5827

 1. Als je al wat langer meegaat in het geloof, dan kunnen dingen gewoon worden of zelfs vervagen in de essentie.

  Er is één ding waarover ik mij blijf verwonderen en erg dankbaar voor ben. Het besef dat Jezus heel de weg ging van het lijden, dat al mijn zonde op Hem kwam, dat verwondert mij.

  Mattheus: 16:21
  Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

  Of Marcus 9: 12 na de verheerlijking op de berg.
  En Hij antwoordde hun: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen; en het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden.

  Of Lucas 17: 25 in relatie tot de komst van het Koninkrijk.
  Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht

  In Johannes wordt dit niet vermeld ‘het lijden dat veel” is dat Jezus moest ondergaan.
  Wellicht of voor een geïnteresseerde die weinig van de Bijbel weet het mogelijk verstandig om eerst het boek van Johannes te lezen. De laatste in volgorde van het beschrijven van het heilige evangelie.

  Volgens mij wordt ook gezegd dat Johannes iemand die veel over de liefde schreef. We zien als het ware de afdruk van God liefde op Jezus en van Jezus op ons.
  In het boek Johannes wordt ook heel vaak “Vader” aangehaald.

  Veelal wordt alleen naar de Joden gewezen op de kruisdood van Jezus, maar wie verder leest in de Bijbel die begrijpt dat dit eigenlijk was omdat het heil van het Heilige evangelie tot ons kon komen.

  In Lucas stond immers:
  Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht

  Er staat door dit mensgeslacht. Daar val ik onder. Het waren en zijn mijn zonden waarvoor Jezus veel moest lijden.
  In Lucas 22 staat onder andere:
  En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

  De genade die we mogen vinden door het bloed van Jezus voor onze zonden opdat wij in de Zoon ook geliefd bij de Vader mogen zijn. Onbegrijpelijk eigenlijk. In feite, maar ik weet niet of je het zo mag stellen of zien, had God al een plan achter de hand in het geval dat het in het paradijs mis zou gaan.

  Blijkbaar moest God zich zelf geven in zijn Zoon. De Vader en de Zoon zijn één. Was dit dan de enige juridische basis onder de goden (de gevallen Engelen enz…???). En satan dacht dat hij de overwinning had toen Jezus stierf aan het kruis, maar Jezus stond op. Hij leeft.

  Jezus als mens erkende God als Vader.
  Jezus als God zijnde zei in Thessalonicenzen 3:11
  Maar onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus, moge onze weg naar u toe leiden.

  De Godheid naam in het oude testament is “Ik ben”.
  Jezus past dit ook toe als zijnde als Jezus-God.

  De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.

  Joh. 4:26
  Jezus zei tegen haar: ik ben het, Die met u spreekt.

  Jezus bloed reinigt ons van alle onze zonden. Het verbaast mij waarom ik al jong zonder een christelijke achtergrond Jezus mocht leren kennen en eigenlijk daardoor ook God de Vader.
  De dankbaarheid en aanbieding is alleen voor God de Vader en God de Zoon. Ik ben blij voor de Heilige Geest die mij trekt tot de Vader en de Zoon.

  Ook al dwaal ik af, speelt mijn vlees (vaak) op. Is mijn eigen geest weer in de weer, dan moet ik terugkeren naar de basis. Mijn ziel looft de Here. Mijn ziel looft God de Vader en Jezus zijn Zoon. Daarvan hoop ik dat ik heel mijn aarde leven dat mijn wil mijn ziel aanspoort om God de Vader te loven en Jezus Zijn Zoon.

  En stromen van leven water zullen uit mijn binnenste vloeien. Wat een innerlijke diepe dimensie van de overtuiging van de Waarheid, de Weg en het Leven.

  En ja, ook al schrijf ik wellicht scherp op dit forum anders dan op geloofsforum. Ik gun echt dat Rutte, de Jonge, Grapperhaus, Hoekstra en heel veel leden van het kabinet Jezus zullen kennen. In die zin wil ik voor ze bidden en zegenen. In hogere zin probeer ik dit geheel los te zien van het wereldgebeuren.

  Natuurlijk ook mijn familie en kennissen en vroegere kennissen of relaties aan wie ik op dat moment denk. Gods wil is echt dat niemand verloren gaat.

  De nuchterheid is ook dat God alleen maar kinderen heeft en een ieder uiteindelijk moet kiezen. En waarom geven we Jezus geen kans in ons leven. Zijn juk is zacht, zijn last is licht.

  Spyfromthesky

 2. @Key schreef: 26/09/2021 om 10:00 am:

  Zou het kunnen dat politici zoals onze premier Rutte wellicht in hun schooltijd mee hebben gedaan met occulte spelletjes als glaasje draaien, waardoor hun levens onder invloed van satan een totaal andere wending hebben gekregen en daardoor in de politiek zijn gegaan?

 3. Hallo lieve mensen…

  Hallo, Xander/mod… Ooh, wat heeft u een indringende reactie geven. Een paar keer gelezen, en al al een enkele keer laten lezen of voorgelezen, aan een enkeling.

  Deze bedoel ik.
  “”We zijn nu in barre, barre tijden aangeland, het is erop of eronder. We gaan geen tijd meer verspillen aan zoetgevooisde God is liefde zonder het persoonlijk aannemen van het gigantische volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus.
  De liefde van God IS Jezus Christus. Zonder Hem is er geen liefde Gods. Zonder Hem is er geen genade, zonder Hem is er geen redding van al het onheil wat op het punt staat in zijn volle omvang en hevigheid los te breken, zonder Hem is er de eeuwige ( geestelijke) dood.
  Dat is de boodschap die we moeten brengen. Bekeer u, leg het evangelie uit van redding en verlossing, van hoop, van de liefde Gods in Jezus Christus.””””

  Mag ik het van u overnemen??? Het heeft mij weer een enorme bemoediging gegeven.

  Een beetje chaotisch bij ons, en ik kwakkelde maar wat rond. Ook met mijn geloof, rommelde ik wat aan. Een bemoediging, even weer dat extra.
  Dank u Xander/mod.

  Ook veel mooie reacties naar elkaar toe. Ik heb trouwens niet alles gelezen.
  Michaël en Albert, lieve broeders… dank voor jullie bemoedigende schrijven.

  Dank u wel Albert, voor uw geweldige bemoedigende getuigenis. Wat u schreef is géén religie… maar een echte levende Relatie met de Heere Jezus.

  Fijn om Ramshoorn weer te lezen…
  En stilletjes momenteel om Wachter heen. Gaat het allemaal nog wél??
  Blijf dicht bij onze Heere Jezus hoor…
  Wij vallen en falen… niet dat we dat willen… maar steeds weer mogen we opstaan aan de Hand van de Heere Jezus.

  Ook allemaal nieuwe namen… welkom.

  Een filmpje van plm. 10 min. De superioriteit van Jezus Christus.
  Ergens weten we het wel… maar, dit is als een bemoediging.
  Deze broeder, geniet ik vaak van… hij gebruikt zijn mond en zijn handen.
  Maar de boodschap is geweldig. En HIJ, Jezus heeft ons lief.
  https://www.youtube.com/watch?v=w87WguieuK8

  Vaders zegen en kracht om jullie allen heen.
  En liefdevolle groeten, Esther.

  Beste Esther, natuurlijk mag u het overnemen. Gods zegen. Mvg. Mod.

 4. @Cor
  120 komt in de bijbel veel voor zoals de ouderdom.
  We zagen op het nieuws dat de dode zee bloedrood kleurde in Israël en tegelijkertijd de vulkaan in la palma uitbarste gelijk een fakkel die het startschot geeft om nog meer fakkels of vulkaanuitbarstingen te onsteken, ook de onrust in de wereld neemt toe.
  We zien de profetie voor onze ogen vervuld geraken.
  De bijbeltekst uit Joel 2 geeft hierin duidelijkheid:

  1 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
  30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
  31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
  32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

  De hoop en de beloften van de Here laten ons volharden, laat ons de liefde najagen tot het einde tot de eindstreep zodat wij God Grote Eer brengen door lijdzaam onze verdrukking tegemoet te gaan want ook Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth heeft geleden en is verdrukt geweest door het lijden en verdrukking hebben wij deel met Hem.
  Spoedig is het onze tijd met Hem.
  Shalom

 5. Zoals ik al zei, weer wat geleerd…….
  Nu snap ik opeens ook waarom ik voor Mark Rutte zou kunnen bidden. De taak die die heeft is niet mals, en ik vindt dat hij er een behoorlijk kwade agenda op nahoudt, met zijn gelieg en bedrog.
  Het is nooit in me opgekomen ook voor slechte mensen te bidden. Gister haatte ik Rutte, vandaag heb ik hem lief.
  Ik bid voor Rutte dat hij vrij komt van demonische invloeden. Ook Rutte heeft het recht om Gods Liefde te vinden als mens.

  Nooit eerder heb ik het zo bekeken.

 6. Psalm 141
  ‘Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak, om goddeloze daden te verrichten met mannen die onrecht bedrijven; en laat mij niet eten van hun lekkernijen.’ (Ps. 141:4).

  Hoe blijf je zuiver?

  Kun je eigenlijk wel zuiver blijven in onze samenleving? Kun je je onttrekken aan allerlei krachten die openlijk het leven bederven? En hoe krijg je te midden van alle bederf nog een beeld van wat zuiver is? David ervaart dat vijanden hem op het verkeerde pad willen brengen en hoe moeilijk het is om te zwijgen.
  Ook Jezus waarschuwt voor wat een mens kan meeslepen in verkeerde houding en daden.’ Maar het kwade komt wel uit ons zelf. Het zijn gedachten die opkomen in je hart en die je toelaat om over na te denken en uit te spreken. Daarom is het nodig God te vragen om je mond te bewaken.
  Om niet meegesleept te worden in onverschilligheid, in het beschadigen van andere mensen. De apostel Jacobus waarschuwt in zijn brief ook voor het kwaad van de tong. De vijand kan zich heel aardig voordoen: je mag mee-eten. En vervolgens probeert hij je mede plichtig te maken aan foute plannen. In dit lied schrijft David over zichzelf in het krachtenveld van het kwaad.
  We hebben bescherming nodig. Iemand die je binnenste weghoudt van het kwaad. Dat kan betekenen dat je moet lijden en afzien. Dat kan soms slikken zijn, ook als oprecht gemeende en goed bedoelde kritiek geuit wordt. Neem dat serieus, let op de goede bedoeling van degene die het zegt en neem het ter harte. Schiet niet gelijk in de verdediging maar overdenk wat er gezegd wordt, slaap er eens een nachtje over en doe er je voordeel mee. David noemt dat een weldaad!

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 7. @Cor. Met grote instemming las ik uw Ingezonden vooral de laatste alinea’s die ik bewaar:””

  Gods Woord is zo mooi beschreven in het Hebreeuws en het Oud-Grieks. Deze beide talen zijn tekens/letters en getallen…..Gematria…elke letter heeft een dus getalwaarde.

  Het boek Psalmen is het negentiende boek vanaf het begin van de Bijbel., dus geteld vanaf het eerste Bijbelboek Genesis. Vanaf Openbaringen het achten veertigste boek., maar terug geteld….

  Wat gebeurde er in 1948 met Israel…!?

  Als u de Psalmen 38 tot en met 44 leest,…kan u een parallel leggen met de tweede wereldoorlog. Psalm 45 heeft een blijde kleur en betekenis., het einde van wereldoorlog 2…!!!

  Psalm 53 getuigd van de Dwaas zegt in zijn hart….Het jaar waarin Jozef Stalin stierf ., die nota bene in 1914 de zijn uitspraak Quote maakte…”You Know, They are Fooling us, There is no God”….en leest u even Psalm 14 …!!! Ook het jaar 1914 begon de eerste wereldoorlog…..

  Een soort tijd lijn onze Bijbel met de woorden uit Psalm 120 ….de leugenlippen en bedrieglijke tong kan het jaar 2020 voorstellen., want wat is er wereldwijd nu/al ruim 18 maanden gaande……

  Zou het zo zijn dat God zeer duidelijk is in Zijn Woord om ons te vertellen in welke tijd wij leven…..

  Ik vind het zo mooi en indrukwekkend en ik zie dat Gods Woord zo ingenieus beschreven is., dat je niet kan ophouden het te bestuderen….””

  Ik lees net al u al decennia de Bijbel door/met Joodse ogen. Heb ook een jaar Hebreeuws gestudeerd aan de VU om een indruk te krijgen hoe dit wonderlijke Boek der boeken gelezen en vertaald dient te worden. De Statenvertalers 1637 en de King James vertalers 1611 zijn daar met Gods hulp en van Rabbijnen uitstekend in geslaagd.

  De moderne vertalingen na 1951 zou ik nooit willen lezen of iemand aanbevelen. Broddelwerk!!!

  Ik leerde veel van de Joodse Prof. F. Weinreb die een boek schreef over de herkomst van de Hebreeuwse letters: Letters van het leven. Google even.

  https://www.trouw.nl/nieuws/weinreb-was-geen-mystieke-charlatan~b22212e6/

  Zijn andere boek is ook een must: De Bijbel als Schepping.

  Weinreb zat onterecht gevangen omdat hij met nazi’s gecollaboreerd had. Dat deed hij ook om zo duizenden Joden te kunnen redden met een Sperre. In de gevangenis van Scheveningen deed hij Bijbelstudies met veroordeelde nazi’s die aan zijn lippen hingen. Lees zijn boek: De Gevangenis, Herinneringen 1945-1948. Kijk even op de website Weinreb voor de boekbesprekingen.
  https://www.deslegte.com/de-gevangenis-878356/

  O ja, Nog een zeer interessant boek over de Bijbel geschreven door Satinover:
  De Hemelse Computer. https://www.bol.com/nl/nl/p/hemelse-computer/666813077/

  Shalom. Ramshoorn.

 8. @ Key 25/09/2021 om 8:46 pm

  Beste Key,

  Mijn hartelijke dank voor uw liefdevolle reactie. U ontroert mij. Echt waar.

  En uw laatste zin: ”Maar…., die eigen inzet wel vanuit de Liefde, en niet de vijand haten.”

  Is prachtig! Dank U.

  Michaël

 9. @Michael, weet u dat u heel mooi uw verhaal schrijft? U kan het echt heel goed verwoorden!
  En daar legt u de vinger op de wonde. Ik heb geen genoeg geloof/vertrouwen meer in het bidden tot God, dat ik krijg waar ik Hem om vraag. Ik weet nu wat me te doen staat. Dank u wel Michael!!

  En dank voor uw inzicht/ervaring dat het om zowel bidden gaat (achteroverliggen en Hem het laten doen), als onze eigen inzet tegen bv. onrecht. En dan kijk ik toch met een schuin oog richting wat nu gebeurt met bv. de coronapas. (Maar…., die eigen inzet wel vanuit de Liefde, en niet de vijand haten).
  Dank voor allen die hier hun wijsheid aandragen, ik heb weer wat geleerd.

 10. Mini Bijbelstudie van Dr. Nicholas J. Schaser van het Israel Bible Center uit de Hebrew Bible:

  https://weekly.israelbiblecenter.com/eve-come-adams-rib/?via=e85ee3a

  De meeste Engelse vertalingen van Genesis 2:21-22 lezen: “De Here God deed een diepe slaap op de man vallen, en terwijl hij sliep nam hij een van zijn ribben en sloot het vlees op zijn plaats. En de rib die de Here God van de man nam, bouwde hij tot een vrouw.”
  De beschrijving van de vrouw gemaakt van de “rib” van de man heeft geleid tot de verkeerde conclusie dat vrouwen inferieur zijn aan mannen omdat ze afkomstig zijn uit een klein deel van de mannelijke anatomie. Toch betekent het Hebreeuwse woord צלע (tsela) niet ‘rib’, maar eerder ‘zijkant’. Volgens Exodus, bijvoorbeeld, zei God tegen Mozes dat hij vier gouden ringen moest maken voor de Ark des Verbonds, “twee ringen aan de ene kant (צלע; tsela) ervan, en twee ringen aan de andere kant ervan” (Exodus 25: 12). Evenzo, wanneer God één tsela van de man neemt om de vrouw te maken, komt Eva uit een hele kant van Adams lichaam, niet uit een enkele rib.

  Adams eigen woorden verduidelijken dat Eva van een van zijn kanten komt wanneer hij over zijn vrouw verklaart: “Eindelijk, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees!” (Gn 2:23). Als Eva alleen uit de rib van de man was geschapen, zou Adam alleen hebben kunnen zeggen dat ze ‘been van zijn been’ was. Als been en vlees van Adam is de vrouw de ‘andere helft’ van de man. Wanneer man en vrouw aan elkaar kleven en terugkeren naar “één vlees” (2:24), worden de twee gelijke helften van de mensheid weer bij elkaar gebracht. Het oerpaar in Genesis vertegenwoordigt Gods visie op gelijkheid en complementariteit tussen de geslachten.

 11. BARRE , BARRE TIJDEN ( uitspraak van Moderator ), letterlijk klopt dat maar waar is ons geloof, waar is de rotsvaste overtuiging dat er geen haar gekrenkt wordt op iemands hoofd tenzij dat de Vader het weet en de Vader het toelaat.
  Laten wij ons vastmaken in die overtuiging en die belijdenis zeker uitspreken ten allen tijden
  En ja, dat is nu makkelijk gezegd maar we moeten het ook doen in barre barre tijden !!

  Tukker, het was meer bedoeld voor mensen die nog niet bekend zijn met bekering.
  Wat de barre tijden betreft voor de bekeerde gelovigen, hebben zij in elk geval een anker om aan vast te houden. Mod.

 12. @ Key 25/09/2021 om 9:39 am

  Hallo Key, bedankt voor uw reactie. Ik snap uw voorbeeld over het kind.
  U schreef: ‘’Ik kom er steeds meer achter, dat ik het bidden als niets beschouw.’’

  Zoals ik het van u begrijp, gaat u er van uit dat het bidden ‘niets’, dus zinloos is. U zou er ook voor kunnen kiezen om oprecht te gaan bidden in geloof en zonder twijfel.
  Zie Jacobus 1:6-8 (NBG51)

  ‘’Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.’’

  En zelfs dan, betekent het nog niet dat de gebeden de andere dag al verhoort zullen zijn. Zoals andere gasten op dit forum ook weten, zullen gebeden alleen verhoord worden, als het in lijn ligt met de wil van God.

  U gaf als voorbeeld het gebed van een kind aan, dat gepest wordt op school. Als het kind verbaal gepest wordt, dan zal het kind zichzelf moeten sterken. Als het kind lichamelijk aangevallen wordt zal het zichzelf moeten verdedigen. En ja, de pesterijen zeer zeker ook kenbaar maken aan leraren en ouders. En als het nodig is zelfs aangifte doen van belaging, schade en/of letsel.

  Natuurlijk snap ik dat een kind dan bid dat het gepest meteen ophoud. Maar misschien wordt dat kind op die manier wel voorbereid, zodat het kind later nog grotere uitdagingen en terreur de baas kan zijn, zonder dat het meteen uit het veld geslagen wordt. Omdat het dan niet meer voor het eerst is.

  We kunnen misschien beter maar gewoon bidden voor kracht en moed, om wat er ook op ons pad komt, met rust en in vol vertrouwen op God te kunnen doorstaan. Ook kan het al heel kalmerend en opluchtend werken om al onze ‘ellende’ bij God kenbaar te maken.

  U schreef: ”Dan nogmaals mijn vraag: Is de reactie op de nare tijd die er aan zit te komen: alleen actie (zoals u wilt samen met bidden) of alleen bidden? Kunnen we achterover gaan liggen en bidden en verwachten dat God alles voor ons gaat regelen, of verwacht God ook onze eigen inzet?”

  Ikzelf denk beide. Ik bid iedere dag zo wie zo om kracht en moed, voor anderen en voor mezelf. Soms is het beter om kalm te blijven, andere keren is het beter om actie te ondernemen. Dat ligt aan de situatie. Ikzelf heb (omdat het nodig was) al heel veel actie ondernomen in de laatste 12 jaar. En ik zal straks nog meer actie moeten ondernemen.

  Ik heb als klein kind op moeten boksen tegen oudere, grotere en meerdere personen. Hierbij ging het niet om pesten, maar om het opstaan tegen onrecht, voor anderen of voor mezelf. Zodat ik nu beter bestand ben om straks de strijd aan te kunnen gaan met goddeloos, wetteloos, corrupt tuig. Maar alles op Zijn tijd. En daar is overgave en vertrouwen op Hem voor nodig. Iedere dag weer.

  Ramshoorn gaf vandaag een mooi voorbeeld met deze tekst uit Jakobus 4:7-8 (NBG51)
  ‘’Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’’
  Ik wil hier vers 8 nog aan toevoegen ‘’Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’’

  Hartelijke groet en Gods zegen.

  Michaël

 13. Correctie: de enige dimensie = de enige maatregel; de enige manier om te begrijpen.

 14. @ mod
  Bevestigend. Echter, de enige dimensie dat dit geloof en acceptatie van jullie daadwerkelijk is gebeurd is de gerechtigheid van jullie daden in relatie tot anderen na geloof en acceptatie. Anders kan iedereen denken dat hij geloofde, en de vorm observeren door zijn knieën te laten zakken en de juiste woorden hardop te zeggen, want dit zal hem iets goeds brengen. Toch?

  Als u met een oprecht hart uw leven in de handen van Jezus Christus legt en u overgeeft aan Zijn leiding met behulp van kennis( bijbel) en de HG, dan zal daar een wedergeboorte plaatsvinden in uw geest.
  Daarna zegt Gods woord, dat u verder gaat op die weg om uw behoudenis te bestendigen en op te groeien in de kennis, genade en de liefde Gods, welke is in Jezus Christus. Mod.

 15. Ludwig schreef:
  24/09/2021 om 6:23 pm
  Psalm 120 vind ik toepasselijk op de verschillende reacties met verschillende bijbels en geloven.

  Hele mooie Psalm Ludwig..!!!

  In mijn angst heb ik tot de Here geroepen en Hij heeft geantwoord.
  Here red mij van de leugenlippen van de bedrieglijke tong….!!!

  De eerste regels van deze Psalm.

  Is dit ook een regel voor deze tijd., want hoelang is de TIJD wat God geeft voordat zijn oordeel valt. Zoals in de dagen van Noach zien wij 120 jaren en de vloed begon.

  Koning Saul, David en Salomo regeerde samen 120 jaren., wat gebeurde met Israel na de dood van Salomo….!!!

  Gods Woord is zo mooi beschreven in het Hebreeuws en het Oud-Grieks. Deze beide talen zijn tekens/letters en getallen…..Gematria…elke letter heeft een dus getalwaarde.

  Het boek Psalmen is het negentiende boek vanaf het begin van de Bijbel., dus geteld vanaf het eerste Bijbelboek Genesis. Vanaf Openbaringen het achten veertigste boek., maar terug geteld….

  Wat gebeurde er in 1948 met Israel…!?

  Als u de Psalmen 38 tot en met 44 leest,…kan u een parallel leggen met de tweede wereldoorlog. Psalm 45 heeft een blijde kleur en betekenis., het einde van wereldoorlog 2…!!!

  Psalm 53 getuigd van de Dwaas zegt in zijn hart….Het jaar waarin Jozef Stalin stierf ., die nota bene in 1914 de zijn uitspraak Quote maakte…”You Know, They are Fooling us, There is no God”….en leest u even Psalm 14 …!!! Ook het jaar 1914 begon de eerste wereldoorlog…..

  Een soort tijd lijn onze Bijbel met de woorden uit Psalm 120 ….de leugenlippen en bedrieglijke tong kan het jaar 2020 voorstellen., want wat is er wereldwijd nu/al ruim 18 maanden gaande……

  Zou het zo zijn dat God zeer duidelijk is in Zijn Woord om ons te vertellen in welke tijd wij leven…..

  Ik vind het zo mooi en indrukwekkend en ik zie dat Gods Woord zo ingenieus beschreven is., dat je niet kan ophouden het te bestuderen….

  Groet

 16. Vraag:
  Van wat ik zie en begrijp, ben ik ervan overtuigd dat de werknemers van de duisternis alle kans hebben om een echt dodelijk biowapen te verspreiden dat hen het volledige recht geeft om de hele bevolking van de wereld te vaccineren. In plaats daarvan, ze begaan een uitgebreide misleiding, en, in ieder geval tot nu toe, iedereen die op zoek is heeft de mogelijkheid om deze zwendel te begrijpen van dergelijke sites, en vele, inderdaad vele anderen die feiten en gegevens exporteren van specialisten, evenals officiële gegevens, enz. Daarnaast maken veel sites een duidelijke verbinding met Openbaring, die ongeëvenaard is in termen van specifieke kenmerken met betrekking tot onze huidige.
  De resultaten, althans voor mij, zijn duidelijk:
  1. Velen die niet in de zaligheid door Zijn Zoon Jezus Christus geloofden, en vele anderen op de weg naar het geloof.
  2. Velen die nog geloofden waren verbijsterd, evenals velen die alleen verklaard geloof, toonde.

  Redding wordt gegeven door Genade, door geloof in het Оffer van Jezus Christus, maar het geloof moet echt zijn. Mijn vriend heeft een favoriete zin, Ik denk dat het uit het Evangelie van Matteüs, maar corrigeer me als ik verkeerd ben: “Geloof, wanneer het niet wordt levend gemaakt door de werken, is dood in zichzelf” ((Er zijn hier veel erudiete mensen met betrekking tot de Evangeliën, en ik geloof dat ze mij sommige onnauwkeurigheden zullen vergeven, als die er zijn, en mij corrigeren.)
  En hier zijn we, eindelijk, in 2021, waar er geen voordeel meer is van declaratief geloof. Naar mijn mening is het belangrijkste om in Hem te geloven. En dit geloof doet zijn werk, het herleven van uw concrete daden, het herleven van uw denken, duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad.

  Er wordt gezegd dat deze dingen (niet alles is al gebeurd, maar sommige dingen) de gebeurtenissen van vandaag moeten gebeuren om Gods plan te vervullen. (Gelieve, het exacte citaat.)
  Mijn vragen:
  1. Wat is het doel van de gebeurtenissen van de Eindtijd, volgens de Evangeliën, en volgens Openbaring?
  2. Fantaseren lijkt mij dat de recente gebeurtenissen perfect zijn georganiseerd als een ideale grond voor het scheiden van onkruid en graan?
  3. Zo ja, wat zou de houding van een ware gelovige ten opzichte van de huidige situatie moeten zijn?

  Geloven in het volbrachte werk is stap 1 stap 2 is het aannemen ervan, er JA tegen zeggen, dat u erkent dat de kruisdood van Jezus Christus voor u was en tot vergeving van uw zonden. Dat Jezus Christus de enige weg tot God is en dat u uw leven aan Jezus Christus geeft en vraagt om de inwoning van de HG. Dat doet u hardop, met gebogen knieën. Mod.

 17. Forum,

  Ik ben sinds een jaar , misschien iets langer op het Geloofsforum dus het kan zijn dat Eelke zijn ( haar ) visie al eerder gedeeld heeft voor mijn tijd en als er inderdaad alle tijd/energie in is gestoken om iemand tot andere gedachten te brengen, dan is er in mijn beleving inderdaad alles aan gedaan wat in mijn beleving gedaan moe(s)t worden.
  Dat was ook mijn standpunt wat nu helder gemaakt wordt
  Als dat zo is dan is dat aan mij dat ik dat niet weet dan neem ik mijn verzoek terug mede omdat ik nu duidelijk antwoord ontvangen heb.

 18. @Moderator en Tukker : Dat heb je zeer goed geschreven aan Tukker, en ik heb dat hier ook al een paar keer vermeld. Wat was de laatste opdracht die Jezus gaf aan zijn leerlingen? Ga dan heen en verkondigd de blijde boodschap van redding. En wat heeft de kerk gedaan? We zijn daar mee gestopt, en we beweren dat alle godsdiensten gelijk zijn, en dat God voor ieder mens hetzelfde is? We bidden dus met z’n alle tot dezelfde God. En dat is onzin natuurlijk. Ik geloof in de God die zich geopenbaard heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, de God die zich liet zien aan Mozes in de brandende braamstruik. Ik geloof in de God die zich liet kennen in zijn Zoon Jezus Messias. En onder de hemel is er niemand gegeven waardoor wij gered worden en die naam is Jezus. Satan wil ons graag op zijwegen zetten, zoals wanneer komt jezus terug, wanneer komt de opname van de kerk, wie is de misleider? En wie is de antichrist? En wanneer komt zijn koninkrijk? En wat was de opdracht van Jezus al weer? Ga dan heen en verkondigd de blijde boodschap aan alle schepselen, zij die de liefde van Jezus nog niet kennen, en dit zonder omwegen. Shalom

 19. Voor wie zich aangesproken voelt: Stop met zo streng zijn voor jezelf!
  Hieronder een aantal suggesties.

  Het mooiste wat je kunt doen voor jezelf is accepteren wie je vroeger was (en dat je diegene nu niet meer bent) en accepteren dat je vroeger misschien andere keuzes hebt gemaakt dan je nu zou doen.
  Geloof dat je goed genoeg bent zoals je bent. Want je bent een creatie van God.
  Doe af en toe iets ‘geks’. Hang (of teken op de muur) bijvoorbeeld een ballon op in de WC, kijk ernaar als je doortrekt en denk dan: “zo, die shit ben ik nu kwijt!” Of koop een bril (desnoods zonder glazen als je geen bril nodig hebt) met een roze montuur. Leg hem naast je bed. Als je dan opstaat zet je hem even op om jezelf eraan te herinneren dat je die dag je best gaat doen om alles door een roze bril te bekijken.

  Als je bang bent om te falen heb je al gefaald zonder dat je überhaupt iets gedaan hebt. Fouten maken is nodig om te kunnen groeien. Als je niet valt, weet je ook niet hoe het is om op te staan. Soms moet je door dingen heen, niet om ze heen. Het gaat er om wat je van ze hebt geleerd. Vergeef jezelf. En vergeef anderen. Het effent de weg voor het begin van onze eigen genezing.

  Niemand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En een van de laatste uitspraken die Hij deed was: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Is het makkelijk? Nee. Is het onmogelijk? “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft”, zei Jezus (Markus 9:23).

 20. Forum,

  Ik ben het met u eens dat Here Jezus Christus de Weg ,Waarheid, Leven is . wat mijn plan was om een gesprek aan te gaan met Eelke aangaande zijn visie ( Moet nog onderzoeken wat de verschilpunten zijn ) MAAR als UW mening is dat het niet aangegaan kan worden, als uw mening is dat wij niet moeten proberen te overtuigen dan leg ik mij bij uw visie/mening neer wat ik wel jammer vind want mijn persoonlijk mening is dat je altijd een poging moet wagen om iemand te overtuigen v/d juiste Weg.
  Maar aan U de keuze !!

  Beste Tukker, poster Eelke heeft in het recente verleden meer dan alle ruimte gekregen om zijn/haar geloofsvisie te posten.Regelmatig is duidelijk gemaakt wat de essentie van het christelijk geloof is, echter zonder resultaat. We zijn nu in barre, barre tijden aangeland, het is erop of eronder. We gaan geen tijd meer verspillen aan zoetgevooisde God is liefde zonder het persoonlijk aannemen van het gigantische volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus.
  De liefde van God IS Jezus Christus. Zonder Hem is er geen liefde Gods. Zonder Hem is er geen genade, zonder Hem is er geen redding van al het onheil wat op het punt staat in zijn volle omvang en hevigheid los te breken, zonder Hem is er de eeuwige ( geestelijke) dood.
  Dat is de boodschap die we moeten brengen. Bekeer u, leg het evangelie uit van redding en verlossing, van hoop, van de liefde Gods in Jezus Christus.

  Mod.

 21. @Beste Michaël ;-{>
  Ik reageer nog even op uw schrijven over uw broer Chris. Hij was dus nog maar 30 toen de ziekte begon en heeft het 6 jaar gedragen. Wat moet dat een moeilijke tijd zijn geweest, niet alleen voor hem maar ook voor u om dat van zo dichtbij mee te maken. Het is bijzonder om dan niet boos op God te worden of je geloof te verliezen. Misschien klinkt het raar, maar nu is het mij weer als voorbeeld om niet te klagen en opgewekt te blijven. Merk dat ik soms best wel wat wegzak in zelfgerichtheid, soms zelfs met wat onverschilligheid. Mijn vertrouwen in Hem is wel sterk genoeg maar het is zo belangrijk om in Gods liefde te blijven.
  Bedankt voor uw bemoedigende getuigenis.

  Gods zegen en groet, Albert.

 22. @Michael, ook u bedankt voor uw reactie! En dan denk ik weer verder
  Ik kom er steeds meer achter, dat ik het bidden als niets beschouw. Heb dus een gevecht met de tekst die Michael aanhaalt vanuit de Bijbel.

  Een voorbeeld:
  Een klein kind moet morgen weer naar school, hij wordt gepest, het is een ramp om naar school te gaan. S’avonds bidt het kind tot God en vraagt dat het pesten ophoudt. S’ochtends leert het kind dat het bidden geen oplossing bracht.

  Weet u wat wel een oplossing zou kunnen zijn? Op zelfverdedigingssport gaan, of je ouders inlichten, of de leraar in vertrouwen nemen. Dus actie ondernemen.

  Dan nogmaals mijn vraag: Is de reactie op de nare tijd die er aan zit te komen: alleen actie (zoals u wilt samen met bidden) of alleen bidden? Kunnen we achterover gaan liggen en bidden en verwachten dat God alles voor ons gaat regelen, of verwacht God ook onze eigen inzet?

 23. @Cassandro, Dank voor uw weldoordachte reactie. U schreef: God van LIEFDE… Gaat het hier misschien om ‘omzettingsfouten’ vanuit het Hebreeuws of het oud Grieks? Ik ‘verkies’ het woord/concept ‘haten’ te interpreteren alsvolgt: “keer u om en loop er van weg!”. Een vlucht-reactie i.p.v. een aanvals- of een verstarrings-reactie? “”

  Nee, er is niets mis met de Hebreeuws-Griekse vertaling van Haat en Liefde.

  Mozes en Jozua hadden nooit het beloofde land Kanaän in bezit kunnen nemen als ze de wapens niet tegen hen hadden opgenomen. Lees Deuteronomium 7 en het Boek Jozua en Richteren.

  Johannes de Doper, noch Jeshua hebben het Leger verboden.

  Jeshua sprak een keer tegen de Apostelen: Lucas 22: 35: Toen Ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets. 36 Hij zeide tot hen: Maar nú, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een ZWAARD.

  37 Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in vervulling moet gaan: En Hij is onder de misdadigers gerekend. Want wat over Mij geschreven is, komt tot een einde.
  38 Zij zeiden: Here, zie, hier zijn Twee Zwaarden! Hij zeide tot hen: Het is voldoende.

  Als David de godslasteraar Goliath niet had gehaat had hij hem nooit kunnen doden.
  Details in 1 Samuel 17.

  Voorbeeld: JHWH/God heeft de Zondaar Lief – Maar Haat zijn zonden, zijn ergelijke levenswijze. Zie details in Ezechiel 3 en 18.

  De Apostel Jacobus leert: Jakobus 4:7 (NBG51) Onderwerpt u dus aan God, maar biedt WEERSTAND aan de duivel, en hij zal van u vlieden!!!

  U schreef: Enkel en alleen God en Jezus als Opperrechter kunnen hierover oordelen. Want wij hebben momenteel – anno 2021 – enkel God de Heilige Geest die hier op moeder aarde, in dit wereldbestel die ons begeleidt, helpt én op het juiste (smalle?) pad houdt…”””

  U vergeet het Woord van God, de Bijbel te noemen. De Reformatie van 1517 Luther, Calvijn, Knox had nooit plaats kunnen vinden zonder de Bijbel en de Psalmen en Gezangen.

  Zij vertaalden de Bijbel in de Landstalen dankzij het voorbereidende werk van Erasmus. Nederland is een Calvinistisch land geworden door Prins Maurits die in 1619 opdracht gaf aan de Dordtse Synode om de Bijbel in goed Nederlands te vertalen. In 1637 kwam de Statenvertaling in bijna alle Nederlandse gezinnen terecht en die smeedde ons volk aaneen in taal en geloof.

  De Oranjes waren allemaal vechtersbazen, zij zette Nederland op de wereldkaart qua handel en defensie. Zij verjoegen de Spanjaarden uit Nederland. Stadhouder Willem III werd Koning van Engeland, Schotland en Ierland. 1689.

  De Tweede Kamer liet toe dat de Statenvertaling onder Kabinet Rutte verdween op 14 december 2014 en sindsdien raakten we in een vrije val. Niemand is veilig meer in dit land. Iedere dag grote branden, moorden, plofkraken, terreur, opstanden, en de regering staat er bij en kijkt er naar en laat de boeven lopen.

  Nu is Nederland gespleten door Wanbeleid Regering met hun achterlijke dwang Covid-19 vaccinaties en de verplichte QR-Code zonder welke je vrijheid is afgenomen.

  We zijn weer terug bij AF 1572. Toen hadden we nog een Prins van Oranje die zich met zijn broers en de Geuzen vrij vocht van de onderdrukkers, de RKK, Inquisitie, de Bloedraad en de Spanjaarden.

  De huidige Inquisitie met hun draconische straffen bestaat nu uit Rutte & CO, RIVM, GGD en OMT en de Handhavers. WEE ONS! Psalm 79, 109, 140.

  Zij lachen nu…maar wie het laatst lacht…Psalm 2 en Openbaring 14 en 19…Die lacht het Best!

  Shalom. Ramshoorn.

 24. Beste Harold, Jo en anderen

  Velen komen tot Jezus omdat men in zonde nood is gekomen, en Hij je graag wil vergeven en je van deze last wil bevrijden. Dat heb ik ook beleefd en daar ben ik tot op de dag van heden enorm dankbaar voor.
  Maar dan…….wat moet of zal er daarna gebeuren? Of hoe gaat mijn leven er na deze vergeving van zonden uitzien?
  Jezus zei tegen de overspelige vrouw ” ga heen en zondig niet weer” Is dat niet voor ons allen DE boodschap?
  Paulus zegt op enig moment” zullen we dan bij de zonde blijven? VOLSTREKT NIET !! ”
  Hieraan kunnen we merken dat de Heilige Geest ons wil helpen om niet tot zonde te komen, zoals ook de apostel Johannes zegt “. opdat gij NIET tot zonde komt”
  Alles in het Evangelie is erop gericht om overwinning over bewuste zonden te krijgen en daarin vast te blijven staan zodat de Heilige Geest blijvend een woning in ons kan maken en tot heiligmaking kunnen komen, en dat wil niets anders zeggen dan dat we deel kunnen krijgen aan de Goddelijke natuur, terwijl we hier op aarde leven en in dit lichaam wonen.
  Ik wens jullie alle kracht en moed toe om dit heerlijke leven binnen te gaan.

 25. @allen… ik kom net volgende ‘spreuk’ tegen die helderheid in de zaak brengt op alle niveaus: “duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden, maar door er licht in te brengen” = gezond boerenverstand en elementaire fysica – voor zover ik het mij toch nog kan herinneren? En zet het woordje ‘licht’ nu in hoofdletters (want ere WIE ere toekomt): LICHT, en alles wordt helder(der),op alle niveaus 😉
  En Ramshoorn, met alle respect voor uw kennis van het OT en het NT – u heeft trouwens uw nickname niet voor niets gekozen 😉 – maar ik kan voor mezelf het woord of het concept ‘haat’ niet op dezelfde lijn plaatsen als een God van LIEFDE… Gaat het hier misschien om ‘omzettingsfouten’ vanuit het Hebreeuws of het oud Grieks? Ik ‘verkies’ het woord/concept ‘haten’ te interpreteren alsvolgt: “keer u om en loop er van weg!”. Een vlucht-reactie i.p.v. een aanvals- of een verstarrings-reactie? Enkel en alleen God en Jezus als Oppeerechter kunnen hierover oordelen. Want wij hebben momenteel – anno 2021 – enkel God de Heilige Geest die hier op moeder aarde, in dit wereldbestel die ons begeleidt, helpt én op het juiste (smalle?) pad houdt…

 26. @ Key 23/09/2021 om 2:27 pm

  Romeinen 12:12

  ”Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.” (NBG51)

  ”Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.” (HSV)

  Gods zegen u Key, en voor u allen.

  Hartelijke groet, Michaël

 27. Voor alle zekerheid anders gaan we het verkeerd benoemen : Wat ik gezegd heb betreffende Eelke is dat mijn mening is
  dat als een ieder op een fatsoenlijke manier zijn mening, visie geeft dat dat moet kunnen anders gaan we censureren.
  Ik vind dat we ons niet moeten aanpassen aan de overheid, enz.
  Betekent niet dat ik het met Eelke eens ben maar misschien kunnen we hem ( haar) overtuigen .
  Is daar iets mis mee ? Zelf dacht ik het niet.

  Tukker, dit is een Geloofsforum met als uitgangspunt, Jezus Christus, De weg, De waarheid en Het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij ( Jezus Christus) Alles wat buiten deze context valt is hier niet bespreekbaar, dat soort van discussies leidt tot niets. Mod.

 28. Key. Ik zou willen dat ik mijn rust met u kan delen. Ik bekijk iedere dag een vers op https://dailyverses.net/nl/.

  Weet u, satan is op dit moment hard bezig om mensen bij God weg te houden en om gelovige mensen aan hun geloof te laten twijfelen. Hou dus alstublieft op met zorgen maken!! Dat is het werk van satan. Je zorgen maken is een vorm van angst. En angst is een slechte raadgever. Anders gezegd, satan is een slechte raadgever! Er is maar 1 goede raadgever en dat is GOD. Dus vertrouw op GOD. Het komt goed. Echt waar!

  U vroeg: “Wat zou God in dit geval willen?”
  Bij uw vraag moest ik ineens denken aan de overlevingstechnieken: bevriezen, vluchten, vechten. Ik geloof echt dat God ons laat weten wat je moet doen in welke situatie.
  Een vecht-, vlucht- of bevriesreactie, is een verdedigingsmechanisme dat bij zowel mensen en dieren optreedt als er direct gevaar dreigt. Door de acute hevige angst en stress die dan ontstaat produceert het lichaam grote hoeveelheden adrenaline en cortisol (stresshormonen), de bloeddruk en hartslag gaan omhoog, de spieren worden gespannen, haren komen rechtop te staan (kippenvel), de zintuigen worden scherper (pupillen verwijden, oren staan rechtop) en de pijngevoeligheid daalt naar een zeer laag niveau (endorfinestimulus). Hierdoor is het lichaam voorbereid op een gevecht of om op de vlucht te slaan. Verstijving (‘bevriezen’) is zeldzamer.” Een voorbeeld hiervan bij dieren: https://www.nationalgeographic.nl/waarom-spelen-dieren-soms-dood.” Ook mensen kiezen soms voor dit mechanisme. Sommige mensen hebben iets ernstigs overleefd door keihard weg te rennen, een ander overleefde eenzelfde situatie door net te doen alsof hij dood was (https://www.nieuwsblad.be/cnt/tk3bvlri). Kortom, wij zijn creaties van God en zitten van nature goed in elkaar (denk ook aan onze natuurlijke immuniteit tegen virussen).

  Om op uw vraag terug te komen. God vergeeft mensen die tot Hem bidden (Psalm 86:5).

 29. Psalm 120 vind ik toepasselijk op de verschillende reacties met verschillende bijbels en geloven.

  1 Een lied op Hammaaloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.
  2 O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.
  3 Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?
  4 Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.
  5 O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.
  6 Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.
  7 Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.
  Shabbat shalom

 30. Het kan aan mij liggen, maar ik krijg de indruk dat sommige mensen op deze site anderen proberen te overtuigen van wat hun bijbel hen leert. Naar mijn mening is het niet aan de mens om te oordelen wie God op de juiste manier lief heeft. Sterker nog, naar mijn mening toon ik juist mijn liefde voor God als ik het volledig aan Hem overlaat om hierover te oordelen.

  “Alles wat je aandacht geeft groeit”. En dat heb ik geweten. Ik heb lange tijd al mijn energie gestopt in woede, verdriet, irritatie, frustratie, enz. Omdat ik er van overtuigd was dat ik dit bij mijn strijd voor rechtvaardigheid nodig had om die strijd vol te kunnen houden. Ik voelde mij er sterk door namelijk. Er zijn – achteraf gezien – veel mensen geweest die mij ervan hebben proberen te overtuigen dat ik niet goed bezig was. Ik dacht dat ze doelden op mijn strijd voor rechtvaardigheid, dus ik negeerde hen. Inmiddels weet ik dat ze doelden op de manier waarop ik dat probeerde te bereiken. En omdat ik heel eigenwijs was (ben?) en bereid was om ver over mijn eigen grenzen heen te gaan heb ik deze manier van strijden lang vol gehouden. Ik was zelfs trots op het resultaat dat ik ermee heb geboekt, want ik behaalde wel degelijk gerechtigheid voor de ander. Ten koste van anderen (in mijn ogen de slechteriken). En ten koste van mijn eigen gezondheid. En toen ik ziek werd was het enige waar ik mij zorgen over maakte het feit dat mijn slechte gezondheid mij verhinderde om de strijd voor gerechtigheid te kunnen voeren. Voor mijn gevoel faalde ik.

  God heeft mij op een zeker moment laten inzien dat ik er ook voor kan kiezen (met de nadruk op ‘keuze’) om het op een andere manier aan te pakken. Dat had Hij eerder kunnen doen, zodat mijn gedrag niet ten koste ging van anderen. Of mijn eigen gezondheid. Maar ik had een les te leren. God heeft mij getoond wat die andere manier zou kunnen zijn, namelijk alleen nog aandacht geven aan Hem, Zijn Zoon, Liefde, Waarheid, Hoop, Vertrouwen, Vrolijkheid, Geduld, Tolerantie, Solidariteit, enz. Het heeft overigens even geduurd voordat ik mij hieraan wilde overgeven. Het voelde voor mij onveilig om mijn kwetsbaarheid te tonen. Wat mij heeft overtuigd is dat Hij allerlei mensen op mijn pad heeft gebracht die het goede voorbeeld gaven. Sinds ik hun voorbeeld volg (met vallen en opstaan, want ‘old habits die hard’) voel ik mij stukken beter en inmiddels weet ik dat als ik iets wil doen aan al het onrecht om mij heen ik alleen maar mijzelf hoef te zijn, een creatie van God, een lichtbaken voor anderen. Ik heb geleerd dat mijn kwetsbaarheid een kracht is, geen zwakte.

  Heb ik Hem op de juiste manier lief? Met die vraag hou ik mij niet meer bezig eerlijk gezegd. Ik vertrouw erop dat God mij leidt. En dat gaat zoals ik al eerder zei met vallen en opstaan, maar Hij heeft gelukkig meer geduld dan ik ;-).

 31. @ Nique, dank voor uw reactie en uw inzicht die u geeft. Ik herken ook dat opkomen tegen onrecht me enorm veel energie kost, en dat het ten koste van mijn eigen gezondheid gaat. Ik vind wat u ondervond en beschrijft dat er een deken van rust over u kwam hartstikke mooi. Ik geloof absoluut direct uw verhaal! Ik gun het u van harte!
  En natuurlijk komt er weer een “maar” van mijn kant. Want ik heb het echt moeilijk om dit te kunnen snappen.

  Een voorbeeld: 2e wereldoorlog. tegen die oorlog vechten heeft geen zin. Helemaal mee eens. Maar wel verzet voeren, toch?
  a) Nu kan een fictief mens een Joods persoon redden door hem/haar een onderduikadres aan te bieden,
  of b) dit fictief mens denkt van: “Nou ik denk niet dat God van mij verwacht dat ik een Joods mens onderdak verschaf. Dat levert mij ook gevaar op”.

  Met dit voorbeeld wil ik niemand iets verwijten, of je wel of niet onderdak biedt. Ik vind het zelf namelijk een hele moeilijke vraag.
  Het gaat mij erom: Wat zou God in dit geval willen?

  En mijn God zoals ik Hem ervaar, is een veeleisend God. Het is bij Hem nooit genoeg, wat ik doe voor Hem. Ik snap God daar totaal niet in.
  Jullie kennen vast het Bijbelverhaal over de talenten die “Jezus” uitdeelt. Ik ben degene die die talenten ook zou begraven en op die manier bewaren voor Jezus. En het antwoordt van Jezus is dan: Matt 25:30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
  Ja, zo’n antwoord van Jezus maakt mij bang. Ik moet wel goed doen, anders beland ik in Gehenna=hel.

  En echt, ik snap heus dat je door eigen werken niet je plaatsje in de Hemel kan vrijstellen. Alleen geloof in Jezus kan dat. Maar dat betekent toch niet dat je achterover kan gaan liggen, dat deden de apostelen toch ook niet?

  En nee, ik wil met dit voorbeeld aangeven hoe het bij mij werkt! Ik wil bij niemand, dus ook bij Nique niet haar rust ontnemen, verre van dat! Alleen ik snap gewoon God niet. Het blijft een gevecht met een God die dan de ene keer dit zegt, en dan de andere keer weer dat.

 32. @Cassandro. Ja, de liefde blijft eeuwig!!! 1 Corinthe 13.

  Gelovigen worden in de Bijbel ook opgeroepen om het kwade te haten: Wat waren gelovigen blij dat ze van kwelgeesten/duivels als Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Franco, Gadaffi, Saddam Hoessein, Yasser Arafat verlost werden. Die werden terecht gehaat als de pest, waarom?

  David zegt het zo kernachtig in Psalm 139:19
  O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht
  – gij, mannen des bloeds, wijkt van mij –
  20 die arglistig tegen U spreken
  en Uw Naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.

  21 Zou ik niet Haten, Here, wie U Haten,
  niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
  22 Ik Haat hen met een volkomen Haat,
  tot vijanden zijn zij mij.

  23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
  toets mij en ken mijn gedachten;
  24 zie, of bij mij een Heilloze weg is,
  en leid mij op de eeuwige weg.

  Spreuken 8:13 (NBG51) De vreze des Heren is het kwade te Haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen Haat ik.

  JESHUA die in Openbaring 2:6 (NBG51) aan het Woord is leert de Gemeente aldaar:
  Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik Haat.

  Psalmen 97:10 (NBG51) Gij, die de Here liefhebt, HAAT het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.

  Amos 5:15 (NBG51) Haat het kwade en hebt het goede lief, en houdt het recht hoog in de poort; misschien zal de Here, de God der heerscharen, Jozefs rest genadig zijn.

  2 Samuël 13:22 (NBG51) Absalom sprak echter met Amnon noch ten kwade noch ten goede, maar Absalom haatte Amnon, omdat deze zijn zuster Tamar onteerd had.”” Logisch toch?

  Psalmen 11:5 (NBG51)
  De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die Haat Hij.

  Ik heb grote bewondering voor de moordenaar die aan het kruis naast Jeshua gekruisigd werd. Die spotte eerst lustig mee met die andere booswicht die ook naast Jeshua gekruisigd werd. Even later kreeg hij spijt toen hij Jeshua hoorde/zag bidden voor diegenen die Hem gekruisigd hadden: Vader vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen.

  Deze moordenaar wendde zijn hoofd naar Jeshua en smeekte onder hevige pijnen: Jeshua, gedenk mijner wanneer u in uw Koninkrijk aankomt. Jeshua verzekerde de man: vandaag zeg ik u, zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Lucas 23:39-43.

  Is Jeshua uw Redder of Rechter? Openbaring 20.

 33. Beste Xander, wilt u AUB deze verbeterde versie plaatsen. Ik zag een aantal fouten.
  Hartelijk Dank!!! Shalom Ramshoorn.

  @Allen en @Eelke Piers. Goeie vraag van u. Als Jesus op de schriftgeleerden enz. aan het schelden is getuigt dit wel van waarheid maar getuigt niet van liefde.””

  Lees Spreuken 1, en Psalm 1 voor meer inzicht over Gods Oordelen die nu al over onze aarde losgebarsten zijn. Onze God/JHWH is geen Watje!!!
  JHWH zond zijn eniggeboren Zoon Jeshua [Johannes 3:16-36] naar planeet aarde [Psalm 2 en Lucas 1–3 ] om Gods Torah/Wetten weer in ere te herstellen. Exodus 19 en 20 en Zijn Koninkrijk te vestigen vanuit Jeruzalem. Zachariah 14. Wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Johannes 3:36.

  Onze Geloofsbelijdenis leert: Jeshua zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Johannes 5 en Openbaring 19 en 20.
  Psalm 85:11 Goedertierenheid en Trouw ontmoeten elkander, Gerechtigheid en Vrede kussen elkaar, 12 Trouw spruit voort uit de aarde, en Gerechtigheid ziet neder van de hemel.

  Profeten die Gods Volk de Waarheid verkondigden werden/worden veelal gedood/vervolgd nu door de Communisten in N-Korea, China, Iran, Syrië, Turkije, Islam, Isis, Taliban, Hamas, Hezbollah, enz.

  Jeshua, de Zoon van God werd 2000 jaar geleden al gehaat en gekruisigd mede door koning Herodes van Israel omdat Jeshua hem een Vos noemde het een na onreinste dier in Israël.

  Waarom schold Jeshua Herodes uit voor een Vos? Lucas 3:19 (NBG51) Omdat Hij de viervorst Herodes bestrafte om vreemdgaan met Herodias, de vrouw van zijn broeder, en om alle wandaden, die Herodes bedreven had. Maar ook, Omdat Herodes Johannes de Doper had laten onthoofden, de beste VRIEND van Jeshua. Johannes had Jeshua immers gedoopt? Lucas 3. Herodes was woedend…

  Lucas 13:31 Terzelfder tijd kwamen enige Farizeeën en zeiden tot Jeshua: Ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil U doden. 32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen en zegt die Vos: Zie, Ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, heden en morgen, en op de derde dag ben Ik gereed.
33 Doch Ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan, dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.
  34 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild. 35 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

  Noach predikte 120 jaar de Liefde en Gods Genade aan een ontspoorde en gewelddadige en perverse mensheid. Zij bekeerden zich niet. De Zondvloed die JHWH veroorzaakte maakte korte metten met die teugelloze, moordenaarsbende. Slechts 8 personen overleefden. Genesis 6 t/m 11.
  Hetzelfde gebeurden met het perverse Sodom en Gomorrah. Genesis 19. Alleen Lot en zijn 2 dochters overleefden het Oordeel!

  God is Liefde maar kan ook hevig Toornen. Denk a/d 10 Plagen van Mozes in Exodus 1-24.
  Jeshua deed niet anders dan Goed. Handelingen 10:38 . Hij wekte doden op, blinden gaf Hij het gezicht, doven liet Hij horen, Hij kon over water lopen, liet stormen ophouden, veranderde water in wijn, kinderen zegende. enz.

  Ja maar diezelfde Jeshua kon ook razend worden toen Hij zag hoe de Tempel ontwijd werd door al die handelaren in de Tempel van Jeruzalem, hen zag schreeuwen om hun waar aan de man te brengen.

  Hij schold/scheld Farizeeën, Schriftgeleerden, en Wetgeleerden als uit voor Rotte vis, waarom? Omdat ze het volk wel onderwezen maar er zelf niets van bakten. Wetgeleerden legden het Joodse Volk ondraaglijke lasten op die ze zelf met geen vinger aanraakten. Details Mattheus 23: 1-39. Denk aan Grapperhaus met zijn krokodillentranen.

  JESHUA maakte een zweep van touw en dreef de handelaren rigoureus de tempel uit, hun geld smeet hij op de grond. Ze vluchtten voor hun leven. Details in Johannes 2:13-25.

  Zo gaat Jeshua, de Zoon van God straks ook te keer in Rome, St. Peter/Vaticaan. En ook in Mekka en Medina, in de VN New York en EU in Straatsburg en Brussel en op het Binnenhof Den Haag.

  God is niet vergeten hoe het Kabinet en de Tweede Kamer op 14 december 2014 de Bijbel uit de Tweede Kamer lieten verdwijnen. 2015 werd een Rampjaar met Tienduizenden zogenaamde islamitische vluchtelingen: Wir Schaffen Das? Nederland kwam in een vrije val met Corona 2020.

  Er zou een spannende Speelfilm van gemaakt kunnen worden. Alle details hierover staan nu al levendig op mijn netvlies, de dagen van de waanwijzen zijn geteld. [Rutte en de Jonge, RIVM, GGD, OMT en WHO] Alle details hierover in Openbaring 16 t/m 20.

  Bekeert u [Marcus 1:15] en gelooft het Evangelie roept Jeshua vandaag nog tot hen en ons. Lees Mozes de profeten zoals Jesaja 58 vers 1 leert. Jeshua de Koning der koningen [Openbaring 19] garandeert een Happy End voor alle Vrienden van Mozes, de Profeten en Jeshua, de Zoon van JHWH! Openbaring. 21 en 22.

  Het beste komt nog: Een nieuwe hemel en aarde waarop Gerechtigheid woont.
  Shalom Ramshoorn.

 34. @Rick… Bedankt voor je reply. Inderdaad: waarom hebben wij in ons mooie Nederlands de woorden ‘mensDOM’, ‘christenDOM’, ‘heldenDOM’, maar wel ‘dierenRIJK’ enz.
  Ook ik was een alcoholverslaafde (eens verslaafd, altijd verslaafd). Wat mij hier treft is het woord ‘verslaafd’ m.a.w. je maakt jezelf afhankelijk a iets van wat buiten je ligt. Ik merk bij jou toch een grote misnoegdheid als het om mensen gaat. Jij bent wellicht meermaals ontgoocheld in je leven door mensen… Laat je hart hierdoor toch niet ‘verGIFtigen’, maak van je hart toch geen moordkuil… Maar ‘schenk’ eerst vergiffenis… Vergiffenis SCHENKEN is het mooiste cadeau dat je jezelf en aan anderen kunt geven. Want elke ‘fout’ of ‘zonde” die wij in de loop van ons leven begaan, bouwt ‘schuld’ op. Zo interpreteer ik toch de zinsnede uit het Onzevader (het enige gebed dat Jezus ons geleerd heeft): “vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren”… Vergiffenis is volgens mij wellicht het mooiste ‘toverwoord’ uit ons Universum, een mooi cadeau dat wij van God hebben gekregen, en dus ook moeten gebruiken als een kostbare gave… En als de discipelen aan Jezus vroegen wat de zin hiervan in ons ‘aardse tranendal’ is, zei Hij: 1. Bovenal bemin/aanbidt die ware GOd, en hou van jezelf zoaals van je naaste/gebuur. Ik interpreteer dit als volgt: hou eerst van jezelf!
  Cfr; “man in the mirror” een popsong van ene Michael Jackson: ‘if you want to change the world, start with the man in the mirror, and make that CHANGE” 😉
  Cape diem Rick!
  Groetekus X

 35. @Eelke Piers

  ´Ik heb dan het probleem dat de kern van ons geloof is: God boven alles en uw naaste gelijk uzelf en dat hebben de Getuigen ook.
  Weet u, dit is nu een mooi stukje verleidingskracht van de jehova getuigen die u hier toont. ´God boven alles´ klinkt mooi en vroom, maar dit kunt u ook invullen voor de islam. Tenzij u ook een liefhebber van deze leer bent, zult u als christen de islamitische leer afwijzen. Waarom? God boven alles kan alleen al u ook Zijn grote kracht benoemd: Jezus Christus die Hij aan ons gegeven heeft om aan het kruis voor ons te boeten. Zonder Jezus, kunt u nog zo vaak ´God boven alles´ zeggen, maar blijft het nietszeggend. Ook jehova getuigen zullen de ware Jezus Christus niet erkennen, zij erkennen zelfs zijn kruisdood niet, omdat hij niet aan het kruis zou zijn gestorven.

  ´Dat ze gehersenspoeld ben ik met u eens, maar zijn wij dat ook niet?´
  Ik heb aan den lijve ondervonden wat hersenspoeling is, ik was het zelf namelijk ook. Neemt u maar van mij aan, dat wij niet gehersenspoeld zijn. Wij hebben een goed stel hersens van onze Schepper ontvangen, om rationeel na te denken en zaken te onderscheiden. Als je gehersenspoeld bent dan kun je dat niet meer en ga je zoals de jehova getuigen ook echt geloven dat je bij de enige ware religie zit.

  ´Toch heb ik grote bewondering hoe zij met veel moed het christelijk geloof verspreiden.´
  Nee, zij verspreiden geen christelijk geloof, zij verspreiden het gedachtegoed van hun eigen religie. Ik kan het wederom niet vaak genoeg benadrukken. Bij iedere kerk of geloofsrichting, moet de graadmeter Jezus Christus zijn. Als zij zelfs niet mogen bidden tot Jezus om Hem eer te geven, dan is dit geen christelijk geloof, maar een antichristelijk geloof.

  ´Eenieder die in mij geloofd zal niet geoordeeld worden? Zelfs niet veroordeeld worden. Hij zal niet vragen of hij op de juiste manier geloofde´.
  Is dat zo? Jezus zal vragen of u Hem gekend hebt. Dus de moslim zal zeggen, ja ik heb u gekend als een profeet, de jehova getuigen zal zeggen, ik heb u gekend als een mens die Gods woord verkondigde. Hiermee geven zij beiden aan Jezus niet te kennen. Immers, Jezus was veel meer dan een profeet en verkondiger, Hij was daadwerkelijk de Zoon van God en hiermee ook God zelf en de Enige weg tot God de Vader. De manier waarop U in Jezus gelooft doet er zeker wel toe.

  ´Laten we dus het oordeel aan Jesus over en vertel gewoon je eigen zienswijze of vragen.´
  Heeft u wel door wat ik oordeel? U doet net alsof ik voortdurend maar mensen oordeel. Ik oordeel hier het instituut en de leer van de jehova getuigen en een leer mogen of moeten wij zelfs oordelen, om juist niet het oog op de zuivere leer te verliezen. Valse leer maakt onschuldige slachtoffers en daar moeten fel tegen ageren.

  De overbekende opmerkingen zullen ook vast nog wel komen: ´ja maar er zitten ook hele lieve mensen bij de jehova getuigen, met goede bedoelingen´ Die mensen ken ik ook, zelfs familie. Laat dit geen excuus zijn om naïef te blijven over de leer van de jehova getuigen. Ook deze mensen hebben een verantwoording die zij niet nemen, namelijk hun mond open doen. Door niets te zeggen, mede doordat zij gehersenspoeld zijn en bang zijn om sociale kring te verliezen, houden zij een valse leer in stand.

 36. @Elke Piers: verander het woord ‘schelden’ door ‘terecht wijzen’ 😉

 37. @allen…;) nog iets wat de laatste maanden voortdurend bij mij ‘opkomt’ al ik over iets zit te piekeren… en dat kwam eertijds al heel diep ‘van binnen’…
  “Waar échte LIEFDE IS, kàn er geen haat, noch angst zijn!’.
  Deze ‘wijsheid’ geeft mij altijd ‘rust’ in mijn hoofd én in mijn hart, én ook HOOP…
  Cfr. Matteüs 11: 28-30

 38. @Casandra,

  Ik drink géén wijn meer sinds jaren, eigenlijk sinds ik weet dat:
  er een groot verschil is tussen mens’dom’ en dieren”rijk”

  Ik heb het niet zo hoog op met mensen, klopt, ze zijn zoo teleurstellend perfect denken ze zelf.
  Alleen een perfect mens kan anderen oordelen toch ?
  Wow hoe mooi is onze geschiedenis en hoe mooi ziet onze toekomst eruit,
  De bijbel zegt, het wordt alleen maar slechter, U zult vervolgt worden.
  Maar ja sommigen leven in een illusie aards paradijs !
  Sprookjes wereld waarin je je geslacht zelf kan kiezen !

  Geweldig, of gewelddadig… dat mag je zelf invullen

 39. @ Ramshoorn
  U haalt de Schrift aan: “Alleen Jeshua, de Zoon van God durfde mensen uit te dagen toen Hij sprak, wie van u overtuigd Mij van zonde?
  Als Jesus op de schriftgeleerden enz. aan het schelden is getuigt dit wel van waarheid maar getuigt niet van liefde.
  Als ik tegen U zeg dat U een wit geschilderd graf bent dan bent U, terecht, beledigd en dan is dat van mij een overtreding van het gebod dat Jesus gaf om lief te hebben.
  Wil dit dan zeggen dat men schelden mag als men de waarheid zegt?
  Ik begrijp dit niet. Heeft het begrip “zonde” hier een andere betekenis of foute vertaling?

  Moderator
  Waarom is mijn post naar Harold niet geplaatst. Ben ik daar te ver gegaan of iets fout gedaan. Ik probeer al zo voorzichtig mogelijk te zijn. Ook als deze post stoort. Wilt U die dan niet plaatsen?

  Beste Eelke, we hebben u in het verleden alle ruimte gegeven om uw mening te geven inzake geloofszaken. Maar Tukker wilde een open discussie en geven we tijdelijk die ruimte zodat hij zelf zijn conclusies kan trekken. Mod.

 40. @Rick… als ik je tekst(en) herlees en ‘laat binnen komen’ VOEL ik een zekere haat, wrok, verdriet en afschuw van dit ‘aardse tranendal’. Het is volgens mij gewoon een menselijke reactie – dieren zelf voelen geen haat, maar ‘ervaren’ het wel als ze bijv. slecht behandeld/benaderd worden, daarom zijn dieren ook héél ‘eerlijk (= een mensenwoord) in hun wezen naar ons mensen toe! Ik zat ook met een hoop ‘haat-gevoelens’, maar door te bidden – jawel, ik heb dat sinds kort mogen leren – kun je voor jezelf deze ‘negatieve energie’ omdraaien naar iets positiefs. Misschien is dat wel een van de belangrijkste dingen die we in het leven moeten leren…
  Kijk daarom steeds naar een glas wijn dat maar voor de helft gevuld is: is het ‘half vol’ of is het ‘half leeg’? Maar het gaat wel om dat ene zelfde glas… onze aarde ‘een tranendal’ of een ‘paradijs’…
  “Every cloud has a silvery lining”.. “Na regen komt zonneschijn…” enz. enz.

 41. @Rick: AMAI… volgens mij heb je door je ‘vorige’ een stuk van de hel gezien en/of meegemaakt. GELOVEN is iets héél persoonlijks, iedereen ervaart dit op haar/zijn eigen manier, vanuit haar/zijn perspectief en achtergrond. Je ken ‘geloven’ niet opleggen, noch afdwingen… het is iets waarnaar je gezocht en eindelijk zelf gevonden hebt en sindsdien voortdurend ‘ervaart’… Waarom? Want eenmaal je DIEP in iets gelooft, kun je bijna niet meer terug want dan inderdaad ONTKEN je je eigen ge-weten… “het geloof kan bergen verzetten…” Maar Wie zei/zegt dat ook alweer? 😉
  En nu mijn persoonlijk voorstel: laten we – of ik tenminste althans – voortaan geen Hoofdletter meer plaatsen aan iemand die het niet waard is: m.a.w. de tegenstander, de antichrist, de satan, de duivel… je geeft enkel en alleen een hoofdletter aan Diegene die werkelijk die EER toekomt, dus: onze Heiland, onze Verlosser, onze toekomstige Koning, onze Heer Jezus Christus!

 42. Ik heb een bijdrage onder een ander artikel geplaatst, misschien hoort het eigenlijk wel thuis op het geloofsforum, ik weet het niet, ik weet wel dat ik al meer dan 10 jaar Xandernieuws volgt zo nu en dan, niet alles maar wel vaak. Lees vooral de bijdrages van anderen, soms bekrompen soms opwekkend, het huis kent vele vreemde kostgangers door de tijd heen.

  Wil wel, indien @Wachter nog meeleest, hem kracht en sterkte toewensen. Hij/Zij was en is hopelijk ooit nog weer (voor mij in ieder geval) altijd iemand die een nuchtere en respectvolle bijdrage aanleverde in dit forum al jaaaaaaaren.

  Ik lees soms jullie discussies over geloof maar kan daar niet zoveel mee, ik zal het kort uitleggen.

  Ik ben 52 jaar oud maar heb 42 jaar gescholden op het geloof, de farizeeërs kant van wat ik verder niet wil benoemen,
  Door omstandigheden 10 jaar geleden was ik bijna een geestelijk wrak geworden, mijn wereld stortte in en al mijn kracht en mogelijkheden werden me door omstandigheden ontnomen.
  Dat was echter juist het moment dat het licht mij geopenbaard werd en ik weder op mijn eigen benen gezet werd. Dit moet je niet onderschatten want vlak ervoor durfde ik niet eens de deur uit om boodschappen te doen, daarna kreeg ik een baan waarmee ik de halve wereld heb afgereisd, in mijn eentje. Onmogelijk toentertijd voor te stellen eigenlijk maar het is gebeurt.
  Mijn ‘verlichting’, kwam pas héél laat en nog nu steeds ben ik nog een dwaler en soms een doler.
  Echter altijd weet ik dat ik niet gek ben en gezien en meegemaakt hebt absoluut de waarheid was voor mijzelf, ik hoef anderen daar ook niet van te overtuigen.
  Na 42 jaren atheïst geloof ik in God en Zijn bestaan ontkennen is voor mij hetzelfde als mijzelf ontkennen. Wat anderen er ook over denken mijn band met mijn ziel is geschapen met een reden ook al begrijp ik dat nog steeds niet altijd, hoeft ook helemaal niet.
  Dat is de band die ik heb in erkenning van mijn schepper, dit is persoonlijk en voor ieder mens anders. Ik geloof niet in evangelie en halleluja’s zonder ellende en levenservaring, we zullen allen moeten lijden en dragen in deze aardse woestenij. Het lichaam is tijdelijk, je geest eeuwig.
  God geeft Satan ook tijd om het volk te misleiden en zijn tijd is kort, dus hij werkt dag en nacht.
  Begrijp dat anderen anders zijn en oordeelt niet, dat is wat de Heer Jezus ons leerde, draag je kruis, het wordt zwaar ! Het is niet aan ons om anderen te oordelen, speel dat spel niet, het verdeeld.

  Het ego van de mens is sterk enkel en alleen maar aards gebonden maar de ziel is liefde, liefde is de hoogste wet volgen de Heer Jezus.
  Maar herinner je er wel aan dat zijn wederkomst niet is om vrede te brengen,
  Hij komt met een zwaard !

  Ik heb een goede herinnering aan de prachtige bijdrage van Nique vandaag,
  Heel goed verwoord en prachtig als je zo in het leven kan staan, mij lukt dat niet altijd.

  Mooi, in een verrotte wereld !

 43. @Nique: WAAUW… ik heb een gelijkaardige ‘theofanie’ (om er maar een woord aan te kunnen geven) gehad – en ik vermoed ook velen onder ons die af en toe op dit forum iets bijdragen/becommentariëren! Het is hét Licht en vooral die liefdevolle, warme gloed die er van uitstraalt (ik vind geen betere bewoordigen), dat ook wij VOORAL NU kunnen en mogen uitstralen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat wij dit warme licht verder mogen ‘schijnen’ in de ‘duisternis’, waar NU nog heel veel mensen nog ‘blind’ rondlopen om hun de Weg en de Waarheid TROTS te mogen tonen, cfr. Johannes 14:6
  Iets heel anders nu: de “Heilige Drievuldigheid” = God de Vader, God de Zoon én God de Heilige Geest. Ik heb dit proberen uit te leggen aan mijn moeder op haar ‘afscheidsbed’ en kwam met het volgende ‘concept, dus “te nemen of te laten” 😉
  Wij zijn als mensen geboren met een lichaam (1), met een geest (2) én met een ziel (3). Wij mensen ‘ervaren’ dit ook als een soort van ‘drieëenheid’… bijv ‘ik’ heb/ben mijn lichaam (ons ‘materieel’ omhulsel), maar ik ben ook ‘geest’ (want ik kan bijv. iets creëren zoals een gedicht, een event, een SAMEN-leving – terzijde: bij het ‘afscheidsproces’ keert het lichaam terug naar de natuur, valt het ‘ego’, het ik-besef, uit elkaar maar ‘leeft’ het verder in kunstwerken, foto-albums van een groots feest enz. – én een ZIEL, de kern van ons mens-zijn dat dan mag terugkeren naar de Bron, het AL-WAT-IS. Een heel belangrijk facet van onze ziel is het GE-WETEN… En mijn moeder kon alzo de ‘Heilige Drievuldigheid’ goed beGRIJPEN om alzo ‘alles te kunnen los laten’ en rustig te kunnen heen-gaan…
  Iets dat de laatste tijd voortdurend door mijn hoofd/brein/hersens naar boven komt zijn de ‘gevleugelde’ woorden van de Engelse poëet lord Byron: “vriendschap is LIEFDE maar dan zonder vleugels”. Mooi geformuleerd hé!?
  ” ’t Is goed in eigen hart te kijken…” Alcie Nahon.
  Groetekus aan allen voor het slapen gaan X

 44. Key, U schrijft: “Want ik ben deze wereld spuug zat! En ik kan deze wereld met al die leugens niet zo maar over mijn kant laten gaan en net doen alsof God het allemaal zo wilt, zodat ik niks behoeft te doen tegen al deze rotzooi en leugens.”

  Mijn hele leven heb ik al het gevoel dat ik mij moet verzetten tegen onrechtvaardigheid. En dat heb ik ook gedaan. Dat ging ten koste van mijn eigen gezondheid, maar dat kon mij niet schelen.
  Door alle berichten over wat er gaande is in deze wereld voelde ik mij enorm onrustig, had het gevoel dat ik weer een strijd te voeren had. Maar in tegenstelling tot alle eerdere ervaringen had ik geen flauw idee waar ik moest beginnen. Ik vond het te overweldigend. Toen een vreemde mij op een dag vroeg waar ik aan dacht vertelde ik dit. Geen flauw idee waarom. Ik weet ook niet eens wat de aanleiding was. Haar reactie was: “dit is geen strijd die wij als mensen moeten en kunnen voeren. Wees gewoon jezelf, wees het Licht dat je altijd voor anderen bent geweest. Alle Lichten samen zullen de duisternis verdrijven. Dat is het enige dat God van jou vraagt om te doen.” Dat vond ik heel bijzonder.

  Eenmaal thuis ben ik in de tuin gaan zitten, met de zon op mijn gezicht en ik heb tot God gebeden. Ik heb gezegd dat ik niet zozeer bang ben voor wat er komen gaat, maar dat ik het intens verdrietig vind dat mijn kinderen opgroeien in deze krankzinnige tijd en dat ik niet weet hoe ik hen hiertegen kan beschermen. Ook heb ik mijn excuses aangeboden, omdat ik mij schaam voor het feit dat deze wereld doodziek is geworden door toedoen van mensen die ver van de natuur af staan en dat wij het met z’n allen zover hebben laten komen dat wij het zelf niet meer kunnen oplossen. En weet u, terwijl ik dat zei zag ik ineens een heel fel licht verschijnen en voelde het alsof er een soort deken over mijn schouders werd gelegd. Ik kwam meteen tot rust, voelde mij veilig en wist op dat moment zeker: “het komt wel goed”.

  Door deze en andere ervaringen in de afgelopen maanden heb ik geconstateerd dat wat er nu aan de hand is in deze wereld niet door de mens kan worden voorkomen. Het is te groot. Maar we kunnen wel helpen. Door hier op aarde een Lichtbaken te zijn voor anderen. Door het goede voorbeeld te geven. Meer kunnen wij niet doen. Meer wordt ook niet van ons verwacht. Maar alle Lichtbakens tezamen kunnen de duisternis op aarde verdrijven. De strijd zelf wordt vooral boven onze hoofden uitgevochten. Weet u, als ik nu een van de wereldleiders op tv zie denk ik: “sukkel, je hebt geen flauw idee wat er boven je hoofd hangt”. Die gedachte brengt dan even een glimlach op mijn gezicht

 45. Helder,
  zal proberen me aan de regels te houden !
  Dank Tukker voor uw medewerking. Mod.

 46. @Tukker

  Dit forum is een smeltkroes van verschillende geloofsrichtingen en met verschillende meningen en inzichten, maar… wij hebben een gemeenschappelijke deler en dat is Jezus Christus. Als Zijn naam niet grootgemaakt wordt en zelfs vernederd wordt, dan vind ik dat de moderator het recht heeft om reacties te verwijderen. Er wordt hier immers ook geen platform gegeven aan de islam? Hoewel islamieten best mogen mee discussiëren, mag de moderator natuurlijk wel voorkomen dat de nepgod allah hier gepromoot wordt. Hetzelfde geldt met de Jehova getuigen, we moeten hier niet een beetje naïef zitten doen over deze sekte en daar een platform aan geven, alsof deze leer helemaal oké is. Maar dit is mijn mening, uiteraard mag jij (u) 😉 er een andere mening op nahouden.

 47. @ Harold
  U stelt: Jezus is de Alfa en Omega, hij is dus alles en aan Hem is alle macht over de hemel en de aarde toebedeeld. Dit is dus niet wat Jehova getuigen geloven en daarom hebben zij hun eigen vertaling, waarin subtiel de grootsheid van Jezus wordt ontkend.
  U hebt volkomen gelijk. Ik heb dan het probleem dat de kern van ons geloof is: God boven alles en uw naaste gelijk uzelf en dat hebben de Getuigen ook.
  Dat ze gehersenspoeld ben ik met u eens, maar zijn wij dat ook niet? Ik heb getuigen ook wel vaker vastgezet met opmerkingen die niet overeen kwamen met hun leer waarop dan geantwoord werd: “zo wordt ons geleerd” of “zo zien wij het”. Toch heb ik grote bewondering hoe zij met veel moed het christelijk geloof verspreiden.
  Zei Jesus niet: “Eenieder die in mij geloofd zal niet geoordeeld worden? Zelfs niet veroordeeld worden. Hij zal niet vragen of hij op de juiste manier geloofde. Jesus zal voor ieder die in Hem geloofd roepen: “Mijn, ook voor hem heb IK geleden en ben IK gestorven.” Laten we dus het oordeel aan Jesus over en vertel gewoon je eigen zienswijze of vragen. Daarover kunnen we discussiëren. Daar worden we wijzer van. Mogelijk later meer.

 48. Waar het mij omgaat is dat als er op een fatsoenlijke manier gecommuniceerd wordt daar in mijn beleving niets mis mee eens, betekent niet dat ik het er mee eens ben ( Eelke ).
  Begrijp ik nou uit uw ( jouw woorden) dat ik jou (u) met U moet aanspreken, je (u) hoeft mij niet met u aan te spreken..
  Iemand met u aanspreken,betekent nog niet dat ik iemand met heel veel respect behandeldat kan schijn zijn, ik behandel EENIEDER met respect MAAR als U daar opstaat !?

  Hoe u mede gasten aanspreekt bent u vrij in. Het beheer spreekt onze gasten aan met u en wij verwachten dat van onze gasten naar het beheer toe ook. Mod.

 49. Beste broeder Michaël ;-{>

  Ik werd wel heel stil na het lezen van uw bericht.
  Dank u wel.

  Dank ook voor uw openheid over uw broer Christiaan.
  Dit zijn getuigenissen waar veel kracht vanuit gaat, het laat zien Wie God is en dat Hij echt bij ons betrokken is. Als je dit van je broer zo dichtbij hebt meegemaakt dan blijft het voor altijd op je netvlies en ook op je hart. Hoe afschuwelijk ook, heeft het ook iets heel kostbaars.
  Een vriend die mij destijds tot Jezus heeft gebracht, heeft hetzelfde gedragen. Hoe akelig het ook was, het heeft heel veel mensen kracht gegeven in hun persoonlijke wandel met God. Ook hij was een getuigenis die vrucht heeft afgeworpen. U en ik mogen ook troost putten dat we onze dierbare weer zullen zien, het is een tijdelijk afscheid.

  U gebruikte het woord ‘dapper’, zo zie ik mijzelf ook niet. Het is niet mijn eigen kracht maar iets wat door Jezus is gegeven. Eigenlijk heb ik helemaal geen keuze en dat maakt mij afhankelijk van Hem. En dan zie je hoe kostbaar dat is want Hij is weldegelijk aanwezig. Er is ook stijd, want er is iets bezig in je eigen lichaam en dat is eng. Soms gaat het wat beter en dan merk ik ook dat ik weer wat ‘terugval’, dat wil zeggen weer op eigen kracht vertrouw. Op andere momenten kan ik niet anders dan me helemaal overgeven aan Hem en mag dan ook ervaren dat Hij daarin te vinden is. Hij maakt het dan dragelijk en zorgt er ook voor dat ik slapen kan.

  Soms denk ik wel eens of het verschil zou maken als je lichamelijke problemen krijgt die misschien terug te leiden is tot eerdere levensstijl. Alsof je een ‘lot’ dan gemakkelijker kunt dragen, een soort gevoel van eigen schuld. Toch denk ik dat het geen verschil maakt want wij allen hebben gefaald waardoor we de dood verdienen, dus alles wat de Heer geeft is genade. Het heeft geen zin om terug te kijken, zelfs niet naar de huidige situatie, de focus zou op Hem moeten zijn. Bij Hem ligt het heden en de eeuwige toekomst. We hebben heel gemakkelijk ons eigen leven als hoogste doel, zelfbehoud, gezond zijn en heel oud worden en een gelukkig leven leiden. Het is fijn als dat gegeven is, maar draait het daar echt om? Wat nu eens als God ons leven zou kunnen gebruiken voor een hoger doel, Zijn doel. Niet ons werk, maar Gods werk in ons, dat Hij ons kan gebruiken voor een erezaak van Jezus.

  Zouden we daar voor beschikbaar willen zijn?
  Ook als dat een prijs heeft?

  Eerder schreef ik dat het ervaren van die relatie met Hem wel eens kan afhangen van onze dankbaarheid, overgave, naar Hem verlangen, besef van welke prijs Jezus voor ons heeft betaald. Ook had ik ‘schoonschip maken’ genoemd, het in orde zijn met God.

  Later bedacht ik me dat het misschien goed is om het verder toe te lichten.
  In 1Joh.1:9 staat: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’. Hier staat dus beschreven dat wij telkens onze fouten/zonden bij Hem moeten brengen om er weer van bevrijd te kunnen worden, om weer rein voor Hem te zijn.
  Je zou dat ‘geestelijke zeep’ kunnen noemen.
  Het reinigt ons hart, ons denken. Je bent dan schoon en ruik je weer fris voor Hem.
  Bovendien ontneem je de duisternis de gelegenheid om onze ongerechtigheden te claimen.

  Gods zegen en liefs in Christus, Albert.

 50. Forum,
  Heb ik toch wel een vraag qua reactie op Eelke,s mening ( 12.31 PM 23-9-2021 ), let wel ik ben geen Jehova’s getuige.
  Is hier geen sprake van censuur ? Laat schrijven dan krijgen we een levendige discussie , overtuig eventueel vanuit het Woord van God !
  Er zijn wel eens opm. die gemaakt worden onder de stukjes die jij schrijft, Xander, gevoelsmatig zou ik daar eerder censuur op toepassen. Zoals het beheer onze gasten uit respect met u aanspreekt, verwachten wij dat ook van onze gasten richting het beheer toe. Mod
  Maar moeten wij ons dan GELIJK STELLEN AAN OVERHEID en pers ??
  Moeten wij niet doen dan gaan wij ons verlagen tot hun peil, moeten wij niet doen !!

  Er is in het verleden heel veel ruimte gegeven omtrent dit thema, waar het nu om gaat is om Eelke nogmaals uit te leggen waar het om gaat wat het Evangelie betreft. Mod.

 51. @LeftiRats

  ´De ernst van dit Woord is echter ook dat als je het vlees met je hartstochten en begeerten niet hebt gekruisigd, je Jezus dus niet toebehoord.´

  Ik denk dat we op zich helemaal niet zover uit elkaar zitten, maar net een iets andere zienswijze over dit onderwerp hebben.

  Het samen met Jezus aan het kruis genageld zijn, geldt voor iedere gelovige die Jezus heeft aangenomen als zijn redder en zich dus bekeerd heeft. Daarmee ben je al eigendom van Jezus. Die hartstochten en begeerten waar u het over heeft, zijn op dat moment reeds gekruisigd.

  U heeft het waarschijnlijk over de dagelijkse praktijk van het strijden tegen de zonden en de verzoekingen die je pad komen. Maar dat is een logisch gevolg van het gekruisigd zijn met Christus. Wij mogen echt al geloven dat het is volbracht voor ons, zodra wij Jezus als onze redder erkennen. En natuurlijk hebben wij dagelijkse strijd, maar als wij eens vallen, dan is het niet zo dat wij dan reddeloos verloren zijn.

  Dagelijkse strijd tegen de zonden is de dagelijkse praktijk voor iedere gelovige. Maar daar hangt niet ons heil vanaf, ons heil hangt af van ons geloof dat wij reeds gekruisigd zijn met Christus toen wij tot geloof kwamen. Als ons heil van onze dagelijkse strijd afhangt, dan Hemel een holle ruimte waar niemand aanwezig, want iedereen zou struikelen.

  Dit zou overigens ook in tegenspraak zijn van eenvoudige en voor iedereen te begrijpen belofte van Jezus: Johannes 3:15: ´opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.´

  Achter de eerste zin staat een punt. en niet: ´behalve als je……´ en vul zelf maar in. Opdat je in Hem gelooft, ben je reeds met Hem gekruisigd. Dat is de belofte en dan hoeven we helemaal niet te redeneren over geloven met zogenaamd ´gevoel of verstand´, want voor de gelovige is het een kwestie van ´weten´ en dat gaat gevoel en verstand te boven.

 52. @Eelke Piers

  ´ik begrijp niet wat er mis is met de Bijbel die de Jehova’s getuigen gebruiken. Dat zij op sommige plaatsen de Bijbel ander interpreteren is niks mis mee.´

  Ik neem u niets kwalijk, maar ik vrees dat u niet voldoende geïnformeerd bent over de jehova getuigen. Op sommige plaatsen de Bijbels anders interpreteren zegt u, maar dat is juist niet het probleem aan deze Bijbel. Jehova getuigen gaan er prat op dat zij zo´n perfect vertaalde Bijbel hebben. Maar heeft u zich dan zich niet eens afgevraagd waarom deze Bijbel dan enkel en alleen door Jehova getuigen wordt gebruikt en in geen enkele andere kerk?

  Dit komt omdat er dusdanig vaak zeer subtiele veranderingen in de vertaling zitten, die enkel tot doel hebben om de persoon van Jezus Christus naar beneden te halen. Het voert teveel werk om alle teksten aan te halen en waarschijnlijk zijn er anderen en ex-leden die hier beter inhoudelijk op in kunnen gaan. Kortweg: Alle Bijbelteksten waarin Jezus naam wordt grootgemaakt als God, zijn structureel verandert. Jezus is de Alfa en Omega, hij is dus alles en aan Hem is alle macht over de hemel en de aarde toebedeeld. Dit is dus niet wat Jehova getuigen geloven en daarom hebben zij hun eigen vertaling, waarin subtiel de grootsheid van Jezus wordt ontkend.

  Volgens mij geldt ook nog steeds de regel in deze organisatie, dat gewone leden de Bijbel niet mogen interpreteren, enkel door vooraanstaanden in hun eigen organisatie. Dit is natuurlijk een van de kenmerken van een sekte. Leden wordt daarom dom gehouden en dusdanig gehersenspoeld dat zij soms best slimme maar ook slinkse antwoorden weten te geven, waardoor iemand met weinig kennis snel overrompeld wordt. Een ander sektekenmerk is natuurlijk de 144.000 uit Openbaringen: dat zijn namelijk namelijk alleen maar Jehova getuigen en enkel zij zijn uitverkoren. Niemand anders. Ben jij uitverkoren? Dan wordt je op een of andere manier nog wel lid van de Jehova getuigen. Dat zij ´de ware religie´ zijn zit er diep ingebakken bij de leden.

  Het gaat hier dus niet om het zwart of muggenziften maken zoals u zegt, het gaat echt om een serieuze waarschuwing tegen de leer van de jehova getuigen. Zij ontkennen stelselmatig de grootsheid en Godheid van Jezus en daarmee zijn zijn meer dan een antichristelijke leer.

  Hierbij een link: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm met zeer veel informatie over de valse leer van de Jehova getuigen.

 53. Sorry, ik kan niet meer discussieren met Jehovah getuigen, zij hebben een eigen Bijbel en de teksten daarin veranderd aan hun eigen leerstellingen die ze verkregen hebben middels geesten channelen in de jaren 50. En die leerstellingen vanuit die jaren 50 hanteren ze nog steeds. Het zijn leerstellingen van demonen.

  En omdat je dus een discussie krijgt gebaseerd op ieders eigen Bijbel, kom je nooit tot elkaar. Zinloos naar mijn idee.

  Ik wil het eigenlijk hebben of het goed is dat we/ik bidden om deze waanzin te stoppen van de corona-vaccinatie. Want ik denk/weet dat het te maken heeft met Openbaring 13. Dat zou betekenen dat ik bid dat God iets moet stoppen omdat ik dat heel graag wil, terwijl het Gods voorzegging is dat moet gebeuren?
  Wat eigenlijk het antwoord ook zal zijn, ik zal blijven bidden dat deze ellende stopt en dat God alle mensen redt, ook de bewust om de tuin geleide gevaccineerden.!
  Ik stel deze vraag omdat ik zinnen lees, dat men het maar moet accepteren en dat God wil dat de eindtijd er aan komt.

  Nou goed, ik hoop ook dat er een einde aan deze wereld komt en er eindelijk vrede is, want ik ben deze wereld spuug zat! En ik kan deze wereld met al die leugens niet zo maar over mijn kant laten gaan en net doen alsof God het allemaal zo wilt, zodat ik niks behoeft te doen tegen al deze shit en leugens. Zijn wij dan weer die mensen die zich laten leiden door nazi’s en doen wat zij willen?

 54. Ik ben hier ook niet om iemand de mond te snoeren maar ik begrijp niet wat er mis is met de Bijbel die de Jehova’s getuigen gebruiken. Dat zij op sommige plaatsen de Bijbel ander interpreteren is niks mis mee. Ik kan echt geen probleem zien in de zinssnede: Ik zeg u, heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs”, of “Ik zeg u heden, zult gij met Mij zijn in het paradijs.
  Dit is voor de Bijbel deskundigen die de letters uitvlooien en U weet dat Jesus daar een gruwelijke hekel aan had. Als ik hier de overheid: Addergebroed en Witgekalkte graven enz zou noemen zou ik zo in de bak zitten. Schei uit met muggenziften en vertel de Liefde en de boodschap en probeer niet anderen zwart te maken.

  Beste Eelke, en dit is de reden dat we uw postings Geloofsforum niet doorlaten. Deze keer maken we een uitzondering opdat u eens en voor altijd goed geïnformeerd wordt door uw mede gasten. Mod.

 55. Harold, Ramshoorn en Jo en allen

  De vijand van het geloof is het verstand en gevoel. Met het verstand beredeneert men ( met als gevolg dat men de kracht die in het geloof ligt, wegredeneert en het gevoel is een onbetrouwbare graadmeter want die wisselt
  vaak vele malen per dag.
  Gods Woord daarentegen is betrouwbaar, en daar moeten we zelf niet iets aan bij bedenken, toch?
  Gal 5:24. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
  Dat is dus een actieve daad. Hebben is een werkwoord en dat houdt in dat dat dus mogelijk is voor u en mij, anders zou het er niet staan, hoe hoopvol is dat !!
  De ernst van dit Woord is echter ook dat als je het vlees met je hartstochten en begeerten niet hebt gekruisigd, je Jezus dus niet toebehoord.

 56. De hel beschreven in
  Een geheimenis een scheiding
  Wie zijn wij in dit verhaal?
  lucas 16
  En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
  23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
  24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
  25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
  26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.
  Shalom

 57. @Nieuw Begin, inderdaad Coronatoegangsbewijzen met QR-code, die uit de verdorven koker van krankzinnigen komt [1933-1945] zorgen voor een tweedeling in de maatschappij, kerken , scholen en gezinnen.

  David de Vos heeft nu 2 petten op is ongeloofwaardig, [Jeremia 28] is het evangelische spoor bijster geworden omdat hij de Bijbel laat buikspreken: Waarin faalt hij?

  1* Mozes leert in Exodus 23:2 (NBG51)
  Gij zult de meerderheid in het kwade [WHO -Rutte, de Jonge, RIVM, GGD, OMT] niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de Meerderheid mee, om het recht te buigen.

  2* Jeshua de Zoon van JHWH leert…Johannes 2:23…En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in Zijn Naam, [Jeshua=Redder] doordat zij Zijn tekenen [Wonderen] zagen, die Hij deed; 24 maar Jeshua zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende 25 en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, Wat In De Mens Was. “”

  Zou Jeshua zich laten inenten met een levensgevaarlijke Covid-19 Vaccin? No Way!!!

  Hij zou de grote scharen gelovigen luid voorlezen wat voor levensgevaarlijke ingrediënten deze duivelse Vaccins bevatten…Lees maar mee…https://www.frontnieuws.com/injectie-ingredienten/

  Hier zijn slechts enkele ingrediënten van vaccins.
  Deze worden ook in uw kinderen GEÏNJECTEERD;

  -> Formaldehyde/Formalin – Zeer toxisch systematisch gif en kankerverwekkend.
  -> Hexadecyltrimethylammoniumbromide – Kan schade veroorzaken aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Kan effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken.

  -> Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Brengt risico’s met zich mee voor langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie, en autisme. Het dringt door in de hersenen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

  -> Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Veroorzaakt celbeschadiging, vermindert de oxidatie-reductie activiteit, cellulaire degeneratie en celdood. Wordt in verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

  -> Polysorbaat 80 & 20 – overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee, waardoor het de hersenen kan binnendringen.

  -> Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor hittegevoelige medische apparatuur.

  -> Serum van runderfoetussen – Geoogst van foetussen van runderen (koeien) die van drachtige koeien worden afgenomen voordat zij worden geslacht.

  -> Menselijke Diploïde Fibroblast Cellen – geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.

  -> Afrikaanse Groene Aap Niercellen – Kunnen drager zijn van het SV-40 kanker-veroorzakende virus dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

  -> Aceton – Kan nier-, lever-, en zenuwschade veroorzaken.

  -> E.Coli – Ja, dat leest u goed.

  -> DNA van varkens Circovirus type-1

  -> Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)

  Hartontsteking na Pfizer-vaccinatie: Australische journalist waarschuwt vanuit ziekenhuis
U kunt al deze ingrediënten bekijken op de website van de CDC. Ik moedig iedereen aan zijn eigen onderzoek te doen. Zoek de MSDS van deze chemicaliën op.

  Lees de duizenden peer reviewed studies die de biologische gevolgen van deze chemicaliën voor het lichaam hebben geëvalueerd, vooral wanneer ze worden g
  eïnjecteerd.

  Controleer de ingrediënten van vaccins hier: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

  Voor gelovigen in Gods Woord geldt, dat zij zelf goed nadenken en pas dan zelf een beslissing nemen. Lees Spreuken 1 t/m 8 en Psalm 1, 2, 27, 79, 34, 103, 137, 140.

  Nogmaals dank aan Xander, Nieuw Begin en vele anderen die onvermoeibaar feiten op een rij zet…Efeziërs 4:20 (NBG51) Maar gij geheel anders: gij hebt Christus [de Masjiach] leren kennen.

  Zijn Koninkrijk van Recht zal spoedig openbaar worden in Jeruzalem. Hij zal alle Antisemieten en Booswichten rigoureus oordelen en doden. Mattheus 25 en Openbaring 19 en 20.

  Shalom. Ramshoorn.

 58. Evenement David de Vos onder vuur door coronatoegangsbewijs: ‘Reacties raken me’
  Het driedaagse evenement Simply Jesus Come Together van evangelist David de Vos gaat begin november door met coronatoegangsbewijs. Dat zorgt online voor heftige reacties uit evangelisch Nederland. ‘Hoe komt dit over op een wereld die onze God nog niet kent?’

  https://www.nd.nl/geloof/geloof/1061695/evenement-david-de-vos-onder-vuur-door-coronatoegangsbewijs-rea

  Simply Jesus is een evangelische conferentie die jaarlijks gehouden wordt door Stichting Go and Tell van David en Joyce de Vos. Dit jaar is het voor het eerst drie dagen, en staat de bijeenkomst in het teken van samenkomen en met elkaar stilstaan bij Jezus als verbinder. De Amerikaanse voorganger Louie Giglio zal spreken en de aanbidding wordt onder meer geleid door Mozaiek Worship en de Opwekkingsband.

  Iedere dag zijn er tussen de tweeduizend en vierduizend bezoekers welkom in de IJsselhallen in Zwolle. De organisatie vraagt hen om een coronatoegangsbewijs te tonen. Dat betekent dat bezoekers een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag moeten laten zien. ‘We willen de veiligheid van onze bezoekers garanderen’, zegt De Vos.

  Vooral op sociale media zorgt deze keuze voor heftige reacties. Facebook-gebruikers reageren dat het een ‘ernstige vorm is van vrijheidsbeperking en discriminatie’. Ze zijn ‘teleurgesteld’ en ‘boos’, omdat het ‘gewoon een grote kerkdienst is waar geen QR-code voor nodig is. Met een QR-code sluit je mensen uit’. Verschillende mensen zijn gefrustreerd, omdat ze zich buitengesloten voelen, en zich niet willen laten testen voor het evenement. ‘Bij Jezus waren er ook geen voorwaarden om bij Hem te komen. Jammer dat dit nu wel moet. Ik begrijp de keus niet’, schrijft iemand.

 59. @ LeftiRats.. nav. (22/09/2021 om 7:02 am)

  Men heeft zo zijn bedenkingen op je bijbelse stelling maar ik sluit niet uit dat je stelling gewoon een benadering vanuit een andere invalshoek is.
  Als je het verder toelicht wordt het misschien duidelijker.

 60. @Allen. Dank voor de reacties. Sommigen lezen de Bijbel als een goed boek. Gelovigen lezen de Bijbel als Woord van God.

  Het waren de stichters van het Methodisme John en Charles Wesley van de 18-de eeuw die de Heiligingsleer verkondigden. Zij geloofden dat gelovigen zonder zonde konden leven. Het heeft velen van het geloof der Schriften vervreemd en werden Wanhopig. Waarom? Zij wisten wat er in Psalm 14, 53 en Romeinen 3 geschreven stond, dat leert dat er geen mens goed is.

  Alleen Jeshua, de Zoon van God durfde mensen uit te dagen toen Hij sprak, wie van u overtuigd Mij van zonde?

  Johannes 8:46 (NBG51)
  Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?

  Last but not least: Jeshua zegt van ons gelovigen:

  Matteüs 7:11 (NBG51) Indien dan gij, hoewel gij Slecht zijt, goede Gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

  Lucas 11:13 (NBG51) Indien dan gij, hoewel gij Slecht zijt, goede Gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

  Matteüs 12:34 (NBG51) Adderengebroed, hoe kunt gij, die Slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.”

  Iedereen die bekend is met de wereldgeschiedenis weet waar de mens toe in staat is, vooral nu met Covid-19 en gedwongen Vaccinaties en QR-Code. Humanisten zijn leugenaars die in de goedheid van de mens gelooft. Kijk eens rond op de geschiedenis afdeling van de Bieb.

  Wie doet zijn deur niet op slot als het donker wordt? Wie pint er ’s avonds nog geld? Enz.

  Shalom. Ramshoorn.

 61. @LeftiRats,

  Uw redeneringen doen mij denken aan de geloofsgemeenschap waar ik ooit vandaan komt. Daar werd ook tot in den treurnis gepredikt dat we voortdurend ons vlees moesten doden. Want u zegt, een zalige ziel en een gelukkig leven, nou het tegendeel was bij vrijwel alle leden zichtbaar aanwezig. Waarom? u zegt het zelf men is niet bij de voet van het kruis blijven hangen, men is een eigen weg gegaan. Ik begrijp uw redenering dat u meer wilt doen dan Jezus voor ons gedaan, maar we moeten juist bij de voet van het kruis blijven.

  ´zoals Paulus zegt MET Christus meegekruisigd te zijn tot verlossing geeft als resultaat een dood over de inwonende zonde´

  Wederom, u gaat er weer vanuit dat wij onze eigen zonde moeten overwinnen. Natuurlijk hebben wij dagelijks strijd tegen de zonde, maar wat heeft Jezus dan gedaan voor ons? Waar geloven wij in? De kruisdood toch, zodat wij verlost zijn van de zonden? Met Christus meegekruisigd zijn, dat zijn wij al sinds wij ons leven aan Jezus geven en daarmee zijn wij ook al verlost. U heeft het over een gelukkig leven krijgen: Juist de wetenschap dat Jezus mijn zonden heeft gedragen, omdat ik gewoonweg te zwak ben en niet opgewassen ben tegen de zonde, dat maakt gelukkig. Niet weglopen en zo ver mogelijk bij het kruis wegblijven om het zicht op Jezus te verliezen en dan maar zelf proberen tegen de zonde te strijden, is garantie op mislukking en een ongelukkig leven. Dat hebben de leden van mijn voormalige geloofsgemeenschap inmiddels al bewezen.

 62. @allen: De oorzaak van de zonde wordt duidelijk omschreven in de eerste brief van Petrus ; wees dan heilig, want God is heilig. Jezus kan niet leven met zonde, hijzelf was zondeloos. We moeten afsterven aan te zonde, maar dat is een proces en dat verschilt van mens tot mens. Afsterven doet pijn, en is niet pijnloos, het is elke dag een stapje verder gaan. Bij Johannes is zonde dan weer het niet willen geloven in Jezus verlossingswerk, hem niet zien als rechtvaardige rechter, en zijn verlossingswerk op het kruis dat van menselijke oorsprong is niet willen erkennen. Bij Paulus is het dan weer, wandelen in de Geest en niet in het vlees. De Petrusbrief is volgens mij het duidelijkst en dichter bij de Joodse opvatting. Shalom

 63. @Rick

  ´Nee, jullie zijn allen geschapen om beter te zijn dan je schepper of zeit gij allen dwazen´

  Wie zijn die jullie waar u het over heeft? Deze zin en uitspraken als ´zichzelf verklaarde christenen´ komt allemaal een beetje denigrerend over, naar de meestal serieus en met de beste bedoelingen schrijvende schrijvers hier op het forum. Misschien dat het niet zo bedoeld is, maar zo komt het wel over.

 64. Beste Harold en Ramshoorn

  Velen geloven in vergeving van zonden en zijn daar tevreden mee.
  Vaak wil men vergeving ivm de gevolgen van de zonde, maar de oorzaak van de zonde wordt niet ontdekt of aangepakt, zodat men wel telkens MOET zondigen.
  Wordt de oorzaak van de zonde ontdekt en begint men deze te haten, dan is er hoop op verlossing.
  Om het zo te zeggen, dan moet/ wil men niet meer aan de voet van het kruis blijven, en dus tevreden blijven met vergeving, maar zoals Paulus zegt MET Christus meegekruisigd te zijn tot verlossing geeft als resultaat een dood over de inwonende zonde, een zalige ziel en een gelukkig leven, te beginnen vanaf de dag dat je tot dit geloof komt. Dus reeds hier op aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *