Is er nog hoop voor 2021? Een verlate kerstboodschap

—————————————————————————————————————————————-

Mijn probleem met ‘hoop’ als excuus om passief te blijven afwachten

—————————————————————————————————————————————-

Het was de bedoeling om gisteren een kerstboodschap van een goede bekende te plaatsen, maar dat is om diverse redenen helaas niet gelukt. Dit houdt u in principe van ons te goed. Wat mij persoonlijk bezig heeft gehouden is dat sommige lezers zich openlijk afvroegen of we in deze kersttijd, na een jaar met zoveel zorgen en zoveel angstwekkende berichten en ontwikkelingen, ook nog iets hoopgevends kunnen melden. Ik snap die wens heel goed, maar mijn probleem met ‘hoop’ is dat het vaak als excuus wordt gebruikt om passief te blijven afwachten, en/of om er een eigen ideologisch of religieus correct stickertje op te plakken. Als we het echter niet eens kunnen of willen worden over gemeenschappelijke hoop, dan zal er naar mijn overtuiging niets veranderen, en dreigen 2021 en de jaren erna nog veel erger te worden dan het zware 2020 dat we nu bijna achter de rug hebben.

Wat betekent hoop voor de meeste mensen? Doorgaans is dat hoop op een beter leven op het gebied van gezondheid, welvaart, relaties, welzijn, en in bredere zin een wereld met minder onrecht, armoede, oorlog en ander geweld. Daar zijn we het bijna allemaal over eens, dus zou dat toch simpel te organiseren moeten zijn?

Op papier wel, maar de praktijk blijkt erg weerbarstig. Dan wordt terecht gewezen op belangengroepen in de politiek, de banken en multinationals, en niet te vergeten het MIC (Militair Industriële Complex), die vanwege eigenbelang – dat altijd en eeuwig neerkomt op macht en geld, waar ieder mens dat hier eenmaal voor is gevallen nóóit genoeg van heeft – al sinds mensenheugenis zo’n betere wereld in de weg staan.

Mijn probleem met ‘hoop’ als excuus om passief te blijven afwachten

Mijn eerste probleem met ‘hoop’ is dat het door het leeuwendeel van de mensen wordt gebruikt als excuus om passief te blijven. Dat is vooral in 2020 pijnlijk duidelijk geworden. Die passieve hoop uit zich in het blind geloven en volgen van alles wat de autoriteiten opleggen, hoe tegenstrijdig, onlogisch en absurd het ook is, in de hoop dat als iedereen nu maar net zo volgzaam en gehoorzaam is, het leven straks weer normaal wordt.

Dit is intellectueel-passieve hoop, waarmee mensen het lot van hun eigen leven, dat van hun kinderen en in bredere zin van het volk waartoe ze behoren volledig hebben overgegeven aan een zeer klein clubje nationale en internationale machthebbers en andere beleidsbepalers.

Ik heb het dit jaar nogal eens frustrerend gevonden hoe intelligente mensen met een behoorlijke opleiding zich zo kinderlijk eenvoudig doodsangst hebben laten aanjagen, en vervolgens nog makkelijker hun verstand uitschakelden. Wijzen op de geschiedenis, zeker die van de afgelopen 100 jaar, waarin autoriteiten bepááld niet betrouwbaar zijn gebleken, en juist de met afstand grootste oorzaak zijn geweest van heel veel ellende, had geen enkele zin.

Nee, onze zogenaamde redders zitten in Den Haag, Brussel, Davos en New York, en de enige geaccepteerde juiste ‘hoop’ op een terugkeer naar normaal mag alleen nog maar worden bepaald door een handjevol dezelfde mensen. Onbegrijpelijk, dit historisch totaal ongegronde, blinde vertrouwen in politici, media kopstukken, wetenschappers en miljardairs, en dat zwartmaken van iedere onafhankelijke en kritische blik, wat zelfs gepropageerd wordt door hoofdredacteuren van grote kranten.

Hierin zie je al dat wat voor de één ‘hoop’ is, voor de ander een afschrikwekkend signaal is die juist het einde van de ‘hoop’ op een betere wereld met meer vrijheid, welzijn en vrede aankondigt. Omgekeerd wordt wat ik persoonlijk hoop te bereiken door hierover te schrijven en voor deze ontwikkelingen te waarschuwen, door anderen juist als het zaaien van twijfel en angst over hun ‘waarheid’ ervaren.

Gelooft ook u het allemaal wel?

Ook op ideologisch en religieus vlak is de ene ‘hoop’ de andere niet, zelfs niet tussen mensen met globaal gezien hetzelfde geloof, zoals christenen. De grootste groep christenen lijkt vooral te hopen dat we ons allemaal trouw en eensgezind laten vaccineren, omdat dit in hun ogen Gods oplossing zou zijn voor de huidige crisis.

Een andere grote groep ‘gelooft het allemaal wel’, en is daarom zelfs nog passiever dan die eerste groep. Zij hebben maar één ‘hoop’ waar absoluut niet aan getwijfeld mag worden, namelijk dat voordat de ellende op deze wereld pas goed losbarst, Jezus hen komt halen en meeneemt naar de hemel. Velen van hen leunen dus in wezen achterover in hun stoel, in de – naar mijn stellige overtuiging valse- ‘hoop’ dat ze op ieder moment kunnen worden opgehaald.

Dan zijn er nog tal van niet-christelijke, al dan niet spirituele verspreiders van ‘hoop’, die het vaak hebben over een soort eenheidsbewustzijn, dat we allemaal zo positief mogelijk moeten kijken naar wat er nu gaande is, onze geesten moeten focussen op het goede, op liefde, op eenheid, dat dit het kwaad zal overwinnen, en ga zo maar door. Feitelijk hetzelfde verhaal dus als dat van christenen, en overigens ook moslims, die er zo hun eigen ‘eindtijd’ verwachtingen over de komst van hun versies van een verlosser en een ‘vrederijk’ op nahouden.

Misschien is uw hoop wel helemaal niet de mijne – en dan?

Dus als u tegen mij zegt: Xander, schrijf ook eens iets dat hoop biedt, dan vraag ik u: wat verstaat u onder hoop? Welke hoop bedoelt u precies? Want mijn hoop zou wel eens de uwe niet kunnen zijn, en omgekeerd. Waar de meeste Nederlanders op lijken te hopen is voor mij een absoluut schrikbeeld, en waar ik op hoop wordt door velen van hen juist als een bedreiging of gevaar voor hun ‘hoop’ gezien.

‘Hoop op een betere wereld’? Ja, dat willen we allemaal, maar nogmaals: zo simpel is het dus niet. Het enige dat in mijn ogen echte ‘hoop’ biedt op een werkbare oplossing voor deze planeet, is iets wat in de hele geschiedenis tot nu toe overal en altijd vrijwel onmogelijk is gebleken, namelijk dat mensen over hun eigen muren en grenzen heen kijken, en beginnen te accepteren dat de buurman andere ideeën heeft over hoe die ‘betere wereld’ bereikt moet worden, en daar ook andere termen voor kan gebruiken.

Maar daar waar samen toewerken naar een gemeenschappelijk doel voor gelijkgestemden al vaak moeilijk genoeg is, blijken de verschillende tussen mensen met vaak hemelsbreed verschillende opvattingen over het leven, of over God of een ander ‘hoger doel’ of ‘hoger plan’, meestal onoverkomelijk. Het MOET altijd op één bepaalde manier, via één bepaalde ideologie of geloofsleer, of voorstelling van een al dan niet door God gezonden persoon. En die leer MOET altijd door de ander worden overgenomen. Doet de ander dat niet, dan is die ‘fout’, ‘verkeerd bezig’, ‘afvallig’, en niet zelden ‘van de duivel’.

Ik ben klaar met ‘alleen wij hebben de juiste visie’ (= overtreding 7e gebod)

Ik ben persoonlijk helemaal klaar met dat ‘moeten’, met ‘alleen onze groep weet hoe het precies zit’, of ‘alleen wij hebben de juiste uitleg’. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het prima als u dat vindt, zolang u maar accepteert dat er vele duizenden verschillende visies zijn, en realiseert dat het alleen al daarom statistisch uitermate onwaarschijnlijk is dat u of uw groep als enige volkomen ‘gelijk’ heeft.

U mag dat weliswaar geloven, maar mag dat niet als absolute waarheid aan een ander opleggen. Als u op de term ‘absolute waarheid’ het label ‘God’ zou plakken, overtreedt u daar in mijn ogen namelijk het zevende gebod mee, en dat is het misbruiken van ‘God’ voor uw eigen doeleinden, waar ook het presenteren van uw eigen visie als ‘de absolute waarheid’, waar ieder ander mens zich aan zou moeten onderwerpen, onder valt.

Zeg ik hiermee dat er helemaal geen gemeenschappelijk ‘hoop’ mogelijk is? Natuurlijk niet, anders kan ik wel ophouden met deze website. Mijn hoop is dat mensen in het komende jaar eindelijk leren om over hun eigen afgebakende ideeën en overtuigingen heen te kijken, en zonder elkaar ook maar iets op te leggen – dus zónder te streven naar een strak georganiseerde (en dus gecontroleerde) ‘eenheid’ waar niemand van mag afwijken – naar elkaar gaan kijken als mensen die ten diepste hetzelfde willen, namelijk een ‘betere wereld’ zonder gebrek en zonder pijn, maar met veiligheid, gezondheid, geborgenheid, voorspoed en vrijheid voor iedereen.

