Stichting Wij de Ouders stelt Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk voor alle vaccinschade bij kinderen

—————————————————————————————————————————————–

‘U zet Nederlandse ouders en kinderen willens en wetens op het verkeerde been, met alle schadelijke risico’s van dien’

—————————————————————————————————————————————–

Advocatenkantoor Open Legal Advocaten heeft op 15 juli namens Stichting Wij de Ouders Hugo de Jonge aansprakelijk gesteld voor het verstrekken van onvolledige en misleidende informatie over de Covid vaccins, zijn propaganda om deze experimentele injecties ook aan kinderen (12-17) te geven, en de zeer ernstige gezondheidsschade die deze totaal onnodige ‘vaccins’ nu al bij kinderen aanrichten.

De aangetekende brief begint Hugo de Jonge eraan te herinneren dat hij van meet af aan een vaccin als de enige oplossing voor Covid-19 heeft gepresenteerd, en hij zich steeds meer ontpopt heeft als een ‘commercieel vertegenwoordiger van de vaccinfabrikanten’, in plaats van een minister die daadwerkelijk de volksgezondheid voorop stelt.

‘In de visie van cliënt zet u met uw handelwijze willens en wetens de Nederlandse burgers en nu ook de kinderen op het verkeerde been, met alle schadelijke risico’s van dien. Hierbij gaat u steeds verder in uw uitspraken, waarbij u op ontoelaatbare wijze grenzen overschrijdt. Meerdere van uw uitspraken zijn immers onjuist, althans u zult niet in staat zijn om deze te onderbouwen, laat staan aan te tonen.’

De Jonge erkende in november zelf dat deze vaccins ‘een risico’ zijn

De Jonge beweert steeds dat het vacccin ‘veilig en effectief’ is, en je ‘in hoge mate beschermd’ wordt. ‘Daarentegen blijkt het tegendeel het geval te zijn.’ Dat blijkt alleen al uit het feit dat de EMA slechts een voorlopige (nood)goedkeuring heeft gegeven omdat nog niet bekend is of deze vaccins veilig en effectief zijn. In het EMA document over het Pfizer vaccin blijkt duidelijk dat we ons nog steeds in een experimentele fase bevinden, en de gevolgen van de vaccins de komende twee jaren nader onderzocht worden. (Pas in 2024 hoeft de ‘veiligheid’ te worden aangetoond – X.).

De minister kan geen onwetendheid veinzen, want op 16 november gaf hij in een brief aan de Tweede Kamer letterlijk aan dat het gebruik van (mRNA) technologie waarmee nog niet eerder vaccins zijn gemaakt, ‘een risico’ is. ‘Helaas hebben wij niet lang hoeven wachten op de mogelijke bijwerkingen,’ vervolgt de brief. Cliënt (en ondergetekende) bereikten de afgelopen weken in toenemende mate bijzonder verontrustende berichten over de vermoedelijke gevolgen van de inenting met het vaccin.’

‘Dergelijk berichten variëren van Covid-19 uitbraken binnen verzorgingstehuizen na vaccinatie tot milde lichamelijke klachten en van het optreden van blijvende verlammingsverschijnselen tot zelfs het overlijden van de gevaccineerde persoon. Opvallend is dat deze vastgestelde feiten telkenmale binnen een relatief kort tijdsbestek na vaccinatie zijn opgetreden.’ Zo is er een ‘waarschijnlijk verband’ vastgesteld met het veroorzaken van een hartspierontsteking bij met name jonge mensen. Dat is inmiddels ook door het Nederlandse Lareb erkend. (Zie ook ons artikel: 11-06: 800 kinderen en jongeren krijgen hartontsteking na Covid vaccinaties / Aantal gevallen 40 x hoger dan normaal).

Van toeval kan geen sprake meer zijn

Van toeval kan volgens Wij de Ouders dan ook geen sprake meer zijn. De vaccins zijn als rechtstreekse oorzaak van een ongekend hoog aantal zieken, gehandicapten en doden aan te wijzen. Er wordt ook gewezen op het Spaanse wetenschappers die het voor mensen toxische grafeenoxide in het vaccin hebben ontdekt. ‘Deze stof kan uiteindelijk leiden tot orgaanfalen en daarmee zelfs tot overlijden.’

Een snel toenemend aantal vooraanstaande deskundigen roept op om onmiddellijk met de vaccins te stoppen. Voormalig vicepresident en chief of science van Pfizer zelf, dr. Mike Yeadon, wordt met name genoemd (zie onze diverse eerdere artikelen over hem, waaronder de meeste recente op 17 juli). Steeds meer experts noemen het geen ‘vaccin’ meer, maar wat het in werkelijkheid is: experimentele gentherapie.

Virus nooit geïsoleerd; PCR-test totaal ongeschikt

Het Covid-19 virus is – ondanks valse claims in de media – door de internationale wetenschap nog steeds niet geïsoleerd. ‘Bewijs daarvan is nooit geleverd. Ook de Nederlandse overheid is tot op heden niet in staat gebleken het tegendeel aan te tonen.’ De Stichting vraagt dan ook alsnog om dat bewijs, ‘maar verwacht evenwel dat u hierin niet zult slagen.’

De PCR test is ook volgens de ontwikkelaar van het in slechts 48 uur opgestelde corona PCR- testprotocol, drh. Christian Drosten, ‘niet gebaseerd op een virus isolaat… Kortom, naast het feit dat de Nederlandse burger al anderhalf jaar wordt getest op ‘iets’ waarvan niet duidelijk is wat men precies test, wordt diezelfde burger vervolgens geïnjecteerd met een zeker middel dat tegen dit ‘iets’ effectieve bescherming zou moeten bieden.’

