Verkiezingsprogramma’s 2023: Wat bedoelt de VVD met ‘Ruimte Geven’ en ‘Grenzen Stellen’?

(16.10) – Nederland begon behoorlijk Rutte-moe te worden, en had zowel de langstzittende premier ooit als zijn partij net op tijd in de gaten. Zijn vervanger Yesilgöz komt over als een kordate dame, en met enkele stevige uitspraken heeft ze een deel van het forse zetelverlies in de peilingen alweer terug weten te winnen. De VVD maakt zelfs kans om wéér de grootste te worden, waarmee Yesilgöz de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou kunnen worden. Zou dat, gezien het VVD programma ‘Ruimte Geven – Grenzen Stellen’, terecht zijn? Tipje van de sluier: met ‘ruimte geven’ en ‘grenzen stellen’ lijkt de VVD in werkelijkheid iets heel anders te bedoelen dan wordt gesuggereerd.

‘Keuzes voor een optimistische toekomst’, staat er op het voorblad van het 77 pagina’s tellende programma. Daarna wordt vol trots gesteld dat ‘wij het landsbelang voorop hebben gesteld’ tijdens de vele jaren dat de VVD aan de macht was en er zoveel crisissen het hoofd moesten worden geboden. ‘Nederland is sterk uit deze periode gekomen. Daar zijn wij trots op.’

Dat zal de nodige wenkbrauwen doen fronzen, zeker als daarna doodleuk wordt onderstreept dat ‘de verdere uitstoot van CO2 en stikstof’ in feite alles bepalend is voor het beleid van de toekomst. En het is onder leiding van Rutte geweest dat Nederland met de meeste strenge, maar volkomen onnodige stikstofregels totaal op slot is gezet, en de Nederlanders zo ongeveer de hoogste gasprijs van Europa betalen omdat wij ondanks onze rijke voorraden toch van dat gas af moeten (en het gas dat we nog hebben aan het buitenland is verkocht.). Daarom gaat de energiebelasting op gas in 2024 wederom fors omhoog, ondanks de beloften in het programma (blz. 42 en 56) dat deze belasting moet worden verlaagd.

‘Het leven is zo duur’ (maar wie is daar verantwoordelijk voor?)

Tamelijk schaamteloos constateert de VVD dat ‘de salarissen niet altijd voldoende zijn mee gestegen’ en je ‘je geld je portemonnee uit ziet vliegen’ vanwege ‘de hoge energielasten, huur of hypotheek en de dure boodschappen’, waardoor ‘voor leuke dingen steeds minder overblijft’. Tevens ‘is de woningnood een groot probleem’.

Precies, en wie is voor het ontstaan van al deze grote problemen voor het leeuwendeel verantwoordelijk geweest? Dat lezen we nergens, en dat schept in mijn ogen dan niet veel vertrouwen dat de VVD eindelijk eens in de spiegel kijkt en straks wél zijn best doet om tenminste een paar verkiezingsbeloften waar te maken.

Er lijkt daarom geen poging te worden gedaan om afstand te nemen van de infame ‘methode Rutte’: ‘A’ zeggen maar ‘B’ doen en dan simpelweg beweren dat ‘B’ wel degelijk ‘A’ is, of nooit ‘A’ beloofd te hebben. En waarom ook, als je ondanks al die verdraaide en gebroken beloften bij iedere verkiezing weer zoveel mensen mee achter je weet te krijgen. (Er even vanuit gaande dat die verkiezingen eerlijk zijn verlopen.)

Ook het aloude VVD stokpaardje dat ‘de mensen die keihard werken nauwelijks beter af zijn dan mensen met een uitkering’ wordt weer van stal gehaald. Wel, vraag dan eens aan mensen met een uitkering hoe gigantisch die zijn gekort onder Rutte, en hoe enorm hun lasten zijn gestegen, meer dan van de lagere en midden inkomens (zoals uit onderzoeken is gebleken). Maar goed, egoïstisch afgeven op ‘uitkeringstrekkers’ doet het traditioneel altijd goed bij de liberale kiezer.

Automatisering van de zorg en ‘versterken van vertrouwen in vaccinaties’

De zorg kampt met vergrijzing en personeelstekort (en hoe zou dat nu komen? Maar terugkijken naar de gevolgen van de corona p(l)andemie is er natuurlijk niet bij), en moet verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden met onder meer kunstmatige intelligentie. Dat zou het huidige personeel ontlasten, net als het verminderen van de regeldruk en ‘minder handen aan het bureau, meer aan het bed’ (al vele jaren beloofd, met iedere keer weer het tegendeel als gevolg).

Over de schadelijke gevolgen van de corona maatregelen en het Covid-19 genmanipulatie injectieschandaal is geen woord te bespeuren. Integendeel, de VVD doet het af met het ‘versterken van vertrouwen in vaccinaties’. ‘We stellen een landelijke zienswijze op voor vaccinaties voor jong en oud waarmee we ons vaccinatiestelsel gaan verbeteren.’ Een zienswijze is gelukkig geen verplichting, maar aangezien we dankzij de VVD het pandemieverdrag van de WHO hebben ondertekend, gaat die verplichting er hoogstwaarschijnlijk tóch komen.

Oorlog tegen Rusland (en ook China en Iran worden genoemd)

De VVD wil op geopolitiek gebied een leidende rol in de oorlog tegen Rusland in Oekraïne, maar ‘zonder zelf actief in de gevechten betrokken te raken’. De krijgsmacht moet hersteld worden, dus zal daar (veel) meer geld heengaan. Er komt een vrijwillige opkomstplicht naar Zweeds model, maar geen deelname aan een Europees leger.

Wat de mogelijke vreselijke gevolgen van de Nederlandse steun aan de bloedige oorlog in Oekraïne betreft: de VVD heeft de stad Den Haag nog hoger op de doelwittenlijst van een mogelijke Russische vergeldingsaanval gezet door Oekraïne tientallen overbodig geworden F-16’s te gaan leveren – vliegtuigen die kernbommen kunnen vervoeren.

Ook China en Iran worden in één adem met Rusland genoemd, en dat past geheel bij de NAVO doctrine om ergens in de (al nabije?) toekomst een grote oorlog tegen deze landen te beginnen. Een oorlog die, net als in Oekraïne, kansloos zal worden verloren omdat deze landen zullen weigeren volgens ‘onze’ regels te vechten.

Niet onbelangrijk: de VVD wil dat het vetorecht op het EU buitenlandbeleid van tafel gaat. Dus als de EU besluit om ooit ten strijde te trekken tegen Rusland of een andere ‘vijand’, en Nederland zou het er niet mee eens zijn, dan zijn we toch verplicht om mee te doen. Verder moeten ‘lidstaten die consequent hun rechtsstaat beschadigen, hard worden gekort.’ Dit doelt natuurlijk op Hongarije en Polen, die met hun conservatieve koers (immigratie beperkend, tegen de LGBTQ agenda) tegen de haren van Brussel (en klaarblijkelijk dus ook de VVD) instrijken.

Immigratie strenger, maar niet bij wortel aangepakt

‘Op dit moment overkomt migratie ons’. Inderdaad, want premier Rutte heeft – als geen andere eerste minister voor hem – de grenzen wagenwijd opengezet voor migranten, terwijl hij het exacte tegendeel had beloofd (en dat is wat velen betreft HET kenmerk van zijn premierschap).

‘De overheid moet grenzen stellen en zo weer grip krijgen op migratie.’ Hiervoor moet Nederland ‘altijd blijven aandringen op opvang in de regio, zoals wij dat ook voor de Oekraïners hebben gedaan’. Nou, en wat voor een succes heeft dat gehad! Verder moet ‘de Europese buitengrens worden verstevigd’. Veel succes daarmee, aangezien de EU immigratie nog verder aan het vergemakkelijken is, en EU-wetten boven de Nederlandse wetten zijn gesteld.

Wel moet van migranten meer worden verwacht (zoals aanpassing aan de Nederlandse normen), en worden asielvergunningen voor onbepaalde tijd afgeschaft. ‘De instroom moet omlaag,’ maar de voorgestelde maatregelen komen niet bijster concreet over, mede omdat ze duidelijk afhankelijk worden gemaakt van de medewerking van de EU en andere landen. Bij een ’te hoge instroom’ moet het kabinet kunnen ingrijpen, maar een aantal van wat ’te hoog’ wordt gevonden, wordt niet genoemd. Dit zogenaamd strengere beleid komt hierdoor vooral over als wishful thinking en ‘een doekje voor het bloeden’.

Er staan zowaar wat maatregelen in tegen de groeiende invloed van de islam in Nederland, vermoedelijk om te voorkomen dat kiezers naar PVV of FVD switchen. Het gaat dan wel om inmiddels onomstreden stappen zoals het tegengaan van radicale organisaties en haatpredikers, en barbaarse praktijken zoals genitale verminking en uithuwelijking. Bij de positie in de samenleving van de islam zelf- een ideologie die van nature onverenigbaar is met traditionele liberale en Westerse waarden – worden echter geen twijfels gezet.

Zware criminaliteit iets harder aangepakt

‘We kunnen zo niet verder.’ De georganiseerde criminaliteit loopt helemaal uit de hand en ‘dat gaat stoppen’. (Een sarcast zou dan, met het oog op de vele schandalen die de partij jarenlang hebben geteisterd, kunnen reageren: ‘O, heft de VVD zichzelf op?’) Hoe moet het dan gestopt worden? ‘Straffen worden zwaarder’. Wanneer hebben we dit eerder gehoord, en heeft dat toen wél gewerkt? Ook moet er meer geld naar de politie. Dat klinkt als een goed plan, maar een erg belangrijke oorzaak van de toegenomen criminaliteit en onveiligheid wordt niet genoemd: open grenzen. Maar daar willen de liberalen natuurlijk nooit aan tornen.

Wat het terugdringen van drugsgebruik betreft zetten de liberalen vooral in op ‘voorlichting’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de gebruikers. Er komen weliswaar zwaardere straffen, maar ‘in beperkte gevallen’. In de grensregio’s worden meer camera’s opgehangen om smokkelaars te betrappen.

Er komt meer aandacht en bescherming voor slachtoffers van (zware) misdrijven en voor het bestrijden van (online) kinderlokken, zedencriminaliteit en kinderporno. Tevens meer ‘blauw’ op straat (politie, BOA’s). Ordeverstoring op het internet moet hetzelfde worden bestraft als op straat. Gevaarlijk, omdat dit kan worden misbruikt voor het uitoefenen van nog meer internetcensuur van ongewenste meningen.

LGBTQ extra beschermd en gepromoot

Wat ‘kleine criminaliteit’ betreft ligt de nadruk op tegengaan van discriminatie, vooral van LGBTQ’ers*. Religieuze gemeenschappen moeten ‘versterkt’ deze mensen accepteren. De LGBTQ* ideologie wordt op scholen ‘gestimuleerd’.

Maar als bijvoorbeeld je dure e-bike wordt gestolen (meestal door buitenlanders), een groeiend probleem in Nederland, dan is dat schijnbaar iets wat we maar moeten accepteren, want de VVD heeft nauwelijks aandacht voor dit soort kleine criminaliteit die de doorsnee burger wél bezig houdt en zorgen baart.

(* Mijn ‘welgemeende’ excuses aan alle andere leden van het woke alfabet voor het niet noemen van hun letter.)

Onderwijs, media, economie

Scholen zullen blij zijn dat ze criminele leerlingen van school mogen sturen zonder dat er een vervangende school is. Voor bijzondere scholen (christelijk, islamitisch, etc.) komt een acceptatieplicht. Gebedsruimtes op openbare scholen worden verboden. Lesmethoden moeten ‘wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief’ zijn. (Zelf kritisch nadenken en er een andere mening op nahouden was al een crime, maar wordt hierdoor nog moeilijker gemaakt.) Het verschil tussen ‘hoger’ en ‘lager’ voortgezet onderwijs verdwijnt.

Toch ruimte voor On!? De NPO wordt namelijk hervormd ‘zodat er meer ruimte is voor omroepen om vanuit hun eigen identiteit programma’s te maken’.

‘De VVD wil de slimste en schoonste economie ter wereld’. Minder regels en meer mogelijkheden en bescherming voor bedrijven en industrie, mits ze ‘verduurzamen’ en ‘innovatief’ zijn. Alle ruimte voor experimenten met A.I. en de uitrol van 5G. Belasting op werk wordt verlaagd, het minimumloon verhoogd, de kinderopvang wordt bijna gratis, en het toeslagenstelsel van de Belastingdienst wordt op termijn afgeschaft. Bij de wereldhandel moet vooral China worden ingedamd.

Geen stikstof-ruimte voor boeren en verkeer, wel voor woningen

Boeren moeten zich aanpassen aan ‘de draagkracht van de omgeving’. ‘Omschakeling’ en ‘verduurzaming’ worden gestimuleerd. Niets over verlichting van de stikstofmaatregelen (en die zal er dan ook niet komen). Zodra er weer ‘stikstof ruimte’ is wordt er weer aan de weg gewerkt om de files tegen te gaan, maar eerder niet (op een paar reeds gestarte projecten na). Aangezien die ruimte (mede) door de VVD zélf beperkt is, en er geen enkel initiatief wordt genomen om dit terug te draaien, is dit puur een zoethoudertje voor automobilisten, de zoveelste loze belofte.

Wel moeten zowel auto als OV betaalbaar blijven. De omschakeling naar e-auto’s wordt verder financieel gestimuleerd. Behalve auto’s moeten ook vliegtuigen en schepen ‘schoner’. Goederenvervoer wordt zoveel mogelijk van de weg naar spoor en water verplaatst.

De VVD wil wel ‘overal’ woningen bouwen, en zowel koop- als huur betaalbaar houden. Dat er vanwege de enorme woningnood, vooral dankzij VVD beleid ontstaan, niets betaalbaars meer is en de wachtlijsten in steden zijn opgelopen tot 10 jaar of meer, zou het enthousiasme over deze voornemens flink moeten beperken.

Klimaat ook bij VVD op nummer één

Ook de VVD wil in 2050 ‘klimaatneutraal’ worden, dus we hoeven niet te verwachten dat het absurde en wurgende klimaatbeleid van de afgelopen jaren wordt gestopt – integendeel. Vleesvervangers, e-auto’s en zonnepanelen worden allemaal genoemd, maar ‘we zijn er nog lang niet’. In 2040 moet de economie ‘100% circulair’ zijn. Het lijkt het programma van PvdA/GL wel. Zeker op dit vlak kunnen de liberalen en neocommunisten prima door één deur, en dat voorspelt weinig goeds voor na 22 november.

Aan de totaal onwerkbare, onzinnige en zelfs diametrale CO2 / stikstof uitstootnormen wordt niet getornd. Nee, er moet enkel nieuwe technologie worden ontwikkeld om die uitstoot naar beneden te krijgen. Kortom: burgers, bedrijfsleven, industrie, landbouw en verkeer hebben de komende jaren compleet het nakijken met de VVD aan het roer, want wanneer is die tech beschikbaar, en hoeveel geld en tijd gaat het kosten om die tech grootschalig in te voeren? En vooral: wie gaat dat betalen? ‘De vervuiler’, schrijven de liberalen. En dat wordt altijd afgewenteld op de burger, de consument, dus u en ik.

Er komt meer geld voor natuurherstel en voor ‘duurzame vormen van voedselproductie’. Daarbij worden ‘kweekvlees’ en CRISPR-Cas genoemd, oftewel nepvlees en genetisch gemanipuleerd voedsel. Over de mogelijk zeer schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid (aangetoond in tal van onderzoeken) wordt met geen woord gerept.

Tekort aan elektriciteit aanstaande

Volle kracht vooruit met de ‘energietransitie’. De liberalen willen hiervoor twee tot vier kerncentrales bouwen, maar (helaas) ook nog meer inzetten op windenergie. Dat daar bij lange na niet voldoende winbare grondstoffen voor zijn, wordt gemakshalve over het hoofd gezien, met straks verwoestende gevolgen voor onze samenleving, namelijk: in de kou en het donker komen te zitten als er even geen wind staat en de zon niet schijnt, omdat de gas- en kolencentrales dan zullen zijn afgesloten.

Overdreven, denkt u? Niet als u leest dat de VVD het elektriciteitsnet wil gaan ‘prioriteren’, oftewel afknijpen. Het net is namelijk totaal niet berekend op de omschakeling naar stroom. Niet voor niets worden er nergens energiegaranties aan de Nederlandse burgers gegeven. De liberalen weten namelijk dat er grote tekorten en stroomstoringen gaan ontstaan met dit beleid, maar zetten het desondanks toch door.

Nieuwe bezuinigingen door een nog dwingendere overheid

De overheidsfinanciën moeten weer op orde, vindt de VVD. De coronacrisis en ‘Russische aanval’ hebben flink wat geld gekost. Dat was echter het gevolg van beleidskeuzes, en was beslist géén noodzaak. Dat geld had Nederland nog gewoon in de zak gehad als de Minsk vredesakkoorden waren nageleefd, en tijdens de coronacrisis niet alle vastgestelde wetenschappelijke normen samen met al het gezonde verstand overboord waren gezet. Maar hier wordt dus impliciet aangekondigd dat de Nederlander met nieuwe bezuinigingen en/of lastenverhogingen voor deze onnodige keuzes gaat bloeden.

Spontaan krommende tenen treden op bij de zin dat ‘er niet een kleine of grote, maar stérke overheid nodig is, die in staat is om grenzen te stellen en doortastend en met urgentie te handelen.’

Vanuit het VVD programma wordt duidelijk wat dit voor ons gaat betekenen: harde, dwingende klimaatmaatregelen in de stijl van Frans Timmermans. De overgave van ons land en onze soevereiniteit aan het globalistische EU/WEF/WHO complex, die reeds door de kabinetten Rutte werd beklonken, zal onder Yesilgöz dus onverminderd en met volle vaart worden doorgezet.

Liberaal?? Kabinet Bruin-1 dreigt

Na het lezen vraag ik me met van ongeloof knipperende ogen af of ik hier nu echt een liberaal verkiezingsprogramma heb gelezen, of dat ik per ongeluk een verkeerde link heb aangeklikt en het programma van D66 of PvdA/GL heb geopend. Maar nee, het is toch echt van de VVD. Bizar, want met ‘liberaal’ en ‘vrijheid en democratie’ hebben deze VVD plannen vrijwel niets meer te maken. Met uitzondering van wat aloude stokpaardjes staat het op belangrijke punten lijnrecht tegenover waar de liberalen in het verleden, zeg maar tot en met Frits Bolkestein, voor hebben gestaan (en die toen nog op mijn stem konden rekenen).

‘Ruimte Geven (aan het klimaat en autoritaire overheden). Grenzen stellen (aan mensen en hun vrijheden).’ Dat vat het zo ongeveer wel samen.

Mede dankzij de door Rutte opgebouwde bedenkelijke reputatie dat de hedendaagse VVD heel erg ‘draaibaar’ is, vrees ik daarom dat we na de verkiezingen zomaar een NSC-VVD-PvdA/GL kabinet kunnen krijgen. Als het blauw van VVD en NSC, het dieprood van PvdA en het groen van GL worden gemengd krijg je een viesbruin kleurtje – bijzonder toepasselijk, want ‘bruin’ staat historisch voor fascisme, en we krijgen – ook met de VVD – onvervalst klimaatfascisme aan onze broek als deze drie partijen na de verkiezingen hun gezamenlijke, elkaar amper tegensprekende programma’s gaan doordrukken.

Dus Nederland, zeg maar ‘dag met uw handje’, want de komende jaren dreigt bijna alles wat in 75 jaar na de oorlog is opgebouwd in de hoogste versnelling te worden afgebroken. Uiterlijk in 2027 zijn we ons land, alsmede een groot deel van onze vrijheid en welvaart, definitief kwijt, en waaien EU/WEF/WHO volledig de scepter. Is dat echt wat u wilt, ‘medelander’?

Xander

Zie ook o.a.:

10-11: Verkiezingsprogramma’s 2023: Maakt PvdA/GL van Nederland een communistische staat?
05-11: Verkiezingsprogramma’s 2023: ‘Tijd voor herstel’ van Pieter Omtzigts NSC