Mijn hoop voor 2021

Ik begrijp dat dit nogal ‘cheesy’ klinkt, maar denk toch dat dit het verlangen van verreweg de meeste gewone mensen is, wat voor geloof of ideologie ze ook aanhangen. Maar of u nu wel of niet gelooft dat dit pas definitief gerealiseerd kan worden na ingrijpen door God, hoop ik, zolang dat nog niet het geval is, specifiek voor 2021 dat:

* mensen en volken massaal de experimentele corona vaccinaties weigeren, zodat deze, net als de totaal onnodig gebleken Mexicaanse griepvaccins in 2009, in de prullenbak zullen verdwijnen;

* mensen en volken massaal hun lot weer in eigen hand nemen, en weigeren om nog langer mee te werken met deze onder valse medische voorwendselen uitgevoerde globalistische staatsgreep tegen onze vrijheid, economie en democratie;

* mensen en volken zich – met volledig en hersteld respect voor elkaars grenzen, landen, culturen en verschillende ideeën en systemen – verenigen in het creëren van een andere internationale orde die exact het tegenovergestelde is van de communistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ zoals de Westerse machten die nu met behulp van de ‘Great Reset’ en VN Agenda-21/30 aan het doordrukken zijn;

* mensen en volken gaan begrijpen dat vreedzaam samenleven in het kader van het bovenstaande alleen mogelijk is als bestuur, macht en ook economie juist sterk worden gedecentraliseerd, en worden weggehaald bij grote overkoepelende unies, instanties, megabanken, multinationals en multi miljardairs. Het huidige, in feite feodale fascistische globalistische systeem dient te worden vervangen door een stelsel met zo regionaal en lokaal mogelijke directe democratie, waarin beleidsuitvoerders weer in dienst van het volk werken, in plaats van andersom;

* mensen en volken gaan begrijpen dat gelijkwaardigheid niet hetzelfde is als gelijkheid, en dat afgedwongen ‘gelijkheid’ op het gebied van welvaart onmogelijk en zelfs gevaarlijk is (gelijkheid = herverdeling = communisme = onderdrukking). Tegelijkertijd dient het begrip ‘welvaart’ anders te worden gedefinieerd, namelijk weg van het consumentisme (meer / groter = beter), en veel meer gericht te worden op welzijn (een fysiek en psychisch gezond leven door betere voeding, supplementen, beweging, een ontspannen en tevreden levensstijl, e.d.);

* mensen en volken de geforceerde ‘diversiteitsagenda’ afzweren, en weer terugkeren naar een gezonde en veelzijdige vorm van pluralisme in zowel politiek, samenleving, media als de wetenschap. Dat betekent dat kritisch denken weer wordt aangemoedigd, in plaats van onderdrukt en verketterd, zoals nu massaal gebeurt. Dat betekent dat je het weer met elkaar oneens mag zijn, en openlijk een afkeer mag hebben van andermans ideeën en overtuigingen, maar met behoud van respect voor elkaar (agree to disagree).

Kom massaal in opstand tegen het machtselite-virus dat het hele lichaam bedreigt

Als ik dit nu zo teruglees, dan besef ik dat dit eigenlijk niets nieuws is. Dit soort pleidooien zijn er al veel vaker geweest, maar pogingen om dit te realiseren strandden altijd op tegenwerking door de heersende machtselite, en niet in het minst ook door de inherente trots en vervolgens machtswellust die veel gewone mensen en organisaties die met nobele motieven ergens aan beginnen, vroeg of laat allemaal in zijn greep blijkt te krijgen.

Dat onderstreept andermaal dat een werkzame oplossing nooit uit de koker van één man, één instantie of één verenigde ideologische of religieuze ‘club’ kan komen. Om een uitstekende analogie uit de Bijbel aan te halen:

‘Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het lichaam geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk?… Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam?… Het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig.’ (1 Kor.12: 14 e.v.)

Wantrouw dus ieder ‘lid’ dat beweert de enige juiste theorie, theologie, ideologie, verklaring of ‘oplossing’ te hebben, dus beweert zowel oog, hand, voet als oor te zijn. Als u oog bent, probeer dan geen oor te zijn en dat oor te vertellen hoe het moet horen; erken dat uw kennen en kunnen beperkt is, en we zonder elkaar nooit tot een functionerend lichaam zullen komen.

Als we blijven weigeren deze oude lessen te leren, dan zal het virus – en dan bedoel ik natuurlijk niet het corona virus, maar het machtselite-virus – al die leden één voor één uitschakelen, en het hele lichaam uiteindelijk voor dood achterlaten. Doe dus uw ogen open, kijk onbevooroordeeld om u heen, en zie dat dit virus de finale aanval heeft geopend op alle delen van het lichaam, dus ook op u. Kom dan massaal onverschrokken in opstand, en neem gezamenlijk de noodzakelijke stappen om te proberen dat lichaam weer gezond te maken.

 

Xander

Afbeelding: Lubumbashi ma poche , Pixabay 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

78

 1. Ik begrijp het verwijzen naar het zevende gebod niet. De mod. heeft me gezegd dat het gaat om Gods naam misbruiken. dat begrijp ik. maar hoezo is dat gebod 7? dat is toch gebod 1. 7 gaat over diefstal of overspel, afhankelijk van welke telling? Hoe zit dat nu. welke telling wordt hier gehanteerd?

 2. Volgens Einstein zijn er maar twee waarheden, n.l. de oneindigheid van het heelal en de domheid van mensen. Volgens mij is er maar één waarheid en dat is het Woord van God, ofwel de Bijbel (2Tim.3:16).

 3. Het blinde vertrouwen in politici, de media en wetenschappers die er maar al te vaak naast zitten, maakt het moeilijk de mensen ervan te overtuigen dat ze op een weg zitten die alleen maar catastrofaal kan aflopen.
  De krachten in deze wereld (who, wef ,bill gates ,de mediae.a. alsook de meeste regeringen) zijn er op uit om ieder mens gevaccineerd te krijgen. Eerst vrijwillig, dan na een aantal lockdowns en het opvoeren van de “besmettings cijfers”, gedwongen.
  Video’s, getuigenverslagen en publicaties te over die waarschuwen voor het vaccin, wat in werkelijkheid geen normaal vaccin is, maar genetische modificatie.
  Voor zover ik het als individu kan bekijken zijn er voorlopig maar 4 oplossingen om het ij te keren, nl.: 1. verspreiden van informatie omtrent de waarheid van dit alles
  2. demonstratief de maatregelen afwijzen en dit ook zodanig demonstreren
  3. de mainstreammedia (msm) ter verantwoording roepen via demonstraties,folders,
  en publicaties op internet
  4. zich zo wie zo nooit laten testen en dit ook doorgeven aan anderen
  (de PCR test is nep en herbergt veel risico’s)

  Het is een begin, maar elk begin is meestal kleinschalig.
  Belangrijk is het dat de mensen niet alleen de waarheid weten, maar zich hier zelf ook van
  overtuigen.(veel info over covid-19 en vaccinaties is te vinden op: http://www.denauweweg.nl

 4. Respect, Xander. Ik lees hier de meest oprechte Kerstboodschap die ik tot dusver heb gezien.

  U schrijft ook “Kom massaal in opstand tegen het machtselite-virus dat het hele lichaam bedreigt”.
  Dat is spót-on verwoord. Want de machinaties en manipulaties van de (internationale) elite had ik al wat langer in beeld gekregen en het was op deze website dat ik onlangs in één van de reacties geattendeerd werd op de boeken (en het leven) van ene Leo Zagami. Wat je van diens hand leest, is werkelijk verbijsterend en diep triest. Zo ook dus de tekst van een brief van een of ander van origine Italiaans “vrijmetselaars-kopstuk” die openlijk heeft gepleit voor de installatie van een tiran waaraan de hele wereld zich vrijwillig (!) zal onderwerpen. Over dat “vrijwillig” was hier de wens klaarblijkelijk de vader van de occulte gedachte.
  Zie Confessions of an Illuminati, Volume 2, hoofdstuk “Is it time for an Illuminati tyrant?” vanaf pagina 217. Daar wordt op. pag. 219 in een brief nota bene door een tijdgenoot van ons, uiteengezet hoe zijn elitaire machtsclub streeft naar de wereldheerschappij van een tiran met groot charisma en occulte vermogens en wordt ook rechtstreeks verwezen naar “genetic changes for the creation of the new man”, die essentieel geacht worden om hun machtsdoel te bereiken. Dus de angst bij nogal wat mensen voor die nieuwe corona-vaccins, ja: die begrijp ik wel.

  Mijn conclusie, mede met dank aan Zagami en de reageerder die hier eerder diens naam noemde, kan niet anders zijn dan dat er tegenwoordig in sommige kringen dus al OPENLIJK wordt gepleit – en niet langer stiekem onder “ingewijden” in achterkamer-loges – voor het installeren van het Rijk van de AntiChrist of Ante-Christ. Dat die een groot thaumaturg zal zijn, is mij al decennia duidelijk. Maar dat zal meteen dus ook ’s mans zwakke plek blijken in de ogen van mensen die vérder hebben leren kijken dan hun neus lang is.

  Tot slot hier : er blijft wel degelijk hoop! Het is me opgevallen dat veel van die omhooggevallen stumperds die een hoge rang hebben in van die geheime organisaties of op het toneel van de mondiale politiek, een gevoelsmatig armzalige jeugd hebben gekend. Een jeugd waarin zij qua gebrek aan hechting, gebrek aan warmte en ouderliefde en gebrek aan bevestiging, veel tekort zijn gekomen en zodoende bevattelijk werden voor de klauwen van het elitaire kwaad. Want babies worden niet als monsters geboren, sommigen worden door hun levenservaringen tot monsters gemaakt!
  Dus naast dat ik ervoor wil pleiten dat we als maatschappij véél liefdevoller met onze kinderen (eigen en andermans) leren omgaan eindelijk, lijkt het me raadzaam (om niet te zeggen de hoogste tijd) om overal gebedskringen (gebedsgroepen) op te zetten of te versterken met het specifieke doel te bidden voor die verblindde elitaire machthebbers m/v overal ter wereld. Bidden en vragen of hen de schellen van hun hebzuchtige ogen afgeworpen mogen worden. Immers, gedachten zijn krachten (namelijk geestkrachten) en dat geldt natuurlijk ook voor oprecht gebed.

  Zo kan ook de AntiChrist, de “Grote Vernieler”, van mij een kruisje op z’n voorhoofd krijgen. Net als het kruisje dat ouders hun kinderen geven, het teken dat bedoeld is om de Goede God om bescherming over hen te vragen. Want niemand maakt mij wijs dat een mens voor z’n lol AntiChrist wordt en zo in-en-in slecht en verdorven is geraakt, dat het hele magnetische occulte circus van “bovennatuurlijke krachten” zich als vanzelf aan hem komt hechten. Er zijn in zo’n leven en vooral in zijn jeugd dan al allerlei verschrikkelijke dingen met zo’n mensenkind gebeurd.
  Als mensen die proberen de lessen van Jezus van Nazareth na te leven, verácht je zo’n valse Messias dus niet maar mag je juist proberen om zo’n goddeloos wezen met Liefde van diens standpunten af te brengen, ook mede in het belang van alles wat er verder nog op Aarde leeft. De kwaadaardige bán verbreken!

  Dat zal mijn vóórliggende gedachte zijn in het nieuwe jaar 2021: niet bang zijn, zeker ook niet voor een/de AntiChrist die zichzelf immers ook moeilijk kan helpen onder die kwaadaardige druk, maar juist hóópvol dat dit moeilijke tijdsgewricht ons steeds verder zal verenigen, verbroederen. Om samen in vrede, vriendelijkheid en vertrouwen ons hier doorheen te slaan. Met extra aandacht voor wat wij (de volwassen mensen) kinderen, jongeren èn dieren aandoen.

  Beste wensen en blijf gezond, want we hebben elkaar allemaal nodig!

 5. @ Richard: 8:31 pm, op 27/12. Knap hoe U met deze negatieve daemonen/gevoelens/en emoties nu omgaat. Ik kan er van leren. Inderdaad, de strijd is aan YHWH, de God van Israël. En door zijn Zoon, Yeshua/Jezus, mogen we vrijmoedig de Here God om hulp en bijstand vragen, die HIJ ons zal geven. Bedankt voor uw mooie reactie, Richard.

 6. Gods hoop
  Hoop… het in vertrouwen verwachten en verlangen naar het goede in de toekomst.
  Romeinen 8:24 – Want in de hoop werden wij gered. Hoop echter die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe kan men hopen hetgeen men ziet?
  Paulus schreef over “de verlossing van ons lichaam”. Dat betekent niet dat we van ons lichaam worden verlost maar dat ons lichaam zelf zal worden verlost. Een totaal vernieuwd lichaam. Onvergankelijk! Nu hebben we als gelovigen alleen nog maar “de eersteling van de geest” (:23). De garantie van de opgewekte Christus.

  De redding die ons deel is geworden is dus een zaak van hoop. Of zo je wilt, van verwachting. Toekomst. Alles wat we daarvan weten komt van GOD die dat heeft geopenbaard in zijn woord. Te zien valt er nog niets. Dat is ook precies wat hoop is. Noem dat het nadeel van de hoop. Of de zwakte. Want het bewijs nog moet worden geleverd.

  Ondertussen is hoop wel ‘de brandstof’ waarop we leven. Het opent vensters. Het geeft kracht om de moeiten van vandaag te doorstaan. Het maakt dat we onze hoofden omhoog heffen. Bij alledaagse, menselijke hoop is dat slechts heel betrekkelijk. Maar als GOD belooft, Hij “die van den beginne, reeds de afloop verkondigt”, dan is dat absoluut solide en vast. Als een anker!

  GOD is zijn schepping niet vergeten. Alles verloopt naar zijn plan- minutieus! Van zijn woorden ‘valt geen ter aarde’. Al zijn beloften vervult Hij nauwkeurig door zijn Zoon. En of mensen het nu (willen) geloven of niet: Hij is de Schepper maar ook de Redder van iedereen! Dat is de waarheid, ook in de komende jaren.

  Indien jullie dan samen werden opgewekt met Christus, zoekt de dingen omhoog, waar Christus is, gezeten aan de rechterkant van God. Bedenkt de dingen omhoog, niet de dingen op de aarde. Want jullie stierven en het leven van jullie is verborgen, samen met Christus in God.

  Maar als ons leven (=Christus) dan boven is, wat hebben we hier op aarde dan nog te zoeken? Het antwoord is verrassend logisch: dan zoeken we de dingen die boven zijn! Ons bestaan hier op aarde mag dan onze ‘ervarings -werkelijkheid’ zijn, het telt niet mee.

  alsof jullie in de wereld leven…

  Let op dat Paulus niet zegt: doe alsof je al al boven bent, bij Christus. Nee, het is precies omgekeerd! Ons leven is verborgen met Christus bij God en ons bestaan in de wereld is slechts ‘alsof’. Het is er wel, maar het telt niet mee. Het is niet meer dan ‘voor spek en bonen’. Zozeer relativeert Paulus ons bestaan op aarde! Zoals hij aan de Korintiërs schrijft:

  Zodat indien iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping, de oorspronkelijke dingen zijn voorbij, zie het nieuwe is gekomen!
  -2Korinthe 5:17-

  Wij zouden geneigd zijn te zeggen dat de nieuwe schepping wacht in de toekomst. Dat mag dan zo zijn, maar voor Paulus is dat nu reeds de realiteit “in Christus”! Of, zoals hij aan de Galaten schrijft:

  Met Christus ben ik mee gekruisigd, maar ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat ik nu echter leef in het vlees, leef ik in geloof van de Zoon van God die mij liefheeft en zichzelf overgeeft voor mij.
  -Galaten 2:20-

  Ook hier is de formulering zeer duidelijk. Ik ben met Christus mee gekruisigd en opgewekt. Zó ziet God mij. Wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Enkel omdat ik dat nu nog niet zo zie en voel? Ik (Gr. ego) leef niet meer. Christus leeft in mij! En voor zover, (ik herhaal: voor zover!) ik nu nog in het vlees leef, leef ik in geloof. Niet mijn geloof (zoals de NBG51 abusievelijk vertaalt), maar het geloof van de Zoon van God. Alleen door zó te geloven en zó te rekenen krijgt mijn bestaan op aarde alsnog een geweldige betekenis en een stralend perspectief! Over hoop gesproken.

  … opdat net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.
  Romeinen 6:4.

  De realiteit “in Christus” is een feit nu nog geestelijk maar bij de opname ook lichamelijk. Ons lichaam zal in oogwenk veranderen in een lichaam welke niet meer onderhevig is aan de sterfelijkheid. Christus ging ons voor als voorbeeld met zijn opstandings lichaam.

  1Thessalonika 4.
  Ook in andere Schriftgedeelten (o.a. 1Korinthe 15) refereert Paulus aan deze gebeurtenis, die zal plaatsvinden voorafgaand aan de publieke verschijning van Christus (inclusief de zijnen) aan Israël en de volken. Wannéér deze gebeurtenis zal plaatsvinden laten we nu buiten beschouwing. Het gaat er maar om dat in een “punt des tijds” de ontslapen gelovigen zullen worden opgewekt, terwijl de in leven zijnde gelovigen zullen worden veranderd (getransformeerd) om vervolgens gezamenlijk de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Dit is de machtige verwachting (hoop) die we als gelovigen in Christus Jezus hebben en Paulus heeft de details van deze levendmaking in verschillende brieven bekendgemaakt.
  Dit is pas echte hoop!

 7. Wie wijst op de onzekerheid van de testuitslag, wordt met dedain een wappie genoemd.
  Maar als je wilt vertrouwen op een negatieve uitslag, krijg je met vermanend vingertje te horen dat die testuitslag onzeker kan zijn.

 8. Wat bedoelt Xander met “wij hebben de juiste visie” ?
  Bedoelt hij dat de prediking des Woords gebaseerd is op variable meningen?
  Er is maar 1 mening des Heiligen Geestes en Gods geroepen knechten prediken het Woord overeenkomstig die ene mening des Geestes. Dat is niet hun visie en ook niet hoe zij het verstaan, maar hoe de HG het hun doet verstaan overeenkomstig zijn bedoeling.
  Weg met al die vrije en variable meningen en opinie van het godsdienstige vlees.
  Op de smalle weg des levens is geen ruimte voor algemene vrijheid van godsdienst en ook niet in het belijden. Alles wat niet naar de Schrift is, zal geen dageraad hebben.

 9. Kan iemand mij toelichten waarom het 7e gebod hier genoemd wordt? Het gaat me niet om het inhoudelijke aspect dat je niet moet denken dat je de absolute waarheid kent en je je daarmee tot ultieme Godsdeskundige uitroept, maar simpelweg waarom deze gedachte aan het 7e gebod gekoppeld wordt. Blijkbaar is de telling bij verschillende geloven verschillend, maar ik kan het eigenlijk nergens aan het 7e gebod koppelen?

  Beste Bryan, het 7e gebod: Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet. Binnen het Christelijke geloof maar ook in andere spirituele kringen wordt om hun absolute levensvisie te bekrachtigen de naam van God op geplaatst. Denk als voorbeeld aan het welvaartsevangelie. Mvg. Mod.

 10. Er is altijd hoop, niet meer voor de mensheid, deze soort heeft zoveel ellende veroorzaakt dat het tijd wordt dat er plaats gemaakt wordt voor iets beters. En beter kan niet moeilijk zijn als ik zie in welk een treurige eindspel we verzeild raken. Mijn hoop is simpel gebaseerd op het feit dat de aarde er over miljoenen jaren nog steeds zal zijn. De dinosaurussen kwamen en gingen. Hetzelfde zal gebeuren met mensen om plaats te maken voor iets beters. De aarde zal zijn rondjes blijven draaien en er zal iets mooiers komen dan die zogenaamd intelligente apen.

