramshoorn, Raveltje, Wachter Muggenzifter, Harold, Amo, Jette, Laura, Pieternella, en vele anderen die ik in de snelheid vergeten bent.
  Dank jullie wel voor jullie mooie en bemoedigende schrijven, het voelt echt als een éénheid in de Heere. Zo gericht op de Heere Jezus, daar wordt je gewoon blij van.
  Xander, denk wel om uw gezondheid hoor, u heeft het momenteel zo druk om alle informatie ons allen mee te delen.

  Nog een bemoedigende tekst, voor ons allen. Psalm 36 : 6-11
  Liefs, Esther.

 84. Sorry, ik moet misschien even iets verduidelijken, denk ik. Ik ben het beu om mijn mond dicht te houden. Ik denk dat het tijd is om te gaan vertellen wat er allemaal gebeurd is. Dit dient dan ook als aansporing voor mezelf, anders blijf ik er maar mee rondlopen.

  Waarschijnlijk is het ook de bedoeling dat ik vrijelijk en eerlijk vertel wat er nou eigenlijk gebeurd is. Ik weet alleen niet hoe ik moet beginnen. Het is te veel om op te noemen, want mijn verhaal begon in 2009. De reacties die ik van anderen kreeg, toen ik hen vertelde wat er gebeurd was waren allemaal negatief. En dat spoort ook niet echt aan. Het enige wat ik daarop kan zeggen is: ‘’De waarheid blijft altijd de waarheid, ook al geloofd niemand de waarheid en een leugen blijft altijd een leugen, ook al geloofd iedereen de leugen. ‘’

  Zoals ik al schreef weet ik niet waar ik moet beginnen, ik ga dan ook eerst voor mezelf alles eens op papier zetten. Maar ik vind dat jullie en anderen recht hebben om te weten wat er gebeurd is. En dan is het aan jullie of je mij wel of niet gelooft. Dat lijkt mij een eerlijke zaak.
  Dus ik ga mijn best doen om het op papier te zetten. Ik denk dat het tijd is. Dan kan ik het in ieder geval alvast van mij afschrijven. Als het af is zal ik het jullie laten weten.

  Ik wens jullie allemaal Gods zegen.

  Met een hartelijke groet, Michaël ;-{>

 85. @ Harold 5:37 PM. Uw lach kan ik goed begrijpen. Slechts het bloed van het LAM- Jesus volbrachte werk aan het kruis, zijn daar vergoten bloed- brengt vergeving. Daarom zing ik voluit: “Er is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het kostbare bloed van het Lam”.
  @ Ramshoorn en @ Muggenzifter ook jullie bedankt voor jullie reacties.
  De Zegen van de G’D van Abraham, Isaäc en Jacob, moge met jullie zijn.

 86. Een geestelijke, een legertank, een vrouw in bed, een jongetje met een lege schaal, twee mensen die aan het vechten zijn, iemand met een pistool
  Wat is het teken van ‘de laatste dagen’ of ‘de eindtijd’?
  Afspelen
  Huidige tijd 0:00
  Duration 0:00
  Dempen
  Downloaden

  Audio
  Downloadopties audio Wat is het teken van ‘de laatste dagen’ of ‘de eindtijd’?
  Het antwoord uit de Bijbel
  De Bijbel beschrijft gebeurtenissen en omstandigheden die zouden plaatsvinden in ‘het besluit van het [huidige] samenstel van dingen’, of ‘het einde van deze wereld’ (Mattheüs 24:3; Bijbel in Gewone Taal). De Bijbel noemt die tijdsperiode de ‘laatste dagen’, de ‘tijd van het einde’ of de ‘eindtijd’ (2 Timotheüs 3:1; Daniël 8:19; Willibrordvertaling). In de Bijbel zijn een aantal opvallende kenmerken van de eindtijd voorspeld, zoals:

  Op grote schaal oorlogen (Mattheüs 24:7; Openbaring 6:4).

  Hongersnood (Mattheüs 24:7; Openbaring 6:5, 6).

  Grote aardbevingen (Lukas 21:11).

  Epidemieën (Lukas 21:11).

  Toename van criminaliteit (Mattheüs 24:12).

  Mensen ruïneren de aarde (Openbaring 11:18).

  De instelling van mensen verslechtert: velen zijn ondankbaar en ontrouw, staan voor geen enkele overeenkomst open en zijn kwaadsprekers. Ze zijn onbeheerst en wreed, hebben geen liefde voor het goede, ze zijn verraders, roekeloos en opgeblazen van trots (2 Timotheüs 3:1-4).

  Ernstige problemen in het gezin; mensen zijn ‘zonder natuurlijke genegenheid’ en kinderen zijn ‘ongehoorzaam aan ouders’ (2 Timotheüs 3:2, 3).

