638

 1. Als Israel als volk tot geloof gaat komen ( Vergl Paulus in de Rom. 9-11 brief hoe gans Israel zalig zal worden!) , in de komende Messiaanse tijd, door sommigen het Vrederijk genoemd of ook wel het Loofhuttenfeest, zal het uitsluitend religieus existeren. God ( Yeshua HaMasjiach ) zal hen een hart van vlees geven i.p.v. hun stenen hart. Ze zullen naarstig de Torah gaan onderhouden maar nu uit liefde tot hun eigen Messias , onze Here Jezus, maar dan ook met alle beloften die konkreet in. het NT zijn vermeld waar staat welke tekenen de gelovigen zullen volgen.
  Ze zullen ernaar jagen de Here te leren kennen zegt Hosea 6:1-3.
  In die overgangstijd leven wij.
  En Israel zal tot jaloersheid verwekt worden als men gaat inzien dat de God die wij Christenen dienen geen andere is dan Die hun voorvaderen onder grote tekenen en wonderen uit Egypte hebben geleid door het optreden van Mozes.

  El Avoteinu – God of Our Fathers:
  https://www.youtube.com/watch?v=iH1VxYFdFgE

 2. Leon de Winter columnist in de Telegraaf: ( o.a. reactie op Rutte’s excuses )
  Antisemitisme met modern vernislaagje waarin hij ondermeer schrijft:

  Jodenhaat neemt toe en in Europa is die groei in elke politieke, ideologische en religieuze hoek te vinden. Ik weet niet of er toekomst is voor Joden in Europa – ik vrees van niet. Joden vertrekken terwijl moslims, van wie velen Joden verafschuwen, arriveren.

  In een van de meest beschaafde landen op aarde, Nederland, wachtten de bestuurlijke elites 75 jaar voordat ze hun aandeel in de vernietiging van de Joden konden toegeven. Ik zie daarin niets groots, maar een teken aan de wand.

  lees meer:
  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/213806501/antisemitisme-met-modern-vernislaagje

  ( dit is een premie artikel wat u desondanks toch kunt lezen als u de cache van uw webbrowser leegt, u krijgt namelijk 1 gratis artikel )

 3. Ja, een prachtig lied @Wachter…De dag komt dat Alle volken zich zullen buigen Psalm 96:9 voor de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.

  Psalm 96:10 Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in rechtmatigheid.

  11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13 voor de HERE, want Hij KOMT, want Hij KOMT om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
  en de volken in zijn trouw!

  In Psalm 98 lees ik blijde woorden van een zelfde strekking…Vers 4 Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en Psalmzingt. 5 Psalmzingt de HERE met de citer, met de citer en met Luide Zang,

  6 met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE. 7 De zee bruise en haar volheid, de wereld en wie er [NOG] in wonen; 8 dat de stromen in de handen klappen,
  de bergen tezamen jubelen 9 voor het aangezicht des HEREN, want Hij Komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de Volken in rechtmatigheid!!!

 4. @ allen & Ramshoorn 28/01/2020 schreef om 5:08 pm:

  Jesaja 19:23 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israel.

  en ook zie het verband met deze tekst uit het NT:

  Hand 6 : 1: Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. ( Elk spreken over de doop met de H.Geest waarin dit verband niet meer mee mag tellen moet verwoestingen in het geestelijk leven aanrichten ! )

  Zie wat een vreugde God heeft bereidt voor hen die zich laten gezeggen en hun hart en hersens gaan gebruiken voor de komst van het Koninkrijk God’s op aarde! Bij Jood en Arabier…er zijn geen grenzen aan Jezus Macht!

  Bij de Messiaanse Joden:
  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

  En hoor deze prachtige samenzang van Koptische ( Egyptische) Christenen ( vertegenwoordigers van de Arabische wereld):
  Immanuel:

  https://www.youtube.com/watch?v=RjEehbjbIAY
  ( klik op CC aan de onderkant voor het venster voor de vertaling!

  En samen, het begin van de vervulling van Jesaja 19:23….

  Jews & Arabs worship together in Nazareth, Israel…Rare video Clip(Subtitles @ CC):
  https://www.youtube.com/watch?v=BT50-Kuj2UY

  Dank U Jezus Christus dat Gij Jood en Arabier gaat vergaderen in Uw Heerlijke Wonderbare Naam! Want U zijn gegeven de sleutels van het Koninkrijk der hemelen…niet aan Rome of Mekka, Moskou, Bejing of New York…ja zelfs niet aan Jeruzalem maar aan de grote Zoon van koning David, de Zoon van God. Hallelujah!

 5. ” Doorgrondt mij, o God,
  en ken mijn hart,
  beproef mij en ken mijn gedachten.
  Zie of er bij mij een schadelijke weg is,
  en leid mij op de EEUWIGE WEG”.
  Psalm: 139:23-24.

 6. @ Ramshoorn: 5:08 PM. Eens met U Ramshoorn. O wat een zalig moment, als de Here Jezus zal komen op de wolken, in alle heerlijkheid!

 7. Dank @Harold voor uw reactie. Rutte en Kaag zijn in al hun besluiten richting Israel afhankelijk van de paraaf van Brussel en de EU-bobo’s aangaande hun al jaren Economische boycot BDS campagne: Koop niet bij Joden! Hier zou opnieuw en snel een debat over gevoerd moeten worden in de Tweede Kamer, met de vuist op tafel: Stop NU met Joodje pesten!!!

  Want: De situatie in Israël is nu zeer zorgelijk. De periode van 1948-2020 werd/wordt gekenmerkt door nu een bijna onbestuurbaar Israël/Knesset, dat nu al binnen een jaar voor de Derde Keer verkiezingen uitschrijft. Denk ook aan de 7 grote oorlogen en 2 Intifada’s met veel doden en voor het leven verminkte en getraumatiseerde mensenlevens zowel met zowel Israëlische als Arabische/Palestijnse slachtoffers.

  De grote vraag in 2020 is en zal zijn: Zal er echt vrede kunnen komen in het Midden-Oosten? Het antwoord is JA omdat Joden en Arabieren in feite broedervolken zijn en beiden van de aartsvader Abraham afstammen.

  Wat/Hoe gaat dat dan gebeuren? Antwoord: Er moet nu snel een leider opstaan zoals Mozes, Jozua of David die de Joden tot een volk van gelovigen aaneen smeed!
  Arabieren en Palestijnen smachten ook al decennia naar vrede. Maar wie o wie zal die kar gaan trekken?

  Antwoord: De Bijbel dat leert o.a.in Jesaja 19 dat Jood en Arabier op een dag beiden tot ontdekking komen dat Jeshua/Jezus de Messias is! Hoe dan? Om de simpele reden dat Hij terugkeert op de Olijfberg in Jeruzalem de stad van de grote Koning! Zachariah 14:9, Handelingen 1 en Openbaring 14 en 19.

  Het wonderlijke is dat de meeste Joden en Arabieren van vandaag dat geen van beiden geloven in Jeshua als Masjiach. Ze staan dus quitte? JHWH is een God van grote wonderen!!! Psalm 96 en 98.

  Daarom… JHWH/God zelf gaat spoedig een aantal grote wonderen doen in heel het Midden-Oosten. Lees maar mee in Jesaja 19:23 Te dien dage ( op Gods tijd ) zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen. 24 Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, 25 omdat de HERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk Mijner Handen, Assur, en mijn Erfdeel Israël !!!

  Laten wij gelovigen, blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Psalm 122. Het duizendjarig Vrede-Koninkrijk [Jesaja 2 en 11] van Jeshua ZAL spoedig tot stand komen in Jeruzalem de stad
  van de grote Koning en van daaruit over de hele wereld!!! Psalm 48, Mattheus 5:35 en Openbaring 20.

  Alle TorahGetrouwe en BijbelGetrouwe gelovigen verwachten spoedig naar Gods belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Jesaja 25 en 2 Petrus 3:13.

 8. @Ramshoorn ‘Ja van Mark Rutte en Mw. Kaag moeten we maar afwachten wat er van hun mooie woorden richting Israël terecht komt. Ik hou me hart vast.’

  Ik denk dat we niets hoeven te verwachten, sterker nog, vanaf morgen kunnen de kaarten in het Midden-Oosten er heel anders bijliggen als president Trump zijn langverwachte vredesplan voor Israël en de Palestijnen bekendmaakt. Hierin is o.a. opgenomen een anexatie van de Westbank van in ieder geval de gebieden waar Israëlische nederzettingen staan. De Palestijnen zullen moord en brand schreeuwen en de wereld oproepen om te hiertegen te protesteren. Mevrouw Kaag kennende, zal zij zeker voorop lopen om de Palestijnen naar de mond te praten.

 9. Dank voor uw info @Nieuw Begin over de uitspraken die gedaan werden door Wereldraad van kerken die ontstond in Amsterdam 1948. Ik las het recente boek van Jurjen Zeilstra die schreef een biografie over VISSER ’T HOOFT – de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, 1948. Een leven voor de Oecumene – 1900-1985.

  Ik las: Visser ‘ t Hooft moet betoverd geraakt zijn door de rooms vriendelijke Oxford Beweging 1871, beter bekend onder haar latere naam ”Morele Herbewapening’’ 1937 in Nederland. Visser ’t Hooft ging voor de Interreligieuze dialoog met RK kerken en zelfs met buitenkerkelijke groepen en organisaties.

  Dat hij hiermee het Syncretisme=vermenging van godsdiensten, bevorderde besefte hij onvoldoende. Wel bepleitte hij tot zijn dood het Vaderschap van God, want volgens de Islam is God geen vader. Allah heeft geen zoon volgens de Koran. De Wereldraad van Kerken verzandde hierdoor al snel in een Babylonische spraakverwarring wat ook gevolgen kreeg voor de leerstof op universiteiten! De Geref. VU in Amsterdam werd al snel een New Age bolwerk!

  Geen wonder, ik las in dit boek: De Wereldraad van Kerken ging/gaat uit van het adagium:
  Doctrine Divides en Service Unites.’ Uitspraak van Bisschop Sõderblom in 1925.
  Bonhoeffer 1941 scherpte dit aan met zijn slogan: Eén Kerk en Eén Europa.
  Dus die valse eenwording van alle kerken is niet iets van vandaag maar suddert al tientallen jaren.

  Ja van Mark Rutte en Mw. Kaag moeten we maar afwachten wat er van hun mooie woorden richting Israël terecht komt. Ik hou me hart vast.

  Mooi vond ik uw uitspraak van rabbijnen die wisten te vertellen dat 1948 jaar voor Christus
  riep God Abram uit Ur in het jaar 1948…Het is wel van een bijzonder teken dat in 1948 na Christus de nazaten van Abraham onbekeerd het land Israel innemen.”

  Ja, daar heb ik me ook altijd over bewonderd, alhoewel David Ben Goerion een socialist een fervent Bijbellezer was, hij sprak dan ook vrijmoedig: Zonder de Bijbel en zijn Profeten zouden we geen Jood kunnen zijn en hier het land kunnen bewerken.

  Ik bezocht zijn huisje in de Negev Woestijn en zag al zijn boeken en was diep onder de indruk. Een levensgroot verschil met Netanyahu. Ben Goerion leefde zo sober met zijn vrouw Paula. Ik bezocht ook hun graf in de Negev en legde naar Joodse gewoonte steentjes op beide graven.

  De bekering van Israël komt zeker op Gods tijd, volgens Zachariah 12 en Romeinen 11.

  Dank ook voor de reacties van @Wachter @Raveltje @Esther @Michaël en allen die meelezen en meedenken over dit onderwerp.

 10. Zeer geacht Xanderteam zoudt u de vorige versie ( 27/01/2020 om 8:06 pm ) willen verwijderen? MVG. En ook bedankt voor het oplossen van het issue van Ramshoorn ( praatcafe en geloofsforum ) MVG ( o.a. een site is foutief vermoed. Mijn oprechte excuses!) Op uw verzoek verwijderd. Mod.

  Yeshua HaMasjiach- Jesus is Lord

  https://www.youtube.com/watch?v=z-j_1e13qlE

  @ Ramshoorn en @ Wachter:

  Reeds in de jaren vijftig schreef een Gereformeerde dominee: De Wereldraad van Kerken ( zoals die ‘nu’ dus toentertijd ) functioneerde is ‘de Judaskus van dd twintigste eeuw’. Geen wonder ook , want aan de basis van deze 350 miljoen omvattende Protestanten, stond een Prof. Smits die over het Bloed des Here verklaarde dat : ‘geef mijn portie maar aan Fikkie’!

  @ Ramshoorn:
  Als het Kabinet Rutte ernst maakt met hun spijtbetuiging vandaag, richting het Joodse Volk moet er onmiddellijk een Wet geformuleerd worden die de gemene VN/EU initiatieven: Economische boycot BDS [Koop niet bij Joden] voorgoed strafbaar stelt!!! Hoe ziet u dat?

  Het zal niet meer dan een gebaar zijn als Rutte dat al zou doen. De VN bestaat uit -geloof ik- al 57 islamitische landen…Het merkwaardige is dat zo een wet juist de Palestijnen ten goede zou komen maar wees niet verrast als juist hun zogenaamde sympathisanten ( Iran en haar vriendjes) wel weer moord en brand zullen schreeuwen, niet in de laatste plaats in ónze ‘eigen’ 2e Slaapkamer. ( DENK )
  Maar tegen het gebed kan geen enkele wereldheerser op dus laten wij Ramshoorn ( en misschien meerderen) onze politici aansporen zulk een wet te construeren? Waarom niet?

  Want we mogen hoop hebben als Christenen:

  op de site http://www.getuigeniseneenheid.nl staat te lezen:

  Een nieuwe lente voor de mensheid, waarin alle volkeren mogen delen in de vreugde van het aangekondigde Vrederijk.
  De eenheid van de gemeente van Christus, die zal resulteren in ‘de volheid der heidenen’ kan alleen gestalte krijgen, wanneer in waarachtige eenheid de eschatologische barmhartigheidstaak aan het Joodse volk wordt aanvaard en uitgevoerd. (Romeinen 11:31)

  Mede door de zware schuld van de christenheid is het Joodse volk de weg op gedreven om te streven naar de opheffing van de eeuwenoude en wereldwijde ballingschap, waardoor de Staat Israël ontstond.
  Elke exodus had vanaf de tijd van de aartsvaders echter drie belangrijke kenmerken: Een goddelijke roeping, een goddelijke doelstelling en een goddelijke financiering.
  Het wereldse Zionisme beantwoordt aan geen van deze kenmerken. Omdat het Zionisme botst met de Messiaanse bestemming van het Joodse volk, loopt de Zionistische beweging uit op een impasse, die de mensheid op de rand van haar bestaansmogelijkheden brengt (Maleachi 4:5,6).

  Ds. Leenhouts roept alle gelovigen in de wereld op om met woord en daad borg te staan voor de waardige omschakeling van de ‘Joodse Staat’ naar de voor dit volk bestemde status van ‘koninkrijk van priesters’. (Exodus 19:6)
  Belangrijke gebeurtenissen in het jaar 1948
  De stichting van de Staat Israël
  De tweedeling van Jeruzalem
  De scheuring van Berlijn
  De oprichting van de Wereldraad van Kerken
  De oprichting van de ICCC (Internationale Raad van Christelijke Kerken)
  De beslissende doorbraak in China van Mao-tse Toeng.
  De onthulling van het voorlaatste geheim van Openbaring 10.

  Volgens sommige Rabbijnen riep God Abram uit Ur in het jaar 1948 vgj. Het is wel van een bijzonder teken dat in 1948 na gewone jaartelling de nazaten van Abraham onbekeerd het land Israel innemen.
  En vraagt de Arabische wereld zich verschrikt af…moeten wij de rekening van het Christelijke Duitsland betalen, de Holocaust?
  En toch zal Gods barmhartigheid voor Jood en Arabier en Palestijn en Duitser maar ook Rotter en Amsterdammer roemen tegen het oordeel want Zijn wraak is ( exclusief in de Messias Yeshua Hamasjiach) barmhartig en het Loofhuttenfeest zal komen door de bekering van gaan Israel op de derde God’s Dag ( Hosea 6:1-3)

  Yeshua HaMasjiach- Jesus is Lord

  https://www.youtube.com/watch?v=z-j_1e13qlE

 11. @ Ramshoorn: 6:28 PM. Dank voor deze duidelijke uitleg. Maranatha Here Jezus!

 12. Beste @Wachter, ik denk dat die Reus op lemen voeten [Daniël 2 en 7] nu al in de startblokken staat. Het zal zijn laatste optreden worden!!! Zie vooral Openbaring 13 en 20.

  Al jaren wordt er achter de schermen vergaderd door de groten der aarde hoe deze [Reus] Nieuwe Wereldorde /godsdienst te implementeren. Stukjes van de puzzel werden duidelijk toen ik op TV Jacobine Geel [KRO/NCRV] zag die een interview had met Karen Armstrong over haar nieuwste boek: De Kwestie God. 2009.

  Wie is Karen Armstrong? Zij is een Ex-Non, (1944) een Britse auteur, publicist en expert
  op het terrein van de religie en aanverwante zaken. In haar biografie ‘De wenteltrap’ vertelt
  Karen Armstrong hoe ze in 1969, na 7 jaar, het klooster verlaat om in Oxford te studeren.

  Daarna schreef Armstrong een groot aantal boeken over God, De Schepping, de Islam, Jihad, Mohammed, Mythen, Boeddha, Jeruzalem, Heilige Oorlog van de Kruistochten, De Dood Van
  God. Is het al niet veelbetekenend dat ook de Dalai Lama zich schaart achter het initiatief van Karen Armstrong die een vurig pleitbezorger van Dialoog en Ontmoeting met anders gelovigen is.

  Wie haar boeken gelezen heeft wordt alles Duidelijk! Achter de schermen werkt zij nu dmv haar boeken en lezingen, samen met voormalig wereldleider zoals, Barack Hussein Obama, Tony Blair, Michael Gorbatsjov, de Paus, de Clintons, Wereldraad van kerken, New Age, Joodse en Islamitische Leiders om dat ideaal van één Wereldkerk nu in onze tijd snel te verwezenlijken!

  Ik was verbaasd: Zelfs Tony Blair, vroeger Evangelisch, is Rooms Katholiek geworden! We weten nu waarom! Kan Armstrong met haar kleurpalet van 100 geestelijke leiders in Jeruzalem één soep van alle wereldgodsdiensten maken? Helaas wel, zoals we nu weten! Maar niet gemakkelijk! Dat kan alleen onder een nietsontziende dictatuur zoals nu in N-Korea heerst!

  Mijn vraag over haar boek: Waarom laat Armstrong, de Woorden van Jeshua/Jezus Messias, niet helder weerklinken in haar boek: “De kwestie God” Waarom worden gelovigen bewust door haar op het verkeerde been gezet? Antwoord: Ze is blijkbaar meer bedacht op de wijsheid van mensen [Handelingen 20] dan die van God die door de Profeten en de Woorden van Jeshua/Jezus sprak.

  Nog een keer Karin Armstrong, weet u nog? Op 12 november 2009 vond wereldwijd de
  lancering plaats van het Charter for Compassion. De Nederlandse presentatie gebeurde tijdens een Symposium in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. Sprekers waren de liberale Rabbijn Awraham Soetendorp en de zeer omstreden filosoof/islamoloog Tariq Ramadan, medesamenstellers van het Handvest, Charter of Compassion, Burgemeester Job Cohen en Econoom Herman Wijffels. Een goede verstaander weet nu uit welke hoek de wind waait! Deze mensen kunnen alleen een schijnvrede bewerken.

  Met goede bedoelingen kom je niet ver! Volgens de Bijbel kan de echte Vrede kan alleen de Vredevorst brengen. Zie 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 en 2.
  Zie Jesaja 9. Jeshua/Jezus Messias, de Leeuw van Judah [Openbaring 5:5] is die Vredevorst! Hij wordt Koning in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

 13. @ Ramshoorn: 8:39 Am. Ramshoorn, zou de reus op lemen voeten, uit het boek Daniël, niet de vermaledijde EU (SSR) verbeelden? Zeker omdat voor het EUSSR broeinest te Straatsburg een beeld staat van een stier waarop een vrouw gezeten is. Wel heel frappant.

 14. Ja, de laatste post als eerste is een uitstekende verbetering.
  Mijn dank aan Ramshoorn voor de hint, en aan Xander voor de aanpassing.

  Tevens mijn dank aan: Wachter, Ramshoorn en Nieuw Begin, voor de mooie liederen die jullie hier geplaatst hebben, waarin zoveel lof en bemoediging zit. Prachtig!

  Hartelijke groet, Michaël

 15. Inderdaad beste @Raveltje, Religies zijn allemaal ten dode opgeschreven omdat ze elkaar uitsluiten en al eeuwenlang elkaar op leven en dood bevechten.

  Wie gelooft er nog in de leugenachtige, hypocriete uitspraken van een paus of van een Wereldraad van kerken of in uitspraken van Jehova’s, Mormonen, Boeddhisten die kerken van christenen in brand steken, Hindoes in India die Moslims, Joden en Christenen haten en bestrijden, denk ook aan haatdragende Ayatollahs met hun islam die bestaat uit vele elkaar rivaliserende bestrijdende, moorddadige groepen?

  Wij leven dan ook Goddank [!!!] in een tijd dat we de laatste stuiptrekkingen van al die militante valse religies waarnemen. Kerken/Kloosters lopen massaal leeg en in Mekka heerst paniek nu Jemen en Iran en andere Shiieten op haar spoedige ondergang aansturen.

  Denk ook aan die wankele EU- reus op lemen voeten die op instorten staat als de Britten a.s. vrijdagnacht vertrekken uit Brussel en Straatsburg!!! En de verdeelde VS en NAVO?

  Daniel 2 en Openbaring 19-20 wordt nu wel heel realistisch!

  In de Bijbel gaat het niet om Religies maar om waardevolle Relaties zoals de Tien Geboden Exodus 19 & 20 al voorschreven:

  God [JHWH] liefhebben en de Naaste als onszelf…Daaraan hangt de ganse Torah en al haar Geboden leerde Jeshua al. Mattheüs 22:40 (NBG51) Aan deze Twee Geboden hangt de ganse Torah/wet en de profeten.

  BijbelGetrouwe Joden en Christenen bidden al vele eeuwen samen, uit de Siddoer en het Nw. Testament Het Onze Vader Gebed: het Koninkrijk van God dat zeker zal komen in Jeruzalem en vandaar uit over heel de aarde! Jesaja 2 en 11 en Mattheus 6 en Openbaring 7, 14 en 19.

  JHWH/God bewaart het beste tot het laatst: He [Jeshua] shall reign for ever and ever!!!
  Messiah van G.F. Händel. Ik zing mee uit volle borst!

 16. @ Ramshoorn
  Dat bedoel ik. We worden ontzettend terug in de tijd gedwongen en heeft men het maar over cultuur
  De Spaanse tijd, de Franse tijd,, de Engelse tijd, de Duitse tijd. Nederland heeft zoveel culturen meegemaakt
  Het Roomse rijk, het Ottomaanse rijk en nu zijn we overgeleverd aan Brussel omdat dat moest van het bestuur.
  Het is vooral de bureaucratie die het heft in handen heeft onder het mom van zorg.
  Nee, ook ik zie het samengaan van religies niet zitten met steeds veroordelen van God’s volk

 17. Beste @Xander en Techniek. Hartelijk Dankvoor deze snelle verbetering!!! You have made my day, Super!!!! Ik ben zeer tevreden. Leest als een trein! Een Tien!!!! 😉 Mod.

 18. Beste @Nieuw Begin. Dank voor uw reactie. Ja, Xander is een pracht-site met veel info, maar een paar kleine technische aanpassingen op de Geloofsrubriek en Praatcafé zou de Site een 10 kunnen opleveren. Er wordt aan gewerkt. Dank @Xander en zijn Techneuten. Aangepast, laatste reactie komt nu als eerste. Mod.

  @NB Ik ben zeer onder de indruk van de spijt van het Kabinet tijdens de herdenking 75 jaar na Auschwitz op Radio en TV. Hoop natuurlijk dat we die spijt spoedig [geen woorden maar daden] vertaald zien in Stopzetting van jaarlijkse bijdragen aan die antisemieten van de PLO-Hamas-Hezbollah die alle Joden in Israël liever vandaag nog dan morgen in de Middellandse Zee willen drijven…volgens hun Haat-Handvesten!!!

  Als het Kabinet Rutte ernst maakt met hun spijtbetuiging vandaag, richting het Joodse Volk moet er onmiddellijk een Wet geformuleerd worden die de gemene VN/EU initiatieven: Economische boycot BDS [Koop niet bij Joden] voorgoed strafbaar stelt!!! Hoe ziet u dat?

  @Esther, ja goed dat u Muggenzifter ook noemt die de Psalmen knap toelicht. Natuurlijk ben ik ook voor eenheid onder alle gelovigen, maar NOOIT onder de supervisie van een zeer omstreden instituut als Paus/Curie/Vaticaan of van een zeer liberaal/vrijzinnig Wereldraad van kerken…Beide organisaties laten de Bijbel al vele jaren buikspreken. Zij menen wijzer te zijn dan de God van de Bijbel en Jeshua en de Apostelen…Echt niet. Zie Johannes 14.

  @Wachter, dank dat u ook steeds meeleest en in de Bijbelse richting meedenkt en reageert. Shalom. Ramshoorn. Uiteindelijk zal alles reg kom zegt de Afrikaner. Psalm 122.

 19. @ Ramshoorn @ XN :
  Dat geldt ook voor het praatcafe Update: Is nu aangepast. Mod.

  Zal meegenomen worden. Mod.

  MVG

 20. Hallo allemaal.
  Ik ben even uit mijn berenhol gekropen.

  Prachtige liederen van Ramshoorn en Wachter.
  Sommige kende ik, en het lied, ‘Machtig God, sterke Rots,
  U alleen bent waardig…’ toen zong ik ongemerkt mee.
  Ja Wachter, vind ik ook een geweldig lied.
  Het lied die Ramshoorn heeft neer gezet, een hele mooie, ik kon dat lied ook niet.
  “”t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert
  en stormwind en nacht mij verschrikk’””.
  Juist liederen waar een diepe kern in is, vind ik toch wel het mooist.

  Muggenzifter, dank, steeds weer… ook voor deze Psalm.

  Nieuw Begin, over Todd White, ja dat had ik ook al gezien, deze broeder kwam ook in Israël. Hele mooie opnames, werkelijk een bemoediging.
  Ook in Nederland en Zwitserland is Hij geweest. En vele plaatsen in Canada en America.

  Mijn zoon kijkt momenteel regelmatig naar de serie, ‘Living Waters’… ook mooi hoe de mensen bereikt worden met het evangelie. Ik volg het soms en langzaam, ben niet zo goed in Engels.

  Ramshoorn 26/01/2020 om 9:57 am, “”””Verschillen Rooms-Protestants-Evangelisch mogen geen excuus meer zijn. Met Heilige Geest op zoek naar Vrede/Eenheid? Karin van den Broeke voormalig Preses van PKN, lid dagelijks bestuur van de Wereldraad vond het ontroerend om de paus van zo dichtbij te zien””””””.

  Oh, wat triest en hoe blind zijn velen. Zij zijn verblind door de geest van de antichrist/de duivel.
  Over welke ‘Heilige’ Geest hebben zij het???? Een valse, walgelijke stinkende geest, die komt uit de kronkels van de duisternis. Wat ook aan hun denken en hun gedrag te zien is. Hopende dat er toch nog mensen zijn, die zich bevrijden van deze waanzin. De Heere kent alle harten.
  En misschien worden wij nog ingezet.

  De Heilige Geest die wij kennen is van onze Heere Jezus. En juist onze Heere wordt van alle kanten weggeschopt.
  Wij weten wat er gaat gebeuren, daar is Openbaring duidelijk genoeg in.
  Laten wij allen, maar stevig vasthouden aan onze Heere Jezus Christus.
  Zonder Hem redden we het niet.

  Voor allen, Vaders zegen in Zijn Zoon Jezus… om jullie heen.
  En liefs van mij, Esther.

 21. Miljoenen Duitsers eisen in peiling: “Geen nieuwe ´vluchtelingen´ meer!”
  AfD: De actuele “Duitsland-trend” in opdracht van de ARD brengt het nu aan het licht: steeds meer Duitsers zetten zich er voor in dat er minder migranten naar Duitsland komen. In de representatieve peiling van Infratest-dimap zegt 40% van de geënquêteerden dat ons land minder “vluchtelingen” dan tot nu toe moet opnemen.
  lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2020/01/26/miljoenen-duitsers-eisen-geen-nieuwe-vluchtelingen-meer/

 22. Honderden West-Europese wijken in het bezit van “islamisten”
  The Balkans Chronicles

  In het Westen is een conflict tussen de islam en onze beschaving.Kinderen leren in moskeescholen dat ongelovigen doodstraf verdienen. Islam-partij wil islamitische staat in België. Sjeik Omar Bakri, één van de predikers die actief is in Londen, verklaarde zelf dat hij de islamitische staat het liefst zou vestigen in Groot-Brittannië. Hij zou niet rusten voor de vlag van de islam zou worden gehesen boven Downing Street en het Elysée. Het Westen zou hoe dan ook deel uitmaken van de islamitische wereld, en dit kon op twee manieren gebeuren: door een invasie van buitenaf of door een ideologische invasie van binnenuit.Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. En waar de tegenstanders van de islam “Marked for Death” zijn…

  Lees meer:
  https://zlj13051967.wordpress.com/2020/01/25/honderden-west-europese-wijken-in-het-bezit-van-islamisten/

 23. Beste @Xander. Dank voor uw snelle antwoord!!! Ik ben weer on-line!

  Nog een vraagje aan u: wat mij niet duidelijk is…Om op het Geloofsforum te komen als er een poosje niet gereageerd wordt is moeilijk wanneer ik aanklik met de Button Geloofsforum. Hoezo? Ons niets van bekend. Mod.

  Je moet dan heel vaak de Link: Nieuwere Pagina’s aan-klikken om op de pagina van vandaag te komen. Kunt u dit niet omdraaien? Dus beginnen met de huidige pagina Als ik Geloofsforum aanklik. Andere/vorige pagina’s van andere maanden alleen te bekijken als je terug-klikt naar een betreffende maand.

  Ik hoop dat u mijn vraag begrijpt, een beetje lastig uit te leggen voor mij op schrift.
  Veel…Dank! Shalom Ramshoorn.

  Duidelijk, we gaan er later naar kijken of dat aangepast kan worden bij het Geloofsforum. Mod.

 24. Beste @Xander. Waarom staan mijn Ingezonden niet rechts in de kolom recente reacties?
  Scoll naar beneden en ga naar pijltje rechtsaf, en komt u op de volgende pagina. Mod.

 25. Beste Raveltje… U schreef over onze Cultuur? Welke Cultuur?

  Deze twee berichten hebben mij goed wakker gemaakt:

  Ned.Dagblad 2018 – Oecumenische Lente? Franciscus was de derde Paus die een bliksembezoek bracht aan Wereldraad van kerken in Genève. Met 41.000 genodigden uit Zwitserse en Franse Regio’ s celebreerde Paus Franciscus een mis in Palexpo Genève. Paus Paulus VI 1969 en Joh. Paulus II 1984 gingen hem voor.

  Trouw 22-6-2018…Wereldraad vertegenwoordigd 350 lidkerken. Verschillen Rooms-Protestants-Evangelisch mogen geen excuus meer zijn. Met Heilige Geest op zoek naar Vrede/Eenheid? Karin van den Broeke voormalig Preses van PKN, lid dagelijks bestuur van de Wereldraad vond het ontroerend om de paus van zo dichtbij te zien.

  Samen een worden? Onderweg naar een nieuwe zielloze Rooms/Protestantse/ Islamitische cultuur?

 26. Wat cultuur aangaat heb ik er soms wel een hard hoofd in in hoeverre het de bedoeling was dat Nederland
  weer terug zou gaan naar Roomse tradities. Willem is niet zomaar met Maxima getrouwd. En in de oorlog was
  Nederland helemaal niet zo Joods gezind, maar lieten zich gewoon inpalmen. Eigenlijk heeft Nederland dat
  altijd gedaan en ook nu met de EU. Waarmee ook nog massaal de Islam wordt binnengehaald.
  Toch was het wel Willem van Oranje die de grondlegger was van de wet met daarin de tien geboden.
  Zijn laatste woorden waren: Heere wees met mij en dit arme volk. Ook toen was er geen vrede. En nu wordt je
  uitgelachen om de christelijke wetgeving en er altijd bezuinigd moet worden.
  En waarvoor is er een Europees leger nodig? Om Joden en Christenen te vervolgen? Israel te vernietigen?
  Als je ziet wat er met bijbels gebeurd…..

 27. @ Ramshoorn: 3:32 pm. Hartelijk dank voor dit mooie lied, dat ik nog niet kende.

 28. Beste @wachter. ik kan dit mooie lied niet alleen meezingen maar ook spelen op het orgel. Een ander lied wat ook graag gezongen wordt is…In het Engels…When Peace like a River…

  ‘t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert
  en stormwind en nacht mij verschrikk’.
  Gij hebt mij, mijn Heiland, te roemen geleerd:
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
  ‘t Is mij goed, wat God doet;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

  Uw deel, hoeveel zwaarder is ‘t hier niet geweest!
  Hoe spande niet satan zijn strik
  en ziend’ op Uw kruis roemt in mij ook mijn geest;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
  ‘t Is mij goed, wat God doet;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

  Heer, laat in mijn sterven Uw troost mij nabij,
  dat mij dan Uw liefde verkwikk’;
  dan dank ik, hoe bang mij de doodstrijd ook zij:
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
  ‘t Is mij goed, wat God doet;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

  Het beste middel tegen vrees en angst van deze tijd: is Geloof in Gods Woord. Psalm 107…God redt uit alle nood!!!

 29. Beste @Xander, @Wachter, @Nieuw Begin en @Jette dank voor uw duidelijke reacties. Helemaal mee eens! Met Luther [alhoewel hij heel wat steken liet vallen] kan ik betuigen:
  De Bijbel [In de Grondtekst] is niet antiek, noch modern, maar Eeuwig!

  Jeshua, de Zoon van God en komende Masjiach in Jeruzalem leerde dat ook: Lucas 21:33 (NBG51) De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

  Wie kan er nog een zin van de huidige paus memoreren die de moeite waard is?

  De Jood Albert Einstein [1879-1955] onderscheiden met de Nobelprijs en vooral bekend met zijn formule van de relativiteitstheorie: E= M2: Energie is Massa maal Lichtsnelheid in ’t Kwadraat, schreef In zijn boek: Zoals ik de wereld zie: Als wij het Jodendom der Bijbelse Profeten en het Christendom zoals Jeshua het leerde, zuiveren van latere toevoegingen vooral van priesterlijke intriges, wij een LEER hebben, waarmee de mensheid van AL haar maatschappelijke kwalen kan worden genezen, en dat goede mensen de plicht hebben deze werkelijk humane leers zo veel mogelijk aan hun omgeving bekend te maken!!!

 30. Dit mooie lied, wil ik graag delen:
  Machtig God, sterke Rots,
  U alleen bent waardig
  Aard’en hemel prijzen U,
  glorie voor Uw Naam.

  Lam van God, hoogste Heer,
  Heilig en Rechtvaardig,
  stralend licht, Morgenster,
  niemand is als U.

  Prijst de Vader,
  Prijst de Zoon,
  Prijst de Geest, die in ons woont,
  Prijst de Koning der heerlijkheid,
  Prijst HEM tot in eeuwigheid.

 31. Psalm 89:1-19 (deel 1)
  ‘Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen,
  van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken’ vs. 2.

  Deze Psalm is een loflied op de goedertierenheid en de trouw van God.
  Ze is bedoeld om, na de diepe ervaringen van de voorgaande Psalm, ons geloofsoog weer op die God te richten.
  God heeft met Zijn uitverkorene een verbond gesloten (vs. 4).
  Die uitverkorene is de Heere Jezus. In Hem zijn alle beloften van God ja en amen.
  God zal al Zijn plannen met deze wereld vervullen door de Heere Jezus.
  Daar lijkt niets van terecht te komen nu de Heere Jezus is verworpen en gedood.
  Maar al is daar in de wereld om ons heen nog niets van te zien, toch weet het geloof dat de hemelen de wondermacht van God loven.
  Na Zijn dood en opstanding is de Heere Jezus naar de hemel gegaan.
  God en de engelen geven Hem nu al de eer die Hem toekomt.
  Maar ook op aarde is er een gezelschap dat Zijn trouw groot maakt.
  Dat gebeurt in de Gemeente der heiligen; op zondag speciaal in de samenkomsten van de christenen.
  Dan mogen we eraan denken dat er niemand met Hem te vergelijken is.
  Hij heeft Zijn volk verlost van de vijand.
  Die vijand is de duivel.
  Door Zijn werk op kruis heeft Hij hem verslagen.
  Zijn volk kent de jubelroep: Het is volbracht!

  Nu kunnen wij in het licht van Zijn aanschijn wandelen en in Zijn naam juichen, de ganse dag. Terwijl het om ons heen duister is, is er in onze harten al het licht van Gods heerlijkheid die te zien is in het aangezicht van Christus (2 Kor. 4:6).
  En met het oog op de machten van de duisternis om ons heen heeft het geloof deze zekerheid: ‘want van de Heere is ons schild’. Hij is onze Beschermer!

  In dit vertrouwen mogen we de week weer tegemoet zien.
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 32. Roomsen houden van mysteries. Dat blijkt al met de mis als de priester een transsubstantiatie formule prevelt, het belletje klinkt, brood en wijn zijn dan ineens verandert in het lichaam van Christus zoals zij dat leren. Messiaanse Joden en Bijbelgetrouwe gelovigen doen niet mee aan dat roomse hocus pocus gedoe, zij gedenken tijdens het Avondmaal het lijden en sterven van Jeshua aan het Romeinse martelkruis.

  Dat een Jood op zondag fietst, wat is daar mis mee? Dat doe ik ook en ik doe ook mijn boodschappen. In Israël wordt op zondag ook het huisvuil opgehaald en gaan de kinderen naar school. De zondag is immers een Roomse uitvinding gedaan op 7 maart 321 tijdens het Concilie van Nicea. Jeshua en de Apostelen gingen nooit op zondag naar de kerk wel op Sjabbat naar de Synagoge [Exodus 20 en 31] Tijdens de feesten des Here naar de Joodse Tempel in Jeruzalem. Jeshua noemde zich immers …Here van de Sjabbat en niet van de zondag. Lucas 6:5.

  Over die zogenaamde valse roomse mysterieuze stigmata/lidtekenen die Paulus en volgens roomse fabels ook een aantal katholieken zouden hebben gedragen??? Fabels!!! Paulus doelt in Galaten 6:17…op de vele Zweepslagen/wonden en schipbreuken die hij geleden heeft…

  2 Korinthiërs 11:25 (NBG51) driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee;

  Hebreeën 11:37 (NBG51) Gelovigen zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, [Roomse Inquisitie] met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling…enz.

  Het roomse priesterschap is fake en onbijbels. Jeshua zond zijn 12 Apostelen de wereld in, niet als Priesters maar als Evangelisten. Paulus stelde in iedere Gemeenten Oudsten en Diakenen aan en geen priesters met kruizen en [Dagon]mijters op hun hoofd.

  In Handelingen 6 werden 7 mannen aangesteld als Diaken.
  1 Timotheus 2 en 3 werden mannen van één vrouw aangesteld als Oudste of Diaken.
  Brief van Paulus aan Titus…Mannen werden aangesteld als Oudste of Diaken.

  Het Babelse Pausdom stelde in plaats daarvan Pausen, Kardinalen, Bisschoppen, Priesters, Nonnen aan,die de wereld uitsluitend onheil gebracht hebben. Gelukkig scheidden 500 miljoen Protestanten zich af sinds 1517 en daarna ook nog eens honderden miljoenen Evangelischen. Napoleon verjoeg de Paus uit Rome 1798 en nu verdwijnen de laatste roomsen uit die kerken vanwege het epidemische seksueel misbruik van roomse prelaten. Hun kerken veranderen in sneltempo in bejaardenhuizen, winkelcentra geopend op zondag, of worden gesloopt!

  De gemeente van de toekomst ontstaat in Jeruzalem als de Joodse Jeshua daar als Koning terugkeert met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs, 12.000 uit elk van de 12 Stammen van Israel. Openbaring 7, 14 en 19.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *