Vondst Ark van het Verbond nabij?; ‘Oorlog Israël tegen Hamas luidt Messiaanse tijdperk in’

————————————————————————————————————————————–

Waar is de Ark verborgen? Onder het Tempelplein, in de berg Nebo, in het Vaticaan, of in Jemen? – Islamitische leer: Mahdi vindt de Ark en brengt die naar Jeruzalem

————————————————————————————————————————————–

(18.45) – In brede christelijke en Joodse kringen wordt de oorlog tussen Israël en Hamas als een profetisch signaal gezien dat het zogenaamde ‘Messiaanse tijdperk’ nu echt gaat beginnen. De Israëlische premier Netanyahu was zich daar heel goed van bewust toen hij meerdere malen diverse Bijbelse profetieën citeerde om de aanval op Gaza een soort stempel van ‘Goddelijke goedkeuring’ te geven. En wat zou de wereldbevolking beter kunnen overtuigen van de start van dit tijdperk dan de vondst van de magische Ark van het Verbond, die de bouw van de Derde Tempel zou kunnen inluiden?

Velen zijn ervan overtuigd dat de Ark van het Verbond zo’n 2600 jaar geleden in een geheime ruimte in de Tempelberg werd gezet. De profeet Jeremia schreef echter dat de Ark in de berg Nebo werd verborgen, zo’n 46 kilometer ten oosten van het Tempelplein in Jeruzalem. Of bevindt ’s werelds meest begeerde archeologische artefact zich misschien wel in het door oorlog verscheurde Jemen?

Verborgen in de berg Nebo?

Sommigen denken dat de Ark – net als de grote Menorah – na de vernietiging van de Tweede Tempel in 70 n.C. door de Romeinen mee naar Rome werd genomen, en in de schatkelders van het Vaticaan (bomvol gestolen kostbaarheden) is weggestopt. In 1996 schreef de toenmalige Israëlische minister van Religieuze Zaken al eens een brief aan paus Johannes Paulus II, waarin hij zei sterke aanwijzingen te hebben dat het Vaticaan de Menorah en andere waardevolle Tempelvoorwerpen ergens diep onder de grond heeft opgeslagen.

In het apocriefe boek 2-Makkabeeën, tot 1885 nog opgenomen in de als toonaangevend beschouwde Engelse King James bijbel, staat echter dat de profeet Jeremia de Ark van het Verbond verborgen heeft in een grot onder de berg Nebo / Nevo. Dit is de berg van waar Mozes het vlak voor zijn overlijden werd toegestaan het Beloofde Land te zien. Nebo bevindt zich in een rechte lijn vanaf het Tempelplein precies 25,20 (nautische) mijlen* naar het oosten. In Ezechiël 41 staat dat de Ark vanuit het oosten zal terugkeren naar de Tempel.

Afstanden bord op de berg Nebo.

(* Waarom nautische mijlen? Omdat dit precies de lengte is van één boogminuut (= 1/60e van de lengte van een grootcirkel zoals de evenaar). Het getal 2520 heeft een bijzondere betekenis; in het boek Daniël wordt namelijk een periode van 2 x 1260 = 2520 jaar aangekondigd tot het begin van de laatste fase van de eindtijd. Die periode verstreek in 1948 (oprichting Israël) of 1967 (bevrijding Jeruzalem). Tevens bevindt de Tempelberg in Jeruzalem zich exact 2520 voet boven zeeniveau. En als we de universele wiskundige constante ‘pi’ vermenigvuldigen met 2520, krijgen we de gemiddelde diameter (in mijlen) van de Aarde (ca. 12.738 km.))

De Ark in Jemen?

Dan is het er nog een andere serieuze mogelijkheid: de Ark bevindt zich in Jemen, het door oorlog verscheurde land dat nu opnieuw in het centrum van de aandacht van de wereld staat vanwege de Houthi raketaanvallen op olietankers en vrachtschepen die door de smalle Bab al-Mandab zeestraat via de Rode Zee naar het Suez kanaal varen. De door Iran gesteunde Houthi rebellen hebben ook tientallen drones op Israël afgevuurd vanwege de oorlog tegen Hamas op de Gazastrook.