  Bij de meeste mensen verkoelt de liefde voor God (Mattheüs 24:12).

  Opmerkelijk veel huichelarij in religies (2 Timotheüs 3:5).

  Beter begrip van Bijbelse profetieën, onder andere over de laatste dagen (Daniël 12:4).

  Wereldwijde prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk (Mattheüs 24:14).

  Wereldwijde onverschilligheid of zelfs spot als het gaat om de bewijzen dat het einde nadert (Mattheüs 24:37-39; 2 Petrus 3:3, 4).

  Deze profetieën zouden tegelijkertijd in vervulling gaan — niet alleen maar een paar of de meeste ervan, maar al deze profetieën (Mattheüs 24:33).

  Leven we in ‘de laatste dagen’?
  Ja. Zowel de toestanden in de wereld als de Bijbelse chronologie duiden erop dat de laatste dagen in 1914 zijn begonnen. In dat jaar begon Gods Koninkrijk in de hemel te regeren; een van de eerste dingen die het Koninkrijk deed, was Satan en de demonen uit de hemel neerwerpen naar de omgeving van de aarde (Openbaring 12:7-12). Satans invloed op de mensheid is te zien in de slechte instelling en daden van veel mensen, waardoor de laatste dagen ‘kritieke tijden’ zijn ‘die moeilijk zijn door te komen’ (2 Timotheüs 3:1).

  Gerelateerde onderwerpen
  De Bijbel

 87. Sorry voor alle katholieken onder ons, maar ik schoot van onderstaand stukje spontaan in de lach. Niet om beledigend over te komen, maar het was echt een lach uit pure verbazing. Ik denk niet dat het enige toelichting behoeft en dat het wel duidelijk is dat ook de katholieke kerk in paniek rare sprongen maakt.

  ‘Kerk vergeeft zonden van gelovigen die coronavirus oplopen
  De katholieke kerk heeft beslist om de gelovigen die getroffen zijn door COVID-19, onder voorwaarden, te vergeven voor hun zonden, of ze nu in het ziekenhuis liggen of thuis zijn. De vergiffenis geldt ook voor andere katholieke gelovigen: de mensen in de zorgsector, familieleden of naasten van besmette personen die instaan voor hun zorg, ondanks het risico op besmetting, maar ook zij die voldoende bidden voor de patiënten en het einde van de pandemie. Om van de “gunstmaatregel” te kunnen genieten, moeten de zieken wel “werken”: ze moeten een aantal misvieringen (op tv) volgen of ze kunnen op andere manieren vroom zijn. Tegelijkertijd moet men “een geest hebben die los is van elke zonde”. Hetzelfde geldt voor zij die bidden voor de zieken: zonder minstens een halfuur Bijbellectuur per dag, komt men er niet.’

  Bron: http://www.hln.be

 88. Beste @amo. Mooi dat u schreef…Er zijn in de christelijke wereld veel verschillende interpretaties m.b.t. het eindtijd-gebeuren. En dan wordt het moeilijk. Daarom kijk ik maar nuchter om mij heen om te zien wat er gebeurt. Want dat Christus terug zal keren, dat geloof ik.””

  Ja, die verschillende interpretaties van predikanten over de eindtijd hebben mij ook vaak in de war gebracht. Hoe kon dat toch? Ik kwam er door studie van de Bijbel en de Kerkgeschiedenis achter.

  Pausen en Predikanten volgen vaak als blinde kippen hun voorgangers en leraren van grote naam. Zij bestuderen elkaars visies en geschriften ipv Gods Zuivere Woord opgetekend door Moze en de Profeten en Jeshua/Jezus en de Apostelen.

  Weet u welk vers in de Bijbel mij voorgoed op het goede pad bracht om Gods Woord te verstaan en uit te leggen? Psalm 32 vers 8 opende mijn ogen en mijn hart…Lees maar mee…

  Psalm 32:8 IK leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; IK raad u; Mijn Oog is op u. 9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE [JHWH] vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. 11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.

  Pausen en Predikanten verzuimden vele eeuwen lang over Openbaring het Troostboek bij uitstek, het laatste en beste Boek van Jeshua/Jezus te preken. Gevolg? Wereldwijd, doodsbange Gelovigen die niet meer weten waar ze het zoeken moeten! BijbelGetrouwen zijn niet bang voor het Beest van Openbaring 13.

  Waarom niet? Omdat Openbaring 14 direct daarop vertelt dat Jeshua/Jezus als een Machtig Koning terugkeert naar planeet aarde op de Olijfberg te Jeruzalem met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs. Zie alle 12 stammen Israëls weer compleet in Openbaring 7. Jeshua wordt in Jeruzalem, de stad van de grote Koning Matth. 5:35 samen met zijn volk Israël tot hoofd der volken! Psalm 72 en Zachariah 14 en Openbaring 19.