Op 20 april 2021 verscheen in het vakblad The Lancet een studie waaruit bleek dat de aangetoonde risicovermindering (ARR) door het Pfizer vaccin slechts 0,84% is (in Israël slechts 0,46% – X.). De EMA schrijft in zijn document letterlijk dat ‘de effectiviteit, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin niet is onderzocht in immuno-gecompromitteerde individuen,’ en dat ‘de duur van de bescherming door het vaccin onbekend is, omdat het nog steeds moet worden bepaald in lopende klinische testen,’ en dat het vaccin ‘mogelijk niet alle ontvangers beschermt.’

‘Uw stelling dat het vaccin kinderen beschermt is volledig onderuit gehaald’

‘Bovenstaande feiten halen uw stelling dat het Covid 19 vaccin de kinderen (en hierdoor zelfs anderen) een effectieve bescherming zou bieden tegen een toekomstige virusgolf, volledig onderuit,’ vervolgen de advocaten. Toediening van het vaccin aan gezonde kinderen is ‘volstrekt zinloos en onnodig.’ Er wordt in dit kader verwezen naar een door de WHO vastgestelde IFR van slechts 0,23%, maar dat is recent bijgesteld naar 0,15%. ‘Hiermee is aangetoond dat de risico’s van het virus in wezen vergelijkbaar zijn met deze van de jaarlijkse seizoensgriep.’

Voor kinderen is er eigenlijk geen enkel risico, omdat zij niet of nauwelijks vatbaar zijn gebleken voor het virus. Dat blijkt ook uit de eigen cijfers van het RIVM: in de periode van 5 april tot heden zijn ‘slechts twee overlijdensgevallen geregistreerd. Niet eens is aangetoond dat deze personen ook daadwerkelijk aan Covid-19 zijn overleden’ (en niet aan reeds bestaand onderliggend lijden).

‘De boodschap die u kinderen meegeeft, dat zij het ‘doen voor de bescherming van een ander’, raakt wetenschappelijk gezien kant noch wal. Het is een algemeen bekend gegeven dat een vaccin niet bedoeld is om een ander te beschermen tegen een virusinfectie, maar juist enkel erop gericht is om de gevaccineerde persoon in kwestie bescherming te bieden.’ Bovendien heeft Pfizer (noch een andere fabrikant) ooit bewijs kunnen leveren dat hun injecties daadwerkelijk bescherming bieden tegen ‘besmettingen’.

RIVM geeft toe dat ziekenhuis en ICT-bezetting ‘stabiel laag’ blijven

Omdat het virus doorlopend muteert, is de waarde van een eventueel vaccin sowieso zeer twijfelachtig. Bovendien kunnen natuurlijke mutaties weliswaar besmettelijker zijn, maar die zijn tegelijkertijd altijd minder gevaarlijk. Dat blijkt ook uit de RIVM cijfers van het aantal ziekenhuis- en IC opnames. Dat is drastisch gedaald naar een zeer laag niveau.

Dat het aantal zogenaamde ‘besmettingen’ nu ineens toeneemt is dan ook ‘geheel te verklaren door het enkele feit dat momenteel onder jongeren massaal getest wordt.’ Jaap van Dissel heeft dit op 9 juli erkend, en erop gewezen dat er buiten de nu geteste leeftijdsgroep ‘geen evidente toename’ is, en er ‘ook geen effect te zien is op de ziekenhuis of IC-bezetting, die stabiel laag zijn.’

‘Ten overvloede stelt cliënt dat aantoonbaar wordt getest met behulp van een gebrekkige PCR-testmethodiek, die naar haar aard nooit bedoeld is om te worden ingezet als diagnostisch middel om Covid-19 (noch om enige andere virus’besmetting’- X.) te detecteren. Het gevolg hiervan is dat een ongekend hoog aantal vals-positieve testresultaten ontstaat, hetgeen ertoe leidt dat de gecommuniceerde ‘besmettingscijfers’ volstrekt nietszeggend zijn.’

‘U ontneemt kinderen de keuze omdat ze niet worden geïnformeerd over risico’s’

‘Gezien het bovenstaande, acht cliënt het absoluut onverantwoord dat u het door u gepropageerd vaccinatiebeleid ten aanzien van de kinderen voortzet. Kwalijk is overigens dat u hierbij doet overkomen alsof de kinderen (van 12 jaar) een weloverwogen zelfstandige keuze zouden kunnen maken.’ Sowieso ontneemt De Jonge de kinderen deze keuze, ‘aangezien zij niet zijn geïnformeerd over de schadelijke risico’s van de vaccinatie. Deze risico’s deelt u immers niet tijdens uw propagandacampagnes. Bijgevolg is geen sprake van informed consent.’

Integendeel, de minister ‘speelt welbewust in op de gevoelens’ van kinderen door (valselijk) te beweren dat zij ‘het doen voor een ander’, of via deze weg hun vrijheid terugkrijgen. ‘Namens cliënt stel ik u om die reden aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van u handelwijze nu en in de toekomst optreedt bij de gevaccineerde kinderen,’ niet alleen vanwege zijn vaccinatiebesluiten, maar ook vanwege ‘de wijze waarop u publiekelijk de kinderen en hun ouders op het verkeerde been zet.’

Hugo de Jonge als minister èn persoonlijk aansprakelijk gesteld

Daarom wordt De Jonge niet alleen als minister, maar ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. ‘De wijze waarop u de betreffende publieke uitlatingen doet impliceert dat ter zake geen sprake is van parlementaire onschendbaarheid in de zin van artikel 71Gw.’ De Jonge wordt dan ook verzocht zijn propaganda om kinderen aan te zetten tot vaccinatie ‘per direct te staken’, en zijn eerdere uitspraken te rectificeren. ‘Dit op een zodanig wijze dat bij de kinderen en hun ouders een eerlijk beeld over het BioNTech/Pfizer vaccin ontstaat. Met uw huidige handelwijze brengt u de kinderen onnodig in gevaar.’