Volgens oude Arabische sagen zouden koning Salomo en koningin Saba (/ Sheba) samen een zoon hebben gekregen, Menelek (/ Menelik). Na de invasie van Jeruzalem zou Menelek van God de opdracht hebben gekregen om de Ark in veiligheid te brengen en naar het koninkrijk van zijn moeder Saba in het huidige Jemen te brengen.

In 2001 lokaliseerden onderzoekers van de Canadese Universiteit van Calgary met een grondradar een verborgen ruimte onder het voormalige complex van koningin Sheba (de Awwam Tempel of ‘Mahram Bilqis’ (foto), locatie Google Maps), waar zich de Ark zou bevinden. Deze ruimte zou extreem goed zijn gebouwd en afgesloten, en bestand zijn tegen aardbevingen en andere invloeden van buitenaf. Na 9/11 werd het gebied, dat toen al onveilig werd gemaakt door separatistische (Houthi) stammen, echter verboden voor buitenlandse onderzoekers.

Toen haar eigen koninkrijk eveneens werd bedreigd, verplaatste Sheba haar rijk naar Ethiopië, waar ze een replica van de Ark zou hebben laten bouwen. In 2009 vertelde Abuna Pauolos, patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, tijdens zijn bezoek aan Paus Benedictus XVI aan verslaggevers dat de Ark al honderden jaren in het bezit van zijn kerk is, en dat het moment naderbij kwam om deze aan de wereld te presenteren. Als hij de waarheid sprak, dan is de Ark die de patriarch meende te hebben dus niet de echte, maar een replica, wat wellicht de reden is dat we er na 2009 niets meer over hebben vernomen.

Wordt de Ark door de Mahdi naar Jeruzalem gebracht?

De islamitische eindtijd theologie leert dat de komende Mahdi – de moslim ‘messias’ – naast de Ark van het Verbond ook zogenaamd verloren gegane delen van het Oude en Nieuwe Testament zal vinden. Met deze vondsten zou hij vervolgens veel Joden en christenen gaan overtuigen zich te bekeren tot de islam. ‘Hij zal de Mahdi worden genoemd, want hij zal naar iets dat verborgen is leiden (yahdi) en de Torah en het Evangelie uit een stad genaamd Antioch brengen’ (Ka’b al-Ahbar, een vroege moslim uitlegger).

Of bevindt de Ark zich misschien ergens in Syrië (nóg zo’n door oorlog verscheurd Arabisch land – toeval?)? Alsuyuti, een andere moslimgeestelijke, zei dat ‘de boodschapper van Allah… gezegd heeft dat hij de Mahdi genoemd zal worden, omdat hij het volk naar een berg in Syrië zal leiden, vanwaar hij delen van de Torah zal meenemen om de Joden te weerleggen. De Ark van het Verbond zal door de handen van de Mahdi van het meer van Tiberias naar Jeruzalem gebracht worden, en daar worden geplaatst.’ (Zie in dit verband ook mijn artikel van 24 oktober 2023; Erdogans privé leger zegt dat de Mahdi komt en Turkije Israël moet aanvallen)

Er bestaat overigens een opmerkelijke relatie tussen het Tempelplein in Jeruzalem en de zwarte Ka’aba steen in Mekka, de heiligste plek van de islam en daarom verboden toegang voor alle niet-moslims. De afstand tussen het Tempelplein – waar aan het einde van de 7e eeuw de geprofeteerde islamitische ‘gruwel der verwoesting’ werd gebouwd met daarop de voor christenen godslasterlijke tekst ‘het zij verre van God dat hij een zoon zou hebben’ – en deze ‘steen die uit de hemel viel’ bedraagt namelijk tot op de centimeter nauwkeurig 666 nautische mijlen. Over de betekenis van het getal ‘666’ zal niemand nog iets hoeven te worden uitgelegd. (Overigens is ‘666’ in de islam het meest heilige getal voor Allah.)

Bouwplannen Derde Tempel gereed

Onlangs besteedde ik opnieuw aandacht aan de plannen voor de bouw van een Derde Tempel, en het feit dat de daarvoor vereiste extreem zeldzame rode vaars zich reeds in Israël bevindt. Joodse tradities stellen dat de Ark pas door de Messias zal worden gevonden en in de nieuwe Tempel worden geplaatst. Dat moet in de nabijheid van de zogenaamde ‘Kamer van Gehouwen Steen’ worden gedaan, de vergaderzaal van het reeds in ere herstelde Sanhedrin, de Joodse raad die er zo’n 2000 jaar geleden via intriges in slaagde om de door hen intens gehate Jezus Christus door de Romeinen ter dood te laten veroordelen.

Volgens de in 2011 door rabbi Chaim Richman van het Tempel Instituut gepresenteerde gedetailleerde bouwplannen zal deze zaal van alle gemakken worden voorzien, zoals internetaansluitingen, computers, airco en zelfs een ondergrondse parkeergarage. De 70 oudsten van het Sanhedrin zullen de autoriteit opeisen van de 70 oudsten die Mozes op bevel van God aanwees tijdens de tocht van de Israëlieten door de Sinaï woestijn (Numeri 11:16-17).

Rabbi Richman, die in 2020 het Tempel Instituut verliet maar zich nog altijd inzet voor de herbouw (alsmede ook voor de invoering van de Torah voor iedereen), kan op veel steun rekenen vanuit de Amerikaanse christelijke gemeenschap. Al in 2003 kreeg hij bijval van de bekende (ontmaskerde) gebedsgenezer Benny Hinn, die jarenlang de hele wereld over ging met zijn ‘miracle crusades’ die miljoenen bezoekers trokken. In Hinns TV-programma ‘This is Your Day’ ‘verklapte’ Richman dat de Ark Jeruzalem nooit heeft verlaten, maar zich in een geheime ruimte onder de voormalige tweede tempel bevindt.

Een geestelijk gebouw

Daarnaast kon de rabbi zonder te worden tegengesproken beweren dat het Gods wil zou zijn dat de Tempel wordt herbouwd, terwijl in het Nieuwe Testament in tal van teksten klip en klaar wordt gesteld dat een fysieke tempel niet meer nodig is, en God enkel nog woont in een geestelijke tempel, oftewel in de harten en zielen van gelovigen. Dit concept (‘Christus in het vlees’) wordt door zowel het Sanhedrin, de meeste Joden als door alle islamitische geestelijken als de grootst mogelijke godslastering beschouwd.

Ook de fysieke Ark van het Verbond** is volgens de Bijbel totaal niet meer van belang. In Jeremia 3:16-17 staat dat ‘men niet meer zal spreken over de ark van het verbond… zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet meer zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden.’ In deze profetie wordt niet alleen voorzegd dat de Ark in de toekomst zal worden gezocht, maar ook dat deze niet meer gevonden zal worden. (Het is natuurlijk wel mogelijk dat er een fake Ark zal worden gepresenteerd).

(** In Openbaring wordt in een groot aantal teksten enkel nog over een geestelijke ’tempel’ en een geestelijke ‘ark’ gesproken).

Paus verbood persoonlijk contact met Christus

Overigens heeft ook de leider van de grootste christelijke kerk op aarde, paus Franciscus, enkele jaren geleden alle katholieken streng verboden om persoonlijk contact met Christus te hebben, omdat dit enkel via de Kerk zou kunnen en mogen. Met het plaatsen van zijn religieuze instelling als verplichte ’tussenpersoon’ tussen de mens en God – en daarmee het rigoureus afwijzen van wat Jezus Christus aan de mensheid openbaarde – verkeert hij met de Joden en moslims dus in goed gezelschap.

Het Vaticaan beschouwt zichzelf als de ‘bewaarder’ van het zogeheten Millennium, waarin de Kerk volgens de Katholieke theologie vanuit de herbouwde Tempel in Jeruzalem een centrale rol zal vervullen bij de heerschappij van Christus over de Aarde. De katholieke prelaten vinden dan ook dat niet Israël, maar het Vaticaan als enige recht heeft op het bestuur over de Oude Stad van Jeruzalem. Ook dit verklaart de eeuwenlange historische animositeit tussen Rome en Israël.

‘Messiaanse tijdperk begint’

Ondanks tal van Bijbelteksten waaruit blijkt dat een fysieke tempel er niet meer gaat komen en niet meer van belang is, loopt een deel van het christendom er nog altijd warm voor. Ray Montgomery, co-auteur van twee boeken over de historie van christelijke vervolgingen van Joden en tevens beheerder van de website tenfromthenations.org die gericht is op verzoening tussen Joden en christenen, schrijft in de Times of Israël dat de oorlog tegen Hamas het Messiaanse tijdperk inluidt.

Israël bestaat nu 75 jaar, en volgens de Bijbel (Psalm 90:10) is de lengte van één generatie tussen de 70 en 80 jaar. Volgens een bekende (maar omstreden) interpretatie van Jezus’ uitspraken (Marcus 13:30 / Matt. 24:34) zou Hij binnen één generatie na het herstel van Israël (1948) terugkeren.

Montgomery moedigt Israël daarom aan om ‘het land dat God aan jullie voorvaderen gaf, terug te pakken. Herneem de controle over Gaza, annexeer de West Bank, en stel de Tempelberg veilig zodat jullie daar de Derde Tempel kunnen bouwen als gebedshuis voor alle naties, en jullie je lotsbestemming om een licht voor de naties te zijn (Jesaja 42:6), vervullen.’

Ik heb al vaak geschreven dat het goed voorstelbaar is dat het valse eindtijdscenario zoals dat wereldwijd door miljoenen gelovigen wordt aangehangen, opzettelijk zal worden ‘uitgespeeld’, mogelijk zelfs compleet met een herbouwde tempel, een hervonden Ark en een ‘antichrist’ (hoewel deze persoon NUL keer in Openbaring wordt genoemd). Het doel hiervan is om de hele wereldbevolking, inclusief alle religieuzen en christenen, te misleiden door hen te doen geloven dat de ‘eindtijd’ zich voor hun ogen afspeelt en wordt vervuld. Het valse ‘millennium’ dat daarna wordt gepresenteerd zal de mensheid echter voorgoed gevangen zetten.

Nogmaals: geen externe oplossing

Daar valt nog altijd aan te ontkomen indien gelovigen en andere mensen zich gaan realiseren dat er geen externe oplossing komt, geen Donald Trump die een einde maakt aan de ‘elite’, geen charismatische ‘messias’ figuur die alle ‘foute’ mensen vernietigt en de wereld eindelijk vrede brengt, en geen magische verschijning op de wolken aan de blauwe lucht (tenzij het HAARP projecties (Project Bluebeam) zijn), noch neerdalende buitenaardse ‘redders uit de ruimte’.

Ik herhaal (voor de zoveelste keer) Jezus’ woorden: ‘Het Koninkrijk komt NIET zo dat het te berekenen valt. Ook zal men NIET zeggen: zie het is HIER of DAAR. Als ze zeggen: kijk, de Messias is hier of daar, geloof het niet! Nee, het Koninkrijk van God is IN U.’ Zolang men weigert de waarheid hiervan te erkennen, en dat Koninkrijk, die ’tempel’, in u te zoeken en te openen (‘Zie ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar mij luistert en open doet…’ (Joh.3:20)), dreigen velen in deze laatste fase van de eindtijd in de mogelijk grootste misleiding aller tijden te trappen.

Xander

Zie ook o.a.:

08-01: ‘Dus God schiep Trump’ – Donald Trump presenteert zich in campagnevideo als ‘herder van de mensheid’

2023:

16-12: Aartsbisschop Vigano: ‘De paus is de valse profeet;
16-11: Dit is de rode vaars die geslacht moet worden voor inwijding Derde Tempel
14-11: 
Dreigende opstand in Katholieke Kerk? Priesters noemen de één-wereldreligie paus ‘Antichrist’
10-11: ‘VS steunt ontvolking Gaza vanwege plan voor nieuw Suez kanaal via Israël’
28-10: Netanyahu: ‘Door Hamas te verslaan realiseren wij de profetie van Jesaja’
27-10: Palestijnse en islamitische vlaggen hebben zelfde kleuren als Ruiters van de Apocalyps – toeval?
24-10: Erdogans privé leger zegt dat de Mahdi komt en Turkije Israël moet aanvallen
11-10: Een gepland Armageddon is óók Armageddon
09-10: Voorzegt deze oude Bijbelse profetie de aanstaande vernietiging van Gaza?

2022:

16-10: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel
18-09: 
Vijf perfecte rode vaarzen arriveren in Israël voor mogelijke Tempel ceremonie 2023
26-07: Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël
13-04: 
Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren
04-04: (/ Wordt er bewust een grote oorlog in het Midden Oosten ontketend om de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem mogelijk te maken?)