4026

 1. Beste tukker, lees het eens opnieuw en zonder vooroordeel.

  Staat er dat de weerhouder een Christen of iets Christelijks is? Kan het ook iets anders zijn? Ik ben het met je eens dat het positief lijkt en dat is het ook wel enerzijds maar dat betekent nog niet dat het perse Christelijk is of 100% goed.

  De huidige Nederlandse overheid is niet Christelijk, maar kan wel als beter beschouwd worden dan een nog veel slechtere wereldregering die nog kan komen. De komst van die wereldregering wordt echter gehinderd door het blijven bestaan van een sterke onafhankelijke Nederlandse natie en regering. Zolang we een sterke natie vormen hoeven we niet bang te zijn voor die wereldregering.
  Vergelijkbaar is oude Romeinse rijk dat niet Christelijk was maar wel minder erg dan wat er in de eeuwen erna voor in de plaats kwam: de grote slachter en misleider die de R.K.K. geweest is en wat het laatste betreft: nog steeds is. Wij zijn dat vergeten omdat we niet met de Roomse terreur te maken hebben gehad in ons leven. Maar de Kerk is vele eeuwen lang door die antichristenen misleid en vervolgd.

  Paulus moest oppassen dat zijn brief niet opgevat kon worden als ‘anti overheid / anti keizer’. Daar hadden de Romeinen niet veel tolerantie voor en wie wist wie zijn brieven nog zouden inzien. Daarom sprak hij in bedekte termen. Zoals ook Johannes niet directe taal gebruikt om het gevaar te duiden en symbolen gebruikt en het heeft over het uitrekenen van het getal van het beest.

 2. Uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen voormalig CEO van de E.O.:

  Getuigenis – verhoring van gebed (9)
  Didymus stuurde zijn getuigenis. (Zijn volledige naam bij mij DvG bekend)

  ‘Op 20 september 1932 ben ik geboren. De huisarts, een huisvriend, zei toen tegen mijn moeder: “Zo vrouwtje, het karwei is achter de rug!” Mijn moeder zei: ”Nee, er komt er nog een!”
  “Dat willen ze allemaal wel,” zei de arts. “Ik heb twee hartjes voelen kloppen”, antwoordde mijn moeder. De arts onderzocht haar opnieuw en toen werd mijn tweelingzusje geboren, een klein meisje, dat kennelijk in de verdrukking had gezeten. Haar komen in deze wereld ging snel, ik had de weg naar dit aardse leven al makkelijk voor haar gemaakt en als het ware vóórbereid.

  Mijn zus kwam het eerste tot levend geloof in haar Heiland, en ging voor mij bidden. Heere, wilt U aan mijn tweelingbroer denken, alstUblieft. Hij kent U nog niet. Wilt U mijn gebed verhóren? Ze betaalde mij als het ware terug en baande voor mij de weg naar het nieuwe Leven, naar het kruis.
  Op een nacht hoorde ik Gods stem tot mij spreken. “Mijn Genade is ook voor jou genoeg.” Dat was de stem van God, want geen engel kan en mag dat zeggen, alleen onze God Zelf. Haar gebed werd op dat moment verhoord. Wij hebben beiden de weg voor elkaar gebaand, ik voor haar naar het natuurlijke leven en zij voor mij naar het eeuwige Leven. Ze ging naar Huis op 64-jarige leeftijd en ik denk nog altijd, iedere dag, met grote blijdschap aan mijn dierbare tweelingzusje!’

 3. @Johan. Dank voor uw vriendelijke woorden. U schreef over Franciscus van Assisi 13-de eeuw.
  Hoewel ik bepaald geen vriend van de RKK ben en laat staan van de paus speel ik het lied van Franciscus graag op orgel en piano en de tekst van zijn Vredeslied hangt ingelijst boven mijn bureau…

  Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is,
  eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

  laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;
  laat mij Licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

  Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om Anderen gelukkig te maken;
  niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;

  niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
  niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

  want als ik geef, zal mij gegeven worden, als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
  als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

  Een lied geënt op de Woorden van JeshuaHaMasjiach in zijn Bergrede. Mattheus 5-7.

  Ik las over uw precaire gezondheidssituatie. Luister dan Nooit naar Franciscus van Assisi en volg zijn levenswandel Nooit na, hij stierf ver voor zijn tijd omdat hij zijn lichaam verwaarloosde – te veel vastte en bad. Toen hij bij de paus op audiëntie kwam stuurde die Franciscus direct weg omdat deze man Stonk waar hij stond. Ga je eerst goed Wassen en Kleden en kom dan terug. Geen wonder dat hij voortijdig stierf.

  Geniet van goede smakelijke uitgebalanceerde maaltijden volgens het menu dat JHWH via Mozes aan het volk Israel voorschreef in Leviticus 11.

  Lees vooral vaak de Spreuken en het boek Prediker: Een Blij Hart bevorderd de genezing.
  God houdt van mensen die Zingen. En wat uw kwaal betreft: Ik hoop dat u niet rookt of een joint opsteekt – zijn een doodsteek voor de gezondheid.

  God is een God van wonderen – Lees het BIJBELboek Marcus en bidt ook voor een wonder.
  Ik ben een levend wonder, ik dank Hem ervoor met Psalm 18. Hoe vaak ik al niet aan de dood ontsnapt ben…en daarom zing, spreek en speel ik lofliederen daarover waar ik maar kan.

  Wat zei JHWH tegen alle kinderen Israëls 3500 jaar geleden? Lees maar mee…

  Exodus 15:24 Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken

  25 En Mozes riep luide tot de HERE, [moet u ook doen] en de HERE wees hem een stuk
  hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet. Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef,

  26 terwijl hij zeide: Indien gij Aandachtig Luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn Geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal
  Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

  27 Daarna kwamen zij in Elim; daar waren Twaalf waterbronnen [Voor elke Stam Israëls één] Zeventig Palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water.””

  Shalom. Ramshoorn.

 4. Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder;

  en terwijl zij buiten stonden,

  stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.

  En de menigte zat om Hem heen;

  en ze zeiden tegen Hem:

  Zie,

  Uw moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U.

  En Hij antwoordde hun en zei:

  Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?