Tevens wordt gevraagd waarom niet geleerd is van het Mexicaanse griepvaccin debacle. Ook toen werd een ‘killervirus’ gepropageerd dat in realiteit minder schadelijk was dan een gewone griep. Ondertussen hadden internationaal duizenden kinderen hersenletsel (narcolepsie) opgelopen door deze vaccins, waar de Nederlandse overheid in 2018 voor miljoenen een schadevergoeding voor moest uitkeren. ‘Een vergelijkbaar scenario dreigt zich althans opnieuw af te spelen.’

Hugo de Jonge heeft tot vandaag om te reageren op deze aansprakelijkstelling en de hierin genoemde eisen. De minister wordt aangeboden in overleg te gaan, omdat de Stichting van plan is om gerechtelijke vervolgstappen te nemen.

Misdaden tegen de menselijkheid na staatsgreep

(Ik ben geen rechtsexpert, maar volgens mij kan Hugo de Jonge nu al vervolgd worden wegens het aanzetten tot het toebrengen van ernstig letsel, dood door schuld, en als het zo doorgaat, en de waarschuwingen van experts zoals dr. Michael Yeadon komen uit, later ook voor ernstige misdaden tegen de menselijkheid en het meehelpen veroorzaken van massamoord en genocide. Het feit dat hij geen enkele wetenschappelijke, medische, biologische of biochemische achtergrond heeft (en hij mogelijk juist hierom deze cruciale ministerportefeuille heeft gekregen), ontslaat hem in geen geval van zijn mede verantwoordelijkheid.

Maar als u mij vraagt of ik er veel vertrouwen in heb dat deze brief positieve gevolgen gaat hebben, dan zeg ik nee. Zoals ik al heel vaak heb geschreven is er naar mijn overtuiging namelijk sprake van een verkapte coup, een interne staatsgreep, uitgevoerd door onze eigen bestuurders namens een globalistische klimaat-vaccin ‘kabaal’, een soort eugenetische sekte zelfs, die zowel de media als de rechterlijke macht volledig in zijn greep heeft gekregen. Het ENIGE dat deze staatsgreep nog kan stoppen is MASSALE (vreedzame doch aanhoudende) burgerlijke ongehoorzaamheid. – X.)

 

Xander

(1) Stichting Wij de Ouders

Zie ook o.a.:

18-07: Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid vaccins ( / Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000 )
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
14-07: Nu ook officieel meer vaccinatie- dan Covid doden in VS; Britse minister erkent op tv dat vaccin mensen veel kwetsbaarder maakt voor corona
11-07: Dr. Zelenko, bedenker HCQ-zink protocol, noemt corona angstcrisis ‘misdaad van historische en Bijbelse omvang’
09-07: Meer dan 60% van artsen VS weigert Covid vaccin; ‘Sterfte nu hoger dan 70 vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld’
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
05-07: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in Pfizer vaccin
03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren
02-07: Maakt dit 12 jarige meisje, dat ernstig gehandicapt raakte na Covid vaccinatie, mensen wakker?
29-06: Professor Bhakdi: ‘Onderzoek bewijst dat 30% tot 40% gevaccineerden bloedpropjes krijgen’
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers
24-06: Update EU vaccinatie statistieken: 15.472 doden en bijna 600.000 met ernstige gevolgen
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
13-06: Nu ook in VS en Groot Brittannië explosie sterfgevallen, zieken en gehandicapten na vaccinaties
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
11-06: 800 kinderen en jongeren krijgen hartontsteking na Covid vaccinaties – CDC met ‘spoed’ bijeen
07-06: Prognose op basis van Pfizer cijfers: 468 Nederlandse kinderen krijgen zeer ernstige gevolgen van eventuele vaccinatie
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavirus massale depopulatie kunnen veroorzaken
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pfizer vaccin’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (Pierre Capel)
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’

2020:

21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

52

 1. Wie zegt dat wij bij de verkiezingen stemmen? De Amerikanen zeggen dit: ‘It’s not an election, it’s a selection.’ Mannen en vrouwen die de agenda van Satan welwillend zijn, worden geselecteerd en op strategische posities geplaatst. Neem Máxima Zorreguieta. Hoe is zij jaren terug op die soiree beland waar verder niemand uit haar eigen milieu was? Fast forward naar het nieuwe millennium en zie daar, ze heeft nauwe banden met de verachtelijke VN en het walgelijke WEF.

  Hoeder schreef:
  20/07/2021 om 6:11 pm
  Stem dus NOOIT meer op deze bedriegers die dit mogelijk hebben gemaakt, ze hebben ons verraden en uitgeleverd aan de globalisten.

  En een coup d’etat is het zeker. Lees eens De Coronacoup en andere heldere artikelen omtrent corona van cultuurondervuur.

  lieselot schreef:
  21/07/2021 om 11:51 am
  Goeie reactie van u: ‘een interne staatsgreep, uitgevoerd door onze eigen bestuurders namens een globalistische klimaat-vaccin ‘kabaal’, een soort eugenetische sekte zelfs, die zowel de media als de rechterlijke macht volledig in zijn greep heeft gekregen’.