  Jeshua vernietigt straks op Gods Tijd, het Beest en de Antichrist met de adem van Zijn mond volgens Paulus in 2 Thessalonicenzen 1 en 2. Als u benieuwd bent wat het lot is van satan, het serpent, de veroorzaker van alle oorlogen, haat en ziekten, en wat het lot is van het Beest en de Valse profeet, lees dan Openbaring 20 en u slaapt voortaan weer rustig als een kind.

  Nog meer goed nieuws: Wat gemakzuchtige, misleidende pausen en predikanten in alle eeuwen verzuimd hebben, maakten Componisten als Johan Sebastian Bach en George Frederic Händel meer dan goed met hun Oratoria: Mattheus Passion en The Messiah. Zij zijn na de Apostelen de grootste Evangelisten van het goede nieuws, het Evangelie geworden, die in alle toonaarden een jubelende toekomst verkondigden in kerken en concertzalen met hun grote Koren en Musici:

  Ik zing blij mee met het Koor: He [Jeshua] Shall Reign Forever And Ever. Openbaring 19.

  De duivel/satan, het beest en de valse profeet hebben spoedig voor eeuwig het nakijken! Hun lot staat al 2000 jaar beschreven in Openbaring 20. Als dat geen goed nieuws is in bange tijden? Shalom. Ramshoorn.

 89. Beste @Wachter. Dank voor uw opgewekte reactie!!! Ja, We leven in heel spannende tijden nu en schrijven wereldgeschiedenis. De hemel leest mee en LACHT! Zie alle details in Psalm 2: God Lacht, en ik weet waarom en om wie! Wie het laatst lacht…!

  Beste @Laura. Dank voor uw info! U schreef: Laatst zat ik een programma te kijken waarbij honderden Oeigoeren gevangen zaten, vrouwen moesten hun arm door de tralies steken en kregen een vaccinatie, (ze werden daarna niet meer ongesteld) en die konden ze niet weigeren.”

  Antw. Ja afschuwelijk! Totalitaire sadistische regimes als o.a. China en N-Korea, Iran, Turkije, worden nog steeds door Westerse Koningen, Ministers, Staatslieden en Toeristen bezocht, en schudden handen met die potentaten! Lezen die dummies die graag de andere kant uitkijken en politiek correct converseren dan geen Bijbel, Kranten, Boeken, denk ik wel eens? Je moet er toch niet aan denken om voor die Xi en Kim Un en hun beeltenis te moeten buigen en eer betonen?

  Koning Salomo leerde zijn zoons al om voor de verdrukten op te komen:

  Spreuken 24:10 Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.
  11 Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen!!!
  12 Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet – zal Hij, [JHWH] die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden?

  Daniëls drie Joodse vrienden [Chananja, Misaël, Azarjah] waren moedig en vertikten het om voor het kolossale gouden beeld van koning Nebukadnezar in dat goddeloze Babel te buigen…Ze kwamen in de oven…Maar JHWH hun sterke God bevrijdde hen uit het vuur door zijn Engel te zenden. Nebukadnezar kon zijn ogen niet geloven en stond met al zijn branie in zijn hemd en stotterde…Lees alle details zelf in Daniel 3.

  De kerkgeschiedenis staat vol van helden die niet bogen voor Beesten als Nero, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler en de antichrist, de Paus, zijn duivelse inquisitie en zijn brandstapels! Rome en Mekka hebben samen Joden en Protestanten eeuwenlang over de kling gejaagd en de Bijbel tot verboden Boek verklaard en op de index van verboden Boeken geplaatst tot 1967.

  Dus er is niks nieuws onder de zon in 2020. Het zware Oordeel van al die massamoordenaars werd 2000 jaar geleden al in detail door Johannes de Apostel in Openbaring 16 beschreven. Dan kunnen zij hun borst natmaken.

  Zie hoe ze al kermen in Openbaring 6:12-17 De Toorn van het Lam die de Leeuw van Judah is. Openbaring 5:5. De Bijbel is Gods Schepping. Ik kan Goddank ieder Woord van dit wonderlijke Boek, dagelijks lezen en bestuderen, voor de BijbelGetrouwen een Goudmijn!

