Weer een Bijbelse eindtijdprofetie wordt vervuld: Rivier de Eufraat droogt op

————————————————————————————————————————————-

Armageddon is geen slag bij Megiddo, maar een finale strijd om Jeruzalem

————————————————————————————————————————————-

(12.10) – Opnieuw is een bekende Bijbelse eindtijdprofetie in vervulling aan het gaan. De rivier de Eufraat is namelijk aan het opdrogen. In het apocalyptische boek Openbaring staat dat ‘de zesde (engel) zijn schaal uitgoot op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen.’ Hier wordt een enorme invasie van Oosterse coalitie van landen voorzegd, die straks zonder de problemen de Eufraat zullen kunnen oversteken. Uitleggers nemen algemeen aan dat hun doel de Joodse staat Israël zal zijn.

‘Maaku mai!’ is de noodkreet van de rietverzamelaars in de moerassen langs de rivier de Eufraat. ‘Er is geen water!’ En dat klopt; als gevolg van een jarenlange droogte, een chronisch tekort aan regenval en slecht watermanagement, vooral in Irak zelf, is de Eufraat in snel tempo veel smaller geworden. Door de droogvallende rivierbedding zijn al talloze boerderijen verloren gegaan en zijn vissers aan de bedelstaf geraakt, waardoor dorpen en stadjes langs de rivier ontvolkt zijn omdat de inwoners naar de grote steden zijn gevlucht.

Turken grijpen minder regen aan voor uitoefenen politieke druk

Bovenstaande alinea is schuingedrukt, omdat deze afkomstig is uit mijn artikel van 15 juli 2009 over hetzelfde onderwerp. Inmiddels zijn we 14,5 jaar verder, en is de situatie in Irak nog nijpender geworden. Naast het slechte watermanagement worden ook de dammen die Turkije en Syrië in de 2735 kilometer lange Eufraat hebben gebouwd als mede oorzaak genoemd. Bovendien is er in het zuiden van Turkije, waar de Eufraat ontspringt, in 30 jaar niet zo weinig regen gevallen. Het afgelopen jaar kreeg de hele regio 50% tot 70% minder regenval dan normaal te verwerken.

Twee dammen in het noorden van Syrië moeten mogelijk worden gesloten, waardoor de elektriciteitsvoorziening van 3 miljoen mensen in gevaar komt. Het waterniveau in de Tishrin Dam, de eerste over de grens in Syrië, is vijf meter gezakt en staat nog maar 10 centimeter boven het zogeheten ‘dode niveau’ waarop de turbines stoppen met het genereren van elektriciteit.

Vanuit Turkije komt er nog maar 200 m3 water per seconde Syrië binnen, terwijl in 1987 was afgesproken dat het jaarlijkse gemiddelde op 500 m3 zou blijven. Sommige experts denken dat Turkije de watercrisis gebruikt om politieke druk uit te oefenen. Het noordoosten van Syrië wordt namelijk gecontroleerd door de semi-onafhankelijke Koerden, die door Turkije als een terreurorganisatie worden gezien.

Turkije heeft een gedeelte van dit Koerdische gebied ingenomen, naar eigen zeggen om de grensregio te beveiligen. De Koerdische autoriteiten beschuldigen Ankara ervan de watervoorziening voor hun volk af te knijpen.

Profeet Jeremia: Opdrogen wateren is gevolg van Israëlhaat en afgoderij

Volgens de Joodse rabbi Berger is het opdrogen van de Eufraat de vervulling van wat de profeet Jeremia schreef over het lot van de Chaldeeën en Babel (/ Babylon, fysiek gelegen in het huidige Irak, niet ver van de hoofdstad Baghdad): ‘Het zwaard over zijn schatten, dat zij geplunderd worden (uitgekomen tijdens de Tweede Golfoorlog in 2003, toen de Amerikanen alles wat van waarde was wegroofden). Het zwaard over zijn wateren, dat zij uitdrogen! Want een land van gesneden beelden is het (afgoderij) en door schrikwekkende beelden laten zij zich verdwazen.’ (50:38)

‘Daarom… zal het niet meer bestaan in eeuwigheid… Zoals God Sodom en Gomorra met hun naburen ondersteboven keerde, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijven.’ Het einde van deze hele regio valt samen met andere profetie van Jeremia (34:9-10), waarin staat dat er tevens niets zal overblijven van ‘Edom’, wat in het huidige Saudi Arabië ligt: ‘Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek (olie, denk aan de beelden van in brand staande oliebronnen in Irak tijdens de Eerste Golfoorlog), dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor.’

Rabbi Berger zegt dat het opdrogen van de Eufraat een Godsoordeel is vanwege ‘hoe de naties zich gedragen ten opzichte van Israël. In dit geval moet Syrië voor heel veel zaken berouw tonen.’ In het eerste gedeelte van het hoofdstuk omschrijft Jeremia wat vanuit Gods perspectief de reden is van zowel de uitdroging als de aanstaande vernietigingen: zij hebben Gods erfdeel Israël ‘geplunderd’ en de inwoners als een ‘opgejaagd schaap’ achterna gezeten en vervolgd.

Weg vrij voor Oosterse coalitie en Armageddon

Ook in de christelijke en islamitische eschatologie wordt het opdrogen van de Eufraat voorzegd als een belangrijk signaal van de laatste fase van de eindtijd. Volgens de islam zullen er na het opdrogen allerlei schatten bloot komen te liggen, die de oorzaak worden van conflicten en oorlogen. In het Nieuw Testamentische boek Openbaring staat dat ‘de zesde (engel) zijn schaal uitgoot op de grote rivier de Eufraat, en zijn water opdroogde, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen.’ (16:12)

‘En ik zag uit de bek van de draak (vermoedelijk China) en uit de bek van het beest (vermoedelijk het Westen) en uit de mond van de valse profeet (vermoedelijk de islamitische wereld) drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.’ (16:13)

Niet Megiddo maar Jeruzalem

‘En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.’ (16:16)

In tegenstelling tot wat veel uitleggers in de loop van de tijd hebben beweerd is dit niet Megiddo in het noorden van Israël. Het Griekse woord Harmagedon is namelijk een vertaling van twee Hebreeuwse woorden die zijn samengevoegd. Wat er werkelijk staat is Har Magedon. ‘Har’ betekent in het Hebreeuws ‘berg’, maar bij Megiddo is geen berg te bekennen. Het is een vlakte, met enkel een klein monumentaal ‘heuveltje’ erop (bestaande uit de overgroeide ruïnes van een stad. Dit wordt een ‘Tel’ genoemd. Het is dus niet eens een echte heuvel.).

‘Magedon’ is gebaseerd op de Griekse letters MGD. Uitleggers namen hierdoor automatisch aan dat MGD staat voor Megiddo. De Griekse letter y in Magedon is echter overgenomen van de Hebreeuwse ‘y’ (een soort ‘zachte g’, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt in ‘Gomorra’. In het Hebreeuws zijn er twee letters met een ‘g’ klank, in het Grieks slechts één.). De ‘G’ in MGD wordt in de grondtekst dan ook met een ‘Y’ geschreven.

In Jesaja 14:13-14 staat exact dezelfde term, maar correct vertaald met de ‘Berg der Samenkomst’. Oftewel: Jeruzalem. ‘Armageddon wordt dan ook niet uitgevochten bij Megiddo, maar om Jeruzalem, en vooral om de Tempelberg, waar Lucifer aan het einde van de 7e eeuw zijn eigen ’tempel’ heeft laten bouwen (het islamitische Rotskoepelgebouw, de ‘gruwel der verwoesting’), wat eveneens in dezelfde profetie werd voorzegd.

Kosmische oorlog op aarde uitgevochten om Jeruzalem

De kosmische oorlog tussen licht en duister die al sinds vóór het bestaan van de mensheid woedt, zal dus ook in de zichtbare wereld worden uitgevochten om ‘Jeruzalem’ (Sion / Zion). En dat wordt door tal van andere profetieën bevestigd, zoals:

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.’ (Zacharia 12:2-3).

In vers 6 staat dat alle landen en legers die tegen Jeruzalem zullen optrekken ‘verteerd’ zullen worden, maar Jeruzalem zal blijven bestaan. De inwoners zullen zelfs op bovennatuurlijke wijze worden beschermd (vs. 8). En niet alleen de legers, maar ook de complete landen en volken van deze legers zullen worden uitgeroeid: ‘Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.’ (vs 9.)

‘Dan zal dit de plaag zijn waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’ (14:12). Dit omschrijft wat er bij kernexplosies met het menselijke lichaam gebeurt.

Met het opdrogen van de Eufraat komt de vervulling van al deze profetieën opnieuw een stap dichterbij. Jaartallen zijn niet te noemen, dat is altijd gevaarlijk, maar gezien de gebeurtenissen in het Midden Oosten, de oorlog tussen Israël en Hamas, de militaire botsingen met Hezbollah in Libanon, Syrië en Iran, de Houthi’s in Jemen, nu ook ‘hete’ confrontaties tussen Pakistan en Iran, zal duidelijk zijn dat we het mogelijk over een termijn van slechts enkele jaren tot circa 10 jaar hebben.

Xander

(1) Israël365News