 2. Niet helemaal waar. Er zijn patiëntenorganisaties (geen Nederlandse voor zover ik weet) die je heel veel leren en je nog net geen arts maken. Nederland loopt zo achter. Tien jaar terug was er niets maar dan ook niets op de Nederlandse taartpunt van het internet over een bepaalde zeldzame aandoening. (Er is nu nog steeds niks maar er zijn wel meer gevallen bij gekomen.) Maar het ontbrak niet aan onzedelijke websites. (Naar verluidt, hè.)

  doeterniettoe schreef:
  20/07/2021 om 5:44 pm
  Als je geen medische achtergrond etc. hebt heb je geen inzicht in de (bij-)effecten van vaccinaties. Maar als je geen juridische achtergrond hebt kun je wel iets zinnigs zeggen over het effect van rechtszaken?

 3. Hahaha, yep! Love me some Simon Templar! Niet zozeer de originele serie (zo oud ben ik nog niet) maar de ‘remake’ met Ian Ogilvy toen ik mijn tienerjaren begon.

  Doordenker schreef:
  20/07/2021 om 4:16 pm
  “Justice is often better served outside the law.” (Simon Templar aka The Saint)

 4. Ik weet niet of Hugo een marionet is. Zelf denk ik dat hij dondersgoed weet waar hij mee bezig is. Voor de corona coup heeft hij gezegd dat ‘we van die christenen af moeten’. Dat klinkt als een vastberaden iemand die een duidelijk doel voor ogen heeft. Maar de mens leert nooit van de geschiedenis. Daarom herhaalt die zich steeds. Wellicht zien hun blinde ogen het niet. Maar juist, die grote verdrukking is aanstonds, maar daarvoor zal de Heere wegnemen uit de wereld wie Hem toebehoren. Oh blessed time!

  Comsol schreef:
  20/07/2021 om 1:52 pm
  Hugo de Jonge is een simpele trekpop, bevel is bevel en dat kennen we al van een andere duistere periode uit de geschiedenis, wat er ook wordt gedaan om herhaling te voorkomen, men vergeet het zo weer, maar er is hoop, Jezus zal binnenkort zijn gemeente hier vandaan halen en dan komen er 7 zeer zware jaren, en daarna wordt alles pas onvoorstelbaar beter!

 5. Zijn broer is toch een hoge ome bij Astra Zeneca? Natuurlijk helpt hij broerlief rijker worden.

 6. connectie met big pharma:
  Jaap van Dissel
  “veelvuldig in het nieuws vanuit zijn functie bij het RIVM en als voorzitter van het Outbreak Management Team”
  Het Rivm:
  https://www.rivm.nl/en/international-projects
  “international projects, as for example IMI”:
  https://www.imi.europa.eu/get-involved/industry
  ‘IMI has revolutionised the way companies are working on major R&D programmes.’, zegt Carlo Incerti, formerly of Sanofi Genzyme
  Grote research programma’s dus…
  “Sanofi is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met een leidende positie in de nieuwe economieën. Sanofi heeft vestigingen in meer dan 100 landen. De producten van Sanofi zijn verkrijgbaar in meer dan 170 landen. Het bedrijf heeft ongeveer 100.000 medewerkers.” Klinkt als big pharma?
  ‘IMI projects’ zijn er met bijv. onderaan de lijst:
  ZAPI. Zoonotic anticipation and preparedness initiative. Ongoing | IMI1 |. Infectious diseasesVaccines
  https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/zapi
  Managing entity: Ab Osterhaus, Rotterdam.
  Houdt zich ook met vaccinproductie bezig …

 7. De landsadvocaten weten daar wel raad mee en anders de linkse klassenjustitie.
  We zijn een bananenrepubliek geworden.

 8. Zou mooi zijn als iemand hier ook eens vraagt aan de overheid om “het virus” aan te tonen, zoals bijvoorbeeld in https://mype.co.za/new/why-did-the-south-african-government-sidestep-a-high-court-order-to-produce-proof-of-the-sars-cov-2-virus/147887/2021/07/. Natuurlijk gaat dat nooit gebeuren, het is immers niet aan te tonen. Ook zal een dergelijke zaak hier ook afgedaan worden door een “rechter”, maar het zal in ieder geval weer wat awareness geven.

 9. Rodu, ben ik met u eens : er zal “geen echte dwang “plaatsvinden wel intense druk/wel het sociale leven ( heel ) moeilijk maken want anders als er dwang plaatsvindt kun je de overheid AANKLAGEN/SCHADEVERGOEDING EISEN.

 10. De grote angst marketing achter heel het corona is een constructie van If, (OR) Then, Else…..(OR)

  Of te wel het volgende:
  Als er dit gebeurt of mogelijk iets anders, dan kunnen we het volgende krijgen anders wellicht of wellicht iets anders.

  Dit noemen de geleerden dan modellen, onderzoek en gegevens verwerking op hun wijze en manier met mogelijk uitkomsten die mogelijk uit kunnen komen als we mogelijk niet eerder maatregelen nemen. En valt het achteraf wel mee, dan hebben we toch een hoop voorkomen.

  Kortom, de feiten zijn nu dat keiharde gegevens van het WHO laten zien dat het gelijk is aan een griepseizoen, we eerder waren voorgelogen van groepsimmuniteit kweken, want heel vroeg met corona zei Rutte dit, natuurlijk op advies van het OM (OverheidsMaffia?) dat dit gewoon eerst moest gebeuren. Na een natuurlijk verloop ging men na de zomervakantie over op meer en anders testen zodat we ruim 6 maanden zoetgehouden werden. Overigens was de IC bezetting al flink lager dan in het begin van de corona fluenza afgelopen winter.

  Het voert te ver om alles te herhalen en hoe zijn blijven draaien en telkens over de gehele breedte anders zijn blijven dralen op telkens een nieuwe IF (OR) THEN (OR) ELSE (OR) constructie te verzinnen.

  Ons geheel links rechterlijke (dwaal) macht, zit op één lijn en hand met niet bewijsbaar en keiharde feiten.

  En hier schreven we al lang over de 4e golf die ons aangepraat gaat worden. Nou over een goede 3 maanden zitten we al weer in oktober. Welke maatregelen zullen er al weer begin schooljaar gaan komen die ze gewenst willen doordrukken.

  Het beste virus dat we kunnen krijgen is het Urker-virus. Gewoon nuchtere en standvastige lieden die zich niet zo snel door een overheid laten beetnemen en een OM met de macht van instrumenten als van een dictatuur hun gang laten gaan.

  Spyfromthesky

 11. Goeie reactie van u: ‘een interne staatsgreep, uitgevoerd door onze eigen bestuurders namens een globalistische klimaat-vaccin ‘kabaal’, een soort eugenetische sekte zelfs, die zowel de media als de rechterlijke macht volledig in zijn greep heeft gekregen’. Mss heeft deze eugenisctische sekte wel het boek gelezen van Patricia MacCromack die aankondigde hoe we de wereld kunnen redden, ‘The Ahuman Manifesto’, waarin ze stelt dat ‘the only solution for climate change is letting the human race become extinct’

 12. De macht wereldwijd omtrent deze pandemie krijgt na de volle maan deze week het zwaar te verduren en het totale systeem gaat trillen op zijn grondvesten, er zal veel bedrog worden onthuld.

 13. Als deze duistere moordbrigade wereldwijd zo doorgaat, dan ziet het er voor de **mensheid niet goed uit** !

 14. De duistere moordbrigade is nu echt te lang actief. Beter gezegd…véél te lang.

 15. Het is de zoveelste keer dat een **missermister** zichzelf tegenspreekt !!!
  Dat de burgers nu toch eens wakkere ogen en – oren mogen hebben.
  Slapend Nederland en – Europa ontwaak uit jullie hypnose !

 16. Wat wordt nu eigenlijk geregistreerd als “Besmettingen”?
  1. Iedereen die zich laat testen?
  2. Iedereen die zich laat testen zonder ziekteverschijnselen en “”positief”” wordt bevonden?
  3. Iedereen die zich laat testen met ziekteverschijnselen en ‘negatief’ wordt bevonden?
  4. Iedereen die zich laat testen met ziekteverschijnselen en ‘positief’ wordt bevonden?

 17. Beste mensen. We moeten ons zo veel mogelijk verenigen en de beste manier om dat op dit moment te doen is door de FvD en de koers van de helden rondom Thierry Baudet te steunen! Ook Robert Jensen is dagelijks bezig met een geweldig programma op internet. Zet je SMART TV uit door de stekker eruit te trekken zeg abonnementen op en negeer de valse propaganda!

 18. @Thomas: 10:05 pm. Dat zie ik ook zo. Ook ik raak er steeds meer van overtuigd, dat we hier te maken hebben met een biologische oorlogvoering TEGEN de hele mensheid. Hier steekt namelijk achter de Agenda 2030. En alles met medeweten van figuren als Klaus Schwab, Bill Gates, Soros, en organisaties als het WEF, de Verenigde Naties, en de WHO.

 19. Ik las ( op deze site) dat deze periode is aangebroken dat met dwang en langs de deuren wordt gegaan voor een prik.. zal nooit gebeuren nu niet en in de toekomst.

  Gewoon je kinderen niet laten vaccineren als je dat niet wilt. Het is allemaal niet verplicht. Ook voor volwassen niet. Eigen keuzes in het leven.

 20. Jan v. Op 20.7.

  Volkomen met U eens. Ik vind dat die ouders niet waard zijn om kinderen te hebben .

 21. @Peter, daar kun je eens gelijk in hebben. De vier ruiters. Heel “toevallig” kwamen die al voorbij bij het songfestival in de clipjes van sommige liedjes.(viel bij mij namelijk op/bekijk het festival vooral om de occulte dingen) Kan ze helaas niet terugvinden en of heb ze niet allemaal kunnen bekijken, misschien dat iemand hier daar de zin in heeft om dat te doen.
  Nog een keer voor de vaccinatie believers. Ik heb via de alternatieve weg gelezen(al maanden geleden), dat borstkanker onderzoekers verdachte plekjes hadden geconstateerd en dat er voorlopig geen foto gemaakt mag worden. Ik ben behandeld voor een agressieve soort(en)borstkanker. Hormoon en teveel eiwitten op de cellen. Dit betekent dat die slapende eiwitten, zichzelf weer kunnen gaan delen(vaccin is een spike eiwit, die kan zwerven) en dan is de kanker dus terug en dan ben ik terminaal. Dan word ik met remmers en chemo nog in leven gehouden. Ik ben nu nog schoon. Ook beschadigingen van de chemo/immunotherapie opgelopen. Heb onlangs de derde brief ontvangen en wat staat er bij vraag 10: Bent u behandeld voor borstkanker en in welke borst. Dus ging ik maar eens bellen, waarom welke borst vraag? Ivm klieropzwellingen. Nu had ik in de andere borst een ontsteking(2de keer). En op de vraag over immuunsysteem overreactie: ik heb ontstekingen in oksels en liezen.(cytokine) Dus je begrijpt wel, dat ik die spuit echt niet wil en de gedachte, dat ik die misschien verplicht moet nemen is voor mij een echte nachtmerrie. Sowieso word ik uitgesloten(medische apartheid/is al bezig in de ziekenhuizen), terwijl ik nu nog leuke dingen kan gaan doen. Weet je hoe dat voelt? Heel dit beleid? KRANKZINNIG!

 22. De Jonge is maar een loopjongen van twaalf in een dozijn die eminent vervangbaar is, een patsy voor de meneer met de schone stukgewassen handjes. Hoor je nu nog wat over zijn voorganger, degene die begon met die A-status? Dit land is inmiddels op sterven na dood door Long-Rutte. Dat het CDA daar volop aan meewerkt en zich en passant laat slopen verbaast me ook al niet meer.

 23. ook massal betogen zoals in Frankrijk is gebeurd maar niet door reguliere media wordt getoond ze hebben in Frankrijk de maatregelen terruggeschroefd bv lagere boetess maar kon het nieuwsartikel niet verder lezen daar ik weoger me te abonneren op de reguliere kranten en er eventueel nog maayrehelingen vermindren in kracht maar de coronapas zal blijven nu nog voor ziekenhuizen !!!! en winkelcentra straks voor gewone supermarkten
  dan zouden we elkaar moeten verenigen om inkopen boofschappen te laten doen door helaas ingeente familie of vrienden

 24. Willy,

  ooit gehoord van depopulatie ??? Schijnt stokpaardje van de globalisten te zijn …

 25. @ Hoeder: 6:11 pm. Inderdaad. En naar mijn mening is een groot gedeelte der Kamerleden verworden tot marionetten. Er zijn slechts enkelingen, die tegen deze criminele gang van zaken, momenteel hun stem verheffen. Een ervan is Van Haga, en ook het FvD geeft tegengas. De rest, vergeet het maar.

 26. Off topic, maar het leek me wel belangrijk.

  De recente overstromingen in Limburg, Duitsland, België lijken net achter de rug te zijn, is het ineens in China raak, en het lijkt daar zelfs nog erger dan hier in het Europese.
  Zo las ik net op GeenStijl, zie link hieronder.
  Weet niet waarom, maar moest ineens denken aan de paarden uit Openbaring 6.
  Gaan ze binnenkort uitrijden, of is dat al begonnen?
  Vroeg ik me zo af.

  https://www.geenstijl.nl/5160214/angstaanjagende-beelden-uit-zhengzhou-china/

 27. Zeer geacht Xanderteam, hierbij zend ik u met toestemming tot publicatie de Nieuwsbrief van Marjolein Dubbers. Zij heeft een boek geschreven Voeding en immuunsysteem en zij legt uit waarom zij zich niet heeft laten vaccineren. Op mijn vraag per email aan haar of ik haar nieuwsbrief mocht plaatsen op xxx.xandernieuws.net antwoordde zij met:

  Hallo —–,
  ja hoor prima! Het delen van info is zo belangrijk in deze tijd.

  Nu de nieuwsbrief :

  Hallo ——————–,

  Het is hoog tijd om op vakantie te gaan. Zijn we ooit zó aan een ontspannen zomervakantie toe geweest als dit jaar? Ik betwijfel het.

  De wereld voelt steeds minder vertrouwd en veilig

  De wereld om ons heen wordt grimmiger. In plaats van ons te wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om onze gezondheid en ons daarbij te helpen, dwingt de overheid ons massaal tot vaccineren. Met een vaccin dat nog tot 2023 in een experimenteel stadium zit en waarvan zelfs experts niet weten wat de lange termijn gevolgen zijn.

  Ook gezonde kinderen tussen 12 en 18 moeten nu gevaccineerd worden. Terwijl ze er niet of nauwelijks ziek van kunnen worden en nauwelijks een aandeel hebben in de verspreiding ervan. Ik ben het eens met het Artsen Covid Collectief dat als we kinderen vaccineren ‘omwille van de ander’ de veiligheid hiervan onomstotelijk vast moet staan. Dit is zeker niet het geval.

  Bekentenis: ik ben corona-moe geweest.

  Ik beken: ik ben een tijdje ‘corona-moe’ geweest. Ik was er even helemaal klaar mee. Maar als het gaat om onze gezondheid is er op dit moment niets belangrijkers dan het coronabeleid van de overheid. Ik kan er dus simpelweg niet omheen want jouw en mijn gezondheid en vitaliteit is wat me lief is en wat ik jou en mezelf zo gun!

  Met het overheidsbeleid bedoel ik niet alleen de opgedrongen vaccins maar ook de angst voor het virus dat overal zo wordt aangewakkerd. Als er iets slecht is voor onze gezondheid dan is dat het continu leven in angst. Corona heeft onlangs de A-status gekregen waarmee het op één lijn staat met dodelijke ziektes zoals Ebola. Maar heb je dit staatje van A-status virussen al eens gezien?

  Ebola: 50 procent dodelijkheid
  MERS: 34,4 procent dodelijkheid
  Pokken: 30 procent dodelijkheid
  SARS: 9,6 procent dodelijkheid
  Coronavirus (SARS-Cov-2): 0,15 – 0,23 procent dodelijkheid

  Ik ben het dan ook absoluut niet eens met Hugo de Jonge die het nogal decadent vindt om het vaccin te weigeren. Vaccineren doe je voor jezelf, niet voor de ander vind ik. Want inmiddels is overduidelijk dat ook gevaccineerde mensen het virus nog steeds kunnen doorgeven én er bovendien zelf nog steeds behoorlijk ziek van kunnen worden als ze besmet raken.

  Dus …… hoeveel positieve impact heeft dat vaccin nou eigenlijk werkelijk op onze gezondheid? Het is de hoogste tijd om meer en meer kritische vragen te gaan stellen over dit beleid. Ga jij dat al aan?

  Ik blijf het maar herhalen; zorg goed voor je immuunsysteem

  Ik schrijf dit al meer dan een jaar en heb er vorig jaar een boek over geschreven: we hebben zelf grote invloed op ons immuunsysteem. Ons immuunsysteem is ons ingebouwde ‘vaccin’, onze bescherming tegen allerlei ongewenste virussen en hun varianten, bacteriën en nog veel meer.

  Het is echt niet moeilijk om goed voor je immuunsysteem te zorgen. Met je voeding heb je hier al grote invloed op. De belangrijkste stappen die je kunt zetten is:

  1. Eet volop verse producten, vooral groenten, fruit, zaden, pitten, noten, kruiden, kiemen en gezonde vetten zoals olijven en avodaco’s. Drink voldoende water.

  2. Zie supplementen als onderdeel van je dagelijkse voeding en gebruik dagelijks een goede multi, vitamine C, omega 3, magnesium en vitamine D3 samen met K2.
  (Uit onderzoek blijkt dat een lage vitamine K-status (mede) een probleem is bij mensen die aan corona overlijden).

  In Marjolein’s favorieten vind je mijn favoriete supplementen waaronder die bijzondere combinatie D3 met K2 (met 20% EVA korting)

  “Gezond blijven eten op vakantie, Marjolein hoe doe ik dat?”

  Ieder jaar ontvang ik rond deze tijd mails van vrouwen die vragen om tips voor hun vakantie. Hoe blijf je gezond eten als je kampeert in een tentje of als in een all-inclusive resort zit met de hele dag toegang tot ‘gratis’ voedsel?

  Ik ben altijd blij met dit soort vragen want het maakt me duidelijk dat deze vrouwen zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun gezondheid. Of je nu wel of niet bent gevaccineerd; gezonde voeding en een gezonde leefstijl is voor iedereen van belang!

  Lees daarom dit artikel: Gezond blijven eten op vakantie, twaalf tips

  Bijzondere training over Ons Zelfhelend Vermogen

  Vorige week volgde ik een zevendaagse training op het gebied van ons zelfhelend vermogen van Vilna van Betten. Het was een zeer inspirerende en transformerende week waarin ik nog meer ben gaan beseffen hoe krachtig wij mensen zijn en hoe ongelooflijk intelligent ons lichaam is.

  Het onderwerp ons zelfhelend vermogen en de kracht van onze mind op ons fysieke lichaam is een onderwerp dat me mateloos boeit. Wil je hier meer over weten doe dan een tijdje mee met het Fit for the Future programma, hierin vind je een aantal lessen over ons zelfhelend vermogen.

  Tot slot nog even het recept van een heerlijk glutenvrij broodje. Misschien een idee om thuis te maken en (ingevroren) mee te nemen op vakantie?

  Klik hier voor het recept van dit glutenvrije noten-zaden broodje

  De deuren gaan even dicht

  We gaan de deuren van de Academie enkele weken sluiten —————-. Mijn team en ik gaan genieten van hopelijk een zonnige zomer. Maar of het nu regent of stormt of bloedheet wordt: we zullen alles omarmen wat op ons pad komt. Want daarin ligt onze grootste vrijheid en daarmee ook onze gezondheid: omarmen wat er is en er zoveel mogelijk van genieten. Half augustus zijn we terug.

  We wensen jou mooie weken toe ————–. Knuffel veel, geniet volop en wees lief voor jezelf en anderen. We hebben het allemaal zo nodig!

  website:
  https://energiekevrouwenacademie.nl

 28. Keren de tafels ???

  ‘K Ben zéér benieuwd of Ministers van “Gezondheid” immuun zullen blijven of niet …

 29. Allemaal al tijden bekend. Dan zou je verwachten dat de Tweede Kamer deze man direct naar huis stuurt. Helaas is de Nederlandse politiek tot op het bot verrot en laat deze gevaarlijke gek gewoon zijn gang gaan. Stem dus NOOIT meer op deze bedriegers die dit mogelijk hebben gemaakt, ze hebben ons verraden en uitgeleverd aan de globalisten.

 30. Als je geen medische achtergrond etc. hebt heb je geen inzicht in de (bij-)effecten van vaccinaties. Maar als je geen juridische achtergrond hebt kun je wel iets zinnigs zeggen over het effect van rechtszaken?

  Ik ben blij dat ze dit doen. Hoe vaker en hoe meer mensen via deze weg binnen een rechtstaat (hoe corrupt ook) hun rechten proberen te beschermen hoe beter. Ik ken daar nog een verhaal over ‘de onrechtvaardige rechter’. Blijf volhouden en uiteindelijk zal er iemand zwichten. Vooral als dit door professionals gedaan wordt heeft dit imho meer zin dan te keer gaan tegen een winkelier of schoolmeester die zelf ook klem zit.

  FYI, menselijkheid is een moraal, mensheid is het collectief van alle mensen. Je kunt geen (mis)daad plegen tegen een idee. Wel tegen mensen.

 31. Eindelijk komen ouders op voor de bescherming van de gezondheid en het leven van hun kinderen tegen de moordzucht van politieke collaborateurs van de hebzuchtige, misdadige big farma voor miljardenwinsten met mengele experimenten op de hele bevolking.
  Ouders hebben de PLICHT om hun kinderen, die overigens nergens last van hebben, te beschermen door onnodige en schadelijke vaccins te weigeren!!

 32. Het wordt tijd voor een volkstribunaal en of een 2e Neurenberg zodat dit soort charlatans hun straf niet ontlopen wegens schending van mensenrechten en het plegen van genocide op kinderen.

 33. Kunnen jullie die Hugo de Jong, niet eens natrekken of hij ergens aandelen heeft bij de Bigfarma bedrijven.
  Als dit zo zou zijn, is zijn gedrag te verklaren, en handels hij met winst belang. Als je dat kan aan wijzen zal niemand deze gast nog vertrouwen.
  En ik zou dit wiezo al niet doen, de politieke elite is rot tot op het bod.

 34. “Justice is often better served outside the law.” (Simon Templar aka The Saint)

 35. Comsol 1.52 pm

  Helemaal met u eens, er is hoop voor de toekomst Jezus komt spoedig terug om de gemeente hier vandaan te halen !
  Wel moedig van u om te getuigen, er zijn mensen op deze site die hier negatief op reageren

 36. En als je dan bedenkt dat dit hele cojonagebeuren een leugen is, dan weet je gelijk hoe het met de “vaccins” gesteld is. De leugen regeert en ik ben verbijsterd hoeveel mensen hier na 1,5 jaar nog steeds in trappen. Kun je zien hoe gebrainwast de bevolking is

 37. De rechter heeft hierover al een uitspraak gedaan in de zaak van Viruswaarheid; de individuele hulpverlener is in het kader van de WGBO altijd verantwoordelijk. Vermoedelijk zal er wel naar de ” bijzondere ” omstandigheden worden gekeken, zoals het belang van de volksgezondheid ten tijde van een pandemie met A status virus, gezien de verspreiding nog veel gevaarlijker dan Ebola. In dat geval mag je als hulpverlener stellen dat juist het niet vaccineren is te beschouwen als ernstige medische nalatigheid. Helaas juridisch een kansloze zaak, maar wel een goed signaal.

 38. Volledig eens met het artikel. Maar ik vrees dat de D66 Rechtspraak= Kromspraak, daar geen boodschap aan heeft.

 39. Onlangs een berichtje ingestuurd waarvan ik tot op heden niets vernomen heb.
  De huidige situatie is een STAATSGREEP, welke ik ook gememoreerd heb.
  Hoe zit dit nu.

 40. Ik zag gisteravond die Gynaecoloog in Nieuwsuur. Wat een egoistisch schepsel om de gezondheid van de moeder boven die van het ongeboren leven te stellen. Ze hoort in de bak met haar misleidende praatjes over de vaccinaties. Ja, de jonge aanstaande moeders in onze praktijk willen die gifspuit ook niet. Echt je reinste propaganda gisteravond bij de met belasting geld gefinancierde staatsomroep. Off topic: Hulde aan het OM dat vandaag bekend maakte een eind te willen maken aan de steeds verder uit de hand lopende euthanasie praktijken. De zorg is het spoor goed bijster.

 41. Kinderen en jongeren geeft men ook geen griepprik. Terwijl ze wél de griep kunnen krijgen.
  Covid lijkt qua “besmetting” op de griep.
  Natuurlijke immuniteit opbouwen is verreweg de beste methode.
  En dat Drostensprookje dat ze (zelf niet ziek) anderen zouden besmetten, is al weerlegd.
  Zonder symptomen vormen ze geen besmettingsgevaar. Waarbij geldt dat een besmetting helemaal geen ramp is, want hierdoor leert het immuunsysteem weer bij. Besmetting is geen infectie.
  Analogie: De overheid die ons vertelt te drinken als het erg warm is en dus ‘vergeet’ dat we vanzelf dorst krijgen. Bij alle vaccinatiepropaganda wordt de eigen immuniteit nooit genoemd; alsof het niet bestaat. Mensen die zonder prik weer beter worden, ook dat vindt de overheid niet interessant voor het dirigeren van volk en virus.

 42. Als het vaccineren zo gevaarlijk is dan is het mij een raadsel dat ze nu beginnen aan te kinderen. En inderdaad is het nodig om gezonde kinderen te vaccineren? Ik dacht altijd dat ze min of meer immuun waren tegen elk virus. Plotseling als meer dan tachtig procent gevaccineerd zijn dan zouden we veilig zijn, dit blijkt niet uit dit artikel. Trouwens ook in de VS staan steeds meer en meer mensen weigerig tegen vaccinatie, toeval??? Shalom

 43. Juist , massale aanhoudend burgelijke ongehoorzaamheid en het liefst vreedzame maar goed is dat mogelijk ?

 44. Hugo de Jonge is een simpele trekpop, bevel is bevel en dat kennen we al van een andere duistere periode uit de geschiedenis, wat er ook wordt gedaan om herhaling te voorkomen, men vergeet het zo weer, maar er is hoop, Jezus zal binnenkort zijn gemeente hier vandaan halen en dan komen er 7 zeer zware jaren, en daarna wordt alles pas onvoorstelbaar beter!

 45. Frikandellen hugo aanpakken wordt nog wel een dingetje. Hij kan zich gemakkelijk verschuilen achter de ‘informed consent’ van de BIG geregistreerde arts die de prik zet. Die is juridisch gezien namelijk verantwoordelijk voor mogelijke vaccinazischade. Die Haagse leugenaars dekken zichzelf aan alle kanten in zodat ze gevrijwaard blijven. Ik denk dat deze ouders – zoals gewoonlijk – bakzeil halen bij die corrupte rechters. Het was beter geweest als deze ouders zichzelf VOORAF hadden geïnformeerd i.p.v. achteraf hun beklag te doen. Het valt deze ouders net zo goed te verwijten dat ze hun kroost hebben blootgesteld aan een medisch experiment. “Voorkomen is beter dan genezen”.

 46. Goed dat die Hugo de Jonge wordt aangepakt. Gezonde kinderen vaccineren is gewoon krankzinnig en Hugo de Jonge is de kluts kwijt.

Comments are closed.