 90. Van morgen klonk om 08.45 in veel landen:
  ‘You’ll never walk alone’.

  Maar ik denk dat het anders is,

  Het profetisch Woord van God

  Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt,
  of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden,
  of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
  en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
  in ootmoed buigt en bidt, en zij
  Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren
  van hun slechte wegen, dan zal Ík uit de hemel horen,
  hun zonden vergeven en hun land genezen.
  2 Kronieken 7:13-14

 91. Psalm 95
  ‘Ik ben de Goede Herder’ Joh. 10:11.

  In deze Psalm worden twee redenen genoemd om voor de Heere te jubelen en ons voor Hem neer te werpen. Allereerst omdat Hij een groot Koning is,
  Wiens handen alles geformeerd hebben.
  Maar ook omdat Hij onze God is en wij het volk, dat Hij weidt, de schapen van Zijn hand.
  In vs. 1 is Hij de rots van ons heil en in vs. 6 wordt Hij onze Maker genoemd.
  Op deze gegevens kunnen wij ons oriënteren.
  Die vertellen ons waar het begin ligt van ons bestaan in de ons omringende omgeving.
  Een omgeving die ons nogal vijandig gezind is.
  Een goede herder is daarom onmisbaar.
  De kwaliteiten van deze Herder zijn onvoorstelbaar goed.
  Hij is de rots van ons heil. Dat heil is in Christus tot ons gekomen.
  Vergeving van zonden; een woning in het Vaderhuis met de vele woningen.
  Allemaal rotsvaste zekerheden. Wat een redenen om te juichen.
  Maar Hij is ook onze Maker.
  Hij staat aan het begin van ons biologisch leven, maar ook aan dat van ons geestelijk leven; gebaard door het levend en krachtig Woord van God, toen we door het geloof in Christus een nieuwe schepping werden.
  En daarom staat Hij ook aan het einde van ons leven.
  Niet om ons te verderven en ons te vergelden naar onze ongerechtigheden, zoals het geval zal zijn met hen die het offer van de Heere Jezus smadelijk afwezen, maar om ons te verwelkomen in Zijn heerlijkheid.
  God kent ons als geen ander.
  Hij kent onze behoeften beter dan wijzelf.
  Het zou hoogst onverstandig zijn niet naar Zijn stem te luisteren.
  God zou dan alle reden hebben Zich aan ons te ergeren, zoals Hij Zich ook aan Israël ergerde op hun woestijnreis, en er zou dan voor ons ook geen reden meer zijn om te juichen.

  Allen een gezegende week gewenst, groet Muggenzifter

 92. @ Ramshoorn 10:17 PM, op 19/3. Met bijzonder veel genoegen lees ik hier uw bijdragen. Het is steeds weer een genot om deze te lezen, en bemoedigd mij bijzonder in deze bijzondere tijd.

 93. Er zijn in de christelijke wereld veel verschillende interpretaties m.b.t. het eindtijd-gebeuren. En dan wordt het moeilijk. Daarom kijk ik maar nuchter om mij heen om te zien wat er gebeurt. Want dat Christus terug zal keren, dat geloof ik. En dat ontwikkelingen zich versnellen, dat zien we gewoon. Vanwege de combinatie van internet en smartphones, is alle nieuws met de snelheid van het licht direct bereikbaar voor de hele wereld. Dus ook de verspreiding van het evangelie. Maar ook de verspreiding van de paniek die we nu zien.
  En wellicht ook de wederkomst.

 94. Toon met woorden en met werken, dat jij bent een Christenkind
  Dat gedoopt is in Zijn naam, boven alles Jezus mint
  Buig voor Hem ook jou knieën, Hij Die altijd op jou let
  Geeft verhoring aan de woorden, van het kinderlijk gebed.

  Dat geldt voor jong en oud, omdat wij allemaal kinderen zijn, van onze Vader in de Hemel.
  En Jezus houdt van alle kinderen. Hij is immers de goede Herder die ook vooral het kleinste, armste, onbewuste
  schaapje zoekt en vind.Je kunt geloof niet afdwingen, maar je kunt wel samen bidden en lezen uit Zijn woord.
  In alle eenvoud en om Jezus wil. Want wie dit doet aan de kleinste van Mij, heeft het voor Mij gedaan.
  Wie niet horen wil moet soms wel eens voelen. Maar wie zijn hart verhard een kind niet kan vergeven en kinderen
  misbruikt, heeft het ook Mij aangedaan. Het is dus goed om de Heere te vrezen en bij Hem te schuilen.
  Vooral kinderen uit gezinnen, die door allerlei instanties kapot zijn gemaakt, zijn de dupe en twijfelen aan het
  geloof, worden meegezogen naar vreemde goden en sekten, om hen op een dwaalspoor te brengen.
  Zegen hen Algoede, houd hen onder Uw hoede
  En verhef Uw aangezicht, over hen en geef hen licht.
  Dit bid ik alle kinderen, jeugd en mensen toe, God’s ontferming en genade. Om Jezus wil. AMEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *