2714

 1. Kijk tip!
  Vanavond zaterdag 6-7-2019
  Schotel astra
  Duitse nieuws zender : N-TV 20.15

  alles wat je moet weten over het NWO standbeeld:
  het vrijheid beeld in New York,

  daarbij kom je veel vm symboliek tegen, het bewijs dat Amerika geen christelijke bastion is, maar een occulte satanisch basis heeft

 2. @ Ramshoorn 05/07/2019 om 8:01 pm

  In veel Evangelische en Pinkster kringen wordt gedacht dat als de Here Jezus wederkomt dat dan het Joodse volk tot geloof komt in Hem.
  Dit is een zeer zware misleiding het kerkvolk te leren dat Israel zich pas zou bekeren op het moment dat de Here wederkomt en deze foutieve duiding van de eindtijd is rechtstreeks in tegenspraak met de door u geciteerde verzen uit Zacharia 12: 10 e.v..:

  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om
  een eerstgeborene.

  God de H.Geest wordt uitgestort over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem! Dat zal gebeuren. Hier is geen sprake van de opvatting dat het Joodse volk tot GELOOF komt als Jezus wederkomt en dat dan de Joden aan hem geloven. Het doet denken aan de hoon die Jezus ten deel viel toen Hij hing op Golgotha en de meute en de priesters riepen dat ze Hem zouden geloven als Hij van het kruis zou afkomen! Deze diepste hoon van het ongelovige, verkoren Israel aan het adres van Hem die de profetie van Jesaja 53 vervulde zal de H.Geest overnemen in een ontzaglijke barmhartige wraak door door de H.Geest gans Israel de ogen te openen voor de waarachtigheid van de Opgestane Heer en Koning en Profeet en Hogepriester Israel’s die gaat bewijzen dat Hij werkelijk is Wie Hij zegt in de komende tijd en gans Israel gaat brengen tot een koninklijk priesterdom door Zijn Geest.

  Israel komt niet pas tot geloof als de Here Jezus zichtbaar terugkomt maar Israel komt tot geloof door de H.Geest zoals ook geprofeteerd door Hosea 6 vers 1-3:

  1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd,
  en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
  2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
  Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
  3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo
  zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de
  regen, als de late regen, die het land besproeit.

  Bovendien geldt JUIST voor de Jood: ‘ al wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen’.
  Het Joodse volk wordt hét zendingsvolk der aarde en samen met waarlijk bekeerde Christenen zullen ze de wereldzending ter hand gaan nemen en de Here zal koning worden over de gehele aarde.
  Niks geen mahdi moslims, niks geen ANDERE messias onbekeerde Joden. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde. Hallelujah

 3. @ Ramshoorn 05/07/2019 om 4:56 pm,

  Citaat:
  Dank voor uw reactie Nieuw Begin. U schreef:” Er komt niet nog een andere messias ook al zou de gehele Joodse wereld dat verwachten omdat de orthodoxen Jezus Christus al 20 eeuwen hebben miskent al de vervulling van Jesaja 53. Dat bedoel ik.”
  Toen de Here Jeshua ten hemel voer beloofde de twee mannen in witte klederen toch dat Hij zou wederkomen?
  Einde citaat

  Beste Ramshoorn,
  er zijn maar weinig Messias-belijdende Joden op dit moment. Dat zijn Joden die Jezus Christus ( Yeshua HaMasjiach in het Hebreeuws ) als JHWH in het vlees gekomen erkennen. Handelingen 11 vers 26 geeft aan hen ook de naam ‘ Christenen’.
  De overgrote meederheid van het Joodse volk thans erkent Jezus Christus nog niet als messias.
  Veel ( vnl. orthodoxe ) Joden menen dat de messias nog moet komen en dat Jezus Christus NIET de vervulling is van Jesaja 53. De messias die velen verwachten zou dan bijvoorbeeld de zionistische aspiraties van de Staat Israel gaan waarmaken.
  Voor Christenen en Messias-belijdende Joden ( aan wie woorden God’s zijn toevertrouwd! Rom3 vers 2 ) is Jezus Christus de vervulling van de gehele Torah en is Hij de Hogepiester, Profeet en Koning van Israel.
  Voor ongelovige Joden is Hij dat niet. Die verwachten nog een andere messias…totdat God de H.Geest ook hen de ( geestelijke) ogen gaat openen dat de God hunner (Aarts) vaderen Dezelfde is als deze Jezus Die onmenselijk zwaar geleden heeft om de ongehoorzaamheid van het eerste mensenpaar en daarin de gehele mensheid te verzoenen met de Schepper van Hemel en aarde.
  Zover is het nog niet maar zoals uzelf al aangeeft in uw bijdrage van 05/07/2019 om 8:01 pm zal eenmaal het ganse huis Israel in Jezus Christus God eren en aanbidden en zal horizontaal in de geschiedenis het Vrederijk, Loofhuttenfeest(!) , doorbreken als de H.Geest tot verwilderde Joodse harten en hersenen komt en hen de ogen opent voor Jezus Christus , uit hen voortgekomen, en thans gezeten aan de Rechterhand der Macht. De Here zal komen als de late regen, als de late regen die het land besproeit maar alleen als Christenen hun eindtijd-opdracht gehoorzamen zoals geformuleerd door Paulus in de machtige Romeinen brief 11 vers 31b:’opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden’. ( géén vervolging dus! )

 4. @ Muggenzifter

  Ik heb uw psalmen weer gevonden, die blijven bemoedigend. Dank U. De vorige keer was ik in de veronderstelling dat ik meteen bij de laatste berichten terecht kwam als ik het Geloofsforum aanklikte. Later zag ik pas dat ik eerst op Nieuwere Reacties moest klikken om daar terecht te komen. Mijn excuses.

  @ Esther 01/07/2019 om 9:37 am

  Hoi Esther, ja dat is inderdaad geweldig dat we het niet alleen hoeven te doen. Zoals je schreef: ‘’Wij mogen zijn instrumenten zijn. Geweldig! Niet wij, maar de Heere door ons heen.’’

  De spreuk uit een oude uitgave van ‘de Stem’ die je aanhaalde spreekt mij ook aan.
  “Onze plaats blijft leeg, als we niet bidden. God wil niet zonder ons, maar mét ons en door ons werken en Zijn werk afmaken”. Ook jij weet altijd weer een ander te bemoedigen. Dank je.

  Tja, internet gaat nog wel even duren denk ik. Maar wel lastig ja, ik kan niet even tussendoor meelezen of reageren. Dat gaat nu met een vertraging 🙂

  Ik wens jou en alle anderen een fijn weekend en Vaders rijke zegen, liefde en bescherming.
  Met hartelijke groet, Michaël

 5. U moet nog even geduld hebben Nieuw Begin en de tekst…2 Kronieken 7:14 ‘ Als mijn volk, over welks Mijn Naam is uitgeroepen, zich zullen bekeren en bidden en Mijn Aangezicht zoeken en zich van hun slechte wegen bekeren, dan zal IK van de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

  zal zeker in vervulling gaan…lees maar mee:

  Rouwklacht over de doorstokene…Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om
  een eerstgeborene.

  11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo;

  12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van
  Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,

  13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk;

  14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

 6. 2 Kronieken 7:14
  ‘ Als mijn volk, over welks Mijn Naam is uitgeroepen, zich zullen bekeren en bidden en Mijn Aangezicht zoeken en zich van hun slechte wegen bekeren, dan zal IK van de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

  Sat7.0rg organiseert de 10-40 campagne:

  10 minuten bidden de komende 40 dagen voor de ( Christelijke) kerken in het Midden Oosten en Noord Afrika

  Bidden voor het werk van Sat-7

  Bidden dat velen besluiten Jezus te volgen

  Ieder kan zich aanmelden om mee te doen met deze gebed campagne:

  https://sat7.org/10-40-campaign

  Gevraagd worden voornaam, achternaam en mailadres en eventueel kan men toestemming geven via een vinkje als me meer wil horen van Sat-7 en hun Christelijke activiteiten.

 7. Dank voor uw reactie Nieuw Begin. U schreef:” Er komt niet nog een andere messias ook al zou de gehele Joodse wereld dat verwachten omdat de orthodoxen Jezus Christus al 20 eeuwen hebben miskent al de vervulling van Jesaja 53. Dat bedoel ik.”

  Toen de Here Jeshua ten hemel voer beloofde de twee mannen in witte klederen toch dat Hij zou wederkomen?

  Handelingen 1:9…En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de
  hemel, zal op Dezelfde wijze Wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

  Dus als ik deze tekst goed begrijp zal de Joodse JeshuaHaMasjiach daar op de Olijfberg te Jeruzalem wederkomen als Koning der koningen. Dat is dan ook in overeenstemming met de Zachariah 14:4 …

  Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

  Zacharia 14:9 En de HERE [Jeshua] zal Koning worden over de gehele aarde; te dien
  dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. Zie ook Psalm 72.

 8. Psalm 66

  ‘Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert’ vs. 10.

  Een smid had veel zorgen en verdriet.
  Zijn ongelovige buurman kwam regelmatig bij hem in de werkplaats en in een gesprek zei hij eens:
  ‘Je zegt dat jouw God vol liefde is, maar Hij heeft het jou de laatste tijd wel erg moeilijk gemaakt’.
  De smid keek de buurman aan, pakte een stuk ijzer en zei: ‘Zie je dit stuk ijzer?
  Voordat ik het gebruiken kan, moet ik het harden.
  Om ijzer te harden leg ik het in het vuur totdat het zo heet is dat het witgloeiend is.
  Dan leg ik het op het aambeeld en sla er met een hamer op om te zien of het ijzer geschikt is om de harding te verdragen.
  Als dat zo is, dompel ik het ijzer in het water en daarna leg ik het snel weer in het vuur en daarna nogmaals in het water.
  Hierna kan ik pas iets nuttigs maken van dit stuk ijzer.
  Met dit voorbeeld wil ik laten zien dat ik geloof dat God mij deze moeiten geeft om te zien of ik de ‘harding’ verdragen kan.
  Ik vraag Hem voortdurend of Hij mij wil helpen om de beproevingen rustig te verdragen.
  Ik bid iedere dag: Heere, als U wilt, leg mij in het vuur of in het water, maar gooi mij toch niet op de schroothoop’.

  Misschien hebt u in uw leven ook te maken met moeilijkheden en beproevingen.
  De Heere heeft ons niet beloofd dat wij na onze bekering geen moeilijkheden meer zouden hebben. Maar Hij heeft wel beloofd bij ons te zijn, zodat wij ze kunnen verdragen.
  Zoals het ijzer gesterkt wordt door vuur, zo worden wij ook gesterkt door moeilijkheden, zodat wij bruikbaar voor Hem zijn.
  Allen een gezegend weekend toegewenst, Groet Muggenzifter

 9. Dank: Nieuw Begin, Esther en Muggenzifter, evenals Ramshoorn, voor jullie reacties. Ik word er steeds weer door bemoedigd, omdat ik mag weten, dat ik mag rusten in het volbrachte werk van Jezus, onze Heiland en Verlosser.

 10. Voor wie op de hoogte wil zijn ( blijven ) van wereldwijd Christelijk nieuws is
  The Gospel Herald ( Engelstalig) een bron van nieuws wat u vrijwel nooit in de gevestigde media zult vinden.

  Als voorbeeld kunt u bijvoorbeeld lezen over de behandeling van Chinese Christenen door de ( communistische overheid):

  https://www.gospelherald.com/articles/71921/20190121/china-forcing-poor-christians-replace-jesus-communist-posters-lose-poverty.htm

  Destijds heeft The Gospel Herald ook gepubliceerd over de Cave Church in Egypte:

  https://www.gospelherald.com/articles/64933/20160627/cave-church-in-egypt-attracts-70-000-christians-weekly-to-worship-jesus.htm

 11. @ Ramshoorn

  Wat een vreemde verzoek heeft u 04/07.2019 om 5:13?

  In Openbaring 13 is sprake van het beest waarvan het getal te berekenen valt alls 666. In mijn opmerking heb ik het alleen maar over de verwachting bij de moslims dat de mahdi zal komen om mohams kalifaatsdromen op aarde te verwezenlijken. Dat is echt heel wat anders naar mijn bescheiden mening. Niks geen komende messias Joden! Kletspraat! Bedoel ik mee te zeggen dat er geen andere messias is als onze Here Jezus Christus Die al gekomen is als de Messias, speciaal natuurlijk om goddeloosheden van Israel af te wentelen. Er komt niet nog een andere messias ook al zou de gehele Joodse wereld dat verwachten omdat de orthodoxen Jezus Christus al 20 eeuwen hebben miskent al de vervulling van Jesaja 53. Dat bedoel ik.
  Overigens vind ik het nogal wat dat u meent te moeten opmerken als zou ik vinden dat Hij wartaal zou spreken. Misschien nog eens wat reflectie voor u op de reactie plaatsen knop drukt? Dank u.

 12. Beste Nieuw Begin, u schreef 30/6:

  Niks geen komende mahdi moslims! Waanzin! Niks geen nog komende messias Joden! Kletspraat!”

  Heeft u Openbaring 13 wel eens bestudeerd over de komende Mahdi? En Openbaring 7, 14 en 19 over de komst van JeshuaHaMasjiach. Geschreven/gedicteerd door Jeshua aan de Apostel Johannes. Spreekt Hij dan wartaal? Verklaar u nader AUB.

 13. Veel kinderen bellen de SAT-7 kindershow, The family of Jesus, om te vragen voor gebed voor genezing. En soms bellen ze terug om geweldige getuigenissen van hoop en genezing te delen!
  Rosaline, uit Sohag Egypte, is een van deze kinderen.

  Genezen van vrijwel acuut nierlijden waardoor ze levenslang tot dialyse zou zijn veroordeeld precies drie dagen nadat op de SAT-7 ( de enige Christelijke zender voor het Midden Oosten en Noord Afrika ) life voor haar was gebeden door het hele team van de zender en tezelfder tijd ook door de priester van haar kerk waar ze die zondag was.

  Lees het getuigenis ( Engels ) op de site can Sat-7.org

  https://sat7.org/post/a-miracle-of-healing-on-family-of-jesus

 14. Hallo Muggenzifter, fijn om steeds de Psalmen zo op deze manier te lezen. Wat een lessen, lezen we in de Psalmen. Wat een bemoediging als we over David lezen. Wat toch een enorm vertrouwen in zijn God. Een man die het bepaald niet makkelijk had, vijanden, vluchten, leven in holen en grotten, en ga zo maar door.
  Wat wijzen de woorden van de Psalmist ook veel op de Messias/Christus. Eén en al profetieën aangaande Jezus.
  Doet mij denken aan de woorden van Jezus… wat we lezen in Lukas 24 : 44, “… dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat, in de Wet van Mozes, en in de Profeten en in de Psalmen”.
  Mooi om zo te lezen dat alles vervuld werd door de Heere Jezus.
  Dank je Muggenzifter.

  @ Michaël, fijn om weer iets van je te lezen. Als je een tijdje geen internet hebt, gaat het moeilijk om even mee te lezen en/of reageren. Fijne en heel bemoedigende teksten heb je neergeschreven. In al deze teksten lezen we hoe de Heere om ons bekommerd, en dat wij het nooit alleen hoeven te doen. HIJ doet het mét ons, geweldig hé.
  Ik las laatst nog een spreuk uit een oude uitgave ‘de Stem’ , die heel mooi past bij de teksten. “Onze plaats blijft leeg, als we niet bidden. God wil niet zonder ons, maar mét ons en door ons werken en Zijn werk afmaken”.
  Het raakte mij, toen ik het zo las. Wij mogen zijn instrumenten zijn. Geweldig. Niet wij, maar de Heere door ons heen.
  Michaël, hoop dat het gauw opgelost wordt met internet.

  @ Hallo Nieuw Begin, prachtige liederen hoor, alleen sommige links zijn Engels, dan gaat het mij voorbij. Dat anderen die beter Engels kennen er bemoediging uithalen. Voor ieder is er iets waar we bemoediging uit halen.
  Je laatste woorden, zo waar… Jezus Christus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en Hij komt als de regen , als de late regen die het land besproeit lieve mensen!
  Laten we inderdaad steeds op Gods Weg blijven, de Heere Jezus Christus.
  En voelen we ons soms niet happy, of voelen de aanwezigheid van de Heere soms niet… HIJ houd vast, een ieder die bij Hem hoort.
  Of zoals de Heere Jezus zei in Johannes 10 : 28-29, Zowel niet uit de hand van de Heere Jezus als ook niet uit de hand van de Vader.
  Allemaal heerlijke woorden en bemoedigingen van jullie allemaal.

  Lieve broeders, Vaders rijke zegen, liefde en bescherming om jullie allen heen en de genade van de Heere Jezus Christus.
  Van mij, liefdevolle groet, Esther.

 15. Jezus zal Koning worden over gans Israel als de H.Geest Joodse verwilderde harten gaat besnijden en dan zal Loofhuttenfeest wereldwijd worden gevierd en ook die andere nazaten van vader Abraham zullen de islam afzweren en Jezus Christus gaan erkennen als de enige ware God , je de Zoon van God waar nu nog op de AlAqsa moskee in Jeruzalem staat: Allah heeft geen zoon.
  Dit wil God op de derde God Dag conform Hosea 6: 1-3.
  En dan wordt waarheid het ontroerende lied:

  https://www.youtube.com/watch?v=E_GsKLJcum8

  Hitler wilde een duizend jarig rijk grondvesten door de uitroeiing van het Joodse volk, dat was Satan. God Zelf zelf door Zijn Geest het duizendjarig Vrederijk brengen door de H.Geest die Jezus mag zenden waar Hij wil en Israel zal in extase God’s Zoon zien op de wolken des Hemels en uitroepen: Hij leeft. Hij leeft! Het is toch waar, Jezus leeft , wij zien Hem en Hem aanbidden en volgen waar Hij leidt en Hij zal aanzien der aarde vernieuwen juist in het Midden Oosten en God’s volk Egypte zal samen met Assur en Israel, Zijn erfdeel, een zegen worden in het Midden der Aarde! Halleujah ( Jes. 19 )

  Niks geen komende mahdi moslims! Waanzin! Niks geen nog komende messias Joden! Kletspraat!

  Jezus Christus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en Hij komt als de regen , als de late regen die het land besproeit lieve mensen! Op de derde God’s Dag JA! Het is voorzegd en zal geschieden als Christenen zich in waarheid richten op God’s wegen door die immens grote geschiedenis en ontdekken wat Hij heeft bereid voor allen die Hem liefhebben!
  En allen die Zijn eigendom zijn weten et in hun hart. Hallelujah!

 16. The Messianic Jewish Alliance of Israel:
  God of our fathers:
  https://www.youtube.com/watch?v=dUqm_N8muT0&list=RDsQYF8xFeR8k&index=4

  Om Sions wil niet zwijgen:
  ( Jesaja 62: 1-4 )
  https://www.youtube.com/watch?v=bd2Uv9nFAao&list=RDbd2Uv9nFAao&index=1

  Geprezen zijt Gij Heer onze God en God onzer vaderen:
  https://www.youtube.com/watch?v=0VLEva3jZjM

  Hallelujah for the Lord almighty reigns
  Gadol Adonai
  De Heer Almachtig regeert
  https://www.youtube.com/watch?v=p5jX2G1hHtY&list=RDsQYF8xFeR8k&index=2

 17. Hoe eeuwig het Woord is, d.w.z. in alle en plaatsen goddelijke geldigheid heeft, blijkt ook weer uit het vers van Dagelijks Woord van deze zondag 30 Juni. Hoe HEERLIJK is onze God en hoe handhaaft Hij Zijn Woord dwars tegen alle menselijke opstand in tot ons behoud. Nooit zal Hij ook maar de antithese Jezus Messias – antichrist opheffen maar eeuwig heeft Hij scheiding gemaakt tussen lic ht en duisternis en nooit gelukt het de duivel Zijn werk op aarde in de Zoon te niet te doen, integendeel, de duivel en de antichrist zijn volkomen onderworpen aan Zijn voornemen! Ze worden tegen wil en dank ingezet om de komst van God’s koninkrijk op aarde te brengen!
  Jezus Christus is meer dan Overwinnaar over zonde en dood waar ook ter wereld en in welke eeuw ook! We moeten niet te klein denken van onze God, het Heelal is onder Zijn gezag!
  Ziet wat de profeet Daniel al Milennia terug schreef over Israel’s God:

  Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt. — Daniel 2:20-22 (NBG51)

 18. Psalm 65
  ‘De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden’ vs. 2.
  De openingszin van dit lied verdient in onze tijd wel een dikke onderstreping.
  Opgenomen in een jachtige tijd die meer dan ooit vervuld is van ‘het rumoer der natiën’ (zie vs. 8), dienen we meer en meer te beseffen: ‘U komt stilheid toe, een lofzang o God.’
  Stilzijn voor God heeft in de Bijbel een heel andere reden dan bij vele naar mystiek neigende christenen.
  Gelovigen in de Bijbel zijn stil voor God, niet om iets te ontvangen of iets te ervaren … maar juist om wat ze hebben ontvangen en om wat ze hebben ervaren.
  Er staat dan ook niet ‘stilheid hebben we nodig’, maar: ‘stilheid komt U toe, o God’.
  Het gaat David niet om zijn noden of zijn rechten, maar om wat God toekomt, om waar Hij recht op heeft.
  Zo groot heeft God getoond te zijn in het betoon van genade, dat de dichter er stil van wordt.
  Hij onderbreekt zijn drukke dagelijkse bezigheden om stil te staan bij Gods grootheid.
  Dat maakt hem stil van bewondering en aanbidding, en voert hem vervolgens tot zingen.
  Allereerst is daar het feit dat God Zich verwaardigt te luisteren naar de gebeden van nietige zondaars. En dan is er het overweldigende weten dat God onze ongerechtigheden verzoent.
  Hoe God dat kon doen zonder Zichzelf te verloochenen was voor David slechts te gissen.

  Wij mogen weten met God verzoend te zijn door de dood van Zijn Zoon Dan spreekt David over het voorrecht tot God te mogen naderen en de verzadiging met het goede van Zijn huis.

  Worden ook wij niet stil als we bedenken gezegend te zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten?
  Allen een gezegend weekend gewenst, Groet Muggenzifter

 19. @ Moderator, deze posting komt van een ander IP-adres.

  @ Muggenzifter
  Ik mis al een aantal weken uw wekelijkse/weekend bijdrage van de psalmen van David.
  Daar keek ik altijd naar uit. Ik kijk uit naar uw volgende posting, ook al is het geen verplichting. Het blijft mooi en bemoedigend, zoals Esther u al schreef.

  @ Esther, ik zit al een tijdje zonder internet, daarom is het stiller van mijn kant uit, maar jullie zijn dagelijks in mijn gedachten en gebeden.

  Ter Bemoediging, (voor mij) en alle anderen :

  ‘’Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. ‘’
  Filippenzen 4:13 (HSV)

  ‘’ Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem:
  De HEERE is met u, strijdbare held! ‘’
  Richteren 6:12 (HSV)

  ‘’ Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. ‘’
  Hebreeën 13:5 (HSV)

  ” Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. ‘’
  Jesaja 1:18 (HSV)

  Ik wens u allen de liefde, bescherming en kracht van onze Hemelse Vader om u heen!

  Ik ga mijn best doen ;-{> Met hartelijke groet, Michaël.

 20. Uit de rondzendbrief van Dirk van Genderen ( mag gepubliceerd worden)

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * ‘Ik bid voor vluchtelingen, ik was één van hen’

  Onderstaand verhaal trof mij, met name het vertrouwen op God van Sunday Htoo uit Myanmar, het voormalige Birma. Ze behoort tot de Karen, één van de etnische minderheidsgroepen in het land.
  ‘Ik liep negen dagen lang op mijn slippers door zeer dichtbegroeide bossen. Mijn vader droeg het voedsel, mijn moeder mijn 1 jaar jonge broertje. Mijn andere broertjes en zusjes liepen zelf. Ik droeg het kookgerei, een paar dekens en kleding,’ vertelt Sunday Htoo.
  ‘Na zeven dagen bereikten we de Tenasserim Rivier en staken met een boot de rivier over. De Heere heeft ons bewaard en bracht ons veilig in Thailand.’

  Sunday Htoo, hier nog in het vluchtelingenkamp in Thailand, waar ze ook les gaf. (Foto: Hser Mu La)
  Toen Sunday nog maar een klein meisje was, was 1 Petrus 5:7-9 haar favoriete Bijbeltekst.
  ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
  Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
  Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.’
  ‘Wanneer we lijden als Gods kinderen vanwege ons geloof, weten we dat we niet alleen zijn. Hij is met ons, en onze broeders en zusters wereldwijd zijn met ons verbonden in gebed en in verbondenheid.
  Gebed is de ademhaling van een christen. Sinds ik kan lopen, leerde mijn moeder mij al bidden. Ik leerde Bijbelverzen uit mijn hoofd en ging iedere week naar de kerk.’
  Belofte aan God
  ‘In Myanmar zat ik op een Karen school. Mijn ouders waren bang dat ik zou blijven zitten. Daarom beloofde ik God dat ik me zou laten dopen als ik het wel zou halen. Dat lukte en toen heb ik me laten dopen.
  Daarna moest ik naar een school in een andere stad. Daar ging ik wonen bij een domineesechtpaar. Ik mocht er gratis wonen als ik hielp met allerlei klusjes. Ik had geen geld voor de studie, maar de Heere zorgde dat ik toch genoeg kreeg. Al jong leerde ik in alles op Hem te vertrouwen.
  Ook geloofde ik dat de Bijbel zegt dat we onze tienden aan de Heere zullen geven. Alles is immers van Hem. Ik bad: Heere, als U me werk geeft en inkomsten, is een tiende ervan voor U.’
  ‘Nadat ik dit ’s morgens had gebeden, nodigde de vrouw van een dominee me die middag uit bij haar thuis. Als ik haar zou helpen met water dragen en ook de kleren van de familie in het weekend zou wassen, zou ze mij ervoor betalen. De eerste keer kreeg ik 30 Kyat (5 Amerikaanse dollar). Dat was in 1995, toen de Kyat nog veel waard was. Zoals ik aan God had beloofd, gaf ik 3 Kyat aan het werk van Hem. Soms kreeg ik wel 40, 50 of 60 Kyat.’
  ‘Op een dag bezocht een zakenman uit ons dorp mij op school. Hij kende mijn ouders en wist dat ik het enige meisje uit ons dorp op die school was. Hij vroeg mij om ijverig te studeren en gaf mij 90 Kyat om van te leven. Hij vertelde zijn vrienden over mij en vroeg hun mij ook financieel te ondersteunen. Ik ontving toen wel 200 Kyat. Sinds die dag zag ik nog beter dat God mij hielp. Gods woorden zijn zo waar en altijd bleef ik mijn tienden geven.’
  Vluchten voor het leger
  In 1997 kwam het leger in ons dorp en vluchtten wij de bossen in. Een aantal maanden schuilden we in de jungle. Toen we geen voedsel meer hadden, besloten naar Thailand te vluchten.
  Toen we daar aankwamen, bracht de VN-organisatie UNHCR ons naar het Tham Hin vluchtelingenkamp. In het vluchtelingenkamp las ik veel in de Bijbel, vastte ook en bracht veel tijd door in gebed. Ik leerde met een computer te werken, ontdekte internet, leerde Engels.’
  Na een spannende ontsnapping uit het vluchtelingenkamp kwam Sunday in de stad Chiang Mai terecht. Daar volgde ze een cursus journalistiek en leerde haar toekomstige man kennen, uit een ander vluchtelingenkamp. ‘God gaf me meer dan ik had gevraagd. In september 2006 trouwden we in het vluchtelingenkamp. De dag erna vertrokken mijn ouders en broertjes en zusjes naar Amerika, om daar een nieuw leven op te bouwen.’
  ‘Ik ging werken als journalist, mijn man werd vertaler. Vijf jaar later besloten ook wij naar Amerika te gaan, wat lukte met hulp van de vluchtelingenorganisatie. Dat was niet eenvoudig, maar God verhoorde onze gebeden. In december 2013 werden we herenigd met onze familie. Later ontvingen we ook nog een zoon. We zijn zo dankbaar dat we hier mogen wonen.’
  ‘Ik voel me een oorlogsoverlevende’
  Sunday vertelt nog dat ze zich een oorlogsoverlevende voelt. ‘Er zijn zoveel mensen op de vlucht om hun leven te redden. In Myanmar, maar ook in veel andere landen. Bid alstublieft voor die man die op de vlucht is, voor die vrouw, die kinderen, ouderen, vrouwen die zwanger zijn. Mattheus 7:7 zegt zo treffend: ‘Bid en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden opengedaan.’
  In Amerika werd Sunday’s vader voorganger van de Karen Baptist Church in Logansport, Indiana. Ook Sunday is betrokken bij dat kerkgenootschap.
  Ze studeert ook nog aan het Ivy Tech Community College. Verder is ze educatief assistent bij het Adult Learning Center van Logansport Community School Corporation. (Bron: Christianity Today)

 21. Psalm 64
  ‘De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht nemen’ vs. 11.

  Er is in de loop van de eeuwen niet zoveel veranderd bij de mensen.
  Ondanks alle vooruitgang in materieel opzicht en welvaart, manifesteert de mens zich nog steeds op dezelfde manier als de psalmdichter ons voorhoudt.
  Ondanks dat veel mensen altijd klaar staan om een ander te helpen, komt er onder de mensen ook veel negatief gedrag voor.
  Wat kunnen bijvoorbeeld woorden veel verdriet en schade aanrichten.
  Niet voor niets riep de psalmist uit: ‘HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen’ (Ps. 141:3).
  We zien in deze Psalm dat de vijanden zeer geraffineerd te werk gaan.
  Er wordt gesproken over de heimelijke plannen van de kwaaddoeners, over het schieten op de onschuldige in het verborgene en over het verbergen van strikken.
  Terwijl ze zo bezig zijn, zeggen ze: ‘Wie zal ze zien?’ (vs. 6).
  Die vraag wordt alleen gesteld door mensen die geen rekening houden met God.
  De goddelozen proberen steeds hen die op God vertrouwen moeite of schade toe te brengen.
  De geschiedenis van het Christendom geeft daar veel voorbeelden van.
  De apostel Paulus schreef in zijn Brief aan Timotheüs al dat er in de laatste dagen mensen zullen zijn met de schijn van godsvrucht, maar met allerlei boosheid in het hart.
  ‘Keer u ook van hen af’ en ‘Blijft u echter bij wat u geleerd hebt’, is dan het ondubbelzinnige advies van de apostel aan Timotheüs, aan u en aan mij (2 Tim. 3:5,14).
  Tegen dit soort uitingen van de vijand heeft de gelovige in zichzelf geen wapen, hij kan alleen zijn toevlucht zoeken bij de Heere.
  Hij is onze Hulp en Schuilplaats.
  Hoe de omstandigheden ook mogen zijn of worden; bij Hem zijn wij volkomen veilig.

  Allen een gezegend wekend gewenst, groet Muggenzifter

 22. @Esther: 12:27 pm. Ja ook ik, hou van de mooie psalmen, met de berijming van 1773, en de NBG uitgave. De zegen van de Heer voor jou, Esther, en voor de andere broeders en zusters.

 23. Hallo Muggenzifter.
  Misschien ben je op vakantie of ziek of druk, of er kunnen allerlei redenen zijn. Maar ik miste je mooie Psalmen uitleg al.
  Ik hoop dat het goed met je gaat. Dan wens ik je Vaders zegen om je heen, en de kracht, sterkte, en genade van onze Heere Jezus. Want dat is toch wel het belangrijkste hoor.
  Ik mis nog meer bekenden, Michaël, Goodmorning, Pier en vele anderen.

  Lieve groet van mij, Esther.

 24. Geprezen zei de Here de God van Abraham, Yithzak en Israel, die Egypte heeft bepaald tot een zegen in het midden der aarde ( Jes 19 ) en door Zijn Geest hemelse geur verspreid door deze engelen in Cairo! Wie wordt niet geraakt door deze immens mooie tekst en muziek gezongen door een volk wat God daartoe heeft geschapen opdat wij erkennen dat er geen God is dan de Vader, de Zoon en de H.Geest?
  Trek ons hart naar U toe oh Heer, meer en meer. Jezus Christus Opgestane zegen deze tijd , besnijd Uw Schepping door het Bloed van het Lam. Reinig ons volkomen door Hem Uw geliefde Zoon door de Geest. Breng oh God het beloofde Vrederijk door de bekering van gans Israel op de derde God’s Dag. Zacharia 14. Niets dan ontzag en aanbidding voor de Majesteit van Yeshua Masjiach. Amen

  *********************************************************************************
  The Better Life Team:

  Jesus is risen…Truly He is risen
  He carried our sorrows… He forgave our iniquities
  In His stripes there is healing …He is the spring source of peace
  The thorn of death He broke…when He rose and triumphed
  He illuminated the way …And removed the darkness
  If the cross put an end to the story of Your love..
  I would not have been alive and chanting, “Christ is risen! “.

  https://www.youtube.com/watch?v=AOY9IHX7qV4&list=RDxogsjPIrjQE&index=9

  ************************

  Can I still knock on your door after all is lost?
  Or is it still acceptable to come closer to you with my all humiliation?
  I have lost my joy out of my ignorance,
  You were my love, my companion, even my own family
  I wandered away from you, but now I come back to show me mercy
  I only hold-on to your promise to cover my sins
  My heart inside screams HEAL ME
  I long for the embrace of the Father and his kindness to accept me
  Beautify me, my ugliness have reached deep inside
  and darkness of night has sunk in, the disease has spread
  I miss a God that who creates things from nothing
  Who changes my heart and dresses me in white clothes

  https://www.youtube.com/watch?v=Dr4YYmuwb_o&list=RDxogsjPIrjQE&index=3

  **************************

  O Great Potter,
  I am like the clay in Your Hand
  Return and make a new vessel out of me
  As befitting in Your sight

  I submit myself without stubborness
  To Your fingers to fashion me
  I will not cry out in agony, nor will I change my mind
  For I have yearned for Your work in me

  I come to You in all my corruption;
  My trust in Your Grace and in Your Hand
  Not to despair and not to the past
  But to You has my heart turned

  https://www.youtube.com/watch?v=LLkpRsP_XZk&list=RDxogsjPIrjQE&index=4

  ********************************

  Bid u alstublieft voor de Christenen in het Midden Oosten en Noord Afrika!
  En als u wilt doneren gedenkt u dan eens Sat-7 de (enige) Christelijke satelliet televisie zender voor het Midden Oosten en Noord Afrika. (MeNa) Zij maken God’s liefde zichtbaar.
  Website:
  http://www.sat7.org
  Overzicht channels op youtube.com:
  https://sat7.org/our-channels/channel-overview

  De Almachtige geve u vrede en liefde en troost.

 25. @ Tom Hendrix 12.10 am

  Ja, ben het helemaal met je eens, je voelt gewoon dat wat je ook doet, zelfs je beste daden uiteindelijk zelfzuchtig zijn totdat Jezus de radicale heerschappij in je hart mag hebben maar of dat ons wordt gegeven?
  En ach, we zijn maar zùlke oneindig kleine mensjes…nuchterheid is ook een voorwaarde opdat we kunnen beidden !
  Ik geloof dat de Koptische Kerk in Egypte een heel bijzondere bediening hebben zoals verwoord in Jesaja 19. Van God weten we ook dat Zijn wegen hoger zijn dan de onze en dat Zijn verstand niet is te doorgronden.

 26. @ Nieuw Begin: 1:24 am. Wat een mooie liederen. Vooral het lied, waar de zangeres toegeeft zelfzuchtig te zijn, en op zichzelf gericht, raakte mij diep. Ook ik moet toegeven de neiging te hebben waarover gezongen wordt.

  @Ramshoorn: 3:04 pm. Amen. Zo getrouw en waar.
  Een gezegend Pinksteren voor U allen.

 27. Beste Allemaal,

  Door de hulp, kracht en bijstand van de Heilige Geest kunnen wij nieuwe mensen met nieuwe mogelijkheden worden in 2019. Medemensen zullen ons dan herkennen dat we bij Jeshua en Zijn komende Vrederijk horen…Voorbeeld:

  Handelingen 4:13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij Herkenden Hen, dat zij met Jezus geweest waren; en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.

  Voordat we bruikbare instrumenten van zegen in Jeshua’ s Dienst kunnen worden moet er heel wat aan en afgeleerd worden… Wat dan?

  De Apostel Paulus vertelt in Galaten 5 vertelt ons The Do’ s and Don’ ts…
  Galaten 5:16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het
  begeren van het vlees.

  17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

  18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,

  20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u
  waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

  22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.
  24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn [verboden] hartstochten en begeerten gekruisigd. [Geoorloofde hartstochten in Spreuken 5 en Boek Hooglied]

  25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
  26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

 28. Een vervulling van Jesaja 19:
  24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  De Kopten zijn de nazaten van gemeenten door de apostel Marcus gesticht rond circa 60 na Chr.
  De Egyptisch Koptische Kerk van Cairo:
  Te Better Life team

  ******* De Geest zal Jezus verheerlijken: ( Joh 16:14)

  https://www.youtube.com/watch?v=zwdku1rvaD4

  ( Ook Engels ondertiteld)

  ******* Why do you love me Jesus?

  https://www.youtube.com/watch?v=UrlrsdnvnX4

  ( Ook Engels ondertiteld)

  ******* Het indrukwekkende lied:

  1- Here we come our Father, listen to our prayers.. with humbles hearts your people will return to you seeking your mercy .. and we need you lord.
  Refrain :Our hope is in you our God, we will wait on you to fulfill your promises .. we will focus on you lord and our faith is growing towards you.
  2- our souls are thirsty for you love and our hearts are hurt , your touch of love would heal them , the flow of your love shall fill us .. your touch of your hands shall heal us and you will retrieve us.
  3- we repent before you , we return to your kindness we declare you a king and master upon our lives in our homes and our gatherings and our hearts worship you

  https://www.youtube.com/watch?v=xogsjPIrjQE
  ( Alleen Arabisch met vol overgave gezongen )

  Voor beelden uit de Cave Church:
  https://www.youtube.com/watch?v=S5nLLtDCVPQ ( 3:15 min beeldmateriaal)

 29. Leuk ,
  altijd maar dezelfde 5 zeveraars die het beste weten.
  Ze zouden een boek moeten schrijven de vijf éénheid ipv van de drie éénheid

 30. @Muggenzifter: 2:10 PM, op 17/5. Heel mooi van U verwoord! Ik loof mijn Heer en God, met lofgezang en vol dankbaarheid.

 31. Bedankt Xander voor het mooie lied, boven de reacties. Ik dank de Heer, dat er zovele broeders en zusters zijn op deze wereld, die Yeshua ha Messiach hebben aangenomen.

 32. Psalm 61

  ‘O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed’ vs. 2.
  ‘Mijn hart bezwijkt.’ Wat is het leven soms zwaar.
  Het kan zo moeilijk worden dat je geen raad meer weet, dat je eraan ten onder gaat.
  Wat kun je nog anders doen dan bidden en smeken en roepen om hulp?
  Is er iemand die het S.O.S. – signaal opvangt?
  Ja – God. Hij is de Hoorder van het gebed (Ps. 65:3).
  Hij is Degene die Zelf alles voor ons wil zijn.

  Er worden enige dingen genoemd in onze Psalm een rots, een schuilplaats, een sterke toren, een tent. Een rots biedt beschutting tegen de storm, een toren tegen de vijand en een tent tegen de regen.
  De Heere beschermt ieder die tot Hem de toevlucht neemt.
  Wat is het een zegen bij de Heere, onze God, te schuilen, geborgen onder Zijn vleugels.
  Het blijft ons leven lang nodig in alle omstandigheden voortdurend bij de Heere te schuilen.
  God ziet in gunst en goedheid neer op allen die zich klein voelen en om Zijn hulp vragen.
  Hij wordt daarin geëerd dat wij onze nietigheid en Zijn majestueuze grootheid erkennen en op Zijn genade een beroep doen.
  Zo’n gebed in diepe afhankelijkheid is als reukoffer voor Zijn aangezicht (Ps. 141:2).
  En laten we niet vergeten te danken voor elke uitredding die God gaf.
  Misschien had David de Heere iets beloofd als Hij uitkomst zou geven.
  In ieder geval zegt David dat hij dag aan dag zijn geloften betaalt.
  En dat moeten wij zeker ook doen als wij de Heere iets hebben toegezegd.
  Hij houdt Zich aan Zijn Woord en Hij houdt ons aan ons woord.

  Onze God, de God van ons heil, is het zo waard dat we Zijn naam voor altijd Psalmzingen.
  Alsnog voor een ieder een gezegende zondag gewenst, groet Muggenzifter

 33. Ben dankbaar dat de club van Jurgen Klopp heeft gewonnen. Ze zijn de kampioen voetbal van Europa geworden. Jurgen zal God hebben gedankt ( in zijn hart ) door Jezus Christus! De apostel Paulus haalt een beeld uit de sportwereld aan om ons gelovigen duidelijk te maken dat wij zo moeten lopen ( in de renbaan- 1Cor.9 : 24) dat wij die prijs winnen. Uiteraard behoren wij gelovigen te lopen voor een onvergankelijke prijs!
  Echt een feest in Liverpool nu! En wie weet hoe God ook mensen uit de voetbalwereld in hun hart kan raken met het Goede Nieuws wat zo mooi is verwoord door Jurgen Klopp in de EO gids ( zie link hier boven):

  Belangrijk:

  Klopp legt uit wat wel belangrijk voor hem is, en waarom hij in Jezus gelooft. “Jezus kwam naar deze aarde met een duidelijk, maar ook heftig doel. Hij kwam om onze zonden op zich te nemen. Hij werd voor ons aan een kruis genageld. Zijn sterven heeft alles veranderd, ook voor mij.”

  Wat een geweldig getuigenis! Deze broeder is met deze woorden een groot getuige voor de Levende God!
  Shalom

 34. VANAVOND ( 1 Juni 20.30 uur Veronica ) the Champions League!

  Mooi getuigenis van de trainer van Liverpool die vanavond speelt in de Champions League, Jurgen Klopp

  Het bereiken van de finale van de Champions League leek eerder dit jaar onhaalbaar voor Liverpool FC. Maar dankzij een onverwacht grote overwinning op Barcelona speelt de Engelse voetbalclub op 1 juni toch de finale tegen Tottenham Hotspur. De trainer van Liverpool, Jürgen Klopp, is christen en spreekt vaak over zijn geloof. “Ik geloof in God. Jezus is de belangrijkste persoon in mijn leven.”

  Lees meer:

  https://visie.eo.nl/2019/05/juergen-klopp-jezus-is-de-belangrijkste-persoon-in-mijn-leven/

 35. Beste Nieuw Begin,

  Als die zeven brieven van Openbaring 2 en 3 regelmatig aan de orde gesteld werden en hardop gelezen zouden worden door predikanten en voorgangers in de wekelijkse diensten en Bijbelstudies [waar gebeurd dat nog?] dan zouden de kerken floreren en niet zieltogend zijn zoals nu in 2019.

  Hoeveel miljoen christenen in Nederland, rooms, protestants, evangelisch, hebben sinds 1960 niet voorgoed de kerkdeur achter zich in het slot getrokken? Ik ook. Hoeveel kerken zijn intussen veranderd in moskeeën, supermarkten, garages of musea?

  EO en NCRV zijn ook al jaren zieltogend omdat ze de Woorden van Jeshua in Openbaring 2 en 3 niet ter harte nemen, niet aan de orde stellen. De EO is in ledental bijna gehalveerd. Jongeren die voorheen met 45.000 bijeen kwamen op EO jongerendagen in het Gelderdome waren nu in Ahoy Rotterdam tot 15.000 gereduceerd.

  De Passion van dit afgelopen jaar in Dordrecht trok Goddank een miljoen minder kijkers op TV.

  Kerken zijn humanistische en New-Age babbel sociëteiten geworden waar de Bijbel veelal dichtblijft.

  Jeshua spreekt duidelijke taal tot alle huidige kerkleiders en gelovigen ook in :

  Mattheus 5:13-16 De discipelen en de wereld

  Matteüs 5:13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht
  verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens
  meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden
  te worden.

  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
  Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat,
  maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.

  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede
  werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken!

 36. Beste Dirk, volgens Jeshua is JHWH/God zijn vader. Jeshua leerde zijn Apostelen dan ook om altijd hun gebed aan de Vader te richten. Zie het Onze Vader Gebed in Mattheus 6.

  Matteüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

  Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
  uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
  Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de
  heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 37. Beste Oma, uw New Age antwoord aan mij over de Geheime Bijbel viel mij tegen.
  Hoezo? U schreef in een heeeel lange voor mij onbegrijpelijke zin:

  “JC [Jezus Christus] kwam niet om te sterven voor onze zonden, Hij kwam om de verbinding met ons Hart te herstellen, om de Nieuwe Energie naar de planeet Aarde te brengen om zowel het levend wezen Aarde te transformeren (naar 5D) als het collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen zodat de mens zich bewust zou worden van zijn multidimensionaliteit, van Zijn innerlijke, Goddelijke Kracht als co-creator, die menig gelovige als ‘God’ buiten ons omschrijft en aanbidt maar in werkelijkheid onlosmakelijk deel uitmaakt van onze innerlijke, Goddelijke Vonk/ziel in ons menselijk, grofstoffelijke, vergankelijke omhulsel, lichaam genoemd.”

  Mijn antwoord hierop: Hoe viert u dan Goede Vrijdag en Pasen, het feest van de Opstanding van Jeshua uit de dood? Heeft u wel eens Johannes 10 gelezen waar Jeshua over zijn aanstaande dood sprak?

  Ik ben toch maar heel blij met de Hebreeuwse Bijbel en het Griekse Nw. Testament en natuurlijk met onze betrouwbare Statenvertaling 1977. Deze boeken vertellen over de God van Israël 800x en over Jeruzalem 800x de Stad van de grote Koning waar Jeshua straks zal wederkomen. Handelingen 1 en Openbaring 14 en 19.

  Gelukkig is de Bijbel geen geheim Boek. Dit Boek der boeken werd tot nu toe al in meer dan 2500 talen vertaald. Het mooiste Boek van de Bijbel vind ik het laatste: Openbaring van JeshuaHaMasjiach aan de Apostel Johannes op Patmos. Dit Boek heeft een Happy End…

  Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid komt en heerst! Openbaring 20-22.

  Het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters. Nu begrijp ik dan ook Openbaring 1 waarin Jeshua spreekt dat Hij de Alef [1] en de Thaf [22] is, de Eerste en de Laatste – Het Begin en het Einde!

 38. Over de vier paarden uit de Apocalyps zijn bibliotheken volgeschreven.
  Onder de talrijke auteurs bevindt zich ook Walid Shoebath die als ex-PLO terrorist tot geloof kwam in Jezus Christus en ook over de Apocalypse heeft geschreven.

  Voor info over Walid Shoebath:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Walid_Shoebat

  Om zijn Christelijke visie op the Mark of the Beast ( 666 ) te horen en een idee te krijgen van zijn gedachtenwereld is er een (Engelse) youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7

  En nu een opmerkelijke exegese van Walid over de vier ruiters ( ook alleen Engels ):

  https://midnightwatcher.wordpress.com/2013/05/02/unsealed-a-closer-look-at-revelation-6-and-the-four-horsemen-of-the-apocalypse/

  een klein gedeelte hieruit ter kennismaking met Walid’s exegese ( Bijbeluitleg ) van de vierde ruiter:

  ( vertaling met google, voor het origineel naar beneden scrollen)

  Qur’an Soera 9: 111, “… Ze vechten voor de zaak van Allah, dus ze doden en worden gedood …”

  Qur’an Sura 3: 151, “… verschrikking in de harten van de ongelovigen …”

  Qur’an: Soera 4:89, “… Dood de ongelovigen waar je ze ook vindt …”

  In april 2012 opende hij voor Arutz Sheva, de Italiaanse journalist Giulio Meotti vermoedde dat “de drang naar islamitische zuiverheid alle sporen van pre-islamitische verleden zal verbannen. Wanneer de islamisten zullen zegevieren, zal het Midden-Oosten volledig groen zijn, de kleur van de islam “[4]. In Openbaring 6: 8 beschrijft Johannes de “vierde ruiter” als zijnde “chlōros”, letterlijk vertaald als “groen”. Daar krijgen we het woord “chlorofyl” uit, een groen pigment gevonden in cyanobacteriën en de chloroplasten van algen en planten. Groen is de officiële kleur van de islam en deze groene ‘vierde ruiter’ wordt beschreven als machthebber van het vierde deel van de aarde. Het is geen toeval dat de islam tegenwoordig over een vierde deel van de aarde heerst. De “vierde ruiter” heeft de macht “met zwaard te doden”. De islam wordt verspreid door Jihad, het “zwaard van de islam”. De “vierde ruiter” doodt ook met honger / hongersnood. Waar de islam oprijst, ontbering en sharia-wetteloosheid volgt snel, zozeer zelfs dat ze zelfs zouden zien dat kinderen verhongeren om te zien dat ze levensreddende hulp ontvangen van het ‘christelijke westen’. De ‘vierde ruiter’ doodt met ‘de dood’ “, En de liefde voor de dood en het martelaarschap voor de zaak van Allah doordringt de islamitische cultuur tot het punt waarop islamisten zelfs openlijk zullen verklaren dat ze” meer van de dood houden dan van het leven. “Ten slotte wordt de” vierde ruiter “beschreven als moorden met “Het beest van de aarde.” Het Griekse woord voor beesten is “thērion” en wordt zeer waarschijnlijk metaforisch gebruikt om te verwijzen naar “wilde”, “brutale” en “beestachtige” mannen – een perfecte beschrijving van waar we vandaag getuige van zijn in de radicale wereld van de doodzoekers van de islam. Als de antichrist een man is, kunnen we er zeker van zijn dat hij nu op het punt staat geopenbaard te worden. Als Antichrist een systeem is, is het er al.

  ( NB Merk op dat groen de kleur van de islam is officieel! Dat werpt toch ook wel licht op de links groenen van Jessias Klaver! de partij is ook zwaar anti-christelijk en ook anti-semitisch)

  Origineel van de site:

  Qur’an Sura 9:111, “… They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed …”

  Qur’an Sura 3:151, “… cast terror into the hearts of the unbelievers …”

  Qur’an: Sura 4:89, “… Kill the unbelievers wherever you find them …”

  In an April, 2012 op-ed for Arutz Sheva, Italian journalist Giulio Meotti surmised that “the drive for Islamic purity is going to banish all traces of pre-Islamic pasts. When the Islamists will have prevailed, the Middle East will be completely green, the colour of Islam” [4]. In Revelation 6:8, John describes the “fourth horseman” as being “chlōros”, which translates literally as “green.” It is where we get the word “chlorophyll” from, a green pigment found in cyanobacteria and the chloroplasts of algae and plants. Green is the official color of Islam, and this green “fourth horseman” is described as having power over the fourth part of the earth. It is no coincidence that today Islam now has dominion over a fourth part of the earth. The “fourth horseman” has the power to “kill with sword.” Islam is spread through Jihad, the “Sword of Islam.” The “fourth horseman” also kills with hunger/famine. Where Islam rises, deprivation and Sharia lawlessness quickly follows, so much so that they would even prefer to see children starve to death than to see them receive life-saving aid from the “Christian West.” The “fourth horseman” kills with “death”, and the love of death and martyrdom for the cause of Allah permeates Islamic culture to the point where Islamists will even openly declare that they “love death more than you love life.” Lastly, the “fourth horseman” is described as killing with “the beasts of the earth.” The Greek word for beasts is “thērion” and is very likely being used metaphorically to refer to “savage”, “brutal” and “bestial” men — a perfect description of what we are witnessing today in the radical world of Islam’s death seekers. If Antichrist is a man, we can be certain that he is now on the verge of being revealed. If Antichrist is a system, it is already here.

 39. @ Esther
  Dank Esther. Zegeningen uit Tsion toegebeden in Jezus wonderbare Naam!

 40. Hallo Muggenzifter, al die Psalmen zijn mooi… maar sommige springen er echt uit.
  Heel bijzonder dat juist per situatie waar iemand in zit, er altijd wel een bijpassende Psalm is, waar iemand bemoediging uit haalt.

  Ook deze Psalm, dat God de Zijnen niet verlaat, en dat wij altijd op Hem mogen blijven vertrouwen.
  De Psalmen van de laatste weken die je neer zet Muggenzifter… past zo mooi bij hoe het momenteel in Nederland gaat.
  We worden zo heen en weer geslingerd wat de politiek betreft… de enorme onrust overal.
  Men wil stemmen… het vertrouwen steeds weer op menselijke regeringsleiders zetten, en het helpt geen mallemoer. Hoe mensen steeds weer zo teleurgesteld worden…

  Laten we enorm vasthouden, maar ook vertrouwen op onze Vader in de hemelen en Jezus onze Heere.
  Hij is het die de Zijnen niet loslaat.

  @ Hallo Nieuw Begin… allerlei liederen. Heb nog niet gekeken, maar ga ze zeker bekijken.