 11. Dank je wel Xander.
  Ik herinner mij als de dag van gisteren dat mijn zoon geboren werd en ik zo’n liefde voelde dat mij de tranen in de ogen sprongen van vreugde. En met dit onmetelijke gevoel van liefde en vreugde breng ik hem tot op de dag van vandaag groot. En vandaag weet ik niet of er hoop is, maar ik ben dankbaar voor elke dag dat ik deze dankbare taak weer mag oppakken.
  Ik herinner mij dat ik eens een boze jonge man was. Vol ontevredenheid en boosheid over de kwade dingen in de wereld en de domheid der mensen. Ik was ongelukkig en intens verdrietig. Ik dacht dat het aan de boze wereld lag. Totdat ik besefte dat mijn ongeluk in mijn boosheid lag. Dus in mijzelf. De wereld had daar geen schuld aan. Ik besefte dat ik het zwaard moest afleggen, want wie het zwaard ter hand neemt zal er door geveld worden. Dit koste een hele zoektocht door mijzelf. Vele innerlijke demonen heb ik bevochten en het lukte mij niet mijn boosheid af te leggen. Toen besloot ik hen te accepteren en hen allen een naam te geven: Haat, Jaloezie, Verdriet, Angst, Pijn etc. Zo, dus jij bent die en die. Kom maar. Ik weet wie jij bent. Kortom; Ik besloot hen niet meer te bevechten en ik legde mijn zwaard neer en met lege handen stond ik, met als enige wapen de liefde in mijn hart. En ik knielde nederig neer en zei tot God; Ik buig mijn hoofd voor U en voor U alleen. Ik heb geen wapens, alleen de liefde voor U en Uw schepping, dus ik laat de strijd aan U want ik kan die niet strijden. Geen wapens zal ik meer ter hand nemen, want ik weet dat wapens en geweld de middelen van de vijand zijn en dat zij tegen mij gebruikt zullen worden wanner ik mij tot hun handelen verlaag.
  En nu, nog steeds weet ik het antwoord niet. Ik besef dat ik helemaal niet weet. Maar het enige dat ik wel weet is dat ik mijn liefde in mijn hart moet behouden, zodat mijn ziel behouden blijft voor Hem.
  (En dat betekend niet dat ik perfect ben. Ik trap dagelijks weer in de trukendoos van het kwaad. Maar met het besef komt het leren, elke dag weer. En het besef dat ik dat doe voor Hem vervuld mij elke dag weer met liefde en vreugde en een diepe dankbaarheid voor alles wat is)

 12. Horrorrisico’s: na de coronavaccinatie vecht het lichaam tegen zijn eigen cellen.
  Geen vaccinatie, maar genetische interventie
  Velen zullen zien dat deze vaccins “heel, heel, heel gevaarlijk” zijn, voorspelt advocaat Dr. Fuellmich in de Corona-commissie , sessie 32, een heroverweging: “Het is helemaal geen vaccinatie, dat weten we inmiddels. Dit is een genetische procedure en zoiets is er nog nooit geweest. ”Verwijzend naar een Chinese arts die in Wuhan trainde en in de VS woont, meldt hij een groot aantal sterfgevallen in China veroorzaakt door het coronavaccin en dat gevaccineerde mensen COVID hebben
  https://www.wochenblick.at/horror-risiken-nach-corona-impfung-bekaempft-koerper-eigene-zellen/n. – had symptomen ontwikkeld.

  Link geeft niet het artikel aan. Mod.

 13. Oké DrM ik ga een eind met je mee, de overheid is over ons gesteld door de Here God en dat wij ons aan haar dienen te onderwerpen. Máár … als Paulus dit schrijft, dacht je dan ook niet dat hij het over een goede overheid heeft, met de nadruk op ‘goede’ !!! Je kunt toch niet ontkennen dat als je Romeinen 13:1 t/m 7 leest Paulus het heeft over een goede overheid, en zelfs lof van haar zult ontvangen, als je het goede doet.
  Paulus spreekt dus NIET over een slechte overheid, zoals de christen-vervolgende en moordende Nero die christenen als brandende toortsen gebruikte, door ze eerst met teer te laten overgieten, en Adolf Hitler die 6 miljoen joden heeft vermoord, en Stalin, en Pol Pot die aan de Franse Sorbonne heeft gestudeerd en daar een maoïst is geworden, en 2 miljoen Cambodjanen van zijn volk over de kling heeft gejaagd, en nu over vvd’er Marx Rutte die de mensen zal dwingen om het teken van het beest, met de DNA-veranderende Gen Therapie, in te laten spuiten, en wat beslist géén vaccin is, inhoudende een verzwakt virus.
  Ik weet wel zeker dat Paulus ons niet adviseert om ons aan zulk soort overheid te onderwerpen, en al helemaal niet aan een overheid die ons dwingt het teken van het beest te accepteren.
  Vriendelijke groet,
  In Jesus Christus verbonden,
  Jo

 14. Het zou me niets verbazen als de Chinezen het coronavirus gefabriceerd hebben om hun wereldwijde opkoopprogramma te versnellen. Failliete bedrijven kunnen voor een spotprijs worden opgekocht. Getroffen economieën en complete gebieden vallen in handen van rijke oligarchen. Een aanval op de MKB veroorzaakt door communistische multinationals om de concurrentie weg te vagen. Het is uiterst opmerkelijk dat China en rijke aandeelhouders beter zijn geworden van de coronacrisis.

 15. @ Hendrika: 10:18 am. Daar zegt U zo wat. Ook ik ben ernstig teleurgesteld geraakt in de SGP. Ze steunen een regering, die volledig van God is losgezongen. Dat is de trieste realiteit, helaas.

 16. Horecatycoon: ‘Er moet keihard worden ingegrepen op het Binnenhof’
  https://www.ninefornews.nl/horecatycoon-er-moet-keihard-worden-ingegrepen-op-het-binnenhof/
  Helemaal mee eens, Rutte heeft zijn werk goed gedaan, de bewuste afbraak van de horeca is bijna bereikt.
  Nu de rest van de economie nog slopen, maar met Rutte aan het roer moet dat gaan lukken.
  Zijn opdracht gevers (de elite) kunnen trots zijn op de knecht van andere meesters dan het Nederlandse volk.
  De VVD staat volgens misleidende peilingen op 40 zetels, dat zijn er dan ook zeker 40 te veel.

 17. Geheel eens met het artikel.
  Ik wil eraan toevoegen dat de macht van Brussel langzamerhand wordt overgenomen door de Chinese overheersers. Ik heb dit al vaker beschreven in mijn reacties omdat veel mensen zich niet bewust zijn van dit gevaar. Een communistische dictatuur, verarmde bevolking en totale controle over u en mij. Ieder verzet wordt keihard de kop ingedrukt. De dictators in Brussel, VS, Turkije met hun fanatieke Islamieten en overige landen maken geen vuist tegen de Chinezen. Het is allerminst kortzichtig te noemen om deze megalomane communisten te onderschatten. U kunt wel raden wat het voor de Europese burgerbevolking zal betekenen wanneer ze hier eenmaal de dienst uitmaken. Europese/ internationale bedrijven en complete havens worden nu al massaal opgekocht door rijke Chinezen. Wat een impact zal het communisme op ons hebben, 24 uur controle, ze willen weten wat we eten, welke kleding wij dragen en zelfs wat we denken! Ik heb geen nageslacht en moet er niet aan denken om kinderen in deze wereldwijde gevangenis op te laten groeien“ Er is niks democratisch aan en vrijheid zal verder weg zijn dan ooit te voren! De vraag is of het lamgeslagen, gehersenspoelde volk zich hieruit kan of iig wil ontworstelen. Veel hedendaagse mensen die ik tegenkom zijn gestoord en vinden het wel meevallen, laten ze het dan maar uitzoeken! Zij verpesten het uiteindelijk voor hunzelf en nageslacht die in de wereldwijde puinhoop moeten zien te overleven.

 18. Theo Kainos op 10.25 pm

  Er staat in Openbaring 3:10 duidelijk: ” Zal Ik ook u bewaren voor de ure der verzoeking ”

  Uw tekst ” Het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt ” staat niet in NGB vertaling

  Wat betreft uw verwijzing naar Family 7, als iemand deze Bijbellezing wil volgen, dit kan alleen als je lid wordt van Family 7, anders is dit via internet niet mogelijk

 19. de spiraalbeweging van de voorbije jaren zet zich beslist verder. er zal gebeuren wat moet gebeuren. wij, kleine visjes, zullen daar maar weinig of niets aan kunnen veranderen, zelfs niet als we ons nog zouden trachten te groeperen want er groeit gestadig onenigheid en chaos onder de mensen, typisch het werk van de boze.
  we zullen wellicht nog verlangend terugkijken naar 2020, toen we nog voldoende te eten hadden, vrij waren om op bepaalde websites onze mening te spuien, nog niet rondliepen met een ingespoten chip in ons lijf, nog spaargeld hadden, we nog niet in oorlogen moesten overleven, etc.
  wat een luxe en grote vrijheid waar we vandaag nog in leven, het kan véél en véél slechter dan nu. dus geniet nog volop van vandaag en morgen zien we wel waar we doorheen moeten. toch een voorspoedig nieuw jaar gewenst aan allen van deze site!

 20. Xander bedankt voor je Kerstmijmering; je benoemt en overstijgt al die vormen van het Grote Gelijk waarmee we elkaar te vaak verstikken. Volgens mij zij we op dit moment allemaal in verbijstering door de waanzin en de openlijke slechtheid die ons in snel tempo verraadt en overweldigt. Wij kunnen dat nooit echt bevatten. En jij benoemt dat.
  Onze twijfels en wankele hoop te kunnen erkennen is een groot goed. Te weten dat je de waarheid niet in pacht hebt en ook niet direct een heldere oplossing ziet lijkt mij grote wijsheid.
  Ik dank je vanuit de grond van mijn hart voor de informatie en steun die je voor mij steeds weer biedt in je artikelen. Je werk geeft mij hoop.

 21. @Ele schreef:
  27/12/2020 om 1:50 pm

  “Nergens in het artikel wordt gesproken over Yeshua, terwijl Hij centraal zou moeten staan. In weerwil van wat de elite allemaal aan het bekokstoven is, wil ik benadrukken dat Yahuah/YHWH alles onder controle heeft. Nietwaar? Hoe zit het met ons vertrouwen (emuna) in Hem?
  Willen we mekaar angst aanpraten of oproepen tot verzet tegen de overheid, of moeten we ons tot Abba wenden en Hem vragen om raad en kracht teneinde de beproevingen te doorstaan?”

  Precies, de Heere Jezus hoort centraal te staan en niet allerlei angstaanjagende berichtgeving! Over oproepen tot verzet tegen de overheid en aanzetten tot een revolutie gesproken, Romeinen 13 is daarin heel duidelijk over dat de overheid door de Heere God over ons gesteld is en dat we ons aan dienen te onderwerpen. Met revoluties bereik je juist het tegenovergestelde, namelijk de opkomst van een dictator.

  @Wilfred schreef:
  27/12/2020 om 11:07 am

  Komt bij mij over als re-incarnatie.

 22. Iedereen lees de bijbel door zijn of haar bril.
  Maar de bijbel heeft het hoogste woord!
  Laten we om daarmee te beginnen dat je erom mag bidden en vragen om Zijn wijsheid om te begrijpen hoe ons leven door de Heilige Geest geleid mogen worden.
  Gezien het feit wat we zien en wat er allemaal gaande is in het wereldgebeuren is waakzaamheid geboden op de wederkomst van Jezus Christus!
  En dat is een mooie en een goede boodschap wat er zo en zo komen gaat!
  God heeft het plan van den beginne tot het naderende komst van Jezus Christus allang vastgesteld en dat plan is perfect!
  De Heer zegt ook in zijn woord dat onze gedachten niet zijn gedachten zijn en laten we dankbaar zijn dat wij nog in de genade tijd leven.
  Belangrijk is dus om zo veel mogelijk het evangelie te brengen en dat zij door de Heilige Geest aangeraakt mogen worden en gered worden voor deze boze naderende wereldgebeuren.
  Dan zal al het kwade wijken bij Jezus terugkomst en zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn waarop wij voor eeuwig gelukkig mogen zijn zonder het kwaad dat er zal zijn! Amen.

 23. @rapture ready en alle anderen van het geloofsforum,
  En nu even terug met de voeten in de dagdagelijkse werkelijkheid., want als het geloofsforum dit forum overneemt, en dicteert wat en hoe er mag geschreven worden, dan kunnen we ons beter bekeren tot Schwab, die laat zich al god noemen.
  Gelieve ook niet enkel uit de teksten van xander te halen, wat u uitkomt, maar lees alles !
  O.a , mensen die hopen, gebruiken dit als excuus om passief te blijven.
  https://www.rt.com/usa/510706-fauci-lied-herd-immunity/

  Bij dit artikel kunnen onze gasten vertellen over hun hoop voor 2021, ook vanuit hun geloof. Mvg. Mod.

 24. Het is om te huilen,deze tijd,ik maak mij vreselijk zorgen om mijn kinderen,kleinkinderen en nu zelfs achterkleinkind.Dit wat een prachtige melding moest zijn van mijn kleindochter maakt mij eigenlijk zeer verdrietig, welke toekomst is er nog voor dit kindje weggelegd?
  Probeer alle kinderen uit te leggen wat er aan de hand is maar ze blijven in de ‘corona ‘leugen geloven,wanhopig wordt ik ervan.Is er iemand ziek heet het elke keer corona ook als mijn man en ik zeggen dat het griep is.
  Achterover leunen en apathisch afwachten ligt niet in mijn aard,ook de rest van de familie en vrienden probeer ik wakker te schudden maar met weinig resultaat, doe dit sowieso al jaren.
  Ken wel meerdere mensen die wakker zijn en dat is een verademing om met hun te praten.
  Wat kan ik nog meer doen,over geloof willen ze al helemaal niks horen.
  Ik vertrouw en geloof dat er een opname komt.

 25. Lieve dank voor al je werkzaamheden!
  Kan ik een nieuwsbrief ontvangen of me hiervoor aanmelden voor ev. in de toekomst?
  Een heel fijn eindejaar en een grote groei aan allen toegewenst in onderscheidingsvermogen en vertrouwen in je eigen Bronkracht om het ‘juiste’ vanuit jouw eigen juiste startpunt (Je eigen Bronkracht) jouw vrije keuze te creeeren!

 26. beste xander,

  Wij kunnen niet meer, dan ’n geweldloos verzet doen/zijn.
  Wat betekent, dat we onze woorden, kunnen gebruiken.
  Mensen informeren, bereft de profetieën uit de geschriften.
  Zoals jij ook doet met jou site Xander.

  Maar wat bovennatuurlijk, nu gaande is.
  Zijn wij niet tegen opgewassen als menselijk geslacht.
  Ik heb mijn hoop gevestigd op God.

  Daniël – 2 : 44

  maar in de dagen
  van die koningen
  zal de God des hemels een koninkrijk
  doen opstaan
  dat in eeuwigheden niet zal vergaan
  en welks koningschap
  nooit zal worden overgelaten
  aan een ander volk;
  het zal verpulveren en tenietdoen
  al die koninkrijken,
  maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid;

 27. Nederland zit in een vrijwel totale lockdown. Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben het land op slot gezet vanwege het coronavirus. Maar is die lockdown eigenlijk wel gerechtvaardigd?
  https://www.youtube.com/watch?v=r0NqnABByuw&feature=emb_logo
  Beste Mensen, stop nou eens het met stemmen op partijen die niets met ons eigenvolk op hebben.
  Het afgelopen jaar heeft het kabinet Rutte bewezen dat zij ons eerder haten dan liefhebben, en uitvoering hebben gegeven aan de geheime agenda 2021/2030.
  Wie volgend jaar weer op die zelfde lui gaan stemmen, die verdiend dan ook echt niet beter.

 28. Ik ben het met rapture ready eens wat hij/zij schrijft. Het isw ook de opdracht om Jezus Christus te verwachten. Deze dingen die nu gebeuren lat God toe ook om te kijken wie uit Hem is en wie niet. Ook is het Zijn bedoeling om de echte christenen sterker te maken.
  Er komt echt wel een Opname. Daar is Gods Woord duidelijk over.Noach werd weggenomen en Lot en zijn gezin.
  Als de ergste rampen komen haalt Hij de “wijze maagden” weg, en ik hoop daar bij te zijn.

 29. Hoop doet leven zegt men wel eens , Hoop vestigen op een mens ? Komen we bedrogen uit . Jesaja 40 : 31 zegt ,,,MAAR WIE DE HERE VERWACHTEN PUTTEN NIEUWE KRACHT. Ook Jeremia 29:11 vertelt over een HOOP VOLLE TOEKOMST,, Psalm 31:25 zegt WEEST STERK EN UW HART ZIJ ONVERSAAGD, GIJ ALLEN DIE OP DE HERE HOOPT. Micha 7:7 zegt MAAR IK ZAL UITZIEN NAAR DE HERE , IK ZAL WACHTEN OP DE GODS MIJNS HEILS , MIJN GOD ZAL MIJ HOREN . Pasief ? Denk ik niet beste xander , het is telkens alles in gebed brengen , uit onszelf kunnen we niks , we willen alles met onze verstand verklaren , maar Zijn plan staat vast , Hij heeft alles in Zijn hand .

  Beste Tietia, maximaal 3 woorden in hoofdletters als accenten. Mvg. Mod.

 30. Nergens in het artikel wordt gesproken over Yeshua, terwijl Hij centraal zou moeten staan. In weerwil van wat de elite allemaal aan het bekokstoven is, wil ik benadrukken dat Yahuah/YHWH alles onder controle heeft. Nietwaar? Hoe zit het met ons vertrouwen (emuna) in Hem?
  Willen we mekaar angst aanpraten of oproepen tot verzet tegen de overheid, of moeten we ons tot Abba wenden en Hem vragen om raad en kracht teneinde de beproevingen te doorstaan? Zelfs de profeet Elia – niet de eerste de beste – werd depressief toen hij vervolgd werd door Yezebel. Maar de profeet Nechemia leert ons wat onze houding dient te zijn: “Weest niet bedroefd, de vreugde in Yahuah/YHWH is jullie kracht.” Dat deze woorden jullie mogen bemoedigen.

 31. Vernietig grotendeels de economie en geef daarna iedere burger een basisinkomen.
  Een basisinkomen zorgt voor totale controle.
  Bij ongewenst gedrag word je basisinkomen ( tijdelijk ) stop gezet.
  Bijv. zonder vaccins, geen basisinkomen..!
  Komt bij dat vele burgers nu bang zijn om hun baan te verliezen, bij openlijk verzet.
  Zonder geld heeft een mens geen eten en onderdak…
  Burgers worden dus volledig klem gezet middels geld.
  En voordat burgers wereldwijd in verzet komen door m.n massaal verlies van banen, komt ” de handreiking ” van tijdelijke overheidssteun naar een vast basisinkomen.
  Dit is de werkwijze v.d globalisten, om hun satanische doel wereldwijd te kunnen bereiken.

  Xander, dank voor je uitstekende Kerstboodschap.

 32. Beste Xander, ik lees dagelijks je artikelen, maar verbaas mij over deze.

  Wat jij van de ander wil verbieden, die je nu zelf: als of jij de enige oplossing voor de toekomst weet – NEE DUS!
  Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar veel van wat ik las, schurk tegen het Kingdom Now/Preterisme aan.

  De enige die weet hoe en of wat er gebeurt is de Almachtige God. Hij heeft ons dit geopenbaard in Zijn Eeuwige Woord.
  Mbt. Matt 24, MC. 13 en Lc. 21 lezen we eerst de waarschuwing: misleiding, de grote afval, maar ook Deze Dingen Moeten Gebeuren.
  Nee, daar dus NIET aan meedoen, maar het onrecht ontmaskeren en getuigen.
  Paulus schrijft ons te zien op de opname van de gemeente en in barre tijden (de weeën zullen krachtiger worden) onze hoofden omhoog te houden en elkaar met de (spoedig) komende Redding elkaar te bemoedigen.

  Dus ja; wakker blijven, ontmaskeren, er zelf niet aan deel te nemen, maar vooral getuigen in de korte tijd die nog rest.
  Dat is niet mijn idee, theorie of edaxhte, maar letterlijke boodschappen uit het Woord.

 33. Hoop is in het dagelijks taalgebruik teveel afgezwakt. In de Bijbel is het een rotsvaste verwachting. Dus geen vaag is waarvan je hoopt dat het misschien ooit eens zal gebeuren, maar iets waar je zeker van bent. Dus: waar ben je echt zeker van in 2021?

 34. Het gezegde dat ‘hoop doet leven’ wordt in vele gevallen ‘hoop doet NIET leven’.
  De hoop dat anderen (Jezus, politici, etc.) het wel zullen oplossen is een excuus om de eigen kop in het zand te steken en zelf niets te hoeven doen.

 35. Ook bij de Mexicaanse Griep verwees men steeds naar de Spaanse Griep om de bevolking angst aan te jagen. Maar ook toen waren er deskundigen die erop wezen dat er in 1918 nog geen anti-biotica bestonden en dat de meesten stierven aan secundaire infecties. Je zou denken dat men er dus van geleerd heeft.
  Maar nee: ook nu wordt wéér aanbevolen (in de Duitse strategie-papieren) steeds te wijzen op de Spaanse Griep bij het aanjagen van een publieke angst. Marc Bonten doet dat o.a. Het lijkt wel of men niets WIL leren.
  De hele wereld heeft die enorme faal van destijds gezien en bestudeerd. Maar het wordt nu doodleuk allemaal weer herhaald alsof men niets geleerd heeft.

 36. Het is waar, de hoop van jou hoeft niet de hoop van een ander te zijn. Ik lees hier ook vaak mensen met een religieuze achtergrond, zelf ben ik katholkiek opgevoed. Maar er gaat geen wederopstanding komen, er komt geen Superman deze wereld redden, ook dat is dus weer een vorm van passiviteit. Het zijn excuses verzinnen om maar weg te kijken van de gigantische ijsberg waarop de Titanic van de mensheid gaat stranden.

  We zijn nu al een klein jaar verder en ondanks de censuur zijn er alsnog tienduizenden artikelen, filmpjes etc vrij eenvoudig te vinden. Ik durf te wedden dat alle lezers hier en op gelijkgestemde platforms informatie delen naar familie, vrienden en collega, iedere dag weer. Maar toch, de massa gaat niet ontwaken, het systeem wat hen tegenhoudt is te sterk.

  Deze totale overname, die altijd geridiculiseerd werd, zit fantastisch in elkaar. Hier zijn tientallen jaren voorbereiding voor geweest. Ik durf nu wel te stellen dat de Mexicaanse griep een bèta test was om te zien waar nog ruimte voor verbetering lag. Die zat natuurlijk vooral in de grip op de MSM en vooral het optimaal benutten van het bereik van social media, iets wat 10 jaar geleden nog in de kinderschoenen stond.

  Hoop dat het tij gaat keren zal hem vooral zitten in wat de vaccins gaan doen. Als er direct al duizenden doden vallen kan dit voor een ommekeer zorgen. Maar het kan ook zo zijn dat de lockdowns hierdoor alleen maar draconischer gaan worden en de censuur nog veel heviger. Zij zijn een oorlog begonnen tegen de mensheid, keren gaan ze niet meer.

  Wellicht een wat somber bericht maar na maanden activistisch bezig te zijn (en ja, daar stop ik ook niet mee) is dit vanuit mijn kant een realistische analyse.

 37. De ongelofelijke faal bij de Mexicaanse Griep en de wereldwijd opgejaagde paniek van destijds (handen wassen, vaccins, maskers, quarantaine, ‘ontsmettingen’, paniekcijfers over te verwachten doden, afstand houden) werd in de eerste plaats veroorzaakt doordat de WHO de hoogste paniekfase had verkondigd: men had de pandemie uitgeroepen. (https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc)
  Ook toen was de definitie van ‘pandemie’ gewijzigd. Niet langer was de dodelijkheid het criterium, maar de wereldwijde verspreiding.
  Ook nu heeft de WHO die kwalijke rol. En is Neil Ferguson weer degene die enorme aantallen doden heeft voorspeld, op grond van modellen. En net als toen, speelt Big Pharma een stevig partijtje mee.

 38. @Nieuwsopenbaring,

  Ben jij een profeet die droog brood eet ? 🙂

 39. Een mooi stuk Xander. En inderdaad wat is hoop? Is dat passief of actief? Ik vrees dat de hoop vaak passief is, maar actief zou ‘moeten’ zijn. Ik weet dat Jezus terug zal komen om Zijn Koninkrijk te bevestigen. De vervallen hut van David zal weer opgericht worden, maar nu door de Koning der koningen.
  Het is die wetenschap die mij ertoe dringt om actief te hopen. Om het wit na te jagen en voorbereid te zijn op een duistere periode die als een cocon zal voelen. Maar als een rups zich uit zijn cocon vecht, dan zullen de vleugels optimaal gevuld worden met bloed en zal hij kunnen schitteren. We zullen ons moeten oefenen in godzaligheid om de strijd uit die cocon te winnen en een prachtvat te worden voor het aangezicht des Heeren. Dit zal vrees ik steeds meer een eenzame strijd worden. Je kunt je erbij neerleggen (passief hopen), maar je kunt er ook voor kiezen om op allerlei manieren waardig voor God te leven en Christus aan te doen. We strijden immers tegen de hemelse machten.

  Mijn allergrootste streven is dat als het moment daar is en ik de adem weer aan God terug mag geven ik kan lachen naar de dood. Deze zal nog geen seconde vat op ons hebben. En om dat te bereiken moet er hard worden geoefend in godzaligheid. Voor mij is hoop dus actief.

 40. Het antwoord op de “jammerklacht” van Xander is eigenlijk heel eenvoudig, hoewel het niet iets is waar we naar uitkijken maar het gevolg van de keuze die je als gelovige maakt. Zeg nee tegen alles wat indruist tegen het gezag van de
  Heer Jezus in je leven, wat ook de kosten mogen zijn, en vertrouw je zelf toe aan de Vader. Ik geloof in de opname van de
  gemeente, de Schrift leert dat duidelijk, maar ook in de konsekwenties van het christen zijn, nu er een wereldwijde staatsgreep plaatsvind, als inleiding op wat komen gaat zoals aangekondigd in Openbaring 13. Houdt moed, God regeert.
  2Tim.3
  12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
  13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

  Als je als christen in deze wereld met je rug tegen de muur komt te staan is God verantwoordelijk voor wat je overkomt.

  Matt.10
  28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.
  29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.
  30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.
  31 Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.
  32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
  33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
  34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
  35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
  36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. (Dit gaat komen rond het vaccin, en zal pijnlijk worden)
  37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.
  38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.
  39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
  40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.
  Amen?

 41. Naar iedereen zou ik willen schreeuwen “”doodgaan bestaat niet”” je kunt oefenen om een zogenaamde doosds ervaring te hebben. Bijna doods ervaringen spreken de waarheid, doodgaan is een leugen.
  Jullie hierboven weten dat allemaal, maar “”zij”” willen niet dat je je daar bewust van wordt.
  Dit is niet een strijd van 1 leven, maar van vele incarnaties, waarom kan ik mij vorige levens herrinneren?
  en waarom de rest van mijn familie niet?
  Je bent er nu dus je zult er altijd zijn, ik ben verbaasd want met simpele oefeningen kun je het zelf ervaren.
  Je komt hier weer terug want deze situatie gaat nog even duren, je dient bewust dood te gaan in dit leven, het is niet eng, het is je geboorte recht om te weten dat je er altijd al was.
  In het begin is het eng om je lichaam te verlaten, doodeng, maar het lichaam blijft ademen, laat het gewoon los.
  Je kunt zien en voelen en weten dat je onsterfelijk bent, het bewijs zit nu op Xander te typen.
  Straal uit dat je niet in deze leugen trapt, uitstraling is ALLES. Ga allemaal stralen!
  dhttps://www.bitchute.com/video/YvQZXTuaE5m3/

 42. Natuurlijk is er nog hoop, hoop, geloof en liefde. Geen zwartgalligheid, het beste moet nog komen. Shalom

 43. In deze draad (https://twitter.com/hommel_b) zien we twee keer hetzelfde filmpje van een demonstratie in Graz Oostenrijk. In één van de filmpje is gebrekkig het logo van Pegida in een hoek geplaatst. Probeert men nu wéér zo’n demonstratie te framen als extreem-rechts?? Ik denk dat het filmpje zonder dat logo het originele is.

 44. Ik begrijp het verlangen naar een betere wereld en dat zal pas gebeuren als Jezus terugkeert als leeuw van Juda en zijn koninkrijk van vrede en rechtvaardigheid vestiģt tijdens het duizendjarig Messiaans Vrederijk en wij zullen meeregeren als priesters en koningen in een verheerlijkt lichaam. Dat is onze hoop en onze toekomst.

 45. Ik kan echt nergens negatieve dingen over vaccins lezen. Als ik er na google. Toch zijn hier veel mensen op tegen. Sommige hier beweren dat het het teken van het beest is. Ik vroeg mij af de vaccins worden die dan in de rechterhand geplaatst? Ik las online dat het de bovenarm of onderbeen werd gevaccineerd?

  Mijn vader was hellemaal tegen wn heeft met een pipo gepraat die ontwikkelingen van het Pfizer vaccin heeft gezien. Nu blijkt dat dit een veilig vaccin is en overtuigd hij ons om wel dit vaccin te gaan nemen anders kunnen we niet op vakantie. Wat moet er gebeuren en welke feiten kan ik aanleggen tegen over mijn familie dat dit wel degelijk een gevaarlijk vaccin is. En waarom wordt het vaccin gezien als bedreiging? Moeten jullie je niet verzamelen ofzo bij den haag? Is er niet een beweging gaande want als vaccin tot dode gaan leiden. Als je straks geen brood meer kan kopen als vaccinloze gaan jullie dan over tot drastische maatregelen.

 46. zo lang de kerken en de SGP meegaan in deze “coronagekte””en niet de juiste
  vragen stellen, vrees ik het ergste voor ons land.

 47. Natuurlijk is er hoop voor 2021 en daarna!

  Nadat ik dit lange epistel van Xander overdacht had, dacht ik gelijk: Die man is heel zijn jarenlange vastomlijnde geloof en visie kwijt. Dat is heel menselijk hoor.

  De grote Profeet Elia raakte die ook kwijt toen hij op de vlucht ging voor een vrouw Izebel die het op zijn leven gemunt had. Elia begeerde liever te sterven dan opnieuw als Profeet van JHWH op te treden in Israël, God had gelukkig nog een beter plan met Elia. Lees 1 Koningen 18 en 19.

  Zelfs Johannes de Doper de voorloper/aankondiger van Jeshua de Masjiach, verloor zijn Visie en geloof toen hij door koning Herodus gevangen genomen werd en in de gevangenis gesmeten werd. Hij begreep niet dat Jeshua hem niet kwam bevrijden en liet een boodschap aan Jeshua overbrengen: Zijt gij het die komen zou of moeten wij uitzien naar een andere bevrijder van Israël? Herodus liet Johannes onthoofden. Lucas 7.

  Jeshua de Zoon van God was ook ontsteld aan het Kruis van Golgotha, daar gruwelijke pijnen onderging en zelfs de schare boosdoeners Hem uitjouwden voor een valse Profeet. Jeshua riep in uiterste wanhoop naar de hemel: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Marcus 15. Gelukkig heeft de dood niet het laatste antwoord:

  JHWH Zijn Vader wekte Hem op: drie dagen later stond Hij op uit het graf en overwond de dood!!! 1 Corinthe 15. Alle groten der aarde liggen nog begraven maar het graf van Jeshua in Jeruzalem is leeg. Boven de graftombe kun je lezen: Hij is hier niet – Hij is opgestaan” Ik stond in zijn lege graf.

  De hele wereld en vooral alle regeerders/bestuurders 2020 zijn nu in de ban van de leugens en misleiding van de boze/duivel nu. Openbaring 13. Maar het serpent speelt nu wel zijn laatste ronde.

  Jeshua smijt het serpent voor 1000 jaar in de gevangenis zodat hij de volken niet langer kan verleiden tot oorlog en haat. Satan leert niets van zijn opsluiting en zal door Jeshua in het eeuwige vuur geworpen worden waar hij met zijn kornuiten/aanhangers voor eeuwig gepijnigd zal worden.

  Dus het draaiboek [Torah/Nw. Testament] van God ligt al 3000 jaar klaar! Alle booswichten en antisemieten zullen het lot van de duivel ondergaan omdat ze het Reddende Evangelie van Jeshua in het Nw. Testament afgewezen veracht hebben.

  Wie De Waarheid liefhebben en Jeshua navolgen die zullen Hem straks zien Wederkomen met grote macht en heerlijkheid naar planeet aarde in Jeruzalem de stad van de grote Koning en Hij zal alle dingen Nieuw maken. Het Paradijs keert weer terug op aarde!!! Openbaring 14 t/m 22.

  Hoop dat Xander en Team weer spoedig hun Bijbelse visie met ons delen en niet langer in ??? zullen schrijven maar in !!! Ik heb hoop op een gouden toekomst samen met Jeshua en al zijn supporters. Openbaring 19. Shalom. Ramshoorn.

 48. Jullie zullen nog raar opkijken van hoop op de opname door onze verlosser Jezus Christus. Hij is de enige waar je je hoop op kunt vestigen. Hij zal zijn belofte waar maken. Deze wereld is eigendom van de Satan en deze wil alle mensen tot slaaf maken en hun alle hoop ontnemen!! Maar Jezus heeft gezegd : Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven. En Hij komt om Zijn kinderen weer naar huis te halen.

 49. Xander wat jammer dat jij niet in de opname gelooft, het staat toch duidelijk in de Bijbel

  Lees o.a. Openbaring 3 vers 10 eens !

  Ik hoop dat jij een echte christen bent anders moet je door de grote verdrukking !

 50. Op https://youtu.be/PdF_lFXCNU0 “Iran Israel Show-Down at Hand (Krachtmeting tussen Iran en Israël is op handen)”. Zal Rusland proberen Europa binnen te vallen wanneer er een grote oorlog in het Midden-Oosten aan de gang is? In ieder geval zal Rusland dan de gastoevoer naar Europa helemaal afsluiten, waardoor Europa met een energiecrisis te maken krijgt.

 51. @Theo Kainos schreef:
  26/12/2020 om 10:25 pm

  “Openbaring 3:10 vertelt ons niet dat Jezus ons zal opnemen voor de grote verdrukking, maar dat hij ons zal bewaken tijdens deze grote verdrukking op dezelfde manier als een soldaat een gevangene bewaakt!

  https://pbenson.me/2016/06/07/the-promise-of-revelation-3-10/

  Dat betekent dan dat christenen uit diverse landen, waaronder Europa dat het Rijk van de antichrist zal zijn, ergens naar toe zullen moeten vluchten waar het wel veilig is tijdens de Grote Verdrukking. Welke plek is dat dan, wellicht de rimboe in Afrika?

 52. Een prachtige en krachtige boodschap, Xander. Echt om verder over na te denken.

 53. Een goed geschreven stuk, mijn complimenten. Een bundeling van krachten zou hoop kunnen bieden

 54. https://www.youtube.com/watch?v=FkvvtuVsyUA&feature=emb_logo

  Trump-advocaat: ‘schokkende nieuwe onthullingen op komst over verkiezingsfraude’

  Trump-advocaat Rudy Giuliani heeft gezegd dat er binnenkort ‘schokkende nieuwe onthullingen’ over verkiezingsfraude worden gedaan. Hij voegde toe dat de onthullingen mogelijk kunnen leiden tot de ondergang van de Democratische Partij, meldt One America News.
  “Het bewijs dat de corrupte tv-netwerken, kranten, Big Tech en leiders van de Democratische Partij jullie hebben getoond, is vals,” zei Giuliani. “Dit zal schokkend zijn voor het land.”
  Hij wees er ook op dat steeds meer Republikeinse beleidsmakers president Trump steunen in zijn strijd om de frauduleuze verkiezingsuitslag te keren. Hij zei dat de verkiezingsfraude bewezen is.
  Naïef of partijdig

  Mensen die maar niet willen toegeven dat waarnemers uit de stembureaus zijn gezet tijdens de verkiezingen, zijn volgens Giuliani heel erg naïef of ontzettend partijdig. Ze gebruikten een gesprongen waterleiding als excuus om waarnemers te weren, aldus de advocaat van Trump.
  Er zijn ook berichten waaruit blijkt dat Kamala Harris haar senaatszetel nog niet heeft opgegeven en dat het Pentagon geen inlichtingen meer deelt met de Biden-campagne. Giuliani zei ook dat steeds meer Amerikanen vragen beginnen te stellen over de stembusfraude.

 55. Ook ik verwacht behoorlijke narigheid in de toekomst, ook ik denk dat het met de profetie 666 te maken heeft, toch maak ik een beetje voorbehoud, stel dat de dingen toch iets anders gaan, ja als het anders is maar wel in de lijn van de profetie dan maakt het niet veel uit, maar als het een totaal andere invulling krijgt en het fenomeen Corona er niets mee te maken heeft kan men voor schut staan.
  Dit zeg ik omdat de schepper in het verleden wel meer andere dingen deed dan zijn verbondsvolk, of later de christenen dachten dat er zou komen.
  Ja ik leef iedere dag met het geruststellende gevoel dat wat er ook komt God de regie heeft, mijn raad is ook om daarop te vertrouwen, daarnaast gezond te leven, goed eten zoals vis, groenten, fruit, kaas enz. binnenruimte ventileren, veel buiten lopen, de zon opzoeken als die er is, absoluut geen angst voelen, dat legt het immuun systeem lam.

 56. reactie twee:
  Verder vind ik het opmerkelijk dat niemand van Oppositie (wilders, baudet, of wie dan ook ) inmiddels een grote protestdemo heeft georganiseerd ? Zij hebben de organisatorische ervaring en achterban om dit gemakkelijk voor elkaar te krijgen. Ik kan mij nog de ‘ban de bom’ demos herinneren van de jaren 80, op de grootste liep er 1 miljoen man mee ….en door wie georganiseerd ? Ja de PvdA, en andere linkse partijen.
  Maar het blijft oorverdovend stil bij de PVV en het FvD…krekeltjes stil…
  Gecontroleerde oppositie ? Dus toch..

 57. ja Tukker, maar het gaat niet vanzelf..we zullen er beslist voor van de bank moeten opstaan en de straat op. Waarom blijven jullie toch allemaal denken dat het vanzelf wel goed zal komen als je hier en op andere sites een commentaartje achterlaat ?
  Revoluties worden op straat gestart en beslecht. Dus dat betekend dat we er voor moeten vechten.
  Ik vermoed dat men in Den Haag zich slap lacht om de laffe afwachtende houding van de Nederlander.
  Kun je je nog de wilde angst in de ogen herinneren toen de boeren massaal naar Den Haag gingen…ja juist…grote groepen demonstranten kan de NL politie niet de baas, de tot nu toe kleine groepjes die sloeg men het licht uit de ogen om de rest te ontmoedigen. Heeft prima gewerkt, vind je niet ?

 58. “Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam?… Het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig.’”

  Hoe waar dit is. Het kijken begint bij de oren. Wandel eens met oordopjes met muziek en je merkt, hoe beperkt je zicht is. De ogen heb je ook nodig om te lopen. Wie slecht ziet, gaat ook slechter lopen.

 59. @Drm, we hebben in de Tweede Kamer twee ”Christelijke” partijen in de regering. Daar zou ik mijn hoop zéker niet op vestigen. Wél op de anti-Islampartijen PVV en de FvD……

 60. We kunnen 2000 jaar de geboorte van Chrisus vieren, het feest van het licht, maar zolang Christus niet in ons hart is, zal het duister blijven. Wij als Christenen laten het te vaak af weten, ik inclusief. Mijn verlangen voor 2021 is dat we het zoutend zout zijn en het lichtend licht.

 61. Bedankt voor deze ware woorden. Ik hoop dat iedere lezer zich maximaal inzet om de slapers en naïevelingen de ogen te openen. Alleen dan krijgen we een kritische massa waarmee we de vijand aan kunnen.

  @Xander: Als voorzorgsmaatregel zou ik willen voorstellen om alvast een communicatiestructuur op te zetten, voordat het regime onze infrastructuur laat hacken en geen communicatie meer mogelijk is. Bijvoorbeeld iedere maandag om 9 uur verzamelen bij het gemeentehuis.
  Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op wat Klaus Schwab voorspelt. Als iemand weet wat ons te wachten staat is hij het wel. Vermoedelijk wordt de chaos groter dan de meesten van ons zich kunnen voorstellen.

 62. goed geschreven. complimenten. als aanvulling wil ik zeggen dat het al duizenden jaren zo is dat een mens nu eenmaal niet leert van zijn fouten en steeds weer in het zelfde patroon vervalt. Het wachten is nu dat er een (eind) catastrofe komt want de dingen die momenteel om ons heen gebeuren zijn zo verschrikkelijk kwaadwillend dat God eerdaags iets laat gebeuren. is dat hoop? bij mij wel.

 63. Schitterend geschreven artikel xander, getuigt van doorzicht.
  Legt de problemen pijnlijk bloot, maar moet ook wel, om de sheeple, misschien, wakker te maken .

 64. Wat een mooie boodschap weer, Xander! We zijn allen lid van het lichaam maar ieder heeft een andere functie. Als we zien dat we allemaal stuk voor stuk (links-rechts-homo-hetero-zwart-wit-christen-atheist-islamiet-jood-‘legaal’-‘íllegaal’ et cetera) nodig en belangrijk zijn kunnen we gestalte geven aan de zo broodnodige eenheid om het hoofd te bieden aan het kwaad dat de wereld overspoelt. Helaas zijn er alternatieve nieuwssites die anderen verketteren omdat ze ‘íllegaal’ zouden zijn, links ‘gespuis’ of ‘controlled opposition’. Alleen als we verbinden in liefde en compassie zullen we overwinnen. Zelf ben ik geen christen maar ik onderschrijf je boodschap van harte en vind dat je heel verbindend bezig bent. Alle lof voor je werk. Bravo!

 65. @DrM
  Openbaring 3:10 geeft inderdaad veel hoop voor de toekomst.

  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen (Op.3:10-Statenvertaling).

  Het vervoegde werkwoord ‘zal bewaren’ in het Nieuwe Testament in het Grieks (Nestle-Aland) luidt τηρήσω. Dit is de eerste persoon enkelvoud toekomende tijd van het werkwoord τηρέω in Koine Grieks en heeft een van de volgende betekenissen.

  1) Een ​​gevangene bewaken.

  https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G5083&t=KJV

  https://www.blueletterbible.org/kjv/rev/3/1/t_conc_1170010

  Hetzelfde werkwoord komt voor in Mattheüs 27:36

  35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen.

  36 En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken(ἐτήρουν = Imperfectum derde persoon Pluralis van τηρέω;Mattheus 27:35,36-Herziene Statenvertaling).

  Openbaring 3:10 vertelt ons niet dat Jezus ons zal opnemen voor de grote verdrukking, maar dat hij ons zal bewaken tijdens deze grote verdrukking op dezelfde manier als een soldaat een gevangene bewaakt!

  https://pbenson.me/2016/06/07/the-promise-of-revelation-3-10/

 66. Binnenkort gaan er miljoenen doden vallen wereldwijd, en de angst zal er goed inzitten want iedere dode komt dan volgens het reguliere nieuws van een zogenaamd corona killer virus.
  Over de dodelijke vaccinaties zal denkelijk gezwegen worden. Het Engelse woord vaccination staat trouwens voor 666 ( a = 6, b = 12, c = 18, …. en ieder cijfer volgens de letters optellen)

 67. Zolang er mensen zijn die pertinent weigeren het vaccin te nemen en toe te geven aan de terreur is er hoop.

  Zolang er mensen zijn die twijfels hebben over de zin van mondkapjes, anderhalve meter en een vaccin is er hoop.

  Zolang er een grote stille menigte is die weliswaar niet openlijk protesteert, maar zonder heisa of protesten ‘toch nog even goed na wil denken over wel of geen vaccin’, is er hoop.

  En hoop doet leven. Dat heeft de mensheid keer op keer bewezen door tegen allerlei soorten van onderdrukking in te gaan. Zolang we onze menselijkheid maar behouden.

  Op naar 2021. Het jaar van de hoop!

 68. Voor wie het Christus kind aanvaard , opent zich de hemel , daar zouden mensen zich eens meer mee bezig moeten houden , in plaats van buy for you die .

 69. Bravo, Xander!
  Heel veel dank voor jouw enorme inzet om te proberen om mensen aan het denken te zetten.
  Ook mooi om te lezen dat mensen onafhankelijk van elkaar tot gelijksoortige conclusies komen.
  Want ook ondergetekende ziet alleen heil in een samenleving die klein en dichtbij is.
  Zoals in een klein Frans dorp van minder dan 100 inwoners die een zelfstandige gemeente is. Ja, er is een gemeenteraad, maar de feitelijke vergaderingen vinden buiten op straat plaats. De burgemeester gaat zelf met de heggenschaar rond, bijvoorbeeld. Iedereen zorgt voor elkaar. Geen kapsones, gewoon doen. Niet omdat het MOET, maar gewoon omdat iedereen daar bij gebaat is. Zoals al die cellen van het lichaam, die samenwerken en een fantastische machine vormen die zichzelf kan helen. Zonder vaccins, gewoon door er goed voor te zorgen.
  Graag wens ik je en alle lezers een heel goed en vooral ontmaskerend (!) 2021 toe.

 70. Ik mis in dit artikel de echte hoop, namelijk de Wederkomst van de Heere Jezus, daarna het Duizendjarig Vrederijk en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zou mijn hoop echt niet gaan vestigen op de wereldse politiek, ook niet op oppositiepartijen als de PVV en FvD en ook niet op verzetsbewegingen tegen het huidige Coronabeleid.

  Op https://www.family7.nl/programmas/bijbelse-toekomstverwachting “Bijbelse Toekomstverwachting”:

  “Bijbelse Toekomstverwachting

  Zie jij uit naar Jezus’ wederkomst? Ben je er veel mee bezig? Of weinig? In de nieuwe Bijbelstudieserie ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ wordt onder andere uitgelegd waarom het verwachten van Jezus zo belangrijk is. Maarten Ouweneel presenteert het programma en Theo Niemeijer is de gastspreker.

  Als je naar de wereld en omstandigheden kijkt, kun je soms ontmoedigd raken over de toekomst. Hoe gaat die toekomst eruitzien? ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ wil graag inzicht geven in Gods plan met de wereld; de rol van Israël en de rol van de gemeente daarin.

  Jezus vraagt ons dat we Hem verwachten. ‘Het is zelfs een bevel (Openbaring 3:10)’, aldus Niemeijer. Hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor op Zijn komst? ‘In de eerste plaats doordat je zeker weet dat je Jezus hebt toegelaten in je leven en dat je Hem gedankt hebt voor Zijn verlossingswerk, dat je een relatie hebt met Jezus. Het tweede is dat je je laat reinigen door het werk van de Heilige Geest en het Woord van God. Wat we de laatste tijd steeds meer zien, is dat mensen zich niet meer zo bezighouden met de Bijbel, maar meer met emotie. Hosea zegt: ‘Mijn volk gaat teloor aan gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6). Als je de Bijbel niet kent, dan ben je ook niet voorbereid op wat er gaat gebeuren’, aldus Niemeijer.”

  Op https://www.youtube.com/watch?v=PgepgFPCheM “Er is hoop voor de toekomst”.

 71. Dat is een mooie Kerstboodschap Xander, die we elk op eigen wijze ter harte kunnen nemen.
  Ik wens jou alvast voor ’t aankomend jaar liefde en inspiratie voor je eigen leven en ook voor je belangrijke werk aan deze site. Een site waar velen zich in deze duistere tijden kunnen oriënteren, verrijken en spiegelen aan jouw veelzijdige opstellen en in uitwisseling met anderen.
  Dank voor je trouwe inzet voor dit werk.

 72. Mensen, als er massaal de vaccins geweigerd wordt EN tegen het hele systeem ingaan DAN is er nog hoop.
  Anders is het echt over !!

 73. nog voor er meningen waren, of mensen die tegen elkaar opstonden, werd er precies verteld waar het misging. ” In den beginne….” de rest moet je echt zelf lezen. Zo simpel is het.

Comments are closed.