Verkiezingsprogramma’s 2023: Maakt PvdA/GL van Nederland een communistische staat?

(14.00) – Vriend en vijand schrijven dat Frans Timmermans als nieuwe premier een gruwel zal zijn voor ‘rechts’ Nederland. Op basis van zijn verleden – als politicus in eigen land aanvankelijk mislukt, daarna grotendeels hetzelfde lot in Brussel (zelfs de extreemlinkse globalisten daar vonden zijn Green New Deal te gortig) – en zijn niet onder stoelen of banken gestoken wensen voor een marxistische samenleving, zijn iedereen bekend. Maar is zijn bijna expliciete wens om Nederland om te vormen tot een op Sovjet leest geschoeide klimaatdictatuur ook in zijn verkiezingsprogramma terug te vinden? (Als u niet kunt wachten geef ik alvast het antwoord in de vorm van een ondubbelzinnig JA. )

‘Samen voor een hoopvolle toekomst,’ heet het PvdA/GL programma. Hoopvol – maar voor wie? Timmermans zet in het voorwoord al een ronduit bizar te noemen ‘woke’ toon: ‘Dit land heeft zoveel potentie. We hebben in het verleden zoveel zaken tot stand gebracht die anderen voor onmogelijk hielden. We gingen voorop bij de openstelling van het huwelijke tussen personen van gelijk geslacht, de bouw van de Deltawerken…’ Met andere woorden: de grootste historische verdienste van ons land is in zijn ogen het homo-huwelijk.

‘Macht aan het volk’

Het begin doet nog meer rode vlaggen (pun intended) wapperen: ‘De burger aan de macht,’ wat één van de meest gebruikte slogans in communistische revoluties is. Er komen ‘grote veranderingen’, en ‘we gaan ongelijkheid bestrijden’. ‘Gelijkheid op je werk en in de samenleving.’ Indien u enige kennis van de geschiedenis heeft, dan voelt u meteen welke kant op het gaat: communisme.

Lees maar verder: ‘De economie is niet eerlijk,’ ‘Een kleine groep rijke mensen is rijker geworden, terwijl arme mensen nog minder geld hebben.’ ‘Er is racisme bij de overheid.’ ‘Mensen worden oneerlijk behandeld.’ Hier wordt de aloude, begrijpelijke, maar in de basis intens valse afgunst-kaart getrokken waarmee hele bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet. Dit is zó het bekende recept van (doorgaans zeer bloedige) communistische revoluties, dat PvdA/GL zich zouden moeten schamen. Maar dat doen ze niet, want één ding weten ze wel: de doorsnee Nederlander heeft – met uitzondering van de 50-plus generatie – ieder historisch besef verloren.

Burgers mogen zogenaamd gaan meebeslissen via een lokaal referendum of een burgerraad. Dat laatste schuingedrukt, want de Sovjet Unie had ook dergelijke burgerraden, lett. ‘arbeidersraden’. En die arbeiders ‘krijgen het voor zeggen’, aldus Timmermans. Grote bedrijven krijgen ‘maatschappelijke raden’ en ‘we ‘slopen de muur tussen de politiek en burger’ – wel, in de Sovjet Unie was er officieel ook geen scheiding der machten. ‘Macht aan het volk!’ Per saldo betekende dit alle macht aan een heel klein clubje bestuurders in de regeringsgebouwen.

Overheid gaat weer alles voor u regelen

‘Bij nieuwe regels kijken we of ze voor elke groep in de samenleving eerlijk zijn.’ Eerlijk, maar wie bepaalt wat eerlijk is? Juist – de overheid. Dit is één van de ontelbare misleidende zinnen die in het programma staan te lezen. U krijgt inspraak en zeggenschap, maar wat u wilt moet allemaal wel met hun ideeën overeenkomen. En dat de overheid in realiteit bij PvdA/GL nóg meer macht krijgt, wordt even later letterlijk aangekondigd: ‘de overheid moet meer zelf gaan doen om het land bij te sturen. Sommige dingen zijn gewoon te belangrijk om aan bedrijven over te laten.’

Zorg, woningbouw, openbaar vervoer, energie en kinderopvang, ‘dat zijn dingen die de overheid moet regelen’. Het klopt weliswaar dat de privatisering in Nederland onder tal van neoliberale kabinetten te ver is doorgeslagen, maar alles weer terug in overheidshanden betekent niet alleen nóg meer controle en dwang vanuit één bepaalde denkrichting, maar ook dat het bakken en bakken met belastinggeld gaat kosten.

Alles wordt opgeofferd voor de klimaatcrisis hoax

Ook wordt overal het klimaat op één lijn gezet met ‘de mens’. Ieder besluit moet goed zijn voor ‘de natuur’. Daarbij wordt vanzelfsprekend de klimaatcrisis hoax aangehaald, inclusief de aantoonbare schaamteloze leugens dat ‘de natuur er slecht voor staat’ en ‘de aarde warmer en het weer gevaarlijker’ wordt. ‘De overheid moet de leiding nemen en dit oplossen’ en Nederland ‘klimaatneutraal’ maken.

Dat gaat gebeuren door iedereen in een ‘groene transitie’ te dwingen, waarin ‘de vervuiler betaalt’. En die ‘vervuiler’ is iedereen die CO2 uitstoot, terwijl dat niet alleen een broodnodig gas is voor alle leven op aarde (en we daar eerder te weinig dan teveel van hebben), maar waarvan de link met opwarming in tal van serieuze wetenschappelijke onderzoeken allang is ontkracht.

Volgens PvdA/GL levert die gedwongen transitie ‘veel werk’ op, maar ook dat komt geheel overeen met de door de Sovjets uitgevoerde arbeidsvoorziening. Net als ‘iedereen heeft recht op een baan’ en ‘het is oneerlijk dat praktische banen minder verdienen dan theoretische banen’. Achter het IJzeren Gordijn verdiende ook iedereen bijna evenveel, van piloot tot vuilnisman. Gevolg: geen enkele prikkel meer om te presteren (of beter te worden) op school of op je werk, wat de doodsteek bleek voor de vooruitgang en het welzijn van de samenleving.

Bedrijven kunnen rekenen op nog hogere belastingen, want volgens Timmermans ‘verwoesten zij de natuur’. Daarom gaat de overheid enkel ‘samenwerken met eerlijke en groene bedrijven.’ Dat veel bedrijven vanwege de torenhoge lasten dan hun biezen zullen pakken en naar elders zullen vertrekken, waardoor ons volk in dezelfde armoede terecht zal komen als de Russen onder het Sovjet juk, wordt er natuurlijk niet bijverteld. Immers, dan zijn we allemaal gelijk, in die zin, dat we allemaal even arm zullen zijn. En daar gaat de beloofde verhoging van het minimumloon (wat overigens vooral voor ‘arbeidsmigranten’ wordt gedaan) niets aan veranderen.

Boer maakt plaats voor natuur; autorijder kan het schudden

Ook de boer komt even ter sprake. Hij zal nog meer plaats moeten maken voor natuurherstel en nog ‘duurzamer’ moeten worden. Ook autorijdend Nederland kan het vergeten, want Timmermans wil het Openbaar Vervoer overnemen en ‘de ongelijkheid’ kleiner maken door het OV goedkoper te maken. De auto is er volgens hem ‘vooral voor rijke mensen. Zij hebben recht om een auto te leasen of krijgen geld voor een elektrische auto.’ Totaal gespeend van ieder realiteitsbesef, want de lagere inkomens zijn mogelijk nog afhankelijker van hun auto dan de hogere. Maar indien u tot die ‘lagere’ klasse behoort, kunt u onder PvdA/GL straks uw auto inleveren, want die wordt onbetaalbaar.

Voor vrachtwagens komt er een speciale heffing, en vanaf 2030 zijn er alleen nog maar e-auto’s te koop. Fiscale voordelen voor leaseauto’s (die al vanaf 2025 allemaal elektrisch moeten zijn) worden afgebouwd. Schiphol wordt ingekrompen, vliegtickets worden duurder, en vliegreizen tot 750 kilometer worden verboden. Er komen veel minder parkeerplaatsen, ook in uw eigen wijk, zodat u vanzelf wordt gedwongen uw auto van de hand te doen.

‘Rijken’ en bedrijven draaien voor de rekening op / oorlog met Rusland

De Sovjets dachten dat je onbeperkt geld kunt bijdrukken en uitgeven, maar we weten allemaal waar dat overal en altijd toe leidt, namelijk juist het tegenovergestelde van welvaart. Over de financiering van alle uitermate kostbare plannen maakt PvdA/GL zich echter geen zorgen, want ‘welvaart gaat niet alleen over geld’. ‘Wij gaan ervoor zorgen dat alle mensen genoeg geld verdienen.’ De rijkeren en grote bedrijven moeten het meeste gaan betalen. De rest komt uit belastingverhogingen.

Maar wat verstaat Timmermans nu werkelijk onder die ‘rijken’? Teken aan de wand is dat de ouderenkorting wordt afgeschaft, wat ‘een lastenverzwaring voor gezinnen van 5,4 miljard euro’ betekent. Verder gaan AOW’ers er volgend jaar volgens berekeningen van Frans Nijhof 275 euro per maand op achteruit omdat de algemene heffingskorting voor hen wordt geschrapt.

En o ja, tussen neus en lippen door wordt op pagina 89 ook nog even vermeld dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd c.q. afgeschaft. Dus hebt u een gezin, bent u een oudere en heeft u een auto en/of een eigen huis? Dan bent u volgens PvdA/GL klaarblijkelijk een ‘rijke’, en moet u (veel) meer gaan betalen om de samenleving ‘(rood)groen’ te maken.

Bedrijven en burgers kunnen dus monstrueuze lastenverzwaringen tegemoet zien. Die tientallen miljarden gaan niet alléén maar naar ‘het klimaat’ en een ‘klimaatschadefonds’, maar ook naar defensie. Timmermans wil namelijk ‘Europa en Oekraïne verdedigen’. Concreet betekent dit: oorlog met Rusland. Waar overigens ook Pieter Omtzigt (NSC) op aanstuurt.

Huizen moeten worden gedeeld, en LGBTQIA= asielzoekers krijgen voorrang

Iedereen moet vóór 2030 ‘een dak boven het hoofd hebben’, maar vanwege ‘de natuur’ kunnen ‘we bijna geen huizen meer bouwen’. Timmermans’ oplossing? ‘Grote woningen opdelen in kleinere woningen’, en ‘verdiepingen op gebouwen zetten die er al zijn’ (overigens bouwtechnisch meestal een onmogelijkheid). PvdA/GL gaat dus bepalen of u in een ’te grote’ woning woont, en zo ja, u dwingen deze te delen met anderen.

Bijvoorbeeld met asielzoekers, want op hun massale toestroom wordt feitelijk geen rem gezet. Integendeel, ze krijgen sneller te horen ‘of’ (= dat) ze hier mogen blijven (vooral ‘heel kwetsbare’ LHBTQIA+*-asielzoekers, daarvan worden er jaarlijks ‘3000 met het vliegtuig gehaald’). Zij worden na toelating tussen ons in geplaatst, zodat ‘vluchtelingen en buurtbewoners elkaar ontmoeten.’ Wel, we zien in bijvoorbeeld Frankrijk hoe die ‘ontmoetingen’ vaak aflopen…

(* Inderdaad, deze afkorting wordt letterlijk gebruikt op pagina 84. Kortom: automatisch toegang tot Nederland als je aan de grens zegt dat je homo bent, of dat je een vrouw bent in een mannenlichaam, etc.etc.)

Marxistische woke agenda in overdrive

Is er nog iets positiefs te vinden, vraagt u zich wellicht af. In zekere zin wel, want het (gedeeltelijk) terugdraaien van de privatisering en liberalisering in Nederland, die voor het leeuwendeel ten koste is gegaan van de midden- en lagere inkomens, is in beginsel een goede zaak. Maar wat er volgens Timmermans voor in de plaats moet komen is nog veel erger, alsof je een brand gaat blussen met benzine. Daarnaast is het enigszins herstellen van het door de liberaal-christelijke kabinetten deels afgebroken sociale vangnet eveneens een lichtpuntje in dit programma.

Maar al met al komt het erop neer dat PvdA/GL het aan heel Nederland opleggen van de marxistische ‘woke’ agenda in overdrive zet. Capaciteiten en prestaties worden ondergeschikt gemaakt aan afkomst en gender identiteit. Zo komen er verplichte percentages vrouwen en migranten/ kleurlingen bij de overheid, de politie, in besturen, enzovoorts. En aangezien asielzoekers met LGBTQIA+ ‘identiteit’ al automatisch een paar streepjes voor krijgen, zou dat straks wel eens voor de hele samenleving kunnen gaan gelden.

Timmermans is zonder twijfel een dieprode communist, en geeft de indruk dat hij daar nog trots op is ook. Mijn mening: alle mensen die er volgens de peilingen voor gaan zorgen dat hij voor dit afschrikwekkende, ons van bijna al onze basisvrijheden berovende programma nog 25 zetels gaat krijgen ook, moeten linea recta terug naar de schoolbanken en de nodige lessen geschiedenis en economie krijgen. Tenzij ze het leven in de Sovjet Unie en Noord Korea, of onder Mao Tse Tung, écht als ideaalbeeld voor ogen hebben.

Eén plaatje zegt eigenlijk alles

Ik heb letterlijk met kippenvel van afschuw Timmermans’ programma gelezen. Krijgt zijn linksradicale partijcombinatie op wat voor wijze dan ook een grote vinger in de pap, dan is het definitief gedaan met het vrije en welvarende Nederland zoals dat na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd, en waarvan de afbraak begon met het stapsgewijs overleveren van steeds meer macht en soevereiniteit aan de EU en andere internationale organisaties zoals het WEF en de WHO.

Naar mijn overtuiging zal Timmermans – na het nodige voorbereidende werk door VVD66 – slechts één kabinetsperiode nodig hebben om ons land volledig over de kling te jagen. En aangezien het NSC van Pieter Omtzigt eveneens bol staat van (neo)communistische tendensen, vrees ik na 22 november het allerergste. Of worden 9 van de 10 van onze medemensen alsnog op het allerlaatste nippertje wakker?

Eigenlijk had ik dit hele artikel niet hoeven schrijven, want Timmermans’ PvdA/GL programma valt met één enkel plaatje samen te vatten:

Xander

Zie ook:

05-11: Verkiezingsprogramma’s 2023: ‘Tijd voor herstel’ van Pieter Omtzigts NSC