  Voor ieder Gezegend weekend… en Vaders/Jezus sterkte om jullie heen,
  en hartelijke groet van mij, Esther.

 41. USA mariniers zinge n The days of Elijah in Camp Pendleton:

  https://www.youtube.com/watch?v=6woSL6yC9wA

  El Shaddai door Amy Grant, de eenvoudige krachtige boodschap van Jezus die ze zelf inleidt:

  https://www.youtube.com/watch?v=QoOc5QLVHk0

  Psalmist Madelyn Berry op Trinity Broadcasting Network ( grootste Christelijke netwerk ter wereld):

  https://www.youtube.com/watch?v=S2PCaDzkQ14

  Yeshua ( Jesus) Kadosh Holy holy holy ( met prachtige Bijbelse afbeeldingen)

  https://www.youtube.com/watch?v=CJX43l9-Qx0

  Zeventig duizend Kopten prijzen de Naam van Jezus Christus in de Grotkerk te Cairo Egypte

  https://www.youtube.com/watch?v=NPDvZP0Q4NE

  Drie miljoen Christenen in Krakow Polen zingen: How Great is our God:

  https://www.youtube.com/watch?v=m-zp8lHBryU

  Het einddoel van het geloof: de zaligheid der zielen.
  Voor tijd en eeuwigheid:
  De energie van de hel zal wereldwijd worden geblust door de overmacht van de H.Geest
  Israel komt werkelijk ‘thuis’ :

  https://www.youtube.com/watch?v=E_GsKLJcum8

  Shalom allen

 42. Psalm 60

  Dit ‘kleinood’ van David, tot lering, laat ons zien hoe
  God vroeger onder Zijn volk allerlei beproevingen toeliet.
  En in andere vorm kent het volk van God ze nu eveneens.
  Daarom spreken die oude Psalmen ons nog altijd aan.
  Bij welke gelovige zou nooit eens de gedachte opgekomen zijn: Gij hebt ons verstoten?
  God doet dat niet.
  Hij verlaat de Zijnen nooit, maar wij kunnen soms wel dat gevoel hebben.
  Gelukkig is het niet méér dan een gevoel.
  We moeten er nooit op afgaan.
  We moeten bouwen op het onwankelbare Woord van God.
  De rechtvaardige zal uit geloof leven.
  Wat vroeger waar was, is nu nog waar: Gij hebt uw volk harde dingen doen zien.
  Israël ging en gaat door vele verdrukkingen en de grote verdrukking moet nog komen.
  Maar ook voor de Gemeente geldt: In de wereld lijdt gij verdrukking (Joh. 16:33).
  Waarom toch die ‘harde dingen’?
  De Heere God wil de Zijnen leren om in alle omstandigheden hun vertrouwen op Hem te stellen.
  Het steunen op eigen inzicht of kracht, het vertrouwen op hulp van andere machten of mensen, moet weg uit ons leven.
  God wil en kan ons hart niet delen met iets of iemand anders.
  De vraag wordt gesteld: Wie zal mij naar de versterkte veste brengen?
  Het antwoord moet uitsluitend zijn:
  Zijt Gij het niet, o God?
  Hoewel God soms mensen gebruikt, moet onze verwachting van Hem alleen zijn.
  Zijn hulp is onze kracht.
  Met God zullen wij kloeke daden doen.
  Zonder God zijn we nergens.
  Als Hij ons redding schenkt, dan komt Hem ook alle lof toe.
  Geprezen zij de Heere, de God van onze verlossing!

  Gezegend weekend gewenst voor U allen, groet Muggenzifter

 43. N.A.V.de krankjoreme wensen van aspirant Joncker-clone Timmermans

  Als de wereld steeds krankzinniger wordt , en al dieper en dieper zinkt in oceaan van onbenul en waanzin, zoals lieden die zich verbeelden dat ze ons regeren met hun one-liner en statements, politici bijvoorbeeld als Merkel, Macron, Rutte en Frans Timmermans dus , dan hebben wij de zekerheid van het alles overwinnende geloof en al onze muzikaal begaafde mede-Christenen die ons troosten en bemoedigen met hun prachtige zang ter ere van onze God en Vader , de Here Jezus Christus!

  Er is kracht in de Naam van Jezus:

  https://www.youtube.com/watch?v=fEwDx8YJndU&list=RDfEwDx8YJndU&start_radio=1&t=156

  You are here; I worship You:

  https://www.youtube.com/watch?v=SE_M9noEhNE

  God will make a way:

  https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs

  Een hymne uit de Koptische Kerk in Egypte: My Coptic Church, eigenlijk de geloofsbelijdenis van de Egyptische Christenen en hier ter nagedachtenis aan de martelaars die op het strand van Lybie Christus Jezus mochten verheerlijken met hun martelaarsdood:

  https://www.youtube.com/watch?v=clDm7fDPJKs

  ( Destijds heeft Abdul Fatah al -Sisi, President van Egypte, zeven dagen rouw afgekondigd na deze beestachtige slachtpartij van de duivelen van ISIS:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/861388/is-onthoofdt-koptische-christenen-in-libie )

 44. Hallo Muggenzifter, hele mooie Psalm.
  Ook zo fijn om in onze tijd en leven te plaatsen.
  De wereld wordt helemaal dol… veel angsten van mensen… wat toch dankbaar en troostrijk om de beseffen dat wij het nooit alleen hoeven te doen.
  Onze Burcht en Sterkte is onze Vader en Jezus onze Heere.

  Telkens weer, zulke bemoedigingen, als je steeds weer over David leest. Wat heeft David veel meegemaakt… maar hij wist bij Wie hij zijn sterkte moest halen, steeds maar weer. Wat een vertrouwen.
  En wat een diepe les voor ons.
  Muggenzifter, ook voor u een gezegend weekend en week. En voor ieder die meeleest.

  Hoewel… erg stil hier zo. ik mis velen van jullie… hoop dat het goed met jullie allemaal gaat. Zo niet, dan Vaders kracht door de Heere Jezus heen… van harte jullie allen toe gewenst.

  Hartelijke groeten, Esther.

 45. Psalm 59
  ‘Red mij van mijn vijanden, mijn God,
  zet mij in een veilige vesting voor wie tegen mij opstaan’ vs. 2.

  David heeft deze Psalm gedicht naar aanleiding van een buitengewoon moeilijke situatie in zijn leven.
  Koning Saul, die hem haatte, had boden naar het huis van David gezonden om het te bewaken en hem de volgende morgen te doden (1 Sam. 19:11).
  David zat dus in het nauw en hij kon zijn leven maar net redden.
  Hij heeft echter op God vertrouwd en tot Hem geroepen in de benauwdheid.
  Hoewel hij omringd was door vijanden die op zijn leven loerden, wist hij dat God zijn sterkte en zijn burcht was (vs. 10,17,18).
  David wist dat hij op God kon rekenen en dat hij in Hem veilig geborgen was.
  Het is een geweldige zekerheid dat ook wij als christenen weten dat God vóór ons is en dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde: dood noch leven, engelen noch overheden, tegenwoordige noch toekomstige dingen.
  Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij aan ons heeft betoond in Christus Jezus onze Heer (Rom. 8:31vs.)
  God onze Vader is onze sterkte en onze burcht.
  Hij is machtig om ons te redden van al onze vijanden.
  Hierbij kunnen wij denken aan tegenstanders in de letterlijke zin van het woord, mensen die het misschien zelfs op ons leven hebben gemunt.
  Maar wij kunnen ook aan vijandige machten denken die ons bedreigen: de macht van de zonde, van de dood, van de satan, van de wereld die Christus heeft verworpen en die ook Zijn discipelen haat.
  Zelfs in uiterst benauwende omstandigheden kunnen wij toch méér dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37).
  En de apostel Johannes zegt dat wij door ons geloof de boze en de wereld overwinnen (1 Joh. 2:14; 5:4,5).
  Allen een gezegend wekend gewenst, groet Muggenzifter

 46. @Harold. Ja, daar schreef u wat: In 2013 heeft het CDA een intern rapport opgesteld over moslims in het CDA. De titel van het rapport: ‘Gedeelde waarden’…”

  Het CDA is een overwegend roomse partij die in leven geroepen werd door de Jezuïet Piet Steenkamp.[ Ik ben een keer zo stom geweest om op die partij te stemmen] Die gedeelde waarden van het CDA zou dan ook zo uit zijn koker komen.

  Wonderlijk, ik ben de biografie van Visser ’t Hooft [1900-1985] aan het lezen, voormalig secretaris generaal van de Wereldraad van kerken in Genève: Een leven voor de Oecumene, geschreven door Jurjen Zeilstra. Die dubieuze Wereldraad in wording 1928 hanteerden ook al zo’ n soortgelijke Jezuïtische slogan :

  Doctrine Divides – Service Unites = De leer [van de Bijbel] schept verwijdering – Dienstbaarheid [aan mensheid] verenigt. De huidige Argentijnse Paus spreekt net als zijn omstreden voorgangers dezelfde woorden.

  Wie de kerkgeschiedenis goed kent weet dat daar het zuivere Evangelie in kerken met een kaarsje te zoeken is. Verhaaltjes, sprookjes vertellen, daar zijn ze goed in. Hoewel, de kerken lopen met sneltreinvaart leeg. Wij vertrokken al jaren geleden.

  Ik las al over de bezwaren van Leo Tolstoi tegen gewelddadige kerken [Kruistochten, Inquisitie] als instituut. Volgens hem werden kerken hierdoor on-christelijke instituten. Ben ik mee eens.

  Voorbeeld: Tweede Wereldoorlog: Duitse Christenen roeiden op gruwelijke wijze miljoenen Joden en Christenen, Serven en Orthodoxen uit. Lees het boek van Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden.

  Net als u heb ik ook medelijden met meneer Segers van de CU, die zich goed in de maling laat nemen door Rutte en D66 waar hij zo graag mee samenwerkt.

  Segers beweert met droge ogen dat ‘de islam een gelijkwaardige religie is? ” Hij zou Deuteronomium 18, Psalm 2 en Johannes 3:16 en 17 nog eens goed moeten overdenken. Misschien dat hij dan nog wakker schrikt en het Kabinet laat vallen.

  Jeshua, de Zoon van God waarschuwt gelovigen ook kerkmensen overduidelijk in Openbaring 2 en 3.

  Segers en van der Staaij hadden m.i. meer bereikt in de oppositie. Nu zijn ze verantwoordelijk voor vele slechte, misselijk makende besluiten van de Regering. Denk nog eens aan de miskleun van dat vermaledijde Kundus en Marrakesh akkoord. En wat te denken van financiële ondersteuning van minister Kaag aan terroristische groepen als o.a. PLO en Abbas? Mijn stembiljet? In de Plee er mee!!!

  Is onze Pensioenpot van 1500 miljard Euro jaren geleden ook al niet geruisloos naar Straatsburg/Brussel verdwenen? Tweede Kamerleden slapen!!! Geen wonder dat ouderen al jaren geen prijscompensatie meer krijgen. Om over de jonge mensen maar te zwijgen.

  CDA – CU en SGP wedden al jaren op het verkeerde paard. Ze kunnen beter samen met hun Congressen de Woorden van Jeshua ter harte nemen:

  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat IK zeg? Lukas 6:46.

 47. @Ramshoorn Laten we in geen geval onze hoop vestigen op zogenaamde christelijke partijen. Kijk eens naar het CDA hoeveel islamitische bestuurders zij hebben? In 2013 heeft het CDA een intern rapport opgesteld over moslims in het CDA. De titel van het rapport: ‘Gedeelde waarden’ zegt al meer dan genoeg. Ook meneer Segers van de CU beweert met droge ogen dat ‘de islam een gelijkwaardige religie is’. Dit terwijl hij jaren in Egypte heeft gewoond en beter zou moet weten. Enige betrouwbaarheid en standvastigheid zou nog kunnen komen van de SGP, maar daar heb ik meer het idee van dat zij meer belang hechten aan regeltjes en dogma’s van de gereformeerde kerk. Dit is sowieso bij alle christelijke partijen het geval, ‘christelijk’ kan beter vervangen worden door ‘kerkelijk’, want dat is het wat er tegenwoordig met christelijk wordt bedoeld.

  Jezus Christus? Wie is dat? Dat zou je je kunnen afvragen als je de verkiezingsprogramma’s van deze christelijke partijen doorneemt. Het woordje God en Bijbel wordt tussendoor even genoemd om het vooral heel christelijk te houden en blijkbaar is de christelijke of kan ik beter zeggen de kerkelijke achterban daar gevoelig voor. De Bijbel is wel duidelijk: je kunt nog zo vaak met mooie Bijbelse woorden komen, maar God laat zich verheerlijken door zijn zoon Jezus Christus, namelijk de enigste weg die tot redding leidt! Als de naam van Jezus ontbreekt, dan is er niets christelijks aan en ben je enkel een nietszeggende naamchristen.

 48. De EU is een Rooms-Marxistisch instituut. Pausen zijn er kind aan huis, dat moet burgers toch al te denken geven: Er is toch scheiding tussen kerk en Staat? Dat moet zo blijven!!!

  Moet een Jood of Christen voor de EU gaan stemmen als de naam van God schittert door afwezigheid in die aanstaande EU-Grondwet? Zelfs de Paus kon daar geen verandering in aanbrengen omdat hij de Christelijke God vertegenwoordigd.

  De EU schuift al decennia met een sneltreinvaart op naar een islamitische god. EU wordt al sinds 1973 gechanteerd door Islam om Moslims in grote getale toe te laten die de EU vol zetten met Moskeeën en islamitische Scholen. Weigert de EU dat, dan ging de oliekraan dicht. Herinnert u zich nog de Autoloze zondagen van toen?

  Islam is in heel de EU dan nu ook rijk vertegenwoordigt in het Politiek en Culturele leven.

  De huidige Paus is zeer goed bevriend met de Islam en kust zelfs de Koran waarin geleerd wordt dat God geen Zoon heeft. De Bijbel leert wel beter in Psalm 2 en Johannes 3:16.

  Nederlanders stemden al via een Referendum in grote meerderheid samen met Fransen en Ieren in 2005 tegen de EU-Grondwet, Vlag en Volkslied. Waarom? De EU is anti-democratisch ze lachten om die domme tegenstemmers, ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

  Opnieuw stemden Nederlanders tegen het EU associatieverdrag met Ukraine. Weer werd er anti-democratisch gereageerd door EU-Bobo’s.

  Je moet toch wel gesjoggeld zijn als je je stem geeft aan deze verwaande Rooms/Islamistische en Marxistische EU? Zij vormen spoedig met de VN een nieuwe Wereldorde CHRISLAM genaamd. Openbaring 13 en 14.

  Zijn CDA-CU en SGP samen met de Paus geen blinde wegwijzers?

 49. 23 mei stemmen voor het Europees Parlement en… de eindtijd:

  Br. Van Genderen schrijft in zijn nieuwsbrief het volgende: ( citaat):

  Zacharia 12:10 zegt dat de Geest van de genade en van de gebeden over het Joodse volk zal worden uitgestort als de Messias terugkeert en dat ze dan over Hem rouw zullen bedrijven, waarna ze tot geloof in Hem zullen komen.

  Mag ik u erop wijzen dat de tekst anders is en wel:

  Zascharia 12: 10  

  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
        uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem
        aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht
        aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen
        over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

  U bent een verband aan het leggen tussen de wederkomst van Christus Jezus ( ….want  u schrijft  als de Messias  terugkeert…)  dan zal de Geest der genade en van de gebeden worden uitgestort. En dan schrijft u erbij dat ze ( de Joden) dan over Hem rouw zullen bedrijven waarna ze tot geloof in Hem zullen komen. 

  Dat verband legt de tekst niet! 

  Daar gaat God de Geest der genade en der gebeden uitgieten over de inwoners van Jeruzalem. Dat is uiteraard de H.Geest en voor de Joden is de link met Ezechiel’s visioen ( het dal met de doodsbeenderen) evident. Door de H.Geest geloven ook Christenen in Jezus Christus. Ook Christenen aanschouwen hem die ze weliswaar niet hebben doorstoken maar Die ze nu toch geloven door de H.Geest, de ogen van ons wedergeboren hart. 

  En ja, dan komen er ook bij ons, en  spoedig bij het thans nog dwalende Israel, de tranen van berouw want Jezus Zelf zegt: de Geest komt om te overtuigen van zonde en de Geest komt ook om te getuigen van Hem, de Zoon van God.

  Het is nog al wat als Joden pas tot geloof zouden komen als de Here wederkomt. Is dat ‘geloof’? Juist voor de Jood geldt: ‘al wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen’.

  Er zijn binnenkort verkiezingen. Veel Evangelische Christenen gaan niet stemmen want Jezus komt misschien wel dit jaar terug en dan wordt de hele aarde toch totaal veranderd en is het uit met al die antichristelijke dingen uit de politiek van vooral D66 en Groen Links , de PvdA en zelfs de VVD. Dus waarom zou ik dan stemmen? 

  Ooit heeft Marx gezegd godsdienst is opium voor het volk. Maar met haast net zoveel kracht van stelling zou je op het ogenblik tegen veel Christenen willen zeggen: de leer van een (zeer) spoedige Wederkomst des Here is  opium voor een Christendom wat een zeer misleidend eindtijd schema hanteert waarbinnen weer allerlei verschillen heersen t.a.v de grote verdrukking tijd , de  zogenaamde opname ja of nee en wanneer maar waar de gemeenschappelijke factor is een zeer spoedige (lichamelijk zichtbare ) Wederkomst des Here Die vanuit  Jeruzalem  gaat regeren en de hele wereld, de Jood eerst,  gaat Hem dan geloven. 