  En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten,

  zei Hij:

  Zie,

  Mijn moeder en Mijn broeders;

  want wie de wil van God doet,

  die is Mijn broeder

  en Mijn zuster

  en Mijn moeder.

  (Markus 3:31-35) HSV

  ;-{>

 5. @: zoon v.d. Koning: ..{10/04/2021 om 4:03 pm},

  Wat betreft 2Thess.2:1-8 biedt de katholieke Petrus Canisius vertaling, taalkundig de oplossing over die eindtijd passage.. een vertaling uit de [grondtekst]..
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Petrus_Canisiusvertaling

  Vanaf vers 3 luidt de tekst:
  Vers 3•• Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad en de man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming…vers 4 •• de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat Hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God… {{komt de Dag des Heren niet, vers 2}}..dus toegevoegd als hulp ..in schuine letters.

  Vers 5•• Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was?
  Vers 6•• En nu weet gij, [wat] ..hem tegenhoudt, zodat Hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal.
  Vers 7•• Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog [een], die [het] tegenhoudt. ..Eerst als deze [verdwenen] zal zijn, ..vers 8•• ..Dan zal de goddeloze verschijnen etcetera …

  Dus bij -vers 5- begint Paulus met een toelichting voordat hij het verderop het eigenlijke vervolg op vers 4 opnieuw oppakt.
  Het vervolg op vers 4 begint in vers 7 met: ..eerst als deze verdwenen zal zijn ….en dat is dus de persoon in vers 4 en als die verdwenen zal ..dan zal de goddeloze verschijnen en dat is de antichrist.. De persoon in vers 3 en 4 is de valse profeet, die wij nu kennen als maitreya, zichzelf de Christus noemende.. die verdwijnen moet en dat zien we in Dan.7:11.

  Omdat maitreya als valse profeet ook een antichrist-elijke persoon is noem ik hem de 1e antichrist
  naast de antichrist zelf.. in Openb.13:11+ treedt de valse profeet als éérste op.. en ieder krijgen ze 3½ jaar toegemeten, Openb.13:5.. van de gezamenlijke 7 jaren van verdrukking.

  In 2Thess.2:8 wordt de antichrist gedood door de komst van de Heer Jezus bij het laatste oordeel.
  In Daniël 7:9-10 zien we een ander oordeel, namelijk het vóórlaatste oordeel in het 6e zegel dat definitief de eindtijd tot aan het laatste oordeel inluidt, dat 6e zegel vóórlaatste oordeel zien we ook in Openb.20:4 ..en gaat de mensheid een rust-dag in van symbolisch 1000 jaar, Jesaja 24:21-23.

  2Thess.2 ..heb ik pas zo’n 50 jaar geleden voor de éérste keer gelezen ..maar in mijn geest las tegelijkertijd iemand met mij mee, heel subtiel zodat ik het bijna niet opmerkte..maar ik merkte het toch op.
  Hij las alleen met me mee en er werd niets anders meegedeeld .. dus zoals ik het begrijpend las zo werd dat mysterie in zekere zin tot een onthulling.. kort daarop begreep ik dat het de Heilige Geest was die met me mee-las in mijn geest. Openb.19:11-20 dat ook het 6e zegel betreft en niet het laatste oordeel in Openb.20:11-15.. impliceert daarom in een samenhang te staan met het latere laatste oordeel vandaar dat in Openb.19:20 ook alvast de dood aangekondigd wordt van de antichrist..ofschoon die dus pas later gedood wordt in de tijd.

  De dood van maitreya de valse profeet in Dan.7:11, het 6e zegel.. is dan ook de dodelijke wonde in Openb.13:3 “waarvan” de antichrist genas..de antichrist als de volheid van het kwaad in persoon.. dat ook [halverwege] !!!, de symbolische 3½ jaar, gestopt wordt ..Het voortwoekerde kwaad van de valse profeet wordt dus tegengehouden door Gods optreden in het 6e zegel reinigingsoordeel als hij de gehele mensheid bezoekt, zoals ook beschreven naar Jesaja 66:14-17+.

  De een, de persoon in 2Thess.2:7 die [het] kwaad in zijn algemeenheid tegenhoudt is de Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jes.52:7-12.. hetgeen eigenlijk dus gewoon allemaal het werk van God zelf is.
  ……

 6. Zoon v/d koning

  Ik moet zeggen , sorry, ik kan hier weinig mee .
  Volgens 2 Thess is de weerhouder een positief christelijk ” iets ” en niet een negatief iets , zo staat het geschreven.
  In feite beschrijf jij een negatief iets, juist een antchristelijk iets.
  Er is iets wat zo sterk is in het geloof van een aantal mensen dat de antichrist zich nog niet kan openbaren ,dat zal “weg” moeten zijn.
  Paus ? Ik acht het reeel dat deze paus de valse profeet is .

  Vraag is opnieuw : Wat is de weerhouder ?

 7. @amo

  We worden opgeroepen om alles te onderzoeken, te beproeven. Een discussie kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen ergens over. Te stellen dat ‘genade alles is wat we nodig hebben dus hou maar je mond’, slaat m.i. helemaal nergens op.

 8. @ Ramshoorn,
  Dank u wel ik weet en voel dat u gelijk hebt en ik moet nog heel veel leren.
  Maar ten tijde van de bijbel waren er b.v. geen E-stoffen dus ik denk terwijl mensen hun geest voeden met bijbel teksten vergiftigen zij onbewust hun lichaam.
  Dat is het gevaar in deze moderne tijden lijkt het steeds meer en we hoeven niet hetzelfde te denken god is er voor iedereen.
  Soms zeggen ze alle wegen leiden naar Rome ook alle wegen leiden naar god in alle tijden en religies voor mij dan.
  En met de kennis van E-stoffen kunnen we onze gezondheid helpen die de bijbel niet kent of geeft voel ik.
  En bedankt u laat mij steeds voelen en zien waar mijn tekortkomingen liggen maar we zijn nooit te oud om te leren na alle zoektochten op mijn leeftijd is de weg naar god of het hiernamaals het eindpunt.
  Alleen voel ik de verantwoordelijkheid mijn familie te helpen overleven in een wetenschappelijke val of hel op aarde.
  Zelf heb ik geen doelen meer op deze planeet en ben gelukkig met de liefde voor de natuur waaruit ook ik besta niet te danken.
  En dan denk ik aan Franciscus van Assisi als ik het goed heb ook u bent een gids en weg naar het hogere voor mij.

 9. @Johan. Dank voor uw ingezonden. Het zal u niet verbazen dat ik deze conclusie niet deel:
  “Het heden heeft een andere kijk nodig geen bijbel teksten over liefde die we niet delen.”

  Ik leer juist wel veel door mijn dagelijks portie Bijbel lezen [3-5 hoofdstukken per dag hardop]
  Het geeft me inzicht hoe ik de hopeloze situatie van de hedendaagse wereld goed kan beschouwen en pareren.

  Gelovigen die de Bijbel op hun duimpje kennen zijn dagelijks tot grote zegen voor veel mensen in nood. Jeshua leert immers: Zie IK ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Mattheus 28.

  Heeft u wel eens nagedacht over Zijn Woorden: Hemel en Aarde zullen voorbijgaan maar Mijn Woorden zullen Geenszins voorbijgaan. Mattheus 24:35.

  Samenvattend: Ik hou me uitsluitend met liefde vast aan Zijn Woorden vooral die over de nabije toekomst gaan. [zie Openbaring 1 t/m 22] Wonderlijk het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters.
  Nu begrijpt u dan ook dat Hij de Alfa en Omega is, de A – Z.

  Inderdaad, ik deel uw mening dat zonder goede kennis van het Grieks het Latijn een onbegrepen taal blijft. Dat leerde ik van Erasmus in het boek van Sandra Langereis: Erasmus Dwarsdenker. Erasmus ontdekte de Griekse Oerbijbel. Aan hem hebben we Goddank een zuivere Vertaling te danken. Luther ging uit zijn dak toen hij zijn werk onder ogen kreeg en schreef in enkele weken vanuit het Grieks een Duitse vertaling. Leest als een trein. Over ontdekkingen gesproken!!!!

  Satan is een onbelangrijk figuur die uitgeteld is voor gelovigen. Hoezo?

  Jeshua geeft gelovigen Macht Lukas 10:16…Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

  17 En de tweeënzeventig [discipelen] zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw Naam.

  18 En Jeshua zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, IK heb u Macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en Niets zal u enig kwaad doen.

  20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw Namen staan opgetekend in de hemelen.

  Gelovigen van Jeshua hebben een Wapenrusting waar satan van op de loop gaat.
  Nieuwsgierig? Lees Paulus maar in Efeze 6:10-24.

  Gelovigen die Jeshua en Zijn Woord bewaren/navolgen zijn wijzer dan al hun tegenstanders:

  Psalm 119:96 Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien, maar uw TORAH is onbegrensd. 97 Hoe lief heb ik uw TORAH! Zij is mijn overdenking de ganse dag.

  98 Uw TORAH maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij. 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

  100 Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar Uw Bevelen. 101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik Uw Woord onderhoude. 102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij. Shalom Ramshoorn.

 10. Zijn deelnemers aan dit forum nog zoekende? Als alleen het volbrachte werk van Christus onze redding is, waarom dan nog steeds naar elkaar kijken? Waarom zouden er dan nog zoveel vragen zijn? De door de slang gebeten Israeliërs hoefden alleen maar naar de koperen slang te kijken om gered te worden. Ze moesten niet naar elkaar gaan kijken.
  Deze gebeurtenis is toch duidelijk de voorafschaduwing van Christus die onze enige bron van genade is. Het voornaamste wat mensen doen, is afnemen van deze enige bron van genade. En dat gebeurt dan ook voortdurend, in allerlei groeperingen.
  Het is volbracht! Onze “opdracht” is slechts het aanvaarden ervan. Doe toch niet af door naar elkaar en anderen te gaan kijken.

 11. @Tukker

  De uitleg die ik het meest voor de hand vind liggen is er één die door ‘kerkvaders’ en hervormers al vaak is genoemd. Maar deze leer is vooral sinds het populair worden van de bedelingenleer, niet meer zo bekend. Tegenwoordig heeft men vaak een futuristische eschatologie, niet in de laatste plaats omdat men, onder de invloed van het zionisme, graag één en ander op de Joodse staat wil toepassen.

  Ik heb zo’n voorkeur niet en weet me het meeste thuis bij een historische interpretatie waarin dus al veel is uitgekomen in de kerkgeschiedenis en nog steeds gaande is. Binnen dit model was de weerhouder het oude Romeinse rijk en keizer. En de mens van wetteloosheid het ambt v.d. paus binnen het nieuwe Romeinse rijk.

 12. @ Ramshoorn,
  Mijn excuses als het voor u een monoloog lijkt en zal u hiermee niet meer mee lastig vallen.
  Maar ik ben nog steeds op zoek naar het heden in de bijbel en Grieks is toch de vader van de wetenschap misschien alleen omdat ze het vertaald hebben denk aan de steen van Rosetta.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_van_Rosetta
  Dit heeft toch veel geholpen het verleden te vertalen naar het heden lijkt mij.
  Ook is de wiskunde nog steeds in het Grieks en word op de universiteit Grieks en Latijn geleerd?
  Maar ik blijf respect voor uw wijsheid en kennis hebben maar twijfel soms aan uw bedoelingen tegen anderen in uw eigen commentaren helaas soms vernederend of lichtelijk beledigend wat ik erg vind en uw kennis onwaardig.
  De bijbel blijft een boek met geestelijke maar zeker wetenschappelijke kennis voor mij.
  En als ik het goed heb is de kennois van de Joden gestolen waarom?
  Ze zijn niet blijven wachten op de verlosser maar spelen zelf voor god en denken almachtig te zijn met hun huidige computer kennis.
  En als het geleerd was hadden ze in het heden GEEN dier proeven en zelfs op mensen gedaan om de straling van radioactiviteit te leren beheersen toch?
  En de ark komt uit de Pi Grieks woord Piramide daar was deze veilig en bestond geen gevaar door de dikte van het gebouw?
  De joden gingen er mee aan de haal en veroorzaakten erg veel ellende ziekte en dood en verderf?
  Dat is niet een vloek van een boze zieke god maar een wetenschappelijk feit als je verder als de bijbel kijkt leert of leest lijkt mij.
  Kijk eens buiten en besef het gevaar van onze menselijke dwaling of schepping daar verteld de bijbel ook over.
  Maar het is hier een geloofsforum geen wetenschappelijk lijkt mij ook en zal u hier niet meer lastig vallen met mijn spam.
  Wilde een andere kijk op het heden geven niet op het verleden toen de bijbel geschreven is en werd maar toen was de vernietigingskracht niet zo groot als vandaag.
  Zelfs de Joodse staat heeft operatie Samson als nucleaire dreiging ook tegen Europa dat is een feit net als Dimona.
  Deze kerncentrales waren er toen niet nu wel en zijn een gevaar voor al het leven met hun kinderen de kernbommen.
  En in het laatste artikel van Xander worden namen genoemd geen geloof maar wat het zijn is wel duidelijk gewoon zeer intelligente Joodse mensen met macht die ze niet waard zijn om oorlog te voeren tegen de schepping.
  Zo ging ook Jezus tekeer tegen de fariezeers toch?
  Het heden heeft een andere kijk nodig geen bijbel teksten over liefde die we niet delen.

 13. Hallo Esther 75,

  Er is veel verdeeldheid in het Christendom. De perfect kerk met het ware evangelie… zou die wellicht bestaan hebben in de begintijd toen men vervuld was met de Heilige Geest? Niet lang denk ik, gezien wat we in het N.T. kunnen lezen over diverse problemen en valse leer waar men al snel mee te maken kreeg.

  Behalve God dienen in een persoonlijk relatie is het Christendom ook een leer over de omgang met je naaste. En als die naaste ook gelooft dan ligt het voor de hand dat er samenkomsten gaan plaatsvinden en er leiders gekozen worden. Dat heeft een versterkende functie. Zoals Jezus behalve naar de tempel, ook naar de synagoge ging. En de discipelen samenkwamen om te bidden en elkaar te bemoedigen. En Paulus bezocht de synagogen en hij organiseerde groepen gelovigen.

  Nou ben ik zelf ook afgeknapt op ‘het kerkendom’, dus daar zal men me niet vinden. Doet niet af dat het wel zeker meerwaarde heeft en in de Bijbel wordt aanbevolen. Het kan uiteraard in vele vormen plaatsvinden ook zonder groot gebouw.

  Hebreeën 10
  23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
  24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
  25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

 14. @Thomas 1…Hartelijk dank voor uw interessante vraag: “Professor, als we de bevoegdheid van de oudsten en bisschoppen van de gemeente in de eerste eeuwen ontkennen, als we hun handelingen met betrekking tot de liturgie en het leven van de kerk verwerpen, hoe ter wereld kunnen we dan vertrouwen op hun onderscheidingsvermogen inzake het bepalen van de canon der Schriften?” De professor legde zijn hoofd in zijn handen en zei: “Eerlijk gezegd is er geen antwoord op deze vraag. Vraag het alsjeblief nooit meer, want we hebben eenvoudigweg geen antwoord.”

  Ik denk dat ik het niet eens ben met de professor. In de tijd van de Apostelen moesten er wel ouderlingen en diakenen aangesteld worden voor de nieuw gelovigen. Maar leest u eens zorgvuldig aan welke eisen aan deze MANNEN werden gesteld:

  Zie Handelingen 6. 1 Timotheus 2 en 3 en Titus 1. U ziet dan gelijk dat de huidige roomse en protestantse en evangelische Gemeenten daar veelal niet aan voldoen.

  Oudsten en Diakenen dienen Gehuwd te zijn met één vrouw!!! Is de paus dan gehuwd? Hij diskwalificeerde zichzelf en zijn staf met het onbijbelse Celibaat. Paulus wist wel beter…

  1 Timoteüs 4:3 (NBG51) [Pausen] die het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.

  Niet de mens is dus onze KENBRON maar het Woord van God opgetekend in de Hebreeuwse Bijbel en Griekse vertaling. Zelf lees ik de Engelse King James of de NBG-51 vertaling. Alles wat daarna kwam zijn onzuivere onbetrouwbare vertalingen.

  Even een nadenkertje..Geloofde Johannes de Doper de leer en wandel van de Farizeeën, Sadduceeën, en de Schriftgeleerden? Zie Mattheus 3.

  Boog de Here Jeshua voor het onderwijs en de wandel van, Farizeeën, Sadduceeën, en Schriftgeleerden? Zie Mattheus 23.

  Bogen de Apostelen voor de dreiging van bovengenoemde leiders? Handelingen 5:29 (HSV) Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God [en zijn Woord Jeshua] meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

  2 Korinthiërs 10:5 (NBG51) zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

 15. @Johan. Dank voor uw bericht aan mij. Maar als u een dialoog wilt voeren doe dat dan in hooguit 1 of 2 vragen per keer. U stelt nu zoveel vragen tegelijk, dat is meer monoloog.

  U geeft hoog op wat Grieken betreft en hun ontdekking van het Atoom. De Apostel Paulus sprak niet alleen Hebreeuws maar ook eloquent Grieks. Hij sprak de hooggeleerde heren toe over hun veelgodendom [beelden] in Athene de hoofdstad van Griekenland.

  Lees dit hoofdstuk en trek uw conclusies: Handelingen 17:22 (NBG51) En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt…enz.

  U schreef: kerk en wetenschap zoeken over de hele aarde naar deze stem uit de hemel?””

  Lees Job 38 t/m 42 JHWH onderwijst Job!

  Kerk en Wetenschap zijn al vele eeuwen doof en blind voor Gods Stem uit de hemel omdat ze aardsgezind zijn, dom dus!!! De Schepper is in 1200 bladzijden van Genesis t/m Openbaring in onze Bijbel aan het Woord en zij kennen hem niet? Luister wat Paulus aan die hedendaagse waanwijzen zegt…

  Goddelijke tegenover wereldse wijsheid
  1 Korintiërs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die Verloren gaan, een Dwaasheid, maar voor Ons, die Behouden worden, is het een Kracht Gods.

  19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand
  der verstandigen zal Ik Verdoen. 20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de
  redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid Der Wereld tot Dwaasheid gemaakt?
  [Vandaar lucht-water-bodemvervuiling, waarom kreeg Rutte een motie van Wantrouwen?]

  21 Want daar de [dwaze] wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God Niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de Dwaasheid der Prediking [van Gods Woord Jeshua Johannes 1] te Redden hen, die Geloven!!!

  U schreef verder: Ook is de studie naar het satanisme de sleutel geweest voor mij om dit te ontdekken ik weet nog dat u mij als advies gaf gooi de occulte boeken maar weg. Handelingen 19. En dit kan ik helaas niet omdat ik zoek en de boodschap uit de bijbel geloof onderzoekt alles en behoud alleen het goede.””

  Geen wonder dat u zoveel vragen heeft!!!! De satan is een leugenaar van de Beginne, doet zich voor als een engel des lichts. Zijn EEUWIG vuurvonnis werd 2000 jaar geleden al geveld.
  Alle details in Openbaring 20. Satan is duisternis, maar JHWH en zijn Zoon Jeshua zijn LICHT.

  Johannes 8:12 (NBG51) Wederom dan sprak Jeshua tot de schare en zei: IK ben het Licht der Wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des levens hebben. Lees ook Openbaring 1 hardop.

  Shalom Ramshoorn.

 16. Beste Ramshoorn,
  Ik ben echt benieuwd of dit geplaatst word en of u het kunt duiden met uw bijbel kennis.
  In de bijbel word gesproken over de schepping en het verhaal van de mens begint en het woord.
  Zelf ben ik ook een bijbel gelovige en tevens erg geinteresseerd in de wetenschap hier achter wat ook bij onze huidige wereld hoort.
  Dan is het duidelijk dat de oude Grieken het atoom al konden en beschreven hadden?
  Het atoom was in die tijd blijkbaar het kleinste deeltje en de basis van alles wat vorm of in de stof bestaat.
  Vreemd is ook dat de huidige kennis ook in de radioactiviteit de volgende namen kent Alfa Beta en G(r)amma straling maar ook door de mens uitgevonden X-straling of Roentgen.
  Zo werd de drie eenheid aangevuld met de X en het pentagram is volgens mij het teken van radioactiviteit.
  Ik heb al eens Afrika gedeeld met zijn natuurlijke kerncentrales in de grond misschien de bron van diverse levens vormen en mutaties.
  Ook dit artikel was een trigger voor mij om dit te delen met u en de lezers of bezoekers.
  Weer Afrika en de zee is hier genoemd raar maar waar en radioactiviteit word niet verteld zelfs niet dat meteorieten radioactief kunnen zijn.
  Maar kerk en wetenschap zoeken over de hele aarde naar deze sten uit de hemel?
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/remains-alien-planet-lurk-deep-within-earths-mantel-researchers-suggest
  Ook in meteorieten worden aminozuren proteinen en RNA en zelfs suiker gevonden?
  Zoek het maar na als u twijfelt over mijn stelling ik heb niet genoeg studie of kennis om het te bewijzen wel om het te delen.
  Het is toch interessant denk ik om dit bij de bijbel teksten en kennis te betrekken hoop ik zelf.
  Ook is de studie naar het satanisme de sleutel geweest voor mij om dit te ontdekken ik weet nog dat u mij als advies gaf gooi de occulte boeken maar weg.
  En dit kan ik helaas niet omdat ik zoek en de boodschap uit de bijbel geloof onderzoekt alles en
  behoud alleen het goede.
  Door mijzelf aangevuld met en vecht tegen het kwaad met alle kennis en kracht on de volgende generatie te beschermen.
  Dat is nu hard nodig als je de huidige status van ons mensen en de aarde ziet ook dreigt er steeds meer onderdrukking en oorlog door machinale of computer krachten die ons niet meer nodig hebben.
  En van belang zijn waterstof H maar ook H2 deuteromonium of zwaar water en H3 tritium een radioactief gas dat zeer snel reist op aarde.
  En ook ons lichaam bestaat uit water en bij de dood verdwijnt er enkele grammen materie voordat alles uit elkaar valt en ontbind zou dan Helium verdwijnen als kerngas van alle materie?
  Ook lekken onze eigen kerncentrales dit het is gedocumenteerd en ik heb het gevonden zelfs tot in ons drinkwater.
  Dus waterstof heeft ook al drie vormen op aarde.
  Dan is ook Helium van belang of He het lijkt mij electrisch of electromagnetisch en stijgt altijd op naar de hemel?
  EMF is er altijd al geweest voordat de wetenschap deze vond en begon te misbruiken op aarde.
  Denk aan de helium ballonnen die ook onze stem verandert en beide stoffen komen ook uit onze zon een kern fusie word ons geleerd.
  Dan stoort mij dat ze steeds de waardes veranderen in de radioactiviteit studie van Gray naar Rem en naar Sievert,maar de eigen naam blijft Apfa Beta en G(r)amma gelukkig.
  Het lijkt een dwaalspoor voor oud studenten die steeds moeten leren rekenen in andere waardes lijkt het dan.
  En tegenwoordig leren studenten alles drie dimensionaal erg verwarrend denk ik zelf vond ik oude natuurkunde boeken waar dit uitgelegd word twee dimensionaal beter te begrijpen voor mij.
  Ook de lering dat in de buitenste ring van een atoom altijd 8 electronen deze afsluiten of verbinden samen kan hier niet uitweiden word te lang denk ik.
  Maar door dit zelf te leren als autodidact met de kans op fouten die tot dwaling leiden zonder leraar vond ik een bijbelse sleutel.
  Satan die verschijnt in vele gedaanten als een slang in vele vormen en gedaanten ook in het Boeddhisme word verteld over het acht pad en dat we allen een zijn?
  Dan lijkt mijzelf Helium de sleutel want ik tekende vele atomen op papier om te leren en toen zag ik dat de kern van alle atomen helium bevatten?
  En als gelovigen hebben onze wetenschappers veel vernietigd en uitgeroeid van mens tot dier en stof.
  En er is iets met de Robijn de echte heilige steen voor de Joden die deze goed in een kluis bewaren zelfs een laser is er mee gemaakt?
  De diamant is handelswaar en verblind wat hebzucht is voor mij en waardeloos of een harde steen als industrie werktuig.
  Tot aan de grootste atomen en met 8 stabiel in hun buitenste ring electronen?
  Radioactief is een oneven getal of instabiel en geeft straling af en alles heeft een kern die opstijgt Helium en alle andere stoffen vervallen weer tot atomen?
  Dit is ook reincarnatie of in het vlees terug keren in ons lichaam zit water wat een ander wezen geweest kan zijn?
  Ook in de mineralen is dit net zoals in de metalen maar de weg is langer om tot de bron terug te keren.
  Deze kennis is erg oud en er werd van Jezus verteld dat hij in Egypte geweest was of zelfs in India of verder?
  Er ontbreekt een gedeelte van zijn lering en jeugd die er moet zijn na zijn geboorte die aangaf dat hij een koning was het verhaal u beter bekend denk ik.
  De Joden hebben deze kennis gevonden gekregen of gestolen en naar mijn idee is de ark zelfs radioactief als je de beschrijving van de tempel leest.
  De waardes van afstand en het (beschermende) borstschild van de hoge priester van goud een goede bescherming tegen radioactiviteit.
  Klink raar maar de moderne wereld bewijst onze kennis en wetenschap van de atomen zelfs nog kleiner is gebleken maar voor mij niet interessant wel de bron van het geloof of de zoektocht naar god.
  En zonder bijbel is god overal te vinden zoals Jezus uitlegd ik denk magnetisme en electriciteit en tri is Grieks voor 3.
  En we hebben positief negatief en neutraal of 0 dat hadden de Romeinen niet dit getal maar wel de kennis van meer lijkt het dan.
  En de piramides zijn een basis met de Egyptenarewn in de bijbel ook voor de Joden ook de plagen die bij hun vlucht deze mensen troffen kunnen radioactief zijn?
  Er is nog veel meer en ook dat vuur in water en water in vuur is te vinden lijkt toch op waterstof en helium voor mij.
  Maar ik denk dat u met uw kennis dit moet kunnen herleiden in bijbel verhalen die soms symbolisch toch wetenschappelijk blijken te zijn.
  Ik ben maar een dromer die god zoekt en om hulp vraagt om ons en de aarde te redden van het kwade wat nu in de stof heerst.
  Voor mij is dit de wetenschap die nu in de stof heerst en vecht ik denk aan vliegtuigen wapens en armoede oorlogen die niet nodig zijn als we delen.
  Dat is de reden tot herbouw van de derde tempel denk ik na het lezen van Albert Pike zijn boek moraal en dogma een sleutel tot kennis die NIET gedeeld word met ons burgers.
  Ook priesters hebben veel geheimen verborgen ik vraag dan waarom als god van ons houd deze mysteries en geheime sekten of loges en vrijmetselaren.
  Deze hebben ook met een ongelooflijke kennis kerken en kathedralen gebouwd wat een berekenigen moeten dit zijn geweest.
  En hoelang staan sommige al tijdens stormen aardbevingen en oorlogen ook electriciteit is er gevonden in de ijzeren hekken met kikkerbillen en onweer.
  Ook bliksemafleiders waren nodig en overal staan de naalden of obelisken ook in ons land denk aan de aanslag op het koningshuis erg symbolisch dan toch en uit Egypte.
  Ik hoop dat jullie met kennis de huidige wereld kunnen duiden we hebben nu allen echt hulp nodig voor dat de echte eindtijd aanbreekt en we tot stof terug keren of atomen en helium en waterstof blijven zichzelf blijkt keer op keer.
  Deze kennis was ook een satan voordat ze deze geheimen al wisten maar nog niet beheersten is mijn stelling.
  Dan blijkt de bijbel vandaag waardevoller als we soms beseffen het goede hoeven we niet te vrezen het kwade is nu overal ook in onze harten als we haten.
  De natuur maakt vele vormen en wezens en planten maar in een kringloop zodat er nooit iets verloren gaat zelf na een brand is een bos zo vruchtbaar dat het weer tot leven komt.
  Wij mensen hebben dit totaal verknald letterlijk en figuurlijk als laatste zal ik vertellen waarom zoveel kernwapens zelfs in de ruimte verwachten ze iets of zijn ze bang?
  Terwijl ze samen op Antartica onderzoeken en samen in de ruimte spelen met verdragen?
  Er moet iets zijn wat zij vrezen geestelijk maar ook stoffelijk zoals Jezus in de stof geboren werd?

 17. Stukje uit een brochure van Joop van Baaren (DE BIJBEL, ontstaan en de waarde ervan.)

  Op een bekend protestants-evangelisch seminarie vroeg een nieuwsgierige student aan zijn professor in het Nieuwe Testament: “Professor, als we de bevoegdheid van de oudsten en bisschoppen van de gemeente in de eerste eeuwen ontkennen, als we hun handelingen met betrekking tot de liturgie en het leven van de kerk verwerpen, hoe ter wereld kunnen we dan vertrouwen op hun onderscheidingsvermogen inzake het bepalen van de canon der Schriften?” De professor legde zijn hoofd in zijn handen en zei: “Eerlijk gezegd is er geen antwoord op deze vraag. Vraag het alsjeblief nooit meer, want we hebben eenvoudigweg geen antwoord.”

  Heeft iemand hier wel een antwoord op, Ramshoorn of Esther75?

  Groetjes van Thomas 1

 18. Esther 75,

  Dank voor het delen van je kennis.
  Overigens is dat wat velen van jullie hier doen en ik jullie daar zeer dankbaar voor.
  Het werpt een “eigenzinniger” licht op de bijbel.

  Dat de bijbel een “bedacht of misbruikt” concept is, daar kan ik mij wel in vinden.
  Hoe “hoerig”, “vals” of “leugenachtig” het ook zijn mag, hoe wonderlijk is het, dat zelfs daar door heen de Heilige Geest ons tegemoet schijnt.
  Als Zijn daar tegenover gestelde boodschap, die kracht geeft en leven doet.

  Het een sluit het ander nimmer uit.
  Dat doen en deden de mensen zelf.
  God omarmt het al.
  Ook het “hoerige”, het “valse” of het “leugenachtige” wordt op Zijn wijze zo benut..

  Het is goed dat we dit hier kunnen en mogen uitspreken tot elkaar om zo samen te mogen groeien in Zijn Geest.

 19. Zoon v/d koning 10.03 OM 9-4

  Op zich een interessante vraag : als ik heel het hfd 2 v/d 2 de brief van Thessalonicenzen lees dan kan ik haast niet anders tot de conclusie komen dat het de tijd betreft vlak voor de Wederkomst v/d Here Jezus ; ik kan me niet voorstellen dat het te maken heeft met 1 ste komst v/d Here Jezus .

  Maar misschien heb jij een andere uitleg ??

 20. @ zoon v.d. Koning

  Yeshua heeft de kerkgebouwen met hun leiders niet gesticht. Ik ben in veel kerken geweest, heb preken aangehoord maar nergens het ware Evangelie gehoord. Het is OF een compleet verdraaid Evangelie, OF het voorspoed Evangelie. En als de Heilige Geest Zich een keer openbaart, dan weet men niet hoe snel men de leiding weer moet overnemen.

  De discipelen die ik ken, zijn allemaal meestal alleen met Yeshua. Ze lopen in de wildernis met Hem. Ze hebben wel samenkomst maar dat is niet de wekelijkse. Het is net hoe de Geest het leidt. Soms is er ook fellowship via telefoon of WhatsApp.
  En als het groepje samen is, dan is er altijd iemand die het leidt. Deze man is daartoe aangewezen door God.
  Echter, de samenkomsten zijn nooit vooraf ingevuld; men laat het verlopen zoals de Geest leiding geeft. De ene keer is dat onderwijs, een andere keer wordt er alleen gebeden.

  Maar nogmaals, dezen hebben allemaal Yeshua als enige Leider. Ze lopen alleen met Hem. De ware discipelen lopen hetzelfde pad als Hij heeft gelopen. Dat oude pad wordt steeds nauwer en met minder mensen maar meer met God. Precies zoals dat bij Yeshua ook gegaan is.

  Dit is de geestelijke kerk van Yeshua. Het is Zijn Bruid.

  Shalom.
  Esther 75

 21. @Esther 75

  Hoewel ik met veel van wat je zegt kan instemmen, kan ik niet vanuit de Schriften zeggen dat er geen enkele groep/kudde met leiders door Jezus bedoeld zou zijn. Het N.T. toont ons dat er gemeenten met oudsten werden gesticht. De latere corruptie van de RKK doet daar niets aan af.

  @Tukker

  Ik wil daar wel op in gaan. Maar eerst een vraag aan jou: moet dat Tekstgedeelte perse slaan op onze tijd en in onze toekomst? Of mag het ook (al) betrekking hebben op de tijd waarin de gemeente van de Thessalonicenzen leefde?

 22. @ Jo

  Ik heb aan u uitgelegd wat de woorden van Yeshua zijn.
  En die hebben niets te maken met wat de katholieke kerk leert. Want geen enkele priester predikt dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest. Geen enkele.. net zoals dat ware Evangelie verwaterd en in het donker verstopt wordt door alle andere kerkelijke stromingen. In plaats daarvan gebruiken ze hun eigenbedachte regels en houden ze mensen in hun macht.

  U spreekt volledig over hetgeen ik u gezegd heb heen en omzeilt het Woord van de levende God van Israël.

  De katholieke kerk komt absoluut niet van God. Het hele Christendom is niet door Yeshua gesticht. Dat heeft de Romeinse keizer Constantijn gedaan. Toen het Romeinse rijk “viel”, werden de keizers vervangen door de pausen.
  Die zichzelf “vader” laten noemen door hun volk….

  En op deze poppenkast zijn ALLE kerken gebouwd.
  Het Christendom is daarmee één van de vijf wereldreligies die allemaal uitgebraakt zijn door de grote hoer die Babylon genoemd wordt.
  En die hoer gaat binnenkort ten onder. Want de levende God van Israël heeft niets met religie. Het is Zijn vijand en Hij gaat dat vernietigen. Ze zal verbrand worden met het vuur van God’s adem.

  De satan leidt miljoenen naar de afgrond omdat hij hen gebonden heeft aan religie en hun leiders.

  Er is echter maar ÉÉN Leider/pastoor/dominee:

  Zijn Naam is Yeshua.

  Iedereen die werkelijk wederom geboren is, weet dit en zal uitsluitend aan Hem gehoorzamen.

  Ik bid u God’s wijsheid en vernieuwing van inzichten toe.
  Shalom

  Esther 75

 23. 2 Thess hfd 2 vers 7 b zegt wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is
  Wat is de WEERHOUDER ? H G geloof ik niet , ware gelovigen zou zeer zeker kunnen.
  Er zijn mensen die twijfels hebben over de Opname, kan/mag MAAR geef dan een verklaring betreffende bovenstaande tekst !

 24. Het grootste obstakel voor ieder die de waarheid belangrijk vindt en niet alles voetstoots aanneemt maar kritisch onderzoekt, zijn diegenen die:

  (en/of) goedgelovig zijn, ongeinteresseerd, gemakzuchtig, bang (laf), niets aannemen wanneer het om de waarheid gaat (zelf met aantonen van veel bewijzen), de tv/radio en kranten of te wel de (MainstreamMedia) geloven, de (corrupte)regering geloven, alles maar voetstoots aannemen wat er door dezen wordt gezegd en gepubliceerd, gehersenspoeld, kunnen of willen waarheid niet van leugen onderscheiden, mee lopen met de massa, geen -in hun ogen- negatief nieuws(waarheid) willen aanhoren, aleen maar openstaan voor de dingen van deze wereld: geld, status, baantje, vakantie, sport, games. koopzucht, sex

  Zelf Niet Kritisch genoeg zijn om al datgene TE ONDERZOEKEN! (het overgrote deel van dezen zullen mede daarom straks het Merkteken van het Beest -de Antichrist- aanvaarden), waarschijnlijk eerst nog voorafgegaan door het zg. vaccinatiepaspoort.

  De vaccinatie m.b.t. het zg coronavirus((griepvirus) is GEEN vaccinatie maar genetische modificatie. Het verandert je DNA, met alle gevolgen van dien.
  De corrupte testen(de PCR test is zowiezo geen diagnosische test), bevatten naar alle waarschijnlijkheid nanobots, in de top van het wattenstaafje.
  De mensen worden hierdoor in wezen al gevaccineerd. Weet wat u doet!
  Andere testen zijn ook onbetrouwbaar en hebben misschien dezelfde risico’s .
  Nogmaals, het covid sars2 virus is nog nergens ter wereld ontdekt, dit zegt al voldoende voor de betrouwbaarheid van de testen. Hoe kan je iets testen wat onbekend is en niet vooraf geisoleerd.
  Dat is onmogelijk. Mensen, jullie worden 24 uur per dag belazert door de (corrupte) media en overheid.(incl. de ggd’s, het OMT, RVIM, de Gezondheidsraad en de Ema.

  Als de mensen niet uit hun coma/hypnose/zelf interesse ontwaken en ik ben bang dat het grootste deel van de bevolking dit niet doet, is er geen toekomst meer voor de nederlandse bevolking.
  Dit geldt overigens ook voor de meeste vooral westerse landen in de wereld.

  De waarheid is tegenwoordig alleen nog maar te vinden op alternatieve (nieuws)sites op het internet(ook hier moet men onderscheiden, want er zit veel desinformatie tussen) en verder in sommige publicaties en boeken.
  Bovenal is de absolute waarheid naar (mijn mening) te vinden in de bijbel ( kjv bijbel of eerdere editie van de statenbijbel). Veel bijbels zijn helaas “aangepast” en corrupt.
  Alles wat daar door God is voorspeld is al grotendeels uitgekomen of vindt momenteel al plaats. Vooral in Openbaringen staat veel vermeldt over wat er straks met deze wereld gaat gebeuren.

  De opname (rapture) staat spoedig te gebeuren. Miljoenen mensen (oprecht bijbelgelovigen die in Jezus Christus geloven, zullen van de aarde worden weggenomen. De chaos en paniek die dan ontstaat zal enorm zijn. De opname wordt door veel gelovigen weggehoond, maar het zal niettemin plaatsvinden. Pas dan zal de anti-christ zich kunnen openbaren en ieder persoon op aarde zal dan het merkteken moeten aanvaarden.
  De oordelen van God zullen dan over deze wereld gaan, gepaard met alle verschrikkingen.
  Wilt u dit niet meemaken, dan kan alleen het geloof in Jezus Christus u nog redden.

  Meer hierover op: http://www.dewegwyzer.nl

  Janwebx, maximaal 3 woorden als accenten in hoofdletters, zie siteregels. Uw post aangepast. Mod.

 25. Aan Esther: nav. {75 08/04/2021 om 4:14 pm},

  Citaat: “Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent {{blijven}} ze hem toegerekend.” ..(Johannes 20:21‭-‬23)
  Besef wat de gevolgen van dit standpunt en deze exegese zijn.. dat het laatste gedeelte van die zinsnede echt niet kunnen en die in samenhang staat met andere verkeerde uitgangspunten.. en ik ga dat ook niet verder uitdiepen en uitleggen ..want dat ik er op wijs dat:: –als u ze hem toerekent {{blijven}} ze hem toegerekend– on-juist is ..moet voldoende zijn om tot het besef te komen dat die conclusie niet doordacht is wat daar beweerd wordt.

  Maar laat ik het dan katholiek duiden met een voorbeeld: ••iemand gaat te biecht bij een priester en belijd zijn zonden en zegt zijn berouw uit ..maar hij heeft ook zijn liefde van zijn leven gevonden en woont met haar samen zonder de sacramentele huwelijkse zegening ..en als de priester hem dan verklaart dat dat een zonde is en dat hij met het samenwonen moet stoppen ..en hij wil dat niet dan heeft de priester het recht om hem de absolutie te weigeren en dat hij terug kan komen als hij stopt met die betreffende zonde.

  Citaat: ••Dat is een hele andere context als waarin u vers 23 plaats! U doet het nu voorkomen alsof [de Apostelen de weg tot God zijn].
  Dat is inder-daad wel juist ..die [macht] om te vergeven want dat heeft alles met het priesterschap te maken want juist dat bedoeld Jezus Christus te zeggen in Matt.16:18-19 en 18:18 ..het binden [op aarde] !!! etc. én tegelijkertijd in de hemel ..dus rechtskrachtig.

  Maar als je die genaden van de sacramenten en de sacramenten als zodanig niet erkent.. dan is dat aan jezelf ..daarbij is het ook nog eens zo dat het ontvangen van het lichaam van Jezus Christus in de katholieke kerk ook sacramenteel is ..en dat dat ook al 500 jaar door de reformatie christenen geweigerd wordt.. maar dat is allemaal jullie vrijewil ..om dat niet te willen missen dat Jezus Christus [[zich daarin geeft tot leven]].. en dat zul je dan ook wel beamen..die weigering.

  Een voorbeeld van hoogmoed en mis-achting hebben we op de tv gezien toen koningin Juliana, of was ze toen prinses, de (katholieke) H.Hostie zich ging toe-eigenen.. zij kon weten dat ze daar geen recht op had.. en ook zelfs katholieken zijn in de hel omdat ze grote zonden begingen jegens het Allerheiligste.. de sacramentele Jezus Christus.

 26. @Jonusnelis

  ´In Johannes 20:21-23 wordt het zonden vergeven gedelegeerd naar de Apostelen in hun priesterlijke functie en dat dus alleen sacramenteel mogelijk is. ..De bisschoppen zijn de opvolgers van de Apostelen en de priesters zijn hun plaatselijke hulp, handen.´

  In deze tekst staat helemaal niet dat het vergeven van zonden is overgegaan naar katholieke bisschoppen of dat dit enkel sacramenteel kan. Alleen met voldoende katholieke fantasieën is deze tekst op deze manier te verklaren.

  Je zult dit maar zeggen aan een beginnend gelovige die net de Heere Jezus heeft leren kennen. Die schrikt zich te pletter, vergeving van zonden kan enkel door katholieke geestelijken die massaal kinderen hebben misbruikt en nog steeds massaal hierover zwijgen of onder het tapijt proberen te vegen. Als dit de waarheid zou zijn, dan zou ik ze geen ongelijk geven om atheïst te worden. Sterker nog.. als dit de waarheid zou zijn, dan zou ik zelf ook een ongelovige worden. Gelukkig weet ik beter en weet ik dat het enkel Jezus Christus is geweest die heeft geleden voor mij en waardoor mijn zonden vergeven zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *