Israëls top rabbi zegt dat de Messias is gearriveerd en zich spoedig zal openbaren

Vandaag herdenkt het grootste deel van het christendom de opstanding van de Messias die door bijna het hele Jodendom nog steeds als een bedrieger wordt gezien.

—————————————————————————————————————————————–

‘Oorlog Gog en Magog reeds van start gegaan, vechten met wapens pas op het einde’

—————————————————————————————————————————————–

Volgens een van de meest gezaghebbende orthodoxe rabbi’s is de messias reeds in Israël, is hij zelfs al met hem in gesprek, en kan hij zich op ieder moment aan de wereld openbaren. Dat zijn verre voorouders hun Messias een kleine 2000 jaar geleden al eens hebben laten vermoorden, waarna hij volgens het Nieuwe Testament op de derde dag opstond uit de dood – wat door het grootste deel van het christendom vandaag met Pasen wordt gevierd -, wordt door het overgrote deel van de Joden nog altijd als het ergst mogelijke bedrog beschouwd. De openbaring van een ‘aardse’ messias door de Joden wordt echter ook door veel christenen als een belangrijk teken van de laatste fase van de eindtijd gezien.

Rabbi Yaakov Zissholtz onthulde in februari tijdens een interview met Radio 2000 dat de lang verwachte beloofde verlossing (geula) van het Joodse volk zeer nabij is. ‘Heel veel religieuze mensen, mannen met keppeltjes op hun hoofd, zullen het niet verdienen, een veel mensen die niet religieus lijken te zijn, zullen erbij horen,’ zo begon hij zijn verhaal tegen presentator Yonatan Dadon.

De 36 rechtvaardigen en het aanstaande verlossingsproces

Zissholt haalde vervolgens de in 2001 overleden gezaghebbende Litouwse haredi rabbi Elazar Menachem Man Shach aan, die volgens hem ‘één van de 36’ was. Volgens oude Joodse tradities zijn er ten allen tijde 36 rechtvaardige mensen die het einde van de wereld tegenhouden, zelfs al zou de rest van de mensheid tot absolute barbarij zijn vervallen. Als er maar één van deze 36 ‘heiligen’, die van elkaars bestaan niet weten, nooit hun positie mogen onthullen en erg moeten lijden, ontbreekt, dan is het einde van de wereld aangebroken.

Deze 36 zouden de rabbi de opdracht hebben gegeven om de wereld te informeren dat de komst van de Messias ophanden is. Het ‘verlossingsproces’ gaat volgens hem dan ook heel snel van start. ‘Het is belangrijk dat de mensen kalm en standvastig blijven, om op de juiste tijd in actie te komen. Dit is meer dan ooit een zaak van leven en dood. U hebt gehoord van Gog en Magog? Dat zal zeer spoedig gaan gebeuren. Op dit moment is de situatie explosiever dan u zich kunt voorstellen. Iedereen moet weten of ze erbij zullen horen, of buitengesloten zullen worden.’

‘Teken van de eindtijd: meer van Galilea weer bijna vol’

Hij gaf nog een voorbeeld van het naderende einde. De in eigen kring hoog in aanzien staande rabbi Dov Kook voorspelde 10 jaar geleden dat als de Kinneret (het meer van Galilea, ook het meer van Tiberias genoemd), die op dat moment zeer weinig water bevatte vanwege de extreme droogte, weer helemaal vol zal zijn, de Messias zou komen. ‘Over een paar weken zal de Kinneret voor het eerst sinds zijn verklaring weer vol zijn.’

Coronavirus ‘oordeel van God over de wereld’

Rabbi Zissholt had ook iets te zeggen over het coronavirus. Dat zou volgens hem een straf van God voor de wereld zijn, vanwege al het immorele, onbescheiden en profane gedrag. ‘Gods oordeel wordt nu door de hele wereld ervaren. Met deze plaag laat Hij al zijn woede en veroordeling op de wereld los.’ Ook zou er een ramp in de atmosfeer zijn begonnen (mogelijk doelt hij op de gevolgen van het nieuwe Zonne minimum en het zwakker wordende magnetische veld van de aarde, waardoor het weer en het klimaat in snel tempo steeds instabieler worden).

Messias is er reeds, wacht op kracht en bevel om zich te openbaren

Vervolgens haalde hij enkele recente uitspraken van rabbi Chaim Kanievsky aan, die als een van de meest prominente rabbi’s van zijn generatie te boek staat. Vijf jaar geleden kondigde Kanievsky aan dat de Messias op ieder moment kon arriveren. Enige tijd daarna zou dit inderdaad gebeurd zijn, en nu zegt Kanievsky zelfs dat hij met hem in gesprek is. Alle tekenen die in de Joodse Talmud worden gegeven zouden zijn vervuld. Het enige wat deze messias nog niet heeft ontvangen is de kracht en het bevel om zich aan de wereld te openbaren.

‘We bevinden ons in Gog Magog oorlog, het schieten komt op het einde’

‘We bevinden ons op dit moment midden in de Gog en Magog oorlog,’ ging Zissholt verder. ‘Het echte schieten en vechten met wapens, zoals beschreven in de Bijbel, komt pas op het einde. Het begin en het meeste van de oorlog is een geloofsoorlog… Alle militaire operaties van de afgelopen jaren zullen slechts een vonkje zijn vergeleken bij wat er nog gaat komen. Er zal een oorlog met Iran zijn, maar Israël zal daar niet direct bij betrokken raken.’

Ook uit de jongste verkiezingen (de vierde in twee jaar) zal naar zijn overtuiging geen regering komen. ‘Niemand zal de regering van Netanyahu afpakken. Zoals rabbi Kaduri en de Lubavitcher Rebbe allebei hebben gezegd zal ‘Bibi’ de laatste premier zijn alvorens de Messias komt. Dit is het einde van de heerschappij van de gemengde menigte. Wij zullen het allemaal gaan meemaken.’ (1)

‘Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben’

Maar hoogstwaarschijnlijk eerst op een heel andere wijze dan hij nu denkt, zoals een van de grote Oud Testamentische profeten (Zacharia) het voorzegde :

‘Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene… Te dien dagen zullen de profeten beschaamd staan, ieder om wat hij schouwt, wanneer hij als profeet optreedt, en zij zullen geen haren mantel aantrekken om leugens te vertellen.’

‘In het gehele land zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: dat is mijn volk, en zij zullen zeggen: De Here is mijn God.’

‘Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden… Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden… zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg.. dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal… En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.’

‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen*… Te dien dage zal er onder hen een grote, door de Here bewerkte ontsteltenis wezen… en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen.’ **

* Hier lijken de onmiddellijke gevolgen van kernexplosies te worden beschreven:

(**Uit Zacharia hoofdstukken 12 t/m 14, die zoals met vrijwel alle Bijbelse profetieën het geval is niet noodzakelijk lineair zijn en/of in chronologische volgorde staan, wat één van de meest gemaakte cruciale fouten is van met name Westerse bijbeluitleggers.)

 

Xander

(1) Israel365news

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

70

 1. Zucht!!! @Allen. Nergens in de Bijbel wordt de Joodse JeshuaHaMasjiach beter beschreven als Wereldleider en Koning dan in Openbaring 1, 14 en 19.

  Rome en Mekka zwijgen daarover omdat hun oordeel in dit Boek der boeken in detail wordt voorzegd. Lees Openbaring 16 t/m 20 maar hardop.

  Vanaf de Joodse Onafhankelijksoorlog 1947-1948 was de politiek van de Arabische leiders in het M-O gericht op de vernietiging van de Joodse Staat. Het liep heel anders dan ze dachten.

  In 2021 is Israël de machtigste Staat in heel het M-O en zal die nooit meer afstaan. Volgens de Profeet Jeremia 31:7 wordt Israël met de Joodse Masjiach Jeshua tot HOOFD der volken!
  De Profeet Jesaja 60 sprak hierover in detail en ook de Profeet Zachariah 14.

  Koning Jeshua draagt straks als Koning vele overwinningskronen. Zie Openbaring 19.

  Alle knie zal voor deze Joodse Koning Jeshua buigen, in de hemel, op aarde en in het dodenrijk. Ook Rome en Mekka! Hoe ik dat weet?

  Lees Filippenzen 2 maar hardop en bekeer u nu het nog tijd is!!! Mattheus 25.

 2. Het behoeft verder geen uitleg als ik hier de citaten uit de brieven van Jezus zelf hier neer zet, tot stand gekomen in 2006 :

  Jezus kruis dood en opstanding. En hemelvaart.

  IK zal hier een klein gedeelte neerzetten van wat Jezus verteld over zijn opstanding in brief 3 van zijn biografie.

  Ik zal niet eens proberen terug te keren naar de toestand van het proces en de kruisiging. Het is van geen belang.
  Toen ik uiteindelijk aan het kruis stierf en mijn ziele-geest zich uit mijn gefolterde lichaam terugtrok, werd ik in een onbeschrijfelijk en stralend licht verheven. Ik werd omsloten in de warmte en troost van liefde, zoals ik nooit eerder ervaren had. Ik had een sensatie van omhullende bevestiging, een krachtige verzekering van goed geleverd van werk, van extase in universele kracht om het werk voort te zetten, vreugde en vervoering ver voorbij alles wat de aardse gesteldheid ooit kan kennen. Ik ging over in een nieuwe en wonderlijk mooie manier van leven, maar ik daalde nog af in bewustzijn om in contact te blijven met de mensen die ik achtergelaten had. Ik was in staat mij zelf te tonen aan diegenen die voldoende gevoelig waren om mij te kunnen zien. Het verhaal van Thomas echter, die naar verondersteld werd, mijn wonden betaste is onzin. Mijn discipelen wisten niet dat ik in het geheim met Jozef van Arimathea had geregeld mijn lichaam na mijn dood naar zijn eigen ongebruikte graf te brengen, waar het volgens traditie zou zalven voor de zon onderging. Dan, wanneer de duisternis ingevallen was en de sabbat door iedereen in Jeruzalem in acht genomen werd, zou hij, geholpen door twee betrouwbare dienaren te paard, mijn lichaam tijdens de nacht heimelijk meenemen en langs afgelegen wegen overdag naar een berghelling buiten Nazaret in Galilea brengen. Daar, verder geholpen door mijn familie, zou hij, als hij mijn aanwijzingen volgde, een kleine verborgen grot vinden die mij beschutting had gegeven tegen stormen en die een toevluchtsoord was om zonder mensen te zijn toen ik jong, ongelukkig en rebels en in disharmonie met de wereld was. Jozef beloofde de grot te vinden met behulp van een kaart die ik hem had gegeven en mij daar achter te laten na het verder balsemen. Hij zou de kleine ingang dicht bouwen om deze volledig te blokkeren voor indringers. Daar heeft mijn lichaam gerust, vrij van hinder. Er is over mij gezegd dat mijn lichaam uit de dood is verrezen, Wat een onzinnigheid opgedist door aardse geesten die niet wisten hoe ze mijn dood als een crimineel aan een kruis bevredigend konden uitleggen! Welke behoefte zou ik aan een aards lichaam hebben om voort te bestaan in de volgende dimensie? Hoe kon zo`n belachelijke mythe zelfs tot in de 21ste eeuw voortbestaan? Het is een maat voor het gebrek aan begrip van Christenen geweest dat zij tot op dit moment een dergelijk dogma blindelings hebben geaccepteerd. Denk hier zorgvuldig over na. Verlost zijnde van een aards lichaam en na mijn ervaring van de extase en luisterrijke vervoering van overgang naar een hogere dimensie van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN, waarom zou ik naar aardse dimensie willen terugkeren om mijn lichaam opnieuw binnen te gaan? Van welk nut zou het voor mij zijn in jouw wereld of in die van mij? Hoewel de ‘lichamelijke substantie’ van mijn lichaam gespiritualiseerd zou kunnen zijn wanneer het volmaakt afgestemd was op het ‘Vader-Liefdesbewustzijn’ terwijl Ik nog op aarde leefde, zou mijn lichaam niet een last en een belemmering zijn voor mijn verdere reizen binnen de hoogste Spirituele Koninkrijken? Zichtbare dingen zijn niet meer dan een uiting van specifieke trillingsfrequenties in bewustzijn die een KLIKKERING VAN STOFJES OF DEELTJES produceert, welke een aanblik van vaste ‘materie’ geeft.

  Jezus gaat verder in zijn brieven over deze materie van bestaan, waar Hij wonderlijke dingen verteld en uitlegt. Maar hier in dit stukje gaat het even over de essentie van de Hemelvaart en zijn vermeende opstanding uit de dood. Dus Jezus was niet meer in een VAST lichaam. Dus er was geen hemelvaart in een vast lichaam zo de kerk 2014 jaar lang volhoud. Jezus is na die 40 dagen opgegaan naar de hoogste trillingsfrequenties opgegaan naar de Hemelrijken. Jezus kon zich laten zien door zich te materialiseren.

 3. @Johan. U hebt geen gemakkelijke start in het leven gekregen. Ik ken persoonlijk de kwalijke gevolgen van het inlaten met Occultisme. Door Jeshua leerde ik het serpent succesvol pareren.

  Jammer dat u nu nog TWEE heren dient: Jeshua en de duivel. Dat maakt uw schrijven onbegrijpbaar voor buitenstaanders. Niet voor mij.

  Doe wat ik deed: zweer de duivel af en kies vandaag nog voor Jeshua de Zoon van JHWH de komende Koning. Openbaring 19…Hij is de Koning der koningen. Ook u wacht een gouden toekomst.

  Een tip van Jeshua: Matteüs 6:24 (NBG51) Niemand kan TWEE heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

  Ik zie uw bericht aan mij nu pas. Beter laat dan nooit. Ja, als u de Joodse Paulus en zijn waarneming over de Opstanding van Jeshua niet gelooft, die in 1 Corinthe 15 schreef dat Jeshua levend is gezien na zijn opstanding uit de dood!!!…Lees maar mee…

  1 Korintiërs 15:4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de
  Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas/Petrus, daarna aan de twaalven.
  6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan VIJFHONDERD broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel
  te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb.

  Ik praat graag verder met u op het geloofsforum. Shalom. Ramshoorn.

 4. @ Ester 75 en Ramshoorn,
  Eerst Ester kijk eens op scholar en zoek strontium barium aluminium en hologram?
  Allemaal ingredienten als in de z.g. chemtrails of solar radiation managment?
  Dan deze voor u zo komt de nieuwe messias of leugenaar voor mijn gevoel terug op aarde en kan over water lopen enz.
  Prins Charles Abu Dabi holgram
  https://www.youtube.com/watch?v=qf5esT95Glw
  En voor Ramshoorn er zit een denkfout in uw commentaar weet ik nu heel zeker als u zegt door 500 man gezien?
  In India een Engelse kolonie had men de fakir een moslim en een saddhu Hindoe of zo genaamd.
  Deze gaf op het plein met soms honderden mensen een voorstelling.
  Men zag een touw in de lucht apen omhoog klimmen kinderen of tijgers uit de lucht vallen.
  Honderden mensen getuigden dat dit waar was honderden jaren lang?????
  Toen de Engelsen het foto toestel uitvonden en foto”s maakten was er iets vreemds….. er was geen touw in de hemel helemaal niets wat was het dan?
  Gewoon hypnose en wel massa hypnose en deze techniek hebben ze zich eigen gemaakt en gebruiken deze vandaag nog.
  En altijd tegen de moslims zonder deze hadden we geen 0 in onze wereld of kennis gehad?
  En wel een ding over deze man hij had een meteoriet nu nog in de Kaaba (kabbalah allah)
  En op scholar deze zoek opdracht radionucliden en hallicunations nu is onze atmosfeer steeds radioatiever dus lopen we weer risico?
  Dat is een wetenschappelijk feit geen bijbel kennis maar occulte leer en ik heb van kinds af aan dromen waarom een gave heilige hahaha?
  Erg simpel ik zag vanaf dat ik mij herinner schimmen en schaduwen in de nacht en kon nooit slapen?
  Mijn oplossing nee schudden op mijn kussen of met mijn ogen dicht rollen zo lang mogelijk.
  Het effect na lange tijd draaien zo hard dat ik uit mijn lichaam vloog zweefde?
  Nu heet dat uittreden ook bij bijna dood ervaringen is dit het geval.
  En altijd voelde en sprak ik met een energie geen fysiek mens die mij ergens heen voerde?
  Nu erg moeilijk te bereiken maar mogelijk ook een oom van mij deed dit is mij verteld?
  Geen kunst als je dit weet dus het is soms geen wonder maar kunst soms zwart genoemd uit schrik voor de waarheid?
  En ik deel wat ik denk en voel en hoop dat er iemand wat aan heeft ik weet wat ik zocht vrede in mijzelf meer niet mijn vragen zijn beantwoord.
  Ik ben al baby door omstandigheden in het klooster gekomen en soms even thuis en weer op kostschool of internaat tot mijn 15de in Maastricht de meesenerweg Mariagwaard en moest zondag naar de kerk daar.
  En omdat mijn moeder zelf uit het leven is gestapt werd mij uitgelegt dat zij voor eeuwig moest dwalen op aarde en in de hel zat.
  Dan was het voor mij erg simpel de hemel was geen doel ik wilde haar redden en de duivel vermoorden.
  En nu ben ik op het goede pad na opgegroeid te zijn voor galg en rad en op mijn 16de op straat gegooid dus gezond heb ik niet geleefd en het leven en de occulte leer was een goede school.
  Hoop dat u hier wat aan hebt facebook was niet blij met mij wel was ik bevriend met MbS uit
  S.A. en een Natan Rothschild ik heb dit visueel vast gelegd en heb hard gelachen.

 5. @ De laatste Batavier,
  Huh …..??????
  Ik zie nu het woord askeNAZI in uw post?
  En onze taal en het Diets is de moeilijkste taal om te leren en erg oud?
  Denk aan POTASSIUM een Nederlands woord uit pot en as gemaakt?
  Zal het delen als het moet maar niet van belang wel dat alles ons onderbewuste kan helpen om te leren in hypnose kunt u precies vertellen hoeveel stappen u enkele dagen geleden gemaakt heeft op weg ergens heen?
  En hoe vaak zeggen ouders deze film is te eng voor jullie ander gaan jullie dromen tegen hun kinderen?
  En wie kent moeder nog toen hij of zij viel en de knie bezeerde zelfs bloedde?
  Huilen piepen janken maar ….. een kusje en je was genezen en weer fijn verder spelen?
  Zal nu niet meer lukken daarom vertelde Jezus over het kind zuiver en puur de ingang naar de hemel toch?
  Ben niet bang voor voorspellen geesten of demonen god is sterker en stuurt deze ter lering Job in de bijbel en de vraag waar zijt gij geweest mijn zoon tegen SATAN?
  En zijn antwoord ik heb de aarde doorkruist of was hij gekruisigd we hebben alleen vertaling en meer niet?

 6. @Shem,
  Mijn respect voor uw mening en zeer duidelijk te begrijpen voor mijzelf.
  En de zoon van PAN griekse god van de natuur Terra is onze planeet of aarde?
  Dan het feit dat we van Jezus zijn jeugd niet veel (mogen) weten is frappant voor mij.
  Veel tam tam over de geboorte van de nieuwe koning dan op ongeveer zijn 12de bij de farizeeres of mensen voorgeleid?
  Daarna 18 jaar geen bericht of kennis wel geruchten dat hij ingewijd is werd in India of zelfs Egypte?
  Dan op ongeveer 30 jaar thuis en hij was van de Essenen niet van het huis van David?
  Daar ligt een sleutel voor zijn vermeende dood.
  Er gaan zelfs verhalen dat er een Simon in zijn plaats is gekruisigd?
  Maar dus deze zoon van de koning heeft net als Jomanda mensen geholpen tussen schorem geleefd?
  En op zijn 33 jaar gekruisigd of gedood?
  Dat is een korte en in mijn gen mislukte carriere geweest dan en opgestaan uit de dood?
  Dan was hij een mutant denk ik over waterlopen vermeerderen van voedsel en wijn?
  Na 2000 jaar is er geen mens geweest die dit kon of deze moet schijn dood zijn geweest?
  Dan de speer van destiny zelfs AH dacht deze van meteoriet gemaakte speerpunt te bezitten ook in de wetenschap van de atomen is de term SS aanwezig zelfs het Zeeman effect we hebben de Hema in het Grieks bloed?
  (Bron Bertrand Russel het A B C van de atomen waar we leren dat het atoom net zoals ons zonnestelsel dezelfde vorm en eigenschappen heeft?
  https://archive.org/details/abcofatoms0000bert mocht dit niet delen op FB?)
  Is Jezus niet gestoken door een soldaat?
  Ook vertellen de Rabbies soms dat ze ergens anders vandaankomen heb dit al eens aan Xander gestuurd?
  Wat is hun liefde voor de natuur en leven dan en de koosjere slacht?
  Martelen en angst zodat het vlees adrenaliseerd?
  Heb met Joodse mensen hier over een discussie gehad en heb bewijs geleverd voor deze stelling Ali Baba verkoopt deze werktuigen.
  En de Egyptenaren hadden wapens van meteorieten zoek maar eens op grappig allemaal
  We worden belazerd en het bos ingestuurd zelfs de Boeddha is hier een antichrist genoemd?
  Er is al langer een geschapen aarde voordat er een heilig boek verscheen en dit boek is door diverse mensen door inspiratie visioenen helaas geschreven door mensen al dan niet oprecht niet door god?
  En in onze slaap een andere dimensie ook in een trance kunnen we ontvangen zelfs dromen is dit het hemels paradijs?
  Jezus in de fysieke wqereld is uniek dan lijkt mij ik geloof maar denk zelf na.
  En niet aan numerologie doen of voorspellen hahaha sorry.
  De wetenschap is alleen maar getallen net als gematria Joods?
  Hun zijn de uitvinders van de huidige wereld helaas en zoek eens op Cabad mensen of men in black met op de foto Putin een vriend ook Trump en alle belangrijke leiders zijn onder hun invloed?
  Dan Iran de leiders en Khomeini hebben een opleiding in Rusland gehad geen bijbel studie.
  Sommige zitten star in hun geloof en niet vatbaar voor rede ook de bijbel is goed gekeurd door een kerkraad die niet het volk wilde voorlichten?
  Ze hadden werklui nodig die geloven in een hiernamaals terwijl ze zelf op aarde in een hemel leven zoals onze koningen.
  En Jezus zelf heeft altijd ontkend dat hij een messias was en was een goed mens in mij nvisie geen god.
  Altijd zijn er dromers geweest en helers met een gave die gratis hielpen uit respect dat hier steeds minder is voor anderen lijkt het.
  En Xander bied de kans elkaars visie te delen en van elkaar te leren haat is dom en onwaardig als het om geloof gaat.
  Zal niet teveel zeveren maar check dit boek eens voor de grap de werkelijkheid ligt ver van de bijbel helaas.
  http://whale.to/c/Gods_of_Eden_Bramley.pdf
  Sta open voor elkaar met respect en leer van alle religies dat is de wereld samen geen apartheid zoals hier vele denken en uiten.
  Het geloof moet geen gevangenis zijn maar een weg naar de hemel ik ben maar een dromer die wil leren.
  Heb wel een occulte leer van Indische Joden geleerd mr Meyer uit Den Haag ik kwam in Zoetermeer toen hij daar woonde en een vriend van Prins Bernhard.
  De Wali Sanga is door prof H van Hien vertaald en het bevat wat waarheid en dwalingen naar geesten en spoken zoals alle geloven.
  Ik zocht in de keris (meteorieten wapen)metallurgie waardoor ik begon te begrijpen wat geloof is.
  En Kewejan is een religie helaas verandert op Wiki ook dit heb ik met Xander gedeeld.
  Waarom steeds mij saboteren of in een kwaad daglicht zetten. metallurgie waardoor ik begon te begrijpen wat geloof is.
  De wetenschap heeft nooit gedeeld wel geheerst orde uit chaos?
  Nu hier leren waarom jullie halsstarrig elkaar beschimpen niet respecteren zonde.

 7. Deze rabbi komt uit de stal van de Askenazische joden of terwijl de Khazaren. (Askenaz was een kleinzoon van Japhet) ( http://bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren ) De Khazaren zijn geen afstammelingen van Jacob.
  Als je dan verder weet dat bijna de helft van de “joden” in 1666 geloofde dat Sabbattai Zevi de messias was. Zijn motto “Redemption through sin”. https://www.youtube.com/watch?v=vWMxHBuuP6U . Jacob Frank was een volgeling en wordt als zijn opvolger gezien.
  Uit deze stroming zij ook de Illuminatie ontstaan.

  Christus zal terugkomen in een wolk. Matt 24:30-31 en Lucas 21:27.
  God maakte Zijn aanwezigheid vaak kenbaar door een wolk (b.v.Lev.16:2). Dat gebeurde al, toen Israël aan de uittocht uit Egypte begon: de Heer ging voor het volk uit in een wolk. ’s (Ex.13:21-22). En ook op de lange woestijnreis daarna bleef Hij in een wolk beschermend en zegenend aanwezig (Num.9:15-16, 21, Ps.78:14).

  Toen ze bij de berg Sinaï kwamen, gebeurde er het volgende: God zei Mozes de berg te beklimmen. En “terwijl hij opklom, werd de berg bedekt door een wolk vol van de majesteit van de Heer, zes dagen lang”.
  Op de zevende dag riep de Heer Mozes verder omhoog. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen als een laaiend vuur, ging Mozes de wolk in. Hij bleef er veertig dagen en veertig nachten” (Ex.24:15-18). Daar, in de volle heerlijkheid van JAHWEH, ontving hij de tien geboden en nauwkeurige instructies voor de bouw van een verplaatsbare tempel, een tabernakel. Daarin wilde Hij wonen te midden van het volk.

  Meteen na Mozes’ terugkeer werd er begonnen aan de bouw van dat “huis voor God”. En toen alles klaar was, “werd de tent overdekt door een wolk en de tabernakel werd vervuld door de majesteit van de Heer, zodat Mozes er niet kon binnengaan” (Ex.40:34-35). Eeuwen later zou dat weer gebeuren, bij de inwijding van de tempel van Salomo te Jeruzalem (1Kon.8:11).

  De wolk getuigt van Gods aanwezigheid in alle heerlijkheid (Lev.16:2). Hij is altijd beschermend aanwezig bij wie Hem trouw is en zich gewillig laat uitleiden uit “Egypte”. Dat geldt nog steeds.

  De meeste mensen verwachten een fysieke wederkomst van Christus. (Jezus was de persoon waarin Christus zich volledig openbaarde, de eerste van zijn gelijken) Maar in de Bijbel staat dat Hij (Christus) in een wolk zal komen. En wij zullen hem zien. Niet zien met onze fysieke ogen, maar in geestelijke zin zien. Dan zijn wij niet meer ziende blind en horende doof. Wij gaan hem in geestelijke zin zien en ervaren. En Hij zal in ons (hart) leven. Wij zullen door Hem de weg van (gelukzaligheid) zien doordat Hij ons de waarheid laat zien waaruit we kunnen leven. (Ik ben de weg, de waarheid en het leven).

  Deze rabbi verwacht de Messias als fysieke verschijning. Helaas is hij 2000 jaar te laat.

 8. Zoon v d Koning@

  Dankjewel voor jou bericht,

  Dat Jezus komt aan het einde is zeker. Toch moet er nog bijzonder veel gaan gebeuren voordat Hij daadwerkelijk voeten op aarde zet. Dat vind ik zo mooi van onze Bijbel.

  Mag ik jou…. Dr. Michael S. Heiser ….aanbevelen., deze man heeft verscheidene video op youtube staan over hoe Gods Woord gelezen moet worden in goede context.

  Geloof mij u zult versteld staan in wat voor bijzonder taal het Hebreeuws is, natuurlijk ook het Grieks voor het nieuwe Testament en niet te vergeten het Latijns.

  Heel wat studie, maar zo mooi om enkele van zijn videos te bekijken.

  Groet Cor

 9. “Rabbi zegt DAT de messiahs is gearriveerd”. Sabbat Zvi, Jacob Frank, ………..?

 10. Dat we ergens in de Eindtijd zijn, is me wel duidelijk.
  We kunnen het niet berekenen. Het staat ook in de bijbel (lees regelmatig in dat prachtige boek) dat je je van numerologie (=waarzeggerij) moet weghouden.
  Het enige dat je kan doen is werken aan je ziel door God welgevallige daden te doen.
  Zo uit je je geloof op de juiste manier.
  Niet door aan allerlei rites mee te doen.
  God ziet en weet alles, ook je gedachten.
  Denk niet dat ik dit zeg omdat ik zelf zo’n heilig boontje ben. Ik ben altijd op weg om er eentje te worden.
  Bid om vergeving en vertrouw op God.

 11. @ Jo

  De boeddha is inderdaad één van de vele anti-Christen maar niet degene die plaats zal nemen en zal regeren vanuit Jeruzalem.
  Ten eerste zouden de Joden dat nooit accepteren; zij hebben een Joodse Messias nodig. Trump is Joods.

  Een ander belangrijk feit is dat Yeshua waarschuwde voor de synagoge van satan. Hij heeft nooit gesproken over
  enige andere religie dan degenen die Judaisme aanhangen. Dat is het Sanhedrin wat in 2004 weer officieel in gebruik hersteld is. Datzelfde Sanhedrin heeft Yeshua vervolgd en ter dood veroordeeld.
  En dat Sanhedrin wordt met grote bijdragen gesponsord door steenrijke Joden die zich Jood noemen maar het niet zijn.

  Ook is deze afgod die u noemt niet dodelijk gewond geraakt. En ook zal hij niet miljoenen verblinden. Trump zal dat met gemak doen want hij wordt nu al door miljoenen Amerikanen en niet Amerikanen aanbeden als een afgod.

  Ik verwerp de katholieke “profetieën” volledig. Ze nemen Yeshua’s woorden niet eens serieus en gaan stoïcijns door met het aanbidden van Maria en tal van andere afgoden. Zij hebben niet de Heilige Geest van de levende God van Israël maar de geest van degene die zichzelf in de plaats van Yeshua zal stellen.

  Shalom

 12. Aan Esther 75 nav. ..05/04/2021 om 11:24 am..

  Over Trump heb ik die informatie niet ..maar wel zijn er katholieke profetieën op YouTube over maitreya, zichzelf de Christus noemende, die hetzelfde beweren waar jij het over heb in je reactie.
  Mmaitreya-Boeddha is als het ware de éérste antichrist, die komen moet naar Openb.13:11+

  In Jesaja 46:11 [éérste] versregel is hij de Roof-vogel uit het Oosten, net zoals hij geduid wordt in een van de onderstaande links en wordt hij de antichrist omdat de hemel geen onderscheid maakt tussen de antichrist en de valse profeet.
  In de [2e] versregel zien we iemand anders, als de eindtijdCyrus, want het is technisch taalkundig geen paralleltekst, zoals aangenomen is, die persoon is namelijk de Vreugdebode in Jes.52:7-12, die tegelijkertijd de Maleachi 3:1 bode is. ..In Jesaja 52:7 is hij op aarde als strijder de aanvoerder van Godsleger van begenadigde [biddende geestelijke] strijders.. aan de hand van de AartsEngel Michaël en zijn leger van Engelmachten. ..beoordeel zelf het onderstaande.

  1.. https://youtu.be/4BACB2erJaM

  2.. https://youtu.be/towaLl0aLKc

  3.. https://youtu.be/lfaIf_fykRo

  4.. https://youtu.be/S3hzvClKJPo

  5.. https://youtu.be/SDoj0sr8Z-s

 13. @Cor,

  Helaas de Bijbel is geen jaartallen/geheimecodes boek/agenda waarbij we de wederkomst kunnen uitrekenen en zelfs Stalin’s uitspraken en dood nog een plekje krijgt in de Psalmen. Wel leuk gevonden overigens.

  Wat betreft mijn toekomstbeeld, er is wel een komst van Jezus aan het einde van ons tijdperk, aan het einde van de huidige wereld.

  Maar veel van wat geschreven staat over ‘de komst van Jezus’, heeft betrekking op het oordeel van God over de toenmalige wereld. Het was het einde van hun tijdperk en het begin van de Kerk van Christus. Het bewijs ervan kunnen we zien in de geschiedenis van wat zich in Judea en omstreken, en het hele Romeinse rijk, heeft afgespeeld.
  Zij hadden vervolging en grote verdrukking en de meesten zijn gedood of gevangen genomen. Zon en maan werden verduisterd, de sterren vielen uit de hemel. En het oordeel van de Zoon des Mensen is met grote kracht over het hele land gekomen. Maar van de uitverkorenen zijn er nog ontsnapt/bewaard. Immers zij waren relatief kort van te voren gewaarschuwd wat er zou gaan gebeuren. Zie de Joodse oorlog en de verwoesting van Jeruzalem. En de dood van Nero en de oorlogen binnen het Romeinse rijk die daaruit ontstonden om de macht te grijpen.

 14. Cor, je hebt bijbels gezien gelijk, er moeten nog enkele profetieën vervuld worden, ongeveer 15 ( zie het boek van Jaap
  Dieleman en op zijn site ontzagwekkend nieuws ), wat de getallen betreft is het duizelingwekkend hoe exact die de dingen aangeven, maar net als je zegd je moet het zien, wees niet bang wat er komen gaat.
  Wij verwachten Hem, ook dat heeft Hij beloofd in Zijn Woord, Ik zal jullie tussen al de ellende wegrukken.
  En wij worden als complotdenkers weggezet, nu laat mij maar in dit complot geloven.
  Als dit niet waar is, heb ik misschien een beetje vroom geleefd in de wereld, maar als het nu toch waar is, wat word het
  dan, ik geloof dat God geen leugenaar is, Hij is trouw aan de mensheid.
  Hij is begonnen met Zijn vriend Abraham en daarna met zijn volk Israël, maar omdat zij Hem hebben verworpen heeft
  Hij hun een tijdelijke verblinding gegeven en ging het heil naar de heidenen ( wij), maar wij kunnen nooit aanspraak maken op deze beloften, de bijbel is door joden gschreven en Jezus was een Jood, wij worden geënt op de edele olijfboom en niet andersom, let maar op Israël, hoe God met dit volk omgaat, verstrooid, verguist, vermoord maar dan op één dag een staat geworden 1948, in werkelijkheid gaat het niet om het volk, maar om de God van het volk, het is rebellie van satan
  tegenover God, maar hij heeft geen macht om dit te volvoeren, hij is verslagen en hij weet zijn toekomst beloofd in het
  paradijs aan Eva en dat weet hij nog steeds, het zijn allemaal stuiptrekkingen om maar zo veel mogelijk kinderen van Hem
  te misleiden en te vernietigen, het zal hem niet lukken, want Jezus is overwinnaar omdat Hij leeft en wij met Hem.

 15. Jezus is vermoord, die komt niet meer terug. Nu vermoorden ze elkaar en zichzelf met vaccins.
  De verlossing is nabij, ik snap m

 16. Zoon v d Koning@

  Ik kan het niet met u eens zijn, als ik het goed begrijp zijn volgens u alle profetie in vervulling gegaan door onze Heer Jezus Christus. Mijn vraag wat is dan uw toekomstbeeld in met name de opname en de komst van Jezus aan het einde van de grote verdrukking. dit staat toch wel duidelijk vermeld in Gods Woord in het Grieks dan wel Latijns. Ik ga u een voorbeeld gevn van wat b.v in psalmen staat….gericht naar een wereldleider die ooit een Quotes heeft gegeven en u mag zelf een eigen gedachte hierover hebben….het staat er in en is zo,n 2000 geleden genoteerd in de Bijbel.

  Psalm 14…..Quoted van Jozef Stalin ….You Know, They Are Fooling Us, There is no God..Psalm 14 vers 1 gedicteerd in de Bijbel….de dwaas zegt in zijn hart er is geen God…

  en wereld oorlog 1 begon. in 1914…!!!

  Nu komt het opmerkelijke en wel degelijk letterlijk aannemelijk…!!!

  Psalm 53 vers 1…..De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God….in het jaar 1953 stierf Jozef Stalin.

  Nu kan je denken., zijn dit toevalligheden, maar ik geloof persoonlijk dat de Almachtige God zijn Woord zo in elkaar gezet heeft dat vele geheimenissen onderzocht moeten worden en toevalligheden niet in Zijn Woordenboek voorkomen.

  De Bijbel is een goed leesbaar boek en tegelijk de Agenda voor elk gelovig mens.

  Groet

 17. Wat een ontzettend slechte berichtgeving weer. Hoe kan een rabbi nou weten dat de messias is gearriveerd? Hij weet zelf niet wanneer Hij terugkomt, … lees je Bijbeltje toch.

  En verder natuurlijk Gezegend Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan.

 18. Donald Trump is de anti-Messias. Hij is aanhanger van de religie Judaïsme en vrijmetselaar in hoogste rang.
  Maar dat weten miljoenen Amerikanen en andere wereldburgers niet. Zovelen hebben de afgelopen jaren een idool van hem gemaakt en doen dat nog steeds. Hoe verblind zullen zij zijn als hij zijn plek als wereldleider inneemt in Jeruzalem.. het overgrote deel is immers niet wederom geboren uit water en Geest zoals Yeshua gezegd heeft. Daarmee hebben zij de Geest van waarheid niet; de Geest die onderscheid laat zien tussen goed en kwaad, missen zij.

  Een tijd geleden liet God me in Zijn Woord zien wat er gaande is. Hij wees me op Openbaring 13:3.
  Die dodelijke hoofdwond is het verlies van de verkiezingen. Het is geen letterlijke dood maar de politieke macht die dood is.
  Maar die hoofdwond zal herstellen. En dat is precies wat er nu plaatsvindt. Trump zal terugkomen.
  Hij heeft zichzelf “the chosen one” genoemd. Trump is ook nauw verbonden met de orthodox Joodse organisatie CHABAD. En de rabbijnen van Chabad zijn degenen die binnenkort de Noachidische wetten zullen instellen. Dit zijn ‘universele wetten’ waaraan iedere niet-Jood zich moet houden. Deze wetten lijken Bijbels maar het idee komt uit de Babylonische talmoed. De eerste van deze wetten zegt: heb geen andere goden voor Mijn aangezicht. En dat is natuurlijk waar.
  MAAR: de Joden zien Yeshua als een afgod. En daarmee zal Zijn Naam verboden worden, net zoals het ware Evangelie. Iedereen die zich niet aan deze wetten houdt, zal de doodstraf krijgen.

  Donald Trump heeft een overeenkomst getekend voor akkoord invoering van deze wetten. Vele kerken zijn inmiddels begonnen met het voorbereiden en/of prediken van deze talmoedische wetten. De grote menigte zal het als zoete koek slikken want de kerken hebben nooit de ware boodschap van Yeshua gepredikt. Altijd maar een klein gedeelte of zodanig verdraaid dat de ware boodschap onherkenbaar is. Wee deze kerkleiders…

  Donald Trump zal binnenkort bekend gemaakt worden als koning van Israël. Maar eerst zullen mensen nog wat banger gemaakt worden zodat het makkelijker is om hem als hun redder aan te nemen.
  Dit alles zal gepaard gaan met grote misleiding. Men zal.project bluebeam gebruiken om het wereldwijd bekend te maken en zo het Woord te misbruiken: “ieder oog zal Hem zien”. Het zal een 7D productie worden zodat het levensecht lijkt. Miljoenen zullen verblind worden. Met de aankondiging van de Anti-Christ, zal de satan ook na-apen wat er in de Bijbel staat: de doden zullen opstaan uit hun graven. Ook dit heeft de talmoed uit de Bijbel gestolen. En ook hiervoor zal men project bluebeam gebruiken. De rabbijnen zeggen dat degenen die de Torah bestudeerd hebben, rechtvaardig zijn en zullen opstaan. Zij zullen alleen spreken over de Noachidische wetten en eisen dat men zich daaraan houdt.
  Ze vergeten echter dat God de Bruid van Yeshua op datzelfde moment zal opwekken. De Bruid van Yeshua die al die tijd in de wildernis is geweest en door de meesten niet herkend is, zal opstaan en in een oogwenk veranderd worden en prediken dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest zodat de wetten van God op iemands hart geschreven worden in plaats van op steen en papier. Met de eerste opstanding zijn er met Yeshua vele heiligen opgestaan en hebben zich aan velen in de Heilige stad getoond. (Mattheüs 27:52-53) Dat gaat weer gebeuren. De Bruid van Yeshua zal met Hem als Leider, alles wat door de duisternis bedekt wordt, aan het licht brengen.

  Shalom

 19. Hij is reeds geweest en de Joden hebben hem toen afgewezen. Daarom moest Jezus worden opgenomen in de hemel, tot herstel van alles. Daarom is de vernieuwing niet doorgegaan, en wordt deze nu geboren in het hart van de mens die de Messias wel aanvaard. Zijn wederkomst zal zijn als een dief in de nacht, niemand weet het echt. Shalom

 20. Volgens mij moeten we Jeruzalem in de gaten houden want iemand gaat het aanvallen. En de lonten lijken al wel klaar te liggen.

 21. Eugene heeft gelijk..beste uitleg.. De zaken zijn nog niet rond..we hebben net een jubeljaar gehad , 2017… En ik ben daar zeker van..kijk naar 1917,1967..heeft alles met Jeruzalem te maken. Halen we 2047? Jeruzalem hoofdstad, tempel nog niet gebouwd…zou wel eens klaar kunnen zijn in 2047…
  Sinds wanneer heeft God haast? Zou zomaar kunnen dat de wederkomst niet tijdens jouw leven is…

 22. @Elise. Ik vond een duidelijk antwoord op uw vraag waarom bijbelvertalers de mooie en betekenisvolle Hebreeuwse Naam Jeshua, de Zoon van JHWH/God veranderd hebben in Latijns/Griekse naam: Jezus/Jesus.

  Op You Tube kunt u misschien ook al uw vragen beantwoord vinden door CHRISTENEN VOOR ISRAËL: Peter Pellemans over ‘Waarom is Jezus Joods?’

 23. Dat dit een goede kanshebber is om straks (samen met) de antichrist te spelen , ok , maar ik vermoed eerder dat dit de zgn “profeet” gaat/kan zijn die in de nieuwe wereldwijde eenheidskerk een grote rol gaat spelen , immers de antichrist is de man die én religieus én politiek de scepter zal zwaaien (in het laatst in de herbouwde tempel in Jeruzalem , dus houd ook de bouw hiervan in de gaten, want de voorbereidingen zijn in volle gang).
  Ook acht ik de kans groot dat bij de wereldbevolking de zgn wetten van noach (die er helemaal niet zijn maar weer zo’n verzinsel, en een naar eigen goeddunken aangepaste versie van de tien geboden) aan de wereld wordt opgedrongen onder het mom van : terug naar hoe het was , en waarin absoluut geen ruimte is voor de drie-eenheid en zij die er nog in durven geloven, dus over Jezus of ook wel Yashua geen woord op straffe van je leven.

  Een aanrader om in de gaten te houden is dan ook Steven en Jana ben Noon omtrent dit onderwerp, steven kent de grondteksten en de taal van de originele geschriften en kent vanuit zijn jeugd de joodse orthodoxe kant die in de tijd van Jezus onder de farizeeërs en schriftgeleerden vielen en we weten vast wel hoe blij Jezus met dit soort figuren was.
  Zoek maar eens op israelinewslive.org en naast dit onderwerp ook vele actuele zaken rondom de eindtijd.

  Hoe dan ook , ik ben blij te vernemen dat velen nog weten dat Jezus in eerste instantie helemaal geen voet op de planeet zal zetten maar dat de zijnen in een flits naar Hem worden toegehaald zodra de tijd daar rijp voor is.

  afijn mijn kleine bijdrage

 24. Met al die vaccinaties die er momenteel in Israël gaande zijn, zal het vast wel aardig lukken om 2/3 de geest te laten geven…

  Maar zoals er geschreven staat: ”Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.” (Openbaring 1:7)

  Maranatha en Gods zegen voor u allen !
  (Speciaal voor Gerben 04/04/2021 om 8:07 pm)

 25. Waarom is Jesus in Jezus verandert en Jerusalem in Jeruzalem. Ik heb dat nooit begrepen? Zit hier iets achter?

 26. Het vertaalde artikel lijkt van februari 2021 te zijn.
  Maar het artikel uit Israel365news is van februari 2020 en niet van afgelopen februari!
  Vermoedelijk hebben ze het opnieuw geplaatst omdat het meer van Galilea in april 2020 is overstroomd en in november 2020 nog een keer, waarmee een van de tekenen is vervuld.

  Of dit voor de interpretatie veel uitmaakt kan ik niet zeggen; maar in het algemeen is het levensgevoel nu na een jaar Covid wel anders dan een jaar geleden.

 27. Beste XN,

  Je verwijst naar Zacharia 12-14 en geeft de typische mainstream visie aan waarbij de vervulling voornamelijk (of geheel) in de toekomst wordt gezien. Maar ik daag je uit om deze Tekstgedeelten opnieuw te gaan bestuderen vanuit een andere uitleg. Namelijk dat het meeste (of alles) al vervuld is in Jezus Christus en Zijn Kerk. Zie o.a. de volgende uitspraken van Jezus waar Hij verwijst naar Zacharia 13:7 – Mat. 26:31, Mar. 14:27.

  Naarmate ik meer leer over de profetische beeldtaal wordt het me steeds duidelijker dat de gangbare ideeën over het (te) letterlijk nemen van Teksten zoals vuur dat vlees en ogen en tongen zal verteren en wat dan een kernoorlog moet voorstellen, geen logische uitleg is. Enkel een, noem het westers, te letterlijk willen nemen van hoogst symbolische taal.

  Het in onze toekomst willen plaatsen van O.T. profetieën doen velen omdat men een link wil zien met de Joodse staat. Maar voor wie de wereldschokkende gebeurtenis van de openbaring van Jezus Christus begrijpt, zal dit de sleutel zijn om zulke Teksten te begrijpen. Dan denken we niet meer over het vieren van oude feesten (zoals in Za. 14) en het gaan naar de stad Jeruzalem. Want zoals de discipelen ons duidelijk maken: wij vieren een nieuw feest dat betere geestelijke elementen kent waar de oude rituelen een voorloper van waren. Die kunnen nooit meer terug komen. Wij kennen nu het hemels Jeruzalem wat komen gaat en in zekere zin al bestaat nl. de Kerk van Jezus Christus. Zijn niet uit alle volken tot die Stad gekomen om Jezus als Koning te eren? Die Koning die allen in Zijn rijk heilig maakt. Veel in Zacharia 12-14 is op Jezus en het ware Israël, de Kerk, toe te passen.

 28. Dan zal Jesaja 53 ook door Zijn volk herkend worden en zal Israel zien wie zij doorstoken hebben en collectief tot geloof komen in Messias Yeshua, Koning der Joden.

 29. Dat de Joden een valse Messias zullen aannemen verbaast me niet, Jezus voorspelde dit al toen Hij tegen Jeruzalem zei “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Johannes 5:43”

  Aan datzelfde Jeruzalem legde Jezus ook de verantwoordelijkheid neer voor Zijn wederkomst toen Hij zei “Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! Matteüs 23:39”
  Dat is “geest der genade en der gebeden” die God zal uitstorten over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, waar Zacharia over spreekt.

 30. Hou toch eens op met die religieuze onzin, we hebben al genoeg hoaxen op de wereld tegenwoordig! Dat religieuze getetter is de grootste hoax die ooit is verzonnen! Zelfs nu in 2021 trappen die sukkels er nog steeds in.

 31. Boekrol 2021,

  hoe weet jij wat er gaat gebeuren in 2022 ??? Ben jij dan helderziende ??

  Volgens Bill Gates eindigt de huidige crisis in 2022 …Deze satanist weet het een en ander.

 32. Jezus zei “Omdat Ik in de naam van Mijn vader gekomen ben, hebben jullie mij verstoten, maar hij die in zijn eigen naam zal komen (anti-Christ) zullen jullie ontvangen”.

  Diegene die de Israelieten verwachten is het BEEST. De anti-Christ. 😉

 33. De messias (antichrist) moet Trump zijn (voor degenen die de tape van vermoorde klokkenluider David Goldberg hebben geluisterd weten dit). Dit is het plan van de zionisten in Israël. Trump zat al die tijd in het complot. Álles was afleiding. 90 % van de bevolking zal worden uitgeroeid middels nucleair. Enkel de elite e de mensen met bunker zullen hieraan ontkomen. Trump moet de koning van Israël worden. Ga de tape van David Goldberg last words beluisteren, dan wordt alles helder. Hoop dat deze niet verwijderd is van het web.

 34. Het gaat hier over wat een orthodoxe rabbi zegt. Deze rabbi gelooft niet in Jezus als Messias en spreekt helemaal niet over een tweede komst van de Messias of Jezus.
  Deze rabbi spreekt over de eerste komst van een messias zoals deze joden hem nog steeds verwachten.
  Deze rabbi zal volgens hen een machtige koning zijn en plaats nemen in de tempel te jeruzalem, maar dan moet hij eerst nog herbouwd worden.
  Wij christenen weten dat deze messias de wetteloze man zal zijn die volgens thessalonnisenzen zal plaats nemen op Gds troon. Gds troon is altijd geweest in Jeruzalem in Gds tempel. Ik kijk uit naar de herbouw van deze tempel en de voltooiing ervan. Er zal vanuit Jeruzalem vrede en zekerheid uitgeroepen worden maar dit is een schijn van vrede. Paulus vervolgt dan met de woorden dat de dag des Heeren zal dan komen als een dief in de nacht om het oordeel te voltrekken. Als een dief in de nacht, het komt op een onverwacht tijdstip. 1 Thess. 5:2

 35. @FinalCountDown

  In dit artikel wordt niet Jezus Christus bedoeld. Die is immers door de meeste Joden verworpen maar een valse messias, In Openbaring beter bekend als de antichrist. Dat zou dan de ‘messias’ moeten zijn waar de Rabbi mee in contact staat.
  De tijd is er meer dan rijp voor dat deze spoedig, na de Opname van de Gemeente, zal verschijnen.

  Er is dus niet veel tijd meer over.

 36. De doden komen tot leven?
  Moeten we dit nu letterlijk opvatten of figuurlijk is de vraag in onze tijd kunnen we een film van Elvis afspelen terwijl hij al gestorven is.
  De televisie laat ons vaak dode mensen zien die digitaal voort leven?
  En de huidige mens heeft niet gewacht op de terug keer maar heeft van de natuur kunst stof en meer gemaakt en terwijl de bijbel in het stenen tijdperk is gebleven met stenen tafelen is de wetenschap al in de ruimte op zoek naar wat?
  Waarom zou een Almachtige ons als bijbels volk 2000 jaar in de modder laten ploeteren alles uitroeien en vernietigen terwijl hij ook de moderne wereld had kunnen scheppen is de vraag dan?
  De beet uit het logo van Apple zegt genoeg lijkt het steeds meer en de mens is verloren tegen de computer dus hulp is wenselijk en hard nodig.

 37. Rabbi Yaakov Zissholtz onthulde in februari tijdens een interview met Radio 2000 dat de lang verwachte beloofde verlossing (geula) van het Joodse volk zeer nabij is.”

  Hij is de enige niet. De 12 Joodse Apostelen verkondigden deze boodschap van Jeshua’s Wederkomst in Jeruzalem [Handelingen 1] al 2000 jaar geleden toen Jeshua die drie dagen in het graf vertoefd had na zijn kruisiging en daarna levend zich vertoonde aan 500 gelovigen
  1 Corinthe 15 en naar de hemel voer.

  Wonderlijk is wel dat zowel Joden vanuit hun Siddoer 18-Gebed als gelovigen uit de heiden volken beiden gebeden bidden [Mattheus Onze Vader Gebed] om Zijn spoedige komst.

  Jeshua heeft er altijd op gehamerd dat er eerst vele valse Messiassen zullen komen. Een paar kennen we reeds: Bar Kochba in AD 135 die de Romeinen verjoeg, maar even later door hen gedood werd.

  Die andere valse Messias die de hele Joodse wereld in rep en roer bracht was…Sjabtai Tsvi beter bekend als Sabattai Zevi (Smyrna, 23 juli 1626 – Dulcigno, 17 september 1676) was een Sefardische rabbijn en kabbalist. Hij verkondigde dat hij de joodse messias was en kreeg aanvankelijk veel aanhang. Maar werd ontmaskerd…

  Volgens Turkse bronnen werd hij verhoord door Mehmet IV. De ondervragers vroegen hem wonderen te verrichten, of hij zou ter dood worden gebracht: geheel ontkleed zou hij boogschutters tot schietschijf dienen. Als hij de pijlen zou doorstaan, zou de Sultan hem tot messias uitroepen. Sjabtai besloot het risico niet te nemen en verliet het verhoor als MOSLIM.

  JESHUA waarschuwde zijn gehoor vaak voor de verschijning van valse Messiassen…

  Matteüs 24:4 En Jeshua antwoordde en zeide tot zijn Apostelen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Messias, en zij zullen velen verleiden.

  Jeshua komt niet in het Geheim of in Stilte – Integendeel – Het zal Wereldnieuws zijn.
  Hoe komt Hij dan? In een tijd van grote Rampspoed…

  Mattheus 24:20…Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een SABBAT. 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

  22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 23 Indien dan iemand tot u zegt:
  Zie, hier is de Christus, of: Hier, Gelooft Het Niet.

  24 Want er zullen VALSE christussen en valse Profeten opstaan [o.a. Mohammed] en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de Uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, IK heb het u voorzegd.

  26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er Niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het Niet. 27 Want gelijk de Bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

 38. Ik zie in het artikel nergens de naam van jezus staan alleen de messiaanse joden geloven in hem toch?
  De joden hebben ook een messias als ik het goed begrepen heb maar het is een boodschap van hoop waar velen al jaren op wachten.
  Dan missen we nog een hoofdrol speler de antichrist en dan zijn we samen in de eindtijd beland lijkt het wel.
  We vergeten vaak dat als god onze wereld geschapen heeft was het de natuur geen wolken krabbers vliegtuigen of computers.
  En het teken van het beest is dan toch de computer of kennis van het kwade de strijd lijkt begonnen.

 39. de enigste die reden heeft om zich te verbergen is de anti christ omdat men nog niet depri genoeg is om zn zogenaamde wonderen te geloven.hoe depressiever het volk des te makelijker vallen ze in zn val van zogenaamde verlossing

  Allen: dit artikel heeft niet de mening van XN weer, maar wel wat er in de actualiteit speelt. Mod.

 40. De rabbi, zionist ten top, heeft de antichrist voor ogen. 2000 jaar geleden werd ook een politieke verlosser verwacht. Vergeet het, die tijd is nog niet aangebroken en Bill Gates is niet de a.c. Er komt eerst nog een tijdperk(je) van echte vrede

 41. Grotere onzin dan dit bestaat niet. Die zgn God van het oude testament was Anu, de hoofd Annunaki. Niet bepaald een lieverdje. Ik denk zelf eerder dat Israel straks helemaal zal worden weg gevaagd. Ja een geloofsoorlog gaat er komen. De radicale islamieten zullen alles in Europa afslachten en verkrachten zoals ze eeuwen hebben gedaan en en ook Israel moet er aan geloven. Het plan is dat het christendom en het blanke ras moet verdwijnen. Waarom denk je dat ze zoveel moslims hierheen laten komen? Hoort allemaal bij het plan.

 42. De teksten die XN uit Zacbaria haalt spreken in mijn ogen toch ietwat krachtiger dan deze rabbi…..

 43. Het zou kunnen, maar dan is het de antichrist, die de religieuze en orthodoxe mannen en hun vrouwen en mogelijk nog veel anderen, zullen erkennen als de messias!
  Totdat hij zich zal ontpoppen als de schijn messias en zich in de tempel, die nog gebouwd wordt, zal verheffen om aanbeden te worden!
  Dan zullen hun ogen pas opengaan en moeten zij vluchten voor hem, aan het begin van de 2e helft van grote verdrukking naar de woestijn, voor circa 3 1/2 jaar.
  Waar ze door de Jaweh zullen beschermd worden, tot de komst van de Here Jezus op de olijfberg!

 44. Het gaat vrijwel zeker niet om Jezus maar de anti Christ. Helemaal in lijn met wat je hierover op de site van dezonengods.com leest. Tijdens de zomer gaat het beginnen. Er zal een wereldleider opstaan die aan alle Corona sores een einde lijkt te maken. Deze persoon zal ergens rond februari 2022 overlijden. Het lichaam zal na 3 dagen tot leven komen met een nieuwe geest. Die van de anti-Christ. April 22 of rond die tijd de rapture en drie dagen van totale duisternis. Als de God getrouwen van deze wereld zijn weggevoerd begint Armageddon.

  Corona is geen straf van God. De maatregelen eromheen veroorzaken wel verdrukking. Dat is het werk van Satan. Jammer dat Xander dit waarschijnlijk niet plaatst. Bekeert u nu het nog kan. De tijd is kort. Bekeren is iets anders dan zeggen :”Ik geloof”. De kerk maakt de mensen wijs dat geloof voldoende is. Dat is onjuist. Het gaat niet om geloof maar erkenning en naleving van de 10 geboden en bergrede.

 45. Hoe kan het gefantaseerde coronavirus een straf van God zijn??? Persoonlijk geloof ik eerder dat het feit dat 95% van de regeringen, wereldwijd, hier in mee doet, een straf van God is…

 46. Rabbi ziet het fout, kan de Here Jezus niet zijn ( in een oogwenk of/en op het eind van de grote verdrukking op de wolken )
  Dus hij praat over de antichrist en dat kan , die is aanstaande

 47. Volgens voorspellingen:
  ‘De Antichrist zal met zijn troepen dat uit meerdere volkeren bestaat tegen Christus de strijd aanbinden, veel bloed zal hij vergieten en de eredienst van God willen vernietigen om zichzelf als een god te laten beschouwen. Het optreden van de Antichrist zal beginnen na de inval in Europa van een allerverschrikkelijkst volk van heerser Gog van het land van Magog.’

  Het land van Gog en Magog zou gelokaliseerd zijn geweest waar nu het huidige Rusland ligt volgens sommigen, of in het huidig Turkije volgens anderen. Zou Erdogan die heerser Gog zijn? Als Europa vervalt tot dictatuur zou de derde wereldoorlog starten. Erdogan wenst Europa in te lijven in zijn groot Turkije. iets wat kan gezien de vele miljoenen Turken die al in Europa aanwezig zijn. We zullen zien. Is de Magog de Oekraïne?

 48. Ik denk eerder dat het de voorloper Antichrist of himself is Want Messias[Jezus]komt pas ten leste van de grote verdrukking met grote macht op aarde Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg.Dus ik geloof niet in zijn zeggen dat de messias er al is

 49. Ik geloof hier niets van Zou het niet de ,,valse messias zijn?”.Voorloper Antichrist of zelfs himself?Want ik lees in Openb. dat de echte Messias met grote macht en heerlijkheid met Zijn engelen en heiligen zal verschijnen ,als de eindstrijd Armageddon er is , te Jeruzalem.

 50. Mensen, laat jullie niet misleiden. Jezus zal terugkomen op dezelfde manier als toen Hij vertrokken is: opgestegen ter Hemel en bij Zijn terugkomst zal Hij neerdalen vanuit de Hemel en ieder oog zal het zien. Geen geheimdoenerij.
  Vergeet niet dat vóór de Komst van Christus er een valse Christus zal komen, de antichrist en die zich voor zal doen als de echte Christus. Velen zullen erin vallen….
  Maar wij zullen hiervoor nog gewaarschuwd worden door de Goddelijke Waarschuwing (zie openbaringen aan de Heilige Faustina en in Garabandal) tijdens de welke wij de toestand van onze ziel zullen zien en velen tot inkeer zullen komen. Blijf vertrouwen, bidt tot God en ga naar de biecht die deze Waarschuwing veel lichter zal maken. God’s zegen.

 51. Men kan mij heel veel wijs maken hoor maar hier kan ik alleen maar om grinniken eigenlijks.

  “Volgens een van de meest gezaghebbende orthodoxe rabbi’s is de messias reeds in Israël, is hij zelfs al met hem in gesprek, en kan hij zich op ieder moment aan de wereld openbaren”

  Dan moet je toch met heel wat meer komen dan alleen “in gesprek zijn zijn en hij komt er aan”

  Tis een mooi verhaal maar daar blijft het bij.

 52. X andernieuws raakt echt de weg kwijt….
  Wat moet je hier nou mee….
  Zo staat het niet in de bijbel..

 53. Totaal verblind door de overste dezer wereld die rabbijnen maar ze zullen vast wel indruk maken met messiaanse aankondiging en Talmoedische wijsheden! Maar ook de Talmoed zal geen redding brengen, dat doet alleen Jezus Christus de zoon van God! Hallelujah!

  Commentaar op het geloofsforum…

 54. Is onmogelijk. De Messias blijft op de Troon tot bij de slag van Armageddon.
  Laat u niet misleiden

 55. @ Marc.
  “De messias is teruggekomen en voert al enige tijd gesprekken met de hoogste Israelische rabbi… dit zegt genoeg!”
  Goed zo Marc.
  Meer en meer dan genoeg voor meteen de delete-knop ofwel de elektronische vuilnisbak.

 56. Kolder.
  Ze kondigen de anti-christ aan, de valse Jezus.
  En Gog en Magog komt na het duizend jaar rijk van Jezus Christus,.
  En jammer dat Joden de Torah niet eens geloven, maar de Talmud.
  Sorry, maar de Talmud is wicked, waar Maria een hoer is, en Jezus de zoon van Pantera is.
  Ook wordt beschreven dat Jezus nu in een kokende pot met stront zit, als straf omdat hij een valse Messias zou zijn.
  Ik reageer normaal nooit, maar deze blasfemie gaat me te ver.

 57. De volgorde bijbels gezien, als volgt: eerst moet de weerhouder weggenomen worden( dit is De gemeente die vervult is van de Heilige Geest) dan begint er een periode van 7 jaar war er ontzettende rampen over de gehele aarde worden uitgestort( de gramschap van God), bij het begin zal de antichrist zich openbaren omdat de wereld schreeuwt om vrede, dit zal 3,5 jaar duren en dan zal hij zich vestigen in Jeruzalem en zijn ware gezicht laten zien, teken van het beest, niet meer kopen en verkopen, massa slachtingen, enz.
  Hieruit zullen ook nog mensen komen die niet het teken van het beest hebben ( de 7 jaren ) en dan zal Hij ( Jezus Christus) terugkomen op de Olijfberg samen met de heiligen ( de opgenomen gemeente) en ieder zal Hem dan zien die zij doorstoken hebben en een 1000 jarig vrederijk aanbreken. Geloof je het niet vraag bijbeluitleggers die hier precies kunnen aantonen uit de bijbel, de gemeente, Israël en de tijd die komt. Groet

 58. “Leuk” dat de Talmud word gebruikt als bron voor hun Messias, eerst zal de antichrist zich openbaren. You have been warned. Get saved.

  2 Thessalonians 2:3-10
  King James Version
  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

  4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

  8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming.

  9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,

  Revelation 13:4-18
  King James Version
  14 And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.

 59. Ik moet helaas opmerken dat het nu wel de tijd lijkt te zijn .
  Diegene die de Joden zien als hun verlosser wordt door christenen toch de antichrist genoemd .
  Deze persoon zal een schijnvrede tot stand brengen ( die al grotendeels begonnen is ) vele wonderen verrichten , maar na 3.5 jaar zijn echte gezicht laten zien .
  Hij kan pas in openbaarheid treden wanneer de Gemeente / de weerhouder vertrokken is van deze aarde .
  De nabije toekomst zal het ongetwijfeld leren .
  p.s . een prachtartikel !

 60. Jezus reeds ‘incognito’ op aarde..? Geloof ik niets van. Er is geen enkele reden waarom Jezus eerst in het geheim op aarde zou komen, en dan pas zich zou openbaren. Hij is 2000 jaar geleden niet in het geheim gekomen en zal dat nu zéker niet doen.

 61. De messias is teruggekomen en voert al enige tijd gesprekken met de hoogste Israelische rabbi… dit zegt genoeg!

 62. Dus Bill Gates is een soort van apostel die hand en span diensten verricht voor ehh.
  Ja natuurlijk, ik moet even bijkomen hoor…

Comments are closed.