  Het schema is dat door de H.Geest Israel tot geloof komt in een nooduur van de geschiedenis waarna het Joodse volk het zendingsvolk gaat worden der aarde samen met de waarlijk wedergeboren Christelijke Kerk of Gemeente zo u wilt. 
  Het staat zelfs LETTERLIJK bij Hosea 6 vers 1-3! Op de derde God’s Dag zal Israel ernaar jagen de Here te leren kennen! Na twee God’s dagen geslagen te zijn door allerlei volken met als dieptepunt natuurlijk de Holocaust met de moord op zes miljoen Joden. Israel gaat de parallel weg van Jezus Christus. Van lijden naar heerlijkheid! Ook Jezus stond op de derde dag op uit het graf en Israel als volk zal opstaan uit de geestelijke dood op de derde God’s Dag als ze Hem gaan vinden! En Paulus zegt dat Christenen daarin een doorslaggevende rol mogen spelen immers: opdat door de u betoonde ontferming ook zij ( de Joden ) thans ontferming zouden vinden. ( Rom 11:31)

  Pas na het zo doorgebroken Vrederijk, een Loofhuttenfeest ( Zacharia 14) , in de aardse geschiedenis , wat zeker een God’s dag zal duren, namelijk de derde, pas daarna is de verkorte halve tijd waarin de hele mensheid  plat op de buik ligt voor de AntiChrist en het beest en dan het optreden van de twee getuigen welke. de Heer zullen volgen in Zijn sterven waarna ze levend gemaakt worden en op een ladder de Hemel inklimmen en dan de Wederkomst des Here met grote macht en heerlijkheid. 
  De H. Schrift , Oude en Nieuwe Testament, vormen een eenheid, niet alleen literair en in de gebruikte symbolieken, maar ook naar het woord van Jezus Christus Zelf Die heeft gezegd: ‘De Schrift kan niet gebroken worden. Een Wederkomst voor de tijd van de gelegenheden des Vaders is uitgesloten. ( Hand 1:6-7)
  En de H.Geest heeft een werkprogramma want er staat geschreven: ‘Want voorwaar, Ik zeg u, Eer de hemel en de vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de Wet, eer alles zal zijn geschied.( Math 5:18)

  En straks mogen we stemmen voor het EP op 23 mei. Heeft dat alles met de Wederkomst te maken?

  Ja! Want stel nou eens dat de komst des Here wat langer zal uitblijven dan wij verwachten? 

  Houd u er dan alstublieft rekening mee in het stemhokje dadelijk op 23 mei dat de komst des Here misschien wel eens langer duurt dan de komende decennia, ja eeuwen dus stemt u op partijen die niet een grotere macht voor Europa willen, die tegen onomkeerbare immigratie ellende ( islam) zijn en blijft u nuchter de komst des Here te verwachten voor uw eigen privé- aangelegenheden en denkt u ook aan het lot van uw eventuele kinderen en/ of kleinkinderen die net als u ook het beste af zijn met een Christelijk-Joods Nederland dat vrijheid liefheeft en recht en in alle rust God wil dienen. En heus wel handel wil drijven met andere landen maar dan in het model van een EEG. Niks geen Duits-Franse as die ook ons land financieel wil leegzuigen en geen rekening houdt met het Woord van God in haar politiek die ronduit marxistisch is ( vooral voordelig voor de zuid Europese landen) en islamo-fascistisch wordt gezien de immigratie en dan ook nog het ongenuanceerde misschien wel een biljoen kostende klimaat onderwerp! Overigens marxisme is rood fascisme.

  Tenslotte:

  1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst
  van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
  2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert,
  hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij
  door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des
  Heren [reeds] aanbrak.

  Shalom!

  6 Iyar 5779
  11 mei 2019

 50. Psalm 58
  ‘De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige!
  Ja, er is een God Die op de aarde recht doet!’ vs. 12.

  Hoewel David door de achtervolgingen van koning Saul dikwijls in grote nood verkeerde, nam hij nimmer de toevlucht tot wraak.
  Ook probeerde hij niet het recht in eigen hand te nemen.
  Hij liet alles aan God over, die rechtvaardig oordeelt.
  Maar in de geschiedenis met Nabal maakte David een ernstige fout; hij wilde zijn vermeende rechten handhaven.
  Wanneer een Godsman als David door gebrek aan geloof ertoe komt om wraak te nemen, zou dat u of mij dan niet kunnen overkomen?
  Maar, zegt u, wat doen we ten aanzien van al het onrecht in deze wereld?
  Onze Psalm spreekt daarover vrij uitvoerig (vs. 2-6).
  Moeten we dan niet de wereld verbeteren?
  Zoals David in persoonlijk geloofsvertrouwen op God zijn weg ging, en alles verder aan de rechtvaardige Rechter overliet, zo mogen wij vandaag door deze wereld gaan.
  Dat wil niet zeggen dat we geen erbarmen hebben met degene die lijden.
  We mogen datgene gebruiken wat God ons geeft om hun nood te lenigen, en de ware Heiland aan hen voor te stellen.
  Zo mogen we een getuigenis zijn voor de God van alle genade, mogen we aan deze wereld voorhouden wat het ware karakter van God is.
  Hoe moeilijk is het om aan tegenstanders Gods genade te tonen en wel in ons gedrag tegenover hen. We hakken er liever op los in plaats van te wachten op God.
  Maar: er komt een eind aan deze genadetijd, heel snel.
  Dan zal God Zelf orde op zaken stellen.
  Als wij dat nu proberen te doen, in eigen kracht, of zogenaamd namens God, dan komt daar niets van terecht.
  Allen een gezegend weekend gewenst, Groet Muggenzifter

 51. Asia Bibi op weg naar Canada!

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3552420/asia-bibi-onderweg-naar-canada

  Er is wereldwijd zoveel gebeden voor deze moedige vrouw en haar familie en alle betrokkenen zoals de advocaat die ook in Nederland is geweest voor asiel.

  De rechter in Pakistan eiste vrijspraak maar toen brak de islamitische hel pas echt goed los maar nu is dan toch het wonder gebeurd van een enkeltje naar de ware vrijheid.
  De belangrijkste lessen voor de Pakistaanse overheid zijn nu wel doorgedrongen: het failliet van een volkomen achterhaalde ideologie die niet past bij een Schepping waar vrijheid en recht en liefde de norm behoort te zijn en niet de valse beschuldigingen en het oordeel van religieuze fanatici met de blik gericht op wraak, wraak en nog eens bloed , bloed.

  Eén heeft de prijs al twee God’s dagen geleden betaald!

  Psalm 31:21 Geprezen zij de Here, want Hij heeft mij wonderbare
  goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid.

  Er is veel gedaan- ook vanuit de SGP en de CU – voor Asia Bibi’s vrijlating:

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4479366/advocaat-asia-bibi-wil-dat-nederland-de-vrouw-opvangt

 52. Want groot is Mijn Naam onder de volken ( Hoor Israel de Here is Eén ! )
  ( Engelse gospels)

  Give thanks to the Holy One: ( breng dank aan de Eeuwige )
  Janella Salvador
  https://www.youtube.com/watch?v=PYRgB26rPIs

  One day at a time: (Een dag tegelijk)
  Meriam Belina
  https://www.youtube.com/watch?v=fBnZ8bmEOTM

  Down on my knees I found my Jesus, my Lord ( Op mijn knieen vond ik Jezus )
  Kenith Kings
  https://www.youtube.com/watch?v=UqN5CAGvf8s

  The old Rugged Cross ( Het ruw houten kruis )
  Aiden Noah
  https://www.youtube.com/watch?v=CltrLsjsQl0

  L’ chaim (op het leven! en dat is…Yeshua!)
  Shalom

 53. Psalm 57
  ‘Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal’ vs. 3.
  Wij mensen zijn in de manier waarop we ons leven inrichten, allemaal een beetje ‘kleine zelfstandigen’.
  We regelen de dingen graag zelf.
  Gods opvoeding van Zijn kinderen is erop gericht die houding te veranderen.
  Hoe dikwijls heeft Hij het ons al niet gezegd door Zijn Woord?
  Maar wij schijnen een houding van afhankelijkheid en godsvertrouwen pas te kunnen leren als er geen andere weg meer is, als de Heere ‘onheil’ over ons brengt.
  Dan ontdekken we de enige veilige plaats: de schaduw van Gods vleugels, daar kunnen wij schuilen.
  Als wij zelf niets meer kunnen doen, begint het tot ons door te dringen dat Hij alléén iets kan doen.
  David spreekt over ‘God die het voor ons voleindigt’.
  Ons leven ligt in de handen van God.
  Als de gebeurtenissen een loop nemen die wij niet meer in de hand kunnen houden, zal Hij niettemin Zijn plannen ten einde brengen.
  Maar dat betekent niet dat we helemaal passief worden!
  ‘Ik roep tot God,’ zegt David.
  Als je niets meer kunt doen, kun je toch in ieder geval nog roepen.
  Wat een ongedachte kracht ligt er in het gebed!
  Als onze zwakke handen machteloos zijn om de gebeurtenissen om te buigen, kunnen we ze nog vouwen.
  Als onze knieën trillen en ons niet langer kunnen dragen, kunnen we ze nog buigen.
  Als onze gedachten ons teveel worden, kunnen we ons hart voor God uitstorten.
  Hij zal het voor ons voleindigen!
  Zijn plan met ons leven zal gerealiseerd worden, hoe dan ook.

  allen een gezegend weekend gewenst, Groet Muggenzifter

 54. De Franse Revolutie en Marx – Engels en Nietzsche hebben God dood verklaard. Sinds die tijd geldt het recht van de sterke! [Darwin] The survival of the fittest!

  Gisteren 2 mei werden in Israël de Zes Miljoen Joden herdacht die door de duivelse nazi’s vermoord en verbrand werden in enorme crematoria. De wereld van 2019 wordt er niet warm of koud van. Waarom niet? Het antisemitisme viert wereldwijd weer hoogtij net als in de dertiger jaren van de vorige eeuw, ook in ons land waar Joodse mannen niet openlijk met hun keppeltje op buiten kunnen lopen en gemolesteerd worden..

  Joodse Synagogen en Scholen en ook winkels/restaurants worden al tientallen jaren door politie bewaakt ook in ons land. CU en SGP trekken nu luid aan de bel van de EU. En het roomse CDA…?

  Waarom trokken deze Chr. partijen in december 2014 niet hard aan de bel toen de Bijbel, de Statenvertaling van 1637 uit de Tweede Kamer verdween? In 2015 een moslima die Kamervoorzitter werd! Snappen ze dan niet dat de God van Israël monddood is gemaakt in het huis van de democratie? Jeshua, Gods Zoon, leert in Openbaring 3:20 dat Hij nu aan de deur klopt en vraagt of Hij AUB weer mag binnen komen.

  Nederland kwam sinds die tijd op een hellend vlak terecht letterlijk op elk gebied. Gevangenissen liepen leeg. Criminelen kunnen nu met een enkelband om inbraken plegen en onschuldige mensen beroven/verkrachten! Bejaardenhuizen, Scholen, Defensie, Politie luiden de noodklok!

  Jongeren van nu kunnen geen woning of kamer meer huren. Prijzen vliegen de pan uit. En Den Haag? Die vergadert rustig verder met commissies. Maar daadkracht? Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was!

  Sinds Darwin gaat het alleen nog maar om macht. Neem die ergerlijke vaccinatie dwang van D66 in 2019!!!

  Hoeveel potentaten hebben sinds 1870 beginnende met Bismarck: Frans/Duitse oorlog, de wereld niet in het verderf gestort? Daarna kregen we 1914-1918 Eerste Wereld Oorlog. Daarna die vervloekte communisten Lenin-Stalin-Mao-Pol Pot.Daarna de Fascisten Mussolini-Hitler-Franco.

  Ik vergeet nooit de citaten die Hitler schreef aan Mussolini in 1943. Beide dictators waren gefascineerd door de uitspraken van Nietzsche die God dood verklaard had. [Als God dood is, is er ook geen oordeel meer, dan kun je toch ongestoord met moorden je gang gaan?] Wat zongen de legers van beide fascisten? Vandaag behoort ons Duitsland…En morgen de hele wereld. Voor Joden en BijbelGetrouwe gelovigen die God en hun naaste Liefhebben is er dan geen plaats meer. Er zijn meer godsdiensten enthousiast geworden door deze satanische slogans!!!

  Wat zal het uiteindelijke lot/bestemming van de Joden en Israël worden. Antwoord: Israël zal precies op Gods Tijd al hun antisemitische vijanden ver achter zich laten [Psalm 129] en zullen hen allen verpletteren en over hen zegevieren met de wederkomst van hun Masjiach die ook onze Masjiach Jeshua is. Ezechiël 38 en 39.

  Nog veel meer details daarover las ik in Jeremia 31, Jesaja 60-66 en Zachariah 8-14 en natuurlijk in het gedicteerde boek van Jeshua aan Johannes op Patmos: Openbaring 7, 14, en 16 t/m 20.

  Over de 70 jaar koude oorlog met de Berlijnse Muur die viel 1989 een volgende keer. De Joodse Rus Sharansky werd minister in de Knesset na hem kwamen een miljoen Joodse Russen naar Israël! Straks met de wederkomst zullen alle Joden die nu nog o.a. in de VS wonen, zes miljoen allemaal weer wonen in Erets Israël. Israël wordt dan tot Hoofd der volken. Jeremiah 31:7. Vier keer Halleluja in Openbaring 19!

 55. Dank je wel Muggenzifter, altijd weer als een frisse, koele wind om deze fijne stukjes van de Psalmen te lezen.
  De bemoediging, gewoon fijn om mijn geest weer even te vullen met eeuwigheidswaarde.
  Laten we inderdaad als David zijn, zo’n groot vertrouwen in zijn en ook onze God en Heere Jezus hebben.

  Het is momenteel overal kommer en kwel… zo gericht op de ellende wat in de wereld gebeurd.
  En wat kunnen we er aan doen??? Wij kunnen mensen en situaties… brengen in gebed voor Gods troon.
  En in eigen omgeving proberen een licht te zijn, het Licht van onze Heere Jezus. Niet met eigen kracht, maar samen met de Heere. In de frontlijn staan, tegen de enorme strijd in de hemelse gewesten.
  Wij mogen aan de kant van de Grote Overwinnaar staan. Jezus Christus.
  Hij alleen is overwinnaar, over de duivel en zijn helpers.
  Heel soms voelt het of het kwaad overal maar de boventoon voert. En ergens is dat ook zo, maar het was ook plm. 2000 jaar geleden al voorspeld. Ergens is het oud nieuws.
  Laten we de Heere Jezus en onze hemelse Vader met Zijn enorme kracht, op de voorgrond zetten. Tenslotte moeten wij het van Hem hebben, als wij zelf in erbarmelijke situaties komen.

  Daarom is het heerlijk om te lezen de bemoedigingen van David. Hij wist wie Zijn Sterkte en zijn Kracht was.
  Zo moet het ook met ons zijn.

  Mooie, bemoedigende liederen Nieuw Begin.

  Gezegend weekend Muggenzifter en Nieuw Begin, en jullie allemaal, Vaders sterkte en Jezus kracht om jullie allen heen.
  En van mij, hartelijke groet, Esther.

 56. Psalm 56

  ‘Ik vertrouw op God, ik vrees niet’ vs.12a.
  David heeft ervaren wat het is om verdrukking te lijden.
  En zijn ervaringen kunnen ons tot lering zijn.
  Het benauwde hem als hij zag hoe zijn vijanden hem belaagden (vs. 3), zijn woorden verdraaiden (vs. 6), op hem loerden (vs. 7).
  Vreselijke dingen zijn hem overkomen en aangedaan.
  Maar blijft David bij de pakken neerzitten?
  De Heere God wil ons door zijn dienstknecht David leren, hoe we in dergelijke moeilijke omstandigheden uitkomst kunnen vinden.
  David ziet in de moeilijkheden de hand van God en vraagt Hem om genade in deze zware tijden.
  Genade om te volharden.
  Maar tevens lezen we van zijn vaste vertrouwen op God in zijn bangheid, en zijn lofprijzen van het Woord van God (5b, 11b).
  Waarom prijst David het Woord van God?
  Omdat het kaft zo mooi is?
  Omdat het zo statig in de boekenkast staat?
  Omdat hij er anderen de les mee kan lezen?
  Nee! David ervaart dat de Heere God hem vertroost door Zijn Woord.
  Kent u die ervaring ook?
  Gaan we staan op Zijn beloften (vs. 13) of vrezen we voor de mensen, wat zij ons kunnen aandoen?
  Hij wil ons door zulke ervaringen leren afhankelijker van Hem te zijn.
  Allen een gezegend wekend gewenst.
  Groet Muggenzifter

 57. Wat hebben wij het nodig als Christenen Hem te aanbidden en gezamenlijk met onze lofprijs Hem te eren en groot te maken in deze versataniseerde wereld:

  https://www.youtube.com/watch?v=zSOjaBf_rpU

  Uit alle oorden op deze planeet wordt Jezus Christus hulde gebracht en Hij laat geen bidder staan lieve broeders en zusters!

  Koning Jezus is de Mond zonder bedrog! Hallelujah!

  Call upon the name of the Lord and be saved!

 58. De genade van God reikt werkelijk tot op de bodem van de hel!
  Twijfel niet Moslims, alleen God kan je verder helpen, wat je ook gedaan hebt!
  De verlossing van al je zonden en haat door het Kruis door God’s Zoon, jullie Isa, is al door jullie ‘vader Ibrahim’ van verre gezien ( duizenden jaren gelden dus!) en hier wordt deze ondoorgrondelijke liefde van God bezongen bij een kampvuur. Juist voor jullie Moslims, stap uit de dwingende gevangenis van je aangeleerde bubble en wordt vrij, en ervaar een radicaal ander leven, echt leven , werkelijk tot eer van de Enige God en krijg een wereldwijde liefhebbende familie die je wil en zal dragen en vertrouw op God in Jezus Christus Die Zijn leven gaf om jou te redden voor nu en voor die grote dag eenmaal als Hij zal wederkomen met grote macht en heerlijkheid. Stap uit de waanzin van. een vals geloof en drink je dronken aan de liefde God’s , die ware inhoud en richting geeft aan je bestaan.
  Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde Nu! Aanbid dan de enig ware God en verwacht wonderen. Amen

  ‘Yes I know’ ( A Campfire Homecoming Album version )
  Gaither Vocal Band

  https://www.youtube.com/watch?v=CqLxtfkMILA

  Kom, zondaars, verloren en hopeloos,
  Het bloed van Jezus kan je vrij maken;
  Want Hij redde de slechtste onder jullie,
  Toen Hij een ellendeling zoals ik redde.

  En ik weet het, ja, ik weet het
  Het bloed van Jezus kan de slechtste zondaar rein maken,
  En ik weet het, ja, ik weet het
  Het bloed van Jezus kan de slechtste zondaar reinigen.

  Hij geeft de macht aan de zwakken,
  Door de bergen maakt een weg;
  Vindt water in de woestijn,
  Keert de nacht naar gouden dag.
  In verzoeking is Hij nabij u,
  Houdt de krachten van de hel op een afstand;
  Gidsen u naar het pad van veiligheid,
  Geeft je genade voor elke dag.
  Hij zal je bewaren zolang je leeft
  Rol door de eeuwigheid;
  Hoewel de aarde hindert en de hel woedt,
  Alles moet goed voor je werken.

 59. Het is haast niet te geloven maar toch spreekt de Bijbel van het komende Messiaanse Vrederijk! Het Vrederijk is uiteraard identiek aan het Loofhuttenfeest en is tenslotte een Messiaans feest. ( Zach 14) Het is opvallend hoeveel keer het getal 7 voorkomt bij dit feest. Het is het zevende feest, wordt gevierd in de zevende maand, het duurt zeven dagen en er werden zeventig stieren geofferd (voor alle volken één, Deuteronomium 32:8, Genesis 10). Op de laatste dag gaat het volk zeven keer rond het altaar en Psalm 118 wordt zeven keer gezongen.

  Wie houdt de doorbraak van het Vrederijk eigenlijk nog tegen Islamieten?
  Talloze ex-moslims die zich bekeerden tot Israel’s God, tot Jezus Christus, getuigen van de waarheid van de Opstanding van Jezus Christus. Maar zelfs dat lijkt geen indruk te maken op de beieidsmakers in de post Christelijke wereld die maar met twee maten blijven. meten. Zie Xanders site Obama en Hillary Clinton weigeren slachtoffers Sri Lanka christenen te noemen.

  Ook in ons land is er genoeg over de islam gezegd door de vermoorde Pim Fortuyn, door Ayaan Hirsi Ali ( die als ex-moslima moest vluchten naar de VS , haar leven was in gevaar, er is genoeg gezegd door Geert Wilders en door vele, vele anderen…de moord op Theo van Gogh…en dan in het buitenland 1 van de eerste schrijvers die een fatwa kraag , Salman Rushdie..overal hebben de grootste intellectuelen hun. ligt laten schijnen over de meest gruwelijke ideologie ooit…en nog gaan de ogen niet open bij de religieuze en politieke elite..conclusie: men WIL niet! Zo simpel, follow the money en zo , follow the oil nietwaar Rutte?
  Als bij de komende verkiezingen er nog niets verandert moet Nederland en trouwens de hele EU als verloren worden beschouwd voor de eigen superieure Joods Christelijke beschaving.
  Men WIL niet!! ( Buiten dan PVV SGP en FvD ) Ik wordt moedeloos vrees ik.

 60. Gelijktijdig aanslagen op zeker 6 plekken: Aanslag Sri Lanka

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3475414/persbureau-afp-nederlanders-onder-slachtoffers-aanslagen-sri-lanka

  Sommigen noemen de Bijbel een sprookjesboek maar ook de wereldwijde spanningen die de nazaten van Hagar binnen de volkerenwereld zou veroorzaken is de vervulling van wat vele, vele eeuwen geleden al aan de wenende Hagar door de Engel des Here werd geprofeteerd over haar zoon Ismael met wie ze naar de woestijn. was gevlucht na door Abram weggezonden te zijn op verzoek van Sarai zijn vrouw: ( de geschiedenis zal zeker bekend zijn bij de meeste lezers van xandernieuws.net ) :

  U kunt de geschiedenis lezen in Genesis 16 waaruit deze profetie over Ismail:

  Voorts zeide de Engel des Heren tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismael noemen, want de Here heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen.

  Hoe is de hand van ‘Ismael’ ( waaruit de Arabische volkeren zijn voortgekomen) niet tegen allen en hoe is wereldwijd niet de hand van de volkeren tegen ‘Ismael’. Hoezo sprookjesboek.

  Gelukkig zijn er ook aanwijzingen in de Bijbel dat in de eindtijd God nakomelingen van Ismael Zijn volk noemt: ( Jesaja 19)
  Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israel.

  Bent u ook benieuwd of er nu eindelijk eens een veroordeling door de VN en de Islamitische landen komt van deze verschrikkelijk moordpartij in Sri Lanka? En of de EU nu eens gezamenlijk een statement wil afgeven dat de hele wereld die islam wel zo zat is? Oliebelangen nietwaar VVD? Elk normaal mens snakt naar waarheid en leven en liefde Tweede Kamer en Regering van Nederland! Waar staat u?

  De slachtoffers zijn naar het Woord van Jezus heden met Hem in het Paradijs maar voor de daders van deze super laffe aanslag geldt:
  (Openbaring 21 ) Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. Niks geen 70 maagden , zelfs de koning van Marokko heeft dat verklaard:

  https://cult.tpo.nl/2016/08/28/koning-mohammed-vi-marokko-zich-naam-islam-inlaten-terrorisme-geen-moslims/

  Shalom allen die Yeshua liefhebben en Zijn Opstanding vieren. Hallelujah!

 61. Uit de Nieuws Brief van 20 April 2019 , nummer 16

  Dirk van Genderen: Dirk’s visie
  info@dirkvangenderen.nl

  ( Artikel mag vrij gekopieerd en verspreid worden mits met bronvermelding )

  Beste mensen,

  Ruim twee miljoen landgenoten keken afgelopen donderdagavond weer naar de uitzending van de Passion, dit jaar vanuit Dordrecht. Maar begrijpen we nog wel de betekenis van het kruis? Beseffen we wel wat het onze dierbare Heere Jezus heeft gekost om ons te redden en te verlossen van onze zonde? Er zijn geen woorden voor om dat weer te geven. Hij had het lijden, vanwege de vloek over onze zonden, kunnen ontvluchten. Hij had degenen die Hem aan het kruis nagelden, met vuur uit de hemel kunnen vernietigen, maar als een lam liet Hij Zich naar de slachtplaats leiden, zegt Jesaja 53. Speciaal voor u, voor jou, voor mij. Wat een liefde! Kunnen we ons hier nog over verwonderen? ‘Dank U, Heere Jezus, voor Uw liefde, voor Uw genade, voor Uw bloed dat reinigt van alle zonden. Niets op deze aarde is zo kostbaar, niemand is zo dierbaar als U… U gaf Uw leven, Uw bloed aan het kruis, om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid en ons te reinigen en ijverig te laten zijn in goede werken’ (Titus 2:14).
  We maken ons op om de opstanding van de Heere Jezus te vieren. Met kracht bewees Hij daarmee de Zoon van God te zijn, zegt Romeinen 1:4. Dood en graf overwon Hij. Opgewekt door God de Vader, opgestaan in eigen, onbegrensde Goddelijke kracht.
  Er zal een schokgolf door de hel zijn gegaan. De kop van de satan werd vermorzeld. Alle boze en demonische machten had de Heere Jezus ‘ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd,’ zegt Kolossenzen 2:15.
  De opstanding van de Heere Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding. Een opstanding met een verheerlijkt opstandingslichaam voor allen die Hem mogen/mochten kennen als hun Heere en Heiland. Wat een geweldige toekomst wacht ons, om eenmaal voor altijd bij Hem te zijn. Bij Hem Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

 62. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. — Jesaja 53:4-5 (Herziene Statenvertaling)
  Hartelijke groet

 63. Revelation Song – Arabic Version – Lyrics and Translation. This video was done to sensitize people that there are Arab Christians who are losing their lives daily because they have chosen to serve the ONLY True and Living God. They’re been martyred, driven from their lands, forced to convert or pay tax because the serve Christ on a daily basis. Help me raise awareness of their plight by sharing this video so that the world will know that there are Arabic speaking Christians who love the Lord, just as we do. Keep them in prayer. A special thank you to Brother Jonathan who lives in Israel for helping me translate this video. I pray that YHWH uses him mightily to help bring people into His kingdom.

  https://www.youtube.com/watch?v=RocFApZ6VFs&list=RDRocFApZ6VFs&start_radio=1&t=226

  Revelation Song – Arabic Version – Songteksten en vertaling. Deze video is gemaakt om mensen te sensibiliseren dat er Arabische christenen zijn die dagelijks hun leven verliezen omdat ze ervoor gekozen hebben de ENIGE ware en levende God te dienen. Ze zijn gemarteld, verdreven uit hun land, gedwongen om zich te bekeren of belasting te betalen omdat ze Christus dagelijks dienen. Help me het bewustzijn van hun benarde situatie te vergroten door deze video te delen, zodat de wereld zal weten dat er Arabisch sprekende christenen zijn die van de Heer houden, net als wij. Houd ze in gebed. Een speciale dank aan broeder Jonathan die in Israël woont en me heeft geholpen met het vertalen van deze video. Ik bid dat JHWH hem op een machtige manier gebruikt om mensen in Zijn koninkrijk te brengen.

  Laat men niet denken dat Europa wel gespaard zal blijven voor de wrede islam als onze bestuurders en kerkelijke en politiek leiders niet 180 graden zich bekeren van het stompzinnige geknuffel van de meest wrede afgoderij ooit, de islam.

  Oh Here hoor, oh Here vergeef, oh Here merk op!

 64. U zij de Glorie, opgestane Heer,
  U zij de Victorie, nu en immer weer.
  Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,
  heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf:
  U zij de Glorie, opgestane Heer,
  U zij de Victorie, nu en immer meer.

  Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
  Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer.
  Weest dan volk des Heeren, blijde en welgezind,
  en zegt telkens kere, Christus overwint!
  U zij de Glorie, opgestane Heer,
  U zij de Victorie, nu en immer meer.

  Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
  Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft.
  In Zijn Goddelijk wezen, is Zijn glorie groot;
  niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
  U zij de Glorie, opgestane Heer,
  U zij de Victorie, nu en immer meer.

  https://www.youtube.com/watch?v=1xl26kjAXEg

  Over de ganse aarde wordt de Naam boven alle Naam verheerlijkt:

  Zoals in India :Besy Choir:

  ‘He hideth my soul’
  (Hij heeft mijn ziel verborgen )

  https://www.youtube.com/watch?v=3ajY-xEw6ZU

  ‘How great thou art’
  ( Hoe groot zijnGij )

  https://www.youtube.com/watch?v=XnUyN3CN00k

 65. Psalm 55

  ’s Avonds, en ’s morgens, en ’s middags zal ik klagen en kermen,

  en Hij zal mijn stem horen’ vs. 18.

  In zijn nood roept de Psalmist tot God, hij smeekt om uitredding uit de handen van zijn goddeloze vijand, uit de angstaanjagende verschrikkingen van de dood.

  Hij wil wel zo snel mogelijk wegvluchten van dit dreigende onheil, als een duif een veilige plek van geborgenheid zoeken tegen de storm die om hem heen woedt.

  In Christus mogen wij die veilige plaats kennen: in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand (Hoogl. 2:14), mogen we ons leven in Hem geborgen weten.

  Onder al deze vreselijke omstandigheden stelt David zijn vertrouwen op de Heere, die hem verlossen zal.

  Al gaat hij de hele dag door klagend gebukt onder de last van deze naderende dreiging, de Heere hoort zijn stem.

  God zal Zijn knecht niet in de steek laten.

  Hij zal hen die hem naar het leven staan, vernederen.

  Dan wendt de Psalmdichter zich tot ons, de toehoorders van zijn leerdicht.

  Hij zegt ons dat we al onze bekommernis op de Heere moeten werpen.

  Waarom?

  Omdat Hij het is, die voor ons zorgt.

  De goddeloze zullen uiteindelijk in het verderf komen, maar laten wij het met David tegen de Heere zeggen: Ik echter vertrouw op U.
  Allen gezegende Paasdagen, de Heere is waarlijk opgestaan.
  Groet Muggenzifter

 66. Opera Star Andrea Bocelli: Faith Is the Only Way Forward:
  (Opera Star Andrea Bocelli: Geloof is de enige weg vooruit:)

  https://www.christianpost.com/news/opera-star-andrea-bocelli-faith-is-the-only-way-forward.html

  In an interview translated from Italian for The Christian Post, Bocelli explains how his chart-topping triumphs pale in comparison to his faith. If there’s one thing that the tenor hopes listeners take from his music, it’s that there’s immense joy in knowing Christ firsthand. The superstar singer hopes to share this revelation firsthand when he performs Friday at Washington, D.C.’s Verizon Center as part of a national tour.

  ( In een interview dat is vertaald uit het Italiaans voor The Christian Post, legt Bocelli uit hoe zijn ( muzikale ) triomfen worden overschaduwd door zijn geloof. Als er een ding is dat de tenor hoopt dat luisteraars uit zijn muziek halen, dan is het dat er een enorme vreugde is om Christus uit de eerste hand te kennen. De supersterzanger hoopt deze openbaring uit de eerste hand te delen wanneer hij vrijdag in Washington, D.C.’s Verizon Center optreedt als onderdeel van een nationale tournee. )

 67. Beste Nieuw Begin, dank voor uw reactie. De psychologie leert dat mensen verschillend waarnemen. Petrus en Paulus verschilden ook wel eens van mening. Zie vooral 2 Petrus 3:11-16…

  Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde:

  3:11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
  13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het Geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
  16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die Moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

 68. USA mariniers zingen The days of Elijah in Camp Pendleton:

  https://www.youtube.com/watch?v=6woSL6yC9wA

  El Shaddai door Amy Grant, de eenvoudige krachtige boodschap van Jezus die ze zelf inleidt:

  https://www.youtube.com/watch?v=QoOc5QLVHk0

  Psalmist Madelyn Berry op Trinity Broadcasting Network ( grootste Christelijke netwerk ter wereld):

  https://www.youtube.com/watch?v=S2PCaDzkQ14

  Yeshua ( Jesus) Kadosh Holy holy holy ( met prachtige Bijbelse afbeeldingen)

  https://www.youtube.com/watch?v=CJX43l9-Qx0

  Zeventig duizend Kopten prijzen de Naam van Jezus Christus in de Grotkerk te Cairo Egypte

  https://www.youtube.com/watch?v=NPDvZP0Q4NE

  Drie miljoen Christenen in Krakow Polen zingen: How Great is our God:

  https://www.youtube.com/watch?v=m-zp8lHBryU

  Het einddoel van het geloof: de zaligheid der zielen.
  Voor tijd een eeuwigheid:
  De energie van de hel zal wereldwijd worden geblust door de overmacht van de H.Geest
  Israel komt werkelijk ‘thuis’ :

  https://www.youtube.com/watch?v=E_GsKLJcum8

  Shalom allen

 69. Het is wel niet de tijd van het jaar maar Katherine Jenkins zingt een Kerstlied met gebruik van Zijn Naam:

  https://www.youtube.com/watch?v=Nq15KW4q1e0

  En:

  World renowned singer Andrea Bocelli will premiere his Christmas special, “Andrea Bocelli: The Heart of Christmas,” on the Trinity Broadcasting Network later this month, where he will also be sharing his faith in Jesus Christ:

  ( De wereldberoemde zanger Andrea Bocelli gaat zijn kerstspecial, “Andrea Bocelli: The Heart of Christmas”, op het Trinity Broadcasting Network later deze maand in première nemen, waar hij ook zijn geloof in Jezus Christus zal delen: )

  https://www.christianpost.com/news/legendary-singer-andrea-bocelli-to-share-his-christian-faith-in-tbn-christmas-special.html 

 70. @ Ramshoorn,

  Ik schreef en handhaaf:

  ‘Nochtans weiger ik artiesten zoals Andrea Bocelli of Katharine Jenkins te veroordelen of ben ik geschokt door hun vocale samenwerking met groepen die niet ‘de rechte leer’ belijden. Het is zeer de vraag of Bocelli al die info heeft waar u over schrijft en natuurlijk is de kans vrijwel nul dat hij weet wat u weet. Dat geldt ook t.a.v. de paus en de zogenaamde chrislam’.

  U bent vrij om van de tekst te vinden wat u wilt. Tekst die ik nergens heb verdedigd en daar ook helemaal geen behoefte aan heb. Wel heb ik het gehad over de vrijheid van artiesten zich aan te sluiten bij met wie ze een creative prestatie willen neerzetten. U noemt het New Age tekst? Prima. Deze mensen , Bocelli en Jenkins , bezingen een wereld waarin liefde centraal staat. U weet wel, de liefde waar Paulus in 1Cor 13 over spreekt en wat eenmaal het criterium zal zijn of je bij de bokken of bij de schapen hoort. ( Math 25:32)
  Nogmaals, God ziet het hart aan en kent de bedoeling van deze mensen. Het noemen van de God’s Naam is op zich ook geen garantie dat de(geestelijke) inhoud van het gezongene, zeg maar, een Hemelse afkomst heeft. Bovendien wordt in dit lied wel de H.Geest genoemd! Een van de Drie-enig God! Durft u zich een oordeel aan te matigen over de geestelijke inhoud van wat anderen zingen? Met zulke zware teksten als welke u gebruikt?

  Heel jammer zoals u de wereld blijkbaar ziet. Man man man. Een liedje…Om daar een tekst op toe toepassen als:

  1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?
  2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?

  JHWH heeft echt niemand van ons nodig om tot Zijn doel te komen met Zijn (her) Schepping in Yeshua Ma’Sjiach.

  Hier laat ik het bij.

  Shalom

 71. Beste Nieuw Begin,
  Hoe kan de Here God een New Age lied tot zegen laten worden? Waarom reageert u nu nog niet op die tekst die Bocelli en Jenkins zongen waarin de beide namen van JHWH en Jeshua schitteren door afwezigheid. Waarom verdedigt u toch zo’n nietszeggende tekst? Bekijkt u die tekst van dat lied nu eens kritisch.

  Nu de andere opmerking die u schreef: Als Bocelli en Jenkins geen Christelijke gelovigen zijn geldt voor mij: ‘staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? ( 1 Cor 5 : 6 )”

  Jeshua zond zijn Apostelen de wereld in met een ultimatum: Markus 1:15 Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

  Gelovigen [Predikanten, Ouderlingen, Diakenen] worden wel degelijk opgeroepen om te toetsen en te oordelen: 1 Korinthe 6 …Rechtszaken tussen broeders…
  1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?
  2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?
  3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

  Nog een voorbeeld van Paulus: 1 Korinthe 11:31 Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. 1 Korinthe 14:29…En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen.

 72. @ Ramshoorn

  Is het vreemd dat ik een ‘epistel over de eindtijd ‘ schreef waar u betoogt:

  Wie Openbaring 16 t/m 20 goed leest weet dat deze aarde wankelt als een beschonkene [Jesaja 24] die door haar bewoners met al Gods Geboden [Exodus 20 en Mattheus 5-7 en Mattheus 19:16-22] met voeten vertreden en op elk gebied ontwijd wordt. De aarde zal door vele plagen geteisterd en gezuiverd worden.

  Goddank: Jeshua belooft in zijn Boek Openbaring: Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Details in 2 Petrus 2 en 3 en Openbaring 21 en 22.

  Tot zover wat u schreef.

  En natuurlijk klopt er van alles niet aan de mormonen, aan de paus, aan de RK leer met haar homofielen en pedofielen en kindermisbruik en wat al niet…aan de Maria verering , ja wat deugt er eigenlijk wel daar in Rome? Maar niet alleen van de RK Kerk!
  Ik ben zeer op de hoogte met de kerkgeschiedenis en ook de Protestantse denominaties hebben zo hun eigen stil verdriet zoals bijv Prof. Smits de medeoprichter van de Wereldraad van Kerken die niets moest hebben van het Bloed van Jezus maar wel vooraan stond bij de Avondmaalsviering bij de oprichting van de WvK …of een Ds. Kuitert die volslagen godloochenaar is geworden en wie weet hoeveel gelovige Christenen nou niet bepaald de rechte weg ging wijzen. Ook maar niet meer zingen bij de Vrijgemaakten dus of de Gereformeerden of Hervormden? Gaat het daarom?
  Want oh die kerkscheuringen en dat verketteren van elkaars leer in de kerkblaadjes? Niet meer zingen!

  Nochtans weiger ik artiesten zoals Andrea Bocelli of Katharine Jenkins te veroordelen of ben ik geschokt door hun vocale samenwerking met groepen die niet ‘de rechte leer’ belijden. Het is zeer de vraag of Bocelli al die info heeft waar u over schrijft en natuurlijk is de kans vrijwel nul dat hij weet wat u weet. Dat geldt ook t.a.v. de paus en de zogenaamde chrislam.

  Als Bocelli en Jenkins geen Christelijke gelovigen zijn geldt voor mij: ‘staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? ( 1 Cor 5 : 6 )
  En zijn het Christenen dan is God Degene die hun overwegingen kent en weegt om toch samen op te treden in vocale vorm met andersdenkenden met discutabele gedachten over het geloof zoals wij dat hier in het Nederland van na de Reformatie kennen.

  Ben overigens blij dat u misschien toch hebt genoten van de vocale prestatie van deze prachtige zangers want u geeft de kwalificatie schitterend en dat is het zeker!

  God alleen kent het hart des mensen, ook van Bocelli en Jenkins en wie zal zeggen of hun songs niet een zoekend hart zal aanraken en uiteindelijk door God de wasdom zal worden gegeven met het eeuwige leven met Jezus als resultaat?
  De een gaat naar de maan en komt daar tot geloof, de ander komt pas na een dodelijke ziekte tot bekering en in de islamitische wereld komen op dit moment velen tot geloof door dromen en visioenen. Ik dank God die net als bij het talenwonder van Pinksteren ook thans ieder mensenkind op zeer specifiek wijze kan aanspreken over de onuitsprekelijk liefde van Jezus Christus wat een vrede geeft die alle verstand te boven gaat.

  Ik ben ervan overtuigd als Bocelli en Jenkins gevraagd zouden worden ze zouden deelnemen aan deze prachtige gezongen getuigenis over onze God, de Here Jezus:

  https://www.youtube.com/watch?v=0wVIyxIjWNI

  Shalom broeder!

 73. Beste Nieuw Begin, u schrijft mij een heel niet ter zake epistel over de eindtijd terwijl ik u alleen antwoorden vroeg op die nietszeggende New-Age liedtekst die Bocelli en Jenkins samen zongen:

  We zullen de hemel op aarde maken? Wie zijn dan die we?” De aanhangers van Chrislam? Ik geloof helemaal niets van de tekst van dit lied waarin de Naam van God en Jeshua zijn Zoon in alle toonaarden ontbreken!!!

  Ik heb Andrea Bocelli op You Tube, The Lord’s Prayer zien zingen samen met het Mormonenkoor in Salt Lake City. Zijn zingen is schitterend!!! Maar om samen te zingen met die zeer omstreden vreemde sekte van Mormonen? Lees het boek van Judy Robertson, author of Out of Mormonism, beleef mee, hoe zij en haar man ontsnapte aan deze polygame sekte: https://outofmormonism.wordpress.com/

  Bocelli trad ook op voor de Paus die notabene zeer bevriend is met de Islam, de Koran ook Gods Woord noemt hoewel in dat boek duidelijk geleerd wordt dat Allah geen zoon heeft. Als dat geen Chrislam is???

  Psalm 2 leert dat JHWH wel degelijk een Zoon heeft! Ook Jeshua, Gods Zoon leert dat in Johannes 3:16. U weet toch ook wel dat de RK kerk wereldwijd [Ook in Nederland Zie Deetman Rapport] aangeklaagd, bol staat van seksueel misbruik en doofpotbeleid? Lees het schokkende boek Sodoma van Frederic Martel. 669 blz. 2019. U begrijpt dan beter dat Openbaring 18:4 gelovigen oproept om die valse RKK voorgoed de rug toe te draaien.

  Andrea Bocelli deert dat kennelijk niet. Bocelli zong het Ave Maria [Rozenkrans] op Sint Pietersplein 4 juli 2015. Vindt u dat ook niet schokkend? Pausen vereren liever Maria [Mirjam in het Hebreeuws] dan Jeshua die zij baarde. De Joodse Mirjam zou zich een vreemde eend voelen in de bijt van Rome.

 74. Ps. 54

  ‘Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven;

  zij houden God niet voor ogen’ vs. 5.

  Toen David deze Psalm dichtte, sprak hij over mensen die hem probeerden te doden.

  Hij voegde eraan toe: ‘Ze houden God niet voor ogen’.

  Ook vandaag zijn er veel mensen, die elke gedachte aan God afwijzen en Hem uit hun denken en leven verbannen.

  Ze willen niet erkennen dat God hen ziet, hen hoort en alles wat ze doen, opmerkt.

  En toch zegt Hij in de Bijbel: ‘Ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden’ (Jer. 17:10).

  Deze ongelovige mensen denken dat ze in vrijheid leven, maar in werkelijkheid zijn ze slaven van hun eigen keuzes.

  Doordat ze zich aan hun Schepper proberen te onttrekken, laten ze zich door hun eigen wensen en verlangens leiden en de gevolgen, blijven dan ook niet uit.

  Maar hier houdt het verhaal niet op.

  De Bijbel verklaart, dat eenmaal de tijd zal aanbreken dat alle mensen die de Heere Jezus in hun leven hebben genegeerd of afgewezen, voor Hem, de Goddelijke Rechter, zullen moeten verschijnen.

  Dan volgt het oordeel en de straf (Openb. 20:11-15).

  Om hieraan te ontkomen is het geloof in de Redder Jezus Christus nodig.

  Hij heeft gezegd: ‘Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis (het oordeel), maar is uit de dood overgegaan in het leven’ (Joh. 5:24).

  Misschien bent u een Christen en denkt u dat bovenstaande woorden niet voor u bestemd zijn.

  U bent immers behouden!

  Maar ook als Christenen kunnen we ons zó door de omstandigheden van het leven in beslag laten nemen dat we het werkelijke doel van ons leven vergeten.

  Dat wilt u de Heere toch niet aandoen?
  Allen een gezegend weekend gewenst,
  Groet Muggenzifter

 75. Het is lijdenstijd.

  @ Ramshoorn

  In Matth. 26 leest u de geschiedenis van de Here Jezus waar Hij gevangen wordt genomen op aanwijzing van Judas en het verraad van Petrus.
  Een gedeelte hieruit:

  De overpriesters en de gehele Raad trachtten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om Hem ter dood te brengen, maar zij vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op, die verklaarden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel Gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen. En de hogepriester stond op en zeide tot Hem: Geeft Gij geen
  antwoord; wat getuigen dezen tegen U?

  Tot zover.

  Waarin Jezus Christus vals werd beschuldigd ( Tempelafbraak en opbouw in drie dagen) daarin zal Hij naar waarheid erkend worden! De H.Geest is gekomen om Jezus te verheerlijken en Hij zal Hem verheerlijken op de derde God’s Dag ( Hosea 6 : 1-3 ) als gans Israel zalig zal worden waarbij God zelfs heiden-Christenen wil inschakelen ! ( Rom. 9-11 van Paulus: opdat door de u betoonde barmhartigheid ook zij thans ontferming zouden vinden ). De hele wereld wordt één Tempel van aanbidding: de volkeren zullen elkaar de zegen toebidden in Hem:

  ( Micha 4 of Jes 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen.
  Psalm 102: 15 Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid,
  Jer 33:8 Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben, en Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben en van Mij afvallig geworden zijn. Dan zal zij Mij tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het goede dat Ik aan hen doe, horen zullen; ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil, dat Ik aan haar doe.
  Jer 4:2 en de volken zullen elkander in Hem de zegen toebidden)

  Het Joodse volk gaat de paralel weg van Jezus. Van lijden naar heerlijkheid.
  In twee dagen van tweeduizend jaar is God’s Oogappel geslagen juist door de Christelijke volkeren ( Duitsland m.n. ).

  Maar God de H.Geest zal ondanks Christelijke, vooral kerkelijke tegenstand, (denk aan de vervangingsleer!) toch op de derde (God’s ) Dag het ontzaglijke wonder van de bekering van gans Israel geven, een Loofhuttenfeest voor alle volkeren. ( Zach 14). De Bijbel staat er vol van!

  Zo zal het ‘koninkrijk aan Israel’ hersteld worden ( Israel wordt een koninkrijk van priesters! ) door een onmetelijke genade God’s.

  God Zelf zal geschiedenis schrijven maar Hij kan genadiglijk elke zondaar daarbij inschakelen zoals Hij eenmaal koning Kores riep im Israel terug te voeren uit de Babylonische ballingschap. Een koning die Israel’s God niet kende.

  En in onze dagen schakelt God juist de heiden-Christenen in om Israel tot jaloersheid te verwekken.

  God bouwt aan Zijn Tempel op de derde God’s Dag en het Vrederijk door de bekering van gans Israel zal komen. Dat is beloofd op talloze plaatsen in de Schriften en ook al heeft het Christelijke Duitsland een imitatie-Dritte Reich willen opbouwen onder Hitler ( ook 1000 jaar zou dat duren! ) het is de satan nergens gelukt God’s ware bedoelingen met Israel en Zijn gemeente op aarde
  te verhinderen en Jezus heeft gezegd dat de poorten van het dodenrijk zullen zijn gemeente niet overweldigen.)

  Heiden Christenen die op talloze manieren dwalen en misschien niet beantwoorden aan onze Christelijke maatstaven of onze kerkleer e.d. maar God ziet het hart aan en Hij zal de genade laten roemen tegen het oordeel!

  En heel zeker weten hebben Bocelli noch Jenkins iets te maken met de Chrislam waar u over schrijft.
  Heel merkwaardig wat u suggereert. En heel triest eigenlijk.

  Overigens is het uitgesloten dat de door u aangehaalde hoofdstukken uit Openbaring op een andere tijd zouden slaan dan de tijd die ligt na het komende vrederijk. Er circuleren allerlei leringen rond de eindtijd maar het is onmogelijk de Openbaring los te zien van de cultische feestkalender onder oud-Israel want de hele openbaring is beschreven in cultische termen met sterke associaties aan Israel’s feestcyclus.
  Er circuleren talloze eindtijd scenario’s die geen rekening houden met God’s beloften aan Zijn volk wat in de eindtijd een sleutelrol gaat spelen als het zal buigen voor de eigen Hogepriester, de eigen Messias, en ook Jezus Zelf heeft dat niet ontkent in Zijn antwoord aan de discipelen: ‘Here herstelt Gij heden het Koninkrijk aan Israel’?

  Wie hier meer over wil weten kan terecht op diverse sites zoals:

  http://www.getuigeniseneenheid.nl

  http://docplayer.nl/13212875-Rentree-van-de-profetie-deur-wouter-van-herwijnen-voorgele-luidens-die-vereistes-vir-die-graad-doctor-theologiae-in-die-vak-sistematiese-teologie.html
  ( Nederlandstalig wel met een voorwoord in het Zuid Afrikaans )

  Shalom Ramshoorn en allen

 76. Beste Nieuw Begin,

  We zullen de hemel op aarde maken? Wie zijn dan die we? De aanhangers van Chrislam? Ik geloof helemaal niets van de tekst van dit lied waarin de Naam van God en Jeshua zijn Zoon ontbreken!!!

  Wie Openbaring 16 t/m 20 goed leest weet dat deze aarde wankelt als een beschonkene [Jesaja 24] die door haar bewoners met al Gods Geboden [Exodus 20 en Mattheus 5-7 en Mattheus 19:16-22] met voeten vertreden en op elk gebied ontwijd wordt. De aarde zal door vele plagen geteisterd en gezuiverd worden.

  Goddank: Jeshua belooft in zijn Boek Openbaring: Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Details in 2 Petrus 2 en 3 en Openbaring 21 en 22.

 77. Dit wil de Here voor de ganse aarde: de ‘realisatie van 1 Cor 13’ , de komst van God’s Koninkrijk op aarde , de komst van het Koninkrijk aan Israel, want die twee zijn gelijk, door de onmetelijke genade op Golgotha gebracht voor de hele mensheid door God’s lieve Zoon, Jezus Christus, de Beloofde, de Messias! Hoor Israel, de Here onze God is Eén!

  Prachtig bezongen door Andrea Bocelli en Katherine Jenkins, the Kodak Theatre, USA 2009:

  https://www.youtube.com/watch?v=ABj7gxsbAjY&list=RDg3ENX3aHlqU&index=10

  Vertaling:

  Op een dag zal ik het horen
  De lach van kinderen
  In een wereld waar oorlog is verboden.

  Op een dag zal ik het zien
  Mannen in alle kleuren
  Woorden van liefde en toewijding delen.

  Sta op en voel
  De Heilige Geest
  Zoek de kracht van je geloof.

  Open je hart
  Voor degenen die je nodig hebben
  In de naam van liefde en toewijding.

  Ja ik geloof.

  Ik geloof in de mensen
  Van alle naties
  Om toe te treden en te zorgen
  Voor de liefde.

  Ik geloof in een wereld
  Waar licht ons zal leiden
  En onze liefde geven
  We zullen de hemel op aarde maken.

  Ik geloof in de mensen
  Van alle naties
  Om toe te treden en te zorgen
  Voor de liefde.

  Ik geloof in een wereld
  Waar licht ons zal leiden
  En onze liefde geven
  We zullen de hemel op aarde maken.

  Ja ik geloof.

  Ik geloof in de mensen
  Van alle naties
  Om toe te treden en te zorgen
  Voor de liefde.

  Ik geloof in een wereld
  En onze liefde geven
  We zullen de hemel op aarde maken.

  Ik geloof.

 78. Het is mijn overtuiging dat God de EU niet nodig heeft om Zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Integendeel! Het verdwijnen van de EU, waarin Duitsland en Frankrijk het voor het zeggen hebben, zou een zegen zijn voor de komst van het Koninkrijk aan Israel. Israel is en blijft God’s Oogappel en is het volk waaruit de Here Jezus, de Messias is voortgekomen naar het vlees. Eenmaal zal Israel Hem erkennen volgens de Bijbel en de apostel Paulus durft zelfs te zeggen: ‘en alzo zal gans Israel zalig worden’. Als de Christenheid zich opmaakt om haar eschatologische opdracht aan Israel waar te gaan maken in de Naam des Here. Het staat gewoon in de Romeinenbrief!
  De EU staat deze ontwikkeling alleen maar in de weg gelet op bijvoorbeeld de steeds linksere koers die ze vaart, en gelet op bijvoorbeeld de Hr. Timmermans met zijn uitspraken over Israel en de islam! Iedereen beseft dat we in een overgangstijd leven en juist nu zoekt God naar een Gemeente, een kuddeke, welke verstaat waar het nu op aankomt, ook in de politiek.
  Het is genade dat Baudet de grootste politieke beweging is geworden in Nederland ondanks de nauwelijks verholen woede bij het partijkartel! De gevestigde politieke clubs waarvan D66 wel genoemd kan worden als de partij die het meeste zijn beginselen heeft verraden. Het is wel zo een schande dat juist dat D66 het referendum heeft afgeschaft. En dan die klimaat gekte en hun juichen over de EU en he tekenen van Marrakesh.
  Tegen 1 ding kan de duivel niet op: ‘het gebed van een Eliaanse Gemeente, een Christenheid die vrijmoedig de voetstappen van Elia drukt want er staat geschreven: Elia was een gewoon mens als wij en hij bad en de droogte kwam en hij bad opnieuw en God gaf plensbuien! In de Naam van Jezus hebben ook wij thans de vrijmoedigheid om Hem te bidden Europa te sparen, de lidstaten hun eigen identiteit en vrijheid weer terug te geven, weg onder het juk vandaan van het vrijwel dictatoriale , technocratische, marxistische Brussel, en thans de Brexit onverwijld door te laten gaan opdat Europa nederigheid leert en erkent dat de God des Hemels in de Persoon van Jezus Christus heel andere dingen met de wereld, Zijn wereld, wil als het EP voor ogen staat!
  Hij wil de bekering van gans Israel opdat het Vrederijk horizontaal in de geschiedenis mag doorbreken en vergis u niet, als God een sterfelijk mens Zijn vriend noemt, namelijk Abraham, dan mag u verwachten dat en Jood en Arabier zo gezegend zullen worden dat dat een uitstraling zal hebben naar de hele aarde. En dat alles gebeurd op de derde God’s dag. Ons Millenium dus waar wij nu op de drempel staan. U leest het bij Hosea 6 vers 1-3. En dat God’s volk Egypte en God’s erfenis een zegen worden in het midden der aarde leest u in Jesaja 19!

  Jezus Christus is werkelijk de Koning der Joden maar vooral de Zoon van de Eeuwige Die vanuit Tsion de zaken zo gaat schikken dat Zijn wil zal geschieden, namelijk het behoud van heel het Joodse volk dat een bovennatuurlijke bediening zal ontvangen. God is LIEFDE!
  Hallelujah!
  Shalom!
  Bid voor een Brexit nu.
  God zegen Israel en overigens de hele mensheid Starks door een bekeerd Israel! Amen! Amen!

  Bid u mee voor een Brexit nu?

 79. Hallo Muggenzifter… heel erg dank u wel. Al die wekelijkse Psalmen, zo mooi en ook allen zo gericht op onze Heere Jezus.
  Geweldig fijn, hoe alles uit het oude testament zo vervuld wordt in het Nieuwe testament.

  Ook deze Psalm 53, héél diepe ernstige boodschap zit erin. Zowel voor ons als gelovigen, als waarschuwing… zo ook voor ieder die God bewust niet wil kennen.
  En zo waar… iemand die de Heere Jezus leert kennen… weet en ziet dat er wel degelijk een God is.
  Het mooiste is denk ik nog wel, dat het in onze harten gelegd wordt door de heilige Geest.

  Het weekend is alweer bijna om, dan wens ik u een gezegende week toe.
  Vaders zegen om u heen, en hartelijke groet van mij, Esther.

 80. Psalm 53

  ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ vs. 2a.

  Zo gek nog niet …

  Mensen die ervan overtuigd zijn dat er geen God is, worden atheïsten genoemd.

  Dat kunnen heel intelligente mensen zijn, met een goede opleiding.

  Het kunnen ook sociaal heel bewogen mensen zijn, die prijzenswaardige doelen nastreven en geen vlieg kwaad doen.

  Wij moeten zulke mensen niet te gemakkelijk als ‘dom’ wegzetten.

  Kijk naar deze psalm, die gaat niet in de eerste plaats over hen, maar over ons!

  Want de dwazen waar hier over gesproken wordt, zeggen niet hardop dat er geen God is.

  Nee, ze denken het bij zichzelf, ze zeggen het in hun hart.

  Met andere woorden, ze leven alsof er geen God is.

  Dat wil niet zeggen dat ze hun godsdienstige verplichtingen verwaarlozen, maar wel dat in hun dagelijks leven, in hun spreken en handelen, weinig of niets van God te zien is.

  Ze denken dat de zonde niet zo erg is en dat het oordeel wel zal meevallen.

  Van zulke gedachten helpt deze psalm ons snel af.

  God kijkt wel degelijk vanuit de hemel.

  Wat Hij ziet valt erg tegen.

  En de gevolgen liegen er niet om.

  God verwerpt degenen die kwaad doen.

  Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!

  Laat er redding komen, verlossing uit Sion, dan is er weer hoop.

  Dan mogen we ons dwaze hart inruilen voor een hart dat God zoekt.

  Deze dringende smeekbede van David is verhoord in zijn nakomeling, in Jezus Christus.

  Hij is beeld van God, de onzichtbare, voor ons geworden.

  Als je Hem ziet, kun je nooit meer denken dat er geen God is.

  Allen een gezegend weekend gewenst, Groet Muggenzifter

 81. Wauw dank dit ga ik opzoeken, nakijken…. Ben wat voorzichtig geworden …
  Wilde de artikelen op FB delen, lukte niet. Okay geeft niet, wel jammer.
  Allang blij xander weer gevonden te hebben …. !!
  Respect, proficiat en wijsheid in toekomst Xander en team!

  Dank San. Mod.

 82. Dank Esther.

  De prachtige zang is van de Grot Kerk ( Cave Church in Cairo te Egypte) en bijna alle liederen op youtube hebben ook een vertaling. Zoals dit lied:

  https://www.youtube.com/watch?v=0WgbppJbO64

  ( vertaling:

  Ik heb een aanraking van Uw Geest nodig; mag het me veranderen!
  En ik heb U nodig, o Jezus, Uw bloed; mag het me zuiveren!) 2x
  (En ik, wanneer ik zal komen om U te zien, en mag ik mijn naam op Uw handen zien *;
  U breekt de ketenen en Uw Waarheid maakt me vrij!) 2x
  (Ik kom zwak aan, versterk me! Ik kom verdrietig, troost me, ik kom zondig, reinig me en genees me!
  Raak me aan met jUw kracht! Toon mij de glorie van uwe Majesteit! Bedek mijn hart met Uw genade en doe mij stil zijn!) 3x

  En. dit lied:

  https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ&list=RDHnXJ7IWH3PU&index=4

  of dit ontroerend mooie lied:

  https://www.youtube.com/watch?v=fdBiAsoUPZY&list=RDHnXJ7IWH3PU&index=19

  Het Evangelie is niet naar de mens maar Jezus Christus overwint alle tegenstand!
  Eens verhardde God het hart van Farao ( om Zijn kracht te tonen ) maar op de drempel van de derde God’s Dag vervuld God Zijn belofte door de liefde van de H.Geest in Egyptische harten en hoofden uit te storten zoals bij Jesaja 19:24-25 staat geschreven:

  Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der Heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.

  Shalom

 83. Goedendag, hallo Xander/Moderator… alles in een fris nieuw jasje gestoken.
  Prachtig mooi lied… waar het Geloofsforum mee begint. Heb al even rondgedwaald en rond gekeken, leuk ook het praatcafé.
  Ik kon eerst het Geloofsforum niet vinden, maar, wie zoek die vind zeggen we altijd.
  Dank voor de bemoediging… mooie tekst, het lied met al die Egyptische broeders en zusters. Dat is ook het belangrijkste, de blijdschap in onze Heere Jezus.
  Dat we elkaar kunnen en mogen bemoedigen… is zoveel rijker. Succes Xander/Moderator, en Vaders onmisbare zegen en sterkte om jullie heen… en met jullie nieuwe site.

  Dank Esther. Mvg. Mod.

  @ Hallo Nieuw Begin, u had het lied geplaatst, dank hoor, dat u de tekst erbij hebt neergezet, zo fijn om te zien en te horen.
  Ook voor u, Vaders zegen, en voor ieder… en liefdevolle groet van mij, Esther.

 84. De verkiezingen en de grote zege voor Thierry Baudet liggen al weer enige tijd achter ons maar danken voor gebedsverhoring komt stellig bij onze God nooit te laat! De volgende gebedsoproep is ween paar dagen voor de verkiezing gedeeltelijk op xandernieuws.punt.nl geplaatst en in deze uitgebreidere vorm verstuurd naar leden van Christelijke kerken.
  Ik prijs de God voor de verkiezingsuitslag die duidelijk niet werd verwacht door bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de VVD ( Klaas Dijkhof , de slimste VVD-er) die op de avond van de verkiezingsdag nog juichte dat ze wel de grootste waren gebleven! De volgende dag kwam de ontnuchtering.

  Dit is het gebedsverzoek zoals gemaild aan kerk en gemeente leden:

  ****************************************************************

  Lieve mensen wil dit nog even delen:

  Bijbels stemadvies :

  Prediker 10 2  De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

  Waarbij bedacht kan worden:

  Spreuken 20  27  De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al
        de schuilhoeken van het hart.

  Dan ziet u ook meteen het leugenkarakter van de VVD ( de partij met de meeste integriteit problemen bijv. Han ten Broeke ) en leugens  ( Putin’s datsja van Halbe Zijlstra )

  Stemadvies dus voor de ganse mensheid van een liefhebbend koning Salomon aan wie God een wijsheid had  gegeven als Hij nooit had gedaan en waar later de Koning van het ganse heelal, de Here Jezus Christus, naar verwees met de woorden: 
   
  Lukas 11        31  De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met
        de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen
        van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en

  zie, meer dan Salomo is hier.

  En dan deze site:

  https://www.defoutenvanvvdrutte.nl

  Het is mijn gebed dat God de antichristelijke politiek van de VVD, GL, D66 en helaas ook CU en CDA wegvaagt. 
  Ik bid om een grote overwinning van FvD, PVV en desnoods SGP ( voor wie de mannenbroeders trouw wil blijven)

  In gehoorzaamheid aan de Geest der Waarheid,
  de Here Jezus,

  GBY

  ***************************************************************

 85. Overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  Nieuw Begin op 30-03-2019 19:17
  In 2 Samuel 6 wordt beschreven hoe David de ark des Here terugbracht naar Israel:

  Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen; zij haalden

  haar uit het huis van Abinadab op de heuvel, en Uzza en Achio, de

  zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods;

  Achio liep voor de ark uit.

  David en het gehele huis van Israel dansten voor het aangezicht

  des Heren, onder begeleiding van allerlei [instrumenten van]

  cypressehout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en

  cimbalen.

  En:
  En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren;

  David nu was omgord met een linnen lijfrok.

  David en het gehele huis Israels haalden de ark des Heren,

  onder gejubel en hoorngeschal.

  Niet alleen Koning David danste uit alle macht voor het Aangezicht des Here omdat de Ark terug was in de stad van de grote Koning!

  Want de vreugde is nu overal waar twee of meer vergaderd zijn in de naam van Jezus Christus! De Messias! Israel hoor! Hoe heerlijk is Uw God en onze God! Looft Hem!

  Hier Vancouver : https://www.youtube.com/watch?v=dfxlat-tp_Q
  [OFFICIAL] Nanoom Vancouver Flash Mob ‘God is Good’

  Of in Armenia:

  Christian flash mob JESUS LOVES YOU https://www.youtube.com/watch?v=5KOevkUjRTU

  En ook in Houston verheerlijken gelovige Christenen de Here God met hun lichaam:

  Dance Your Shoes Off https://www.youtube.com/watch?v=8KX2-J6uS-o

  En duizenden dansen in Budapest Hongarije ter ere van Koning Jezus!

  Budapest,Budapest, Hungary – UptoFaith Global Dance 2011 [OFFICIAL] Resurrection Sunday Dance 2011 – https://www.youtube.com/watch?v=NVv0jH33nL4

  Want groot is de Naam van Israel’s God ook buiten Isreal’s gebied:

  Geprezen is Jezus Christus de Zoon van de Allerhoogste,

  Hoor Israel, de Heer onze God is één.

  Het World Choir of Whales ( tienduizend mannen ) singing the hymn:

  Gwahoddiad:

  World’s Largest Ever Male Choir sing Gwahoddiad. – https://www.youtube.com/watch?v=b5mqR-ehY9s

  Text:

  I hear thy welcome voice,

  That calls me Lord to thee,

  For cleansing in thy precious blood

  That flowed on calvary.

  I am coming Lord,

  Coming now to Thee

  Wash me ,cleanse me in thy blood

  That flowed on Calvary.

  Ik hoor Uw welkome stem,

  Die roept mij Heer tot U,

  Voor het reinigen in Uw kostbare bloed

  Dat vloeide op Golgotha.

  Ik kom Heer,

  Ik kom nu naar U toe

  Was mij, reinig mij in Uw bloed

  Dat stroomde op Golgotha.

  Shalom

  Nieuw Begin, als u een werkzame link wil plaatsen moet u de originele URL gebruiken, anders komt de link niet door. Voor u aangepast. Mod.

 86. Overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  Michaël ;-{> op 30-03-2019 15:10
  @ Muggenzifter op 29-03-2019 15:02

  ”De satan duldt niet dat er mensen zijn die zich in dienst stellen van de Heere God.” Helaas, het is waar.

  Ik wens u en alle andere lezers ook een gezegend weekend.

  Groet, Michaël

 87. Overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  Muggenzifter op 29-03-2019 15:02
  Psalm 52

  ‘Ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd’ vs. 10.

  Het was een verschrikkelijke boodschap die David had ontvangen.

  De priesters van de Heere waren door de hand van een Edomiet gedood.

  David zal bij zichzelf te rade zijn gegaan, toen hij het bericht hoorde.

  Hij had immers contact met de hogepriester gezocht en de toonbroden gegeten met zijn mannen.

  Maar in plaats van in zelfbeklag of woede onbesuisde dingen te doen, wendt hij zich tot God.

  Een andere hulp is er niet.

  In de verzen 3 tot en met 9 gaat het over Doëg, de man die het gewaagd had de priesters van de Heere te doden, iets dat geen Israëliet had willen doen (1 Sam. 22).

  Het is duidelijk dat deze Edomiet een werktuig is van de satan, en een voorbeeld van allen die zich in de loop van de eeuwen aan het volk van God hebben durven vergrijpen.

  De satan duldt niet dat er mensen zijn die zich in dienst stellen van de Heere God.

  Hij duldt niet dat er mensen zijn die zich van hem afwenden om zich aan de Heere over te geven.

  David is in deze Psalm een profeet.

  De woorden die de Heere God tegen de satan sprak in de hof van Eden:

  ‘Het zaad van de vrouw zal u de kop vermorzelen’, werkt hij uit en past hij toe op de volgelingen van de duivel.

  Eens zullen zij allen in de poel van vuur geworpen worden.

  De Psalm eindigt gelukkig met vreugde.

  Voor hen die de Heere toebehoren zal het heel anders gaan.

  Zij zijn in voortdurende gemeenschap met Hem en zij zullen Hem loven, voor altijd.

  Allen een gezegend weekend gewenst,

  groet Muggenzifter

 88. Beste Geloofsforum gasten,
  Heel bewust heeft het beheer besloten deze youtube als kopfoto te plaatsen.
  U ziet en ervaart hoe deze Egyptische christenen hun blijdschap beleven door het geloof in hun Heiland Jezus de Christus en dat is de bron van hun blijdschap, te midden van een zeer complexe wereld waar duisternis hand over hand met een enorme snelheid toeneemt.

  Laat dat ook de kern zijn van wat hier op het Geloofsforum besproken wordt, het zoeken naar die blijdschap, wat is hun geheim dat zij dat ontdekt hebben.
  De letter alleen doodt maar de Geest maakt levend.

  Wij wensen u vruchtbare gesprekken toe in harmonie.

  Xandernieuws Team.

 89. Reactie overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  https://www.youtube.com/watch?v=jTU-MwzZWhY&list=RDjTU-MwzZWhY&start_radio=1

  Nieuw Begin op 28-03-2019 14:54
  aan Team Xandernieuws 28 03 2019 00:36

  Dank, we hebben uw geposte youtube gebruikt voor het Geloofsforum. Mod.

  Dat is wel heel bijzonder! De Cave Church in Cairo Egypte , de Kopten, zijn nazaten van gemeenten door de apostel Marcus gesticht rond 60 na Chr.
  Hun muziek heeft wereldwijde impact en nu in het kleine Nederland ( met de rood-wit-blauwe vlag net als Egypte…bijna) sieren ze een site met een overduidelijk Christelijk geluid en het is goed om te realiseren dat God heel specifiek de Kopten heeft aangewezen als een soort intermediair tussen Zijn erfenis Israel en Zijn volk Egypte bij de profeet Jesaja de ontroerende profetie:

  Jesaja 19:24-25 :
  Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der Heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.

  Lieve broeders en zusters, als u eens wilt doneren gedenkt u dan eens deze zwaar vervolgde kerk maar ook de enige Christelijke zender Sat7 voor het hele Midden Oosten waardoor duizenden moslims ook tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen? Want de omstandigheden zijn nog verre van ideaal maar de Here is in het verborgene bezig Zijn Kerk te bouwen! Hallelujah! Zie toch welk een liefde de Kopten hebben voor Jezus!

  Moderator ik ben zeer ontroerd. Dank!

  Nederlandse vertaling van dit lied:
  Koor: Verhoog de naam van Christus, hef Zijn naam op met uw liederen, noem de helden, Zijn helden, om met het kruis voor u uit te lopen.

  Roep het uit dat Hij is opgestaan en de dood geen macht heeft en er is geen vergeving behalve door Zijn bloed.

  En het licht van het Evangelie is groter, Hij overwon de duisternis en zijn macht overwon.

  Hij verlichtte onze dagen en het daglicht wordt groter.

  Roep het uit dat Hij Zijn vijanden overwon, we overwinnen door te getuigen van Hem en door Zijn bloed en onze erfenis met Hem wordt groter.

  Leef de vreugde van de hemel, zoals Satan de kleren van vernedering aantrekt.
  Maar onze lof groeit!

  Nieuw Begin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *