International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf

—————————————————————————————————————————————–

‘Covid vaccin ontvangers kunnen gevoeliger worden voor Covid-19 en ernstigere ziekte dan als ze niet gevaccineerd zouden zijn’ – Eerder (RSV) coronavirus vaccin produceerde in testfase eveneens ‘robuuste antilichamen reactie’, maar kinderen werden na blootstelling aan het echte virus allemaal ziek, en sommigen stierven

—————————————————————————————————————————————-

Het vakblad The International Journal of Clinical Practice heeft een studie gepubliceerd waarin – mede op basis van wetenschappelijke literatuur en eerdere studies – wordt gewaarschuwd dat het risico dat de Covid-vaccins het immuunsysteem beschadigen, en de ontvangers daardoor juist vatbaarder worden voor Covid-19, ernstig onderbelicht blijft. De auteurs dringen er op aan dat de bevolking bewust wordt gemaakt van de niet onaanzienlijke potentiële gevaren voor de gezondheid die de in de maak zijnde Covid vaccins met zich meebrengen.

‘Covid-19 vaccins die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken kunnen vaccin ontvangers gevoeliger maken voor ernstigere ziekte dan als ze niet gevaccineerd zouden zijn,’ begint de samenvattende conclusie van de studie.

‘Patiënten worden niet geïnformeerd over de risico’s’

‘Vaccins voor SARS, MERS en RSV zijn nooit goedgekeurd, en de data die zijn voortgekomen tijdens de ontwikkeling en het testen van deze vaccins suggereren een ernstige mechanistische zorg: dat vaccins die empirisch zijn ontworpen met gebruik van de traditionele benadering (die bestaat uit het ongemodificeerde of minimaal gemodificeerde coronavirus spike eiwit om neutraliserende antilichamen op te wekken), of ze nu samengesteld zijn uit proteïne, virale vectoren, DNA of RNA, en ongeacht de aflevermethode, de Covid-19 ziekte kunnen verergeren via antilichaam-afhankelijke versterking (ADE).’

‘Dit risico wordt in klinische test protocollen en toestemmingsformulieren voor de lopende Covid-19 vaccin testen dermate verduisterd, dat het onwaarschijnlijk is dat er een adequaat begrip bij de patiënt van dit risico zal ontstaan, waardoor een juist geïnformeerde toestemming van de personen in deze testen terzijde wordt geschoven.’

‘Het specifieke en aanzienlijke Covid-19 risico op ADE zou prominent en onafhankelijk aan de proefpersonen die aan de vaccintesten meedoen moeten zijn en worden medegedeeld, alsmede ook aan degenen die worden geworven voor de testen, en de toekomstige patiënten nadat het vaccin is goedgekeurd, zodat aan de medische ethische standaard dat patiënten geïnformeerd zijn en begrijpen waar ze toestemming voor geven, wordt voldaan.’ (1)

Grote problemen bij vaccins voor andere coronavirussen nooit opgelost

De auteurs van de studie wijzen er dus op dat tijdens de vele eerdere pogingen om vaccins te maken voor een coronavirus (MERS, RSV, SARS-CoV) grote bedenkingen naar voren zijn gekomen. Deze vaccins hebben namelijk de neiging een antilichaam-afhankelijke versterking te veroorzaken. Kort gezegd betekent dit dat het vaccin niet uw immuniteit tegen infectie met het virus versterkt, maar juist de mogelijkheid van het virus om uw cellen binnen te dringen en deze te infecteren, waardoor u ernstiger ziek kunt worden dan als u NIET gevaccineerd zou zijn.

Dat is vanzelfsprekend het exacte tegendeel van wat een vaccin theoretisch zou moeten bewerkstelligen. Al vanaf het begin van de onderzoeken naar een vaccin tegen Covid-19 werd op dit al tientallen jaren bekende grote (en nog altijd niet opgeloste) probleem gewezen.

‘Robuuste reactie’ tijdens testfase, maar louter zieken en ook sterfgevallen in real life

Tussen 2002 en 2012 werkten Chinese, Amerikaanse en Europese wetenschappers aan vaccins tegen SARS. Van de 30 veelbelovende kandidaten werden de vier beste uitgekozen, en vervolgens aan fretten toegediend, wier longen het meeste overeenkomen met die van mensen.

De fretten vertoonde weliswaar een ‘robuuste antilichamen reactie’ (dezelfde termen heeft u de afgelopen tijd in de media kunnen lezen over de testen met Covid-19 vaccins), wat de maatstaf voor vaccins is, maar zodra zij met het wilde (dus ‘live’) virus geconfronteerd werden, werden zij allemaal ernstig ziek, en stierven.

In de jaren ’60 was al eens hetzelfde gebeurd toen werd geprobeerd een RSV-vaccin te maken. RSV is een aandoening aan de bovenste luchtwegen, die erg lijkt op de ziekte die door coronavirussen wordt veroorzaakt. Destijds werd besloten om niet eerst op dieren te testen, maar gelijk met mensen te beginnen.

Robert Kennedy jr. (‘Children’s Health Defense’) vertelde in mei 2020 dat er ‘zo’n 35 kinderen werden getest… De kinderen ontwikkelden een geweldige antilichamenreactie – robuust en duurzaam. Het zag er perfect uit, (maar toen) de kinderen aan het wilde virus werden blootgesteld, werden ze allemaal ziek. Twee van hen stierven. Ze gaven het vaccin op. Het was een grote blamage voor de FDA en het NIH.’

Vaccin kan risico om sneller en ernstiger ziek te worden door virus verhogen

Coronavirussen produceren zowel neutraliserende antilichamen, die een infectie bestrijden, als bindende antilichamen, die dat niet kunnen. Bindende antilichamen veroorzaken of een abnormale immuunreactie, of zorgen er juist voor dat het immuunsysteem niet functioneert, zodat u juist zieker wordt.

Veel Covid-19 vaccins maken gebruik van mRNA om uw cellen opdracht te geven het SARS-CoV-2 spike eiwit aan te maken. Dit proteïne is de eerste fase die virussen gebruiken om uw cellen binnen te dringen (waar ze zich kunnen vermenigvuldigen). Het idee achter de Covid-19 vaccins is om uw immuunsysteem aan te zetten tot het produceren van antilichamen tegen SARS-CoV-2, maar zonder u ziek te maken. De hamvraag is echter: welke van deze twee soorten antilichamen worden met dit proces geproduceerd?

Uit een onderzoek uit 2017 naar MERS-CoV in konijnen bleek dat de geteste dieren na besmetting geen neutraliserende, maar bindende antilichamen produceerden. Het gevolg was dat ze na herbesmetting juist nog erger ziek werden. De onderzoekers constateerden dat eenzelfde proces ook bij mensen kan optreden, en zij daardoor een groter risico lopen op een ernstige longziekte als ze opnieuw met het virus worden geconfronteerd.

Met andere woorden: als het Covid-19 vaccin straks geen neutraliserende, maar bindende antilichamen produceert, lopen mensen een duidelijk groter gevaar om alsnog ziek te worden, en dan nog ernstiger dan als ze het vaccin niet hadden gekregen.

Dengue-vaccin deed meer kinderen in ziekenhuis belanden

In april 2020 werd in een Zwitsers medisch vakblad een vergelijking gemaakt tussen Covid-19 en het Dengue virus. Wat bleek: kinderen tot 9 jaar die waren ingeënt met het Dengue vaccin belandden vaker in het ziekenhuis vanwege Dengue dan ongevaccineerde kinderen. De verklaring leek te zijn dat het vaccin een primaire infectie imiteerde, die de immuniteit deed afnemen, waardoor de kinderen kwetsbaarder werden voor ADE op het moment dat ze met het ‘wilde’ (live) virus in aanraking kwamen. De WHO besloot hierop om alleen nog maar seropositieve Dengue personen te vaccineren.

Vertaald naar Covid-19 (dat eveneens door een RNA virus wordt veroorzaakt) zou dit betekenen dat – even los van de vraag of een vaccin überhaupt wel een goed idee is – eigenlijk alleen mensen die Covid-seropositief zijn (dus via een bloedtest positief zijn bevonden, en NIET via een PCR-test) zouden moeten worden gevaccineerd, in plaats van dat nu iedereen moet worden ingeënt, dus ook alle gezonde mensen, die daardoor juist een verhoogd risico lijken te lopen om alsnog Covid-19 te krijgen.

Tal van studies concluderen hetzelfde: groter risico DOOR vaccins

De Swiss Medical Weekly keek ook naar bewijzen voor ADE bij coronavirus infecties, en citeerde onderzoeken die aantonen dat het vaccineren van katten tegen FIPV (een feline coronavirus) de ernst van de ziekte juist kan verhogen. Ook werden onderzoeksresultaten aangehaald waaruit eveneens bleek dat antilichamen, die door een SARS-CoV vaccin worden opgewekt, de infectie kunnen versterken.

In 2014 was in een andere studie al eens geconstateerd dat ‘de antilichamen tegen het SARS-CoV spike proteïne ADE-effecten kunnen veroorzaken. De data werpen nieuwe vragen op aangaande een mogelijk SARS-CoV vaccin…’ In 2012 trokken wetenschappers al eens de conclusie dat SARS-CoV vaccins ernstige longaandoeningen kunnen veroorzaken zodra mensen met het echte virus worden geïnfecteerd. Veel onderzoekers zijn daarom bang dat nu hetzelfde gaat gebeuren met de SARS-CoV-2 vaccins, en mensen na inenting vatbaarder worden voor ernstigere Covid-19 infecties en zware longaandoeningen.

Daar komt nog eens bij dat vooral oudere mensen, de groep die het leeuwendeel van alle Covid-19 infecties voor zijn rekening neemt, het hardste door ADE reacties worden getroffen. Eind maart 2020 werd op MedRXiv een studie gepubliceerd waarin staat dat bij middelbare en oudere Covid-19 patiënten veel hogere concentraties van anti-spike antilichamen – die de infectueusheid wederom verhogen – worden aangetroffen dan bij jongere mensen.’ U kunt inmiddels zelf wel raden wat er dan dreigt te gebeuren als deze kwetsbare groepen massaal tegen Covid-19 worden gevaccineerd.

In mei 2020 volgde een nieuwe studie waarin andermaal werd gewaarschuwd dat een vaccin tegen Covid-19 juist een immuunversterkte ziekte kan veroorzaken, net zoals dat met MERS en SARS-CoV het geval is gebleken. Met andere woorden: het Covid-19 vaccin kan een ergere vorm van Covid-19 veroorzaken dan als u op een normale wijze geïnfecteerd zou zijn geraakt met het virus, zonder gevaccineerd te zijn.

Kans om te overlijden aan Covid-19 nihil

Alle data en statistieken laten ondubbelzinnig zien dat er geen enkele reden is om iedereen te vaccineren tegen Covid-19. De IFR (Infection Fatality Rate) voor mensen tot 40 jaar is slechts 0,01%, en voor mensen tot 70 slechts 0,05%, wat slechts de helft is van een gewone seizoensgriep. Het overgrote deel van de bevolking heeft dus minstens een 99,95% overlevingskans indien men überhaupt al ziek wordt na besmet te zijn, en die kans blijkt tot nu toe eveneens zeer gering. Bovendien kunt u volgens veel experts het risico om ziek te worden nog verder verlagen door het slikken van vitamine D3, en eventueel ook andere immuunsysteem ondersteunende supplementen.

Voordat u volgend jaar het besluit maakt toch het vaccin te laten injecteren in uw lichaam, bedenk dan dat de Covid-19 vaccins niet zijn ontworpen om een infectie te voorkomen, maar enkel de ernst van de eventuele symptomen te verminderen. Ondertussen hebben bovengenoemde studies aangetoond dat er een serieuze kans bestaat dat het vaccin u juist kwetsbaarder zal maken, en u nog zieker zult worden indien u alsnog met corona wordt besmet.

Neem bij uw besluit ook de informatie mee van het PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), dat dit risico openlijk erkent, en letterlijk schrijft over een ‘paradoxaal fenomeen’ dat zich al sinds de jaren ’60 voordoet bij het testen van vaccins tegen ziekten zoals Dengue, RSV en SARS: ‘Een aantal dieren of mensen die het vaccin ontvingen en later aan het virus werden blootgesteld, ontwikkelden een zwaardere ziekte dan degenen die niet waren gevaccineerd. Het door het vaccin ondersteunde immuunsysteem scheen in bepaalde gevallen een verkeerde (ADE) reactie op de natuurlijke infectie te veroorzaken…’

Nòg een groot risico: Th2-immuunpathologie en beschadiging ademhalingsorganen

Die verkeerde reactie kan behalve ADE nog iets anders veroorzaken, namelijk een cel-gebaseerde versterking, die allergische infecties kan veroorzaken, die door Th2-immuunpathologie worden veroorzaakt. Zo’n allergische reactie kan tegelijkertijd met ADE optreden (bedenk even wat dit kan betekenen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, dus sowieso alle ouderen).

Sommige onderzoekers achten deze Th2-immuunpathologie een nog groter gevaar dan ADE reacties. In oudere SARS-studies werd bij verouderde muizen een bijzonder hoog risico op levensbedreigende Th2-immuunpathologie vastgesteld. Hierbij veroorzaakt een falende T-cel reactie een allergische infectie, en activeren slecht functionerende antilichamen het complementaire (immuun)systeem, waardoor mogelijk de ademhalingsorganen worden beschadigd.’ (2)

Als we dan terugdenken aan de ouderen die in het voorjaar soms wekenlang aan de beademing op de IC’s lagen, en waarvan er velen het niet overleefden, houden we ons hart vast voor wat er in 2021 kan gaan gebeuren als al die kwetsbare mensen, onbewust van de bovengenoemde gevaren omdat het hen simpelweg niet verteld wordt, het Covid-19 vaccin in zich laten spuiten.

 

Xander


(1) IJCP via Wiley Online Library
(2) Anonymous

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. Hallo Xander,
  Hier ben ik nogmaals. Klopt het dat het stukje tekst waar ik in mijn vorige berichtje naar verwees, een vertaling betreft uit het volgende artikel?
  https://www.lewrockwell.com/2020/11/joseph-mercola/how-covid-19-vaccine-can-destroy-your-immune-system/
  Tekst:
  Coronaviruses produce not just one but two different types of antibodies:
  Neutralizing antibodies,4 also referred to as immoglobulin G (IgG) antibodies, that fight the infection
  Binding antibodies5 (also known as nonneutralizing antibodies) that cannot prevent viral infection
  Instead of preventing viral infection, binding antibodies trigger an abnormal immune response known as “paradoxical immune enhancement.” Another way to look at this is your immune system is actually backfiring and not functioning to protect you but actually making you worse.
  Graag hoor ik van u, groetjes!

  Petra, de bronnen staan in en onder het artikel, wat uw vraag overbodig maakt. Mod.

 2. Hallo Xander,

  Bedankt voor dit artikel en de link naar de studie over ADE.
  Ik heb een vraagje. Er is een stukje in uw artikel dat ik niet goed begrijp.
  “Coronavirussen produceren zowel neutraliserende antilichamen, die een infectie bestrijden, als bindende antilichamen, die dat niet kunnen. Bindende antilichamen veroorzaken of een abnormale immuunreactie, of zorgen er juist voor dat het immuunsysteem niet functioneert, zodat u juist zieker wordt.”
  Produceert een coronavirus dan zelf antilichamen om een infectie te bestrijden? Ik dacht dat witte bloedcellen antilichamen produceren?
  Of heeft dit stukje tekst betrekking op het gebruik van Coronavirussen als vaccin verspreider?
  Graag zou ik wat meer uitleg of een link krijgen, van u of een andere lezer. Bedankt! 🙂
  Groetjes!
  Als het om een ander systeem gaat, zou iemand me daar wat meer uitleg over kunnen geven?

 3. Hoi Xander,

  In relatie tot Th2 respons van het immuunsysteem. Als dat te lang aan staat heb je ook kans op autoimmuniteit. Zeker met vaccins waar menselijke cellen in verwerkt zijn. Zie bijsluiter.

 4. @ J. In tegenstelling tot wat u denkt ben ik niet 36 jaar. Hoe weet u mijn leeftijd? Ik ben 71 jaar. Wat China betreft, die heeft het virus met harde hand beteugeld, inderdaad. China heeft geen rechters die de overheid terug kan fluiten. Dat is wat ik bedoel. Wat niet wil zeggen dat de bevolking dom is. Ze zijn gewoon gedrild om de overheid te gehoorzamen. Ik geloof bovenstaand verhaal gewoonweg niet. Ik heb niets tegen vaccinaties, ze zijn heel nuttig. Maar ben wel kritisch. Volgens mij hinkt het kabinet tussen de volksgezondheid en economie. Maar China laat juist zien dat alles op het terugdringen van het virus richten, het beste is voor de economie. De Nederlandse overheid heeft bij dee tweede golf gewoon veel te laat ingegrepen. Ik zag de cijfers al weken oplopen en vroeg me af: waar blijft Rutte.

 5. Tsjonge. Iedereen gelooft klakkeloos dit verhaal. En discussie is er niet bij. Want elke reageerder gelooft dit verhaal. Behalve ik, zei de gek. Wat heeft de leek nu verstand van vaccinaties. Nul. Maar toch alle onzinverhalen geloven. Feit is dat dankzij vaccinaties verschillende ziektes uitgebannen zijn. De ziektes difterie, kinkhoest, tetanus en polio zijn uitgebannen. Soms doemen polio of mazelen nog op dankzij weigeraars in de bijbelgordel.

 6. Iemand die nog tropenkennis heeft, wat in Nederland al vernietigd is mag het zeggen, iemand die die vernietigde boekenkennis nog heeft mag het zeggen

 7. @L: neem dat malariamiddel, beter nog ivermectine die de S40 ofzo van vorige vaccinaties aankan. Verder wil ik zwijgen

 8. @ Cefas. China is covid 19 vrij, hoe kan dat, vraag je je af. Heel eenvoudig. China is een dictatuur. Sluit alle mensen op, geen rechter die het verbiedt. Hier in Europa komen mensen in opstand en gaan naar de rechter. Daar kan dat niet. Zo heeft China het virus min of meer uitgeroeid, door repressie. Geloof me. Daar wil je niet wonen.

 9. Kans om te overlijden aan Covid 19 is nihil, lees ik. Dat klopt niet. Ondanks alle maatregelen, zoals een intelligente lockdown, zijn vanaf maart al minstens 16000 mensen extra overleden. Hadden we gewoon doorgeleefd, zoals we altijd al deden, dan zou het aantal doden nog vele malen hoger zijn. Laat je informeren over de oversterfte in de periode van Covid 19. Of je moet uiteraard de pcr testen niet vertrouwen, zoals Albert schrijft. Dan nog blijft de vraag waaraan al die duizenden mensen (extra) dan overleden zijn. Zoals Hendrik schrijft, de ouderen worden eerst ingeënt, blijkt dit verhaal waar, dan zullen ze bij bosjes sterven. Waarom lopen de ziekenhuizen dan vol, als ze niet aan Covid 19 lijden. Geef me eerst maar eens antwoord op deze vragen, voor ik er enig geloof aan hecht. Wantrouwen jegens de reguliere wetenschap is tegenwoordig booming.

 10. Top deze opstapeling van bewijzen vanuit de research en klinische praktijk. In februari had ik dr judy mikovits reeds gehoord over vaccine virus interference oftewel ADE ofwel gevaccineerde ontmoet cirus via een coronazieke danwel via een besmetting en dientengevolge gaat het immuunsysteem in de overdrive. Een ongevaccineerde heeft geen adjuvantia met virus gekregen en laat zijn of haar immuunsysteem bij ontmoeting van een wild virus de verdediging rustig op zich nemen zoals we het van ver voor het stenen tijdperk al die millennia gered hebben tot bijna acht miljard mensen.

  Hartelijk dank Xander, de bewijzen stapelen zich hemelhoog op, echter regering en parlement zitten met de hersens diep in het zand. Ze roepen: wij willen NIETS horen en niets weten. Ze negeren elke deskundige die met gegevens komt die de dogmas van cdc en rivm omt ondergraven. Er is geen beginnen aan bij deze gehersenspoelden. Daar zijn diverse redenen voor.

 11. Hoeveel artsen en wijkverpleegkundigen zijn er schuldig aan het inspuiten van vaccins, zogenaamd veilig voor de baby’s waarvan ze geen serienummers kenden? Gemaakt met vervuilende hulpstoffen in goedkope landen, omdat het goedkoop moest zijn, de zorg voor onze nieuwe medemens?

 12. Wel een beetje laat omdat NU te ONTDEKKEN❗️
  Ik ben maar een leek, en roep dit al maanden, waarom zouden de zogenaamde “ knappen koppen “ dit risico niet weten?
  Hier klopt iets niet❗️
  Deze risico niet onderzoeken, deze vaccinatie maar doordrammen op de hele wereld bevolking. Terwijl SARS en Ebola vaccin op dezelfde basis ( gen technologie ) gemaakt werden afgewezen.
  Dus toch geld of dus toch de groep “ Eugenetica aanhangers” die vonden dat er teveel mensen op deze wereld rondlopen❓.
  Zagen de farmaceuten en hun geldschieters nu hun kans op een presenteerblaadje aangereikt worden door dit gemanipuleerde virus uit China, om hun slag te slaan: hun slag: rijk worden en de wereld bevolking dwingen tot een onbekend vaccin te nemen met mogelijk hun nevendoel❓❓❓( dot nevendoel is te kwaadaardig om uit te spreken. )

  === Het vaccin van Sanofi & GSK is een vaccin wat op de “ ouderwetse groep virus “ basis wordt gemaakt. Dus zonder genetisch materiaal. Dus afgezien van de korte ontwikkeling; wel veilig.
  ( D.w.z zonder RNA genen van het Corona virus erin. )
  Het kan zijn dat Jansssen ( Johnson & Johnson ) ook op deze manier gemaakt wordt ( dit weet ik niet zeker) ===

  Kortom dit wordt een gevaarlijke situatie❗️
  m.i. Gevaarlijker dan het virus zelf omdat dat eenmaal wel weer zal afzwakken en voorbij gaan.

  Hugo de Jonge, zal toch eerst maar eens rekenschap moeten afleggen waar je nu de hele bevolking aan gaat blootstellen. Waar zijn je garanties op geen bijwerkingen?

  Gelukkig zag ik gisteren op het Journaal dat de vaccinatie bereidheid afneemt in Nederland , dus het “ gezonde verstand “ van mensen neemt toe. ( nu nog 62% wat wel wil gevaccineerd worden )
  Dit is maar weinig. Waarschijnlijk volgens de overheid te weinig❗️
  Dus zal er naar verwachting van de overheid druk op komen te staan.
  En hoe gaat dat aflopen ❓==== verplichten =====❓

  Voorzichtig vraag ik mezelf af: moeten we dit toch zien als het “ Teken van het beest” ❓❓❓
  De tijd zal het ons leren. Blijf alert.

 13. Ik hoop dat de open-lucht-markten een goed alternatief worden voor degenen die niet met muilkorven de winkels willen betreden. Dat we de dagelijkse benodigdheden daar kunnen kopen.

 14. China is covid 19 vrij. Hoe kan dat zonder vaccin? Waarom wordt dat niet onderzocht? Er is geen enkele lockdown meer en de Chinese economie draait op volle toeren en de onze ligt plat. Wat is daar en hier aan de hand? Covid 19 lijkt een biologisch wapen om de wereld economisch plat te leggen waar China als de grote overwinnaar uitkomt.

 15. Je kunt aan al die berichtgeving niet meer volgen. De ene schrijft dat, de andere dit, en ze brengen mensen in de war. In België is je laten vaccineren niet verplicht, het wordt wel aangeraden. Shalom

 16. We mogen nooit de woorden van Juncker vergeten, want die zijn opmerkelijk toepasbaar:
  “We besluiten iets, brengen het dan in de openbaarheid, en wachten enige tijd af wat er gebeurt.
  Als er dan weinig geschreeuw is, en weinig verzet, omdat de meeste mensen niet begrijpen wat er werd besloten, dan gaan we verder. Stap voor stap, totdat er geen weg terug meer is.”

  Zo werkt de top-down omwenteling. En voor iedereen het beseft is er sprake van een dictatuur die de naam ‘democratie’ draagt.

 17. Mijn ouders (beide 74) hebben net een duo-prik gehad
  Griepprik+meningokokken prik
  Normaal niet ziek van griepprik, nu wel, twee dagen flink ziek
  Door meningokokken prik???

  Aankomende jaar februari-maart 2021 (covid-21?) hou ik mijn hart vast of ze dat overleven

 18. Albert schreef:
  17/11/2020 om 9:53 pm
  Albert, ik ben het helemaal met je eens

 19. Geen mengen van huishoudens nadat de vergrendeling is beëindigd

  Mensen uit verschillende huishoudens mogen van 3 tot en met 24 december niet in binnenruimten mengen, op welk moment de regel vijf dagen versoepeld wordt voordat ze opnieuw wordt ingevoerd, volgens sommige kranten van vandaag. De regering probeert dit te laten draaien als de enige manier om “Kerstmis te redden” – en de zon heeft die lijn gekocht – maar dat roept de vraag op: waarom zou het redden van Kerstmis prioriteit geven boven het redden van banen?
  https://lockdownsceptics.org/

 20. Die opdracht aan Defensie om groepen in kaart te brengen, kan ik alleen maar verklaren vanuit de volgende opdracht: “We gaan de maatschappij platleggen, en jullie moeten onderzoeken waar dat eventueel op verzet kan stuiten, zodat we die groepen tijdig in de smiezen hebben.”
  Wat hier gebeurt heeft alles met de Great Reset te maken. Ik geloof absoluut niet in het 9/11 complot, maar dit complot lijkt me toch wel erg duidelijk.

 21. zoiets dacht ik al, ik zie het aan oudere mensen in mijn omgeving, de mensen met een griepprik krijgen de griep (een griepvariant die niet in de griepprik was opgenomen) veel zwaarder dan oudere mensen die überhaupt geen griepprik hebben gekregen.
  zelf denk ik dat wanneer je je immuunsysteem niet blijft uitdagen het zwakker wordt, dus ik vertrouw op het immuunsysteem van de natuur/schepping, griep/verkoudheid is niet leuk, maar je lichaam moet het aankunnen.

 22. Ze draaien er niet langer omheen: premier Trudeau zinspeelt op ‘Great Reset’
  De ‘Great Reset’ was trending op Twitter nadat de Canadese premier Justin Trudeau had gezegd dat de coronapandemie ‘gelegenheid biedt tot een reset’. Hij deed deze uitspraak tijdens een videoconferentie van de VN in september, maar er is nu pas ruchtbaarheid aan gegeven.
  https://www.ninefornews.nl/ze-draaien-er-niet-langer-omheen-premier-trudeau-zinspeelt-op-great-reset/
  Er komt volgend jaar maandelijkse testen, dus wie dacht dat wij ooit terug zouden gaan naar het oude normaal, vergeet het maar.
  Deze duivels laten het volk nooit meer vrij, reken daar maar op.

 23. Bij mrna-vaccins verpakt men de molecuul met de rna-code in polyethyleenglycol (peg) om te voorkomen dat het molecuul vroegtijdig degradeert in het lichaam en het vaccin minder werkt.
  Het molecuul kan hierdoor overal in het menselijke lichaam terechtkomen en de cellen binnendringen om de aanmaak van anti-lichamen en t-cellen uit te lokken, van spieren en lever tot hersenen.
  De hevige immuunreactie en ongecontroleerde werking van t-cellen die de vaccinatie kan oproepen kan ervoor zorgen dat mensen na een aantal jaren bijvoorbeeld multiple sclerose gaan ontwikkelen doordat de t-cellen de beschermende myelinelaag van de hersenen aanvallen en beschadigen, waardoor de hersencellen uiteindelijk afsterven.
  Dit zal bij jongere mensen eerder zichtbaar zijn dan bij bejaarden die toch al in de nadagen van hun leven zijn.
  Maar geen zorgen, want er valt best te leven in een zelfrijdende rolstoel en met artificial intelligence in telefoon en andere gadgets, een neurologische brainchip en robot die het leven vergemakkelijken.

  Dit alles natuurlijk voor zover wetenschappers en andere deskundigen met hun bevindingen en waarschuwingen in hun publicaties gelijk hebben.

 24. Met Kerst wordt de bevolking weer even vrij gelaten, maar onder strikte voorwaarden (eerst 10 dagen in isolement zitten?). Daarna gaat de gevangenschap weer door tot kennelijk half januari.
  Intussen schijnen er plannen te zijn iedereen elke maand te testen. En na 9 maanden vrij ademen, moeten we nu aan muilkorf.
  Als dat geen dictatuur is. De proportionaliteit is volledig, maar dan ook volledig zoek.
  De kosten zijn intussen gigantisch.

 25. Een bekend verschijnsel in de “verdeel en heers” methode is: Laat de mensen naar links kijken als er rechts wat gebeurt. De hele vaccinatiehype (met de nodige angst inboezeming) is bedoeld om de introductie van 5G uit het zicht te houden. Als iemand het verband tussen corona en 5G naar voren bracht leek de hel los te branden. 5G is het middel waarmee we slaven worden. De wereldwijde Big Brother van 5G MOET er komen. De vaccinatiedruk is de afleidingsmanoeuvre waarmee we door onze volksvertegenwoordigers worden misleid. Straks in maart mogen we even komen zien dat ze aardige mensen zijn ALS dat er nog van komt. Na uitstel, uitstel, uitstel, zou het wel eens afstel kunnen worden. Bij een gifmenger is de keuken vaak verboden terrein.

 26. Oh wat ben ik blij met dit artikel. Ik heb o.a. immunologie en virologie gestudeerd. Helaas moest ik mij na een studie van 7 jaar al meteen omscholen, omdat het werk op mijn vakgebied was verdampt.

  Het laatste stuk laat een richting zien die ik al enige tijd vermoed, namelijk die van een allergische reactie. Nu geloof ik helemaal niet in vaccins, maar wat er nu gedaan wordt met de ontwikkeling van mRNA vaccins is in mijn optiek bijzonder gevaarlijk, omdat een virus niet als afzonderlijk partikel (bijvoorbeeld een spike) het lichaam binnenkomt, maar als een volwaardig deeltje. Door te spelen met afzonderlijke partikels, gaat ons lichaam reageren in ‘overdrive’. Je ziet ook in studies dat er een veel hogere antistoftiter is bij dit soort ‘vaccins’. Dat lijkt heel mooi, maar ons immuunsysteem is meer dan het reageren met antistoffen op een ongewenste indringer.

  Ik heb een zoontje van 7 en hij heeft nog geen enkel vaccin gehad. Mijn grootste angst is dat de nieuwe gemanipuleerde ‘vaccins’ een tijdperk inluiden van allergische reacties en auto-immuunziekten.

  En Xander: pas goed op jezelf (ik heb de rectificatie gelezen).

  Dank voor uw waardering. Mvg. Mod.

 27. Ik hou mijn hart vast… Het is namelijk niet denkbeeldig dat wanneer een groot deel van ons land gevaccineerd is het virus weer langskomt. Dan zal blijken dat het voor de gevaccineerden wel een dodelijk virus is.
  Drie keer raden wie dan de zondebok is. Juist, de niet-gevaccineerden. Het verhaal zal dan wel weer zo verdraaid worden dat het onze schuld is omdat dankzij ons de ‘dekkingsgraad’ niet is gehaald en wij dit de bevolking dan hebben aangedaan.
  Hopelijk zit ik ernaast.

 28. @ lies: 9:34 pm, op 17/11. Juist, en dan ook maar figuren als Soros, de Rothschilds, Merkel en Macron, en de hele links-liberale elite.

 29. Wat steekt achter deze vaccins? Mijn inziens juist het ziek laten worden van de mensheid, want deze moet gereduceerd worden tot 500 miljoen slaven. Zie de Georgia Guidestone, en de duistere bedoelingen van de NWO.

 30. Ik schreef het al eerder, democratieën zijn illusies. De mensenrechten zijn discutabel geworden ; ‘in het belang …. van de bevolking worden met een pennenstreek rechten weggestreept. Een recht is geen recht meer wanneer dat recht ons ontnomen wordt. In dit specifieke geval …. word er een pandemie gecreëerd die er niet is en worden ons verplichtingen opgedrongen die niets ! met mensenrechten hebben uit te staan.
  Lees :
  http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2020/11/wir-haben-gar-keine-rechte.html

 31. ik ben 74 goed van geest en lichaam en een goede gezondheid ik heb niets nodig.

  en ik zal anderen waarschuwen. dank xander voor dit bericht.

 32. Niet alleen The International Journal of Clinical Practice waarschuwt.
  Ook de bijbel waarschuwt en kan je daar ook uit leren wie het “beest”is, de WHO.

  Openbaringen 16- 2 En de eerste (engel) ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

  De logica uit dit verst is dan natuurlijk, wie het “merkteken” niet aanneemt en het “beeld” niet aanbid dus ook geen “gezweer” zal krijgen.
  En kan je daar ook uit leren wie het “beest” is, de WHO en het “beeld” de medische wetenschap.
  Ze aanbidden de gezondheidzorg, kijk maar eens rond in een winkel met die mondkapjes.
  Zonder, kan je straks niet meer kopen of verkopen.
  Een WHO waar zeer wonderlijk de hele wereld achteraanlopen en zich aan ondergeschikt heeft gemaakt.
  Nooit ter wereld heeft een macht de hele wereld onder controle gebracht.
  Maar dat zien we nu onder eigen ogen wel gebeuren via de WHO, wie had dat gedacht een jaar geleden?
  U kent het wel, zij die het logo (esculaap) dragen met een slang daarin.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Esculaap

  En zo kunnen we ook zien aankomen waar de antichrist vandaan zal komen.
  En dan het nummer uitrekenen, maar dan gerekend vanaf 23 sep 2017 “een groot teken in de hemel”.
  Voor wie het niet weten lees het gebeuren maar eens.
  https://www.heilbode.nl/artikelen/1128/23-september-2017.html

  Maar reken het dan maar eens door, vanaf 23 sep 2017 + 3,5 jaar maakt maart 2021.
  De datum dat het RNA vaccin klaar is om de o zo gevreesde pandemie aan te pakken.
  Lees maar na,
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/rna-vaccin-moet-afweer-op-slimme-manier-aanzwengelen-.htm
  Met deze zin daaruit:
  “Theoretisch zou DNA nog in het genoom van de gevaccineerde terecht kunnen komen. Van Els: ‘De kans dat het mRNA van een vaccin tot genetische mutaties leidt, is vrijwel nihil. Het komt niet in de celkern terecht, en wordt afgebroken nadat het is gekopieerd.’
  Zo proberen zij uw angst weg te nemen maar of we daar intrappen?
  Wij weten wel dat het “vaccin tot genetische mutaties” kan leiden en weten ook met wat dat voor gevolgen zal hebben, een “kwaad en boos gezweer”.

  Pas op mensen, het mRNA vaccin is het nummer.

 33. Het is toch bizar dat de definitie van pandemie is aangepast (met veel minder slachtoffers kan men al een pandemie uitroepen) net voor de “vreselijke” Mexicaanse griep…. toen is er een flinke zwik vaccin’s ingekocht en heel wat kinderen, zwangeren etc ingespoten met alle gevolgen van dien.. Nu zeker op nog grotere schaal? Ik vertrouw het hele zooitje niet…

  https://youtu.be/SSJkM_29N_g

  Nu is het alleen nog afwachten tot wanneer de weigeraars nog kunnen kopen en verkopen….
  “Ze” zullen “het” vast niet verplichten maar alle privileges/zekerheden zullen wegvallen met name door de grote massa die er “met open ogen” ? intuint… Kijk alleen maar eens hoe mensen nu al onder druk staan als ze geen “niet werkend” mondkapje op hebben…. wat een wereld…
  Heer vergeef hen want ze weten niet wat ze doen… 🌈🙏

 34. En ik hou afstand, wat is voor mij veilig: 2xmijn lichaamslengte+ wat is 4 meter. En als jij binnen mijn aura stapt, ga ik achteruit. Nog niet besmet, alleen kuchje van roken, maar ook dit doe veilig: onder de afzuigkap, dan kan de vuile lucht naar buiten

 35. Niet zo doemdenken jongens. Het blijft een experimenteel vaccin en ze betalen niet uit voor de mogelijke bijwerkingen, dus heb ik het recht om te weigeren.

 36. “Wetenschappers” die vaccins in elkaar knutselen moeten die troep maar lekker op zichzelf uit proberen en niet op ignorante volwassenen, kinderen en dieren. Deze schaamteloze beroepsgroep verrijkt zich door (massa) moorden die zij stiekem afdekken met volksverlakkerij. Netjes is hier is hypocriet vernis alla professor Lupardi. Feitelijk moet de hele arrogante medische wereld op de schop. Ps. Wat is het ziekenfonds ineens stinkend duur geworden! Dank zei de corona-smoes lachen het ziekenfonds en de ziekenhuizen de hele weg naar de bank. Zelf ben ik ook slachtoffer door een al elf maanden niet behandelde TIA vanwege de corona (zeg maar grieppatiënten) die voor de ziekenhuizen veel, veel meer geld in het laatje brengen.

 37. Hallo, Worden Wij Wakker!
  Wij goed gelovige mensen moeten eerst begrijpen dat corona een bliksemafleider vormt, voor het verbergen van de vaccinatie waarheid. Het corona Test beleid is een onderdeel van een absoluut misdadig sluw plan, het vaccineren is een plan om de mensheid te reduceren tot slechts enkele miljoenen. En de eerst komende vaccinatie ronden zal dan ook aan een aantal mensen het leven gaan kosten. En daar moeten wij ons echte druk over maken, niet dat Test bedrog, dat hoort bij hun zieke occulte plan. Nee, het vaccinatieprogramma vormt de grootste bedreiging voor de wereldbevolking, en staat onder de leiding van occulte lieden. En wanneer ze er straks achter komen dat de meeste mensen gaan weigeren zich te laten vaccineren, dan nemen ze nog zwaardere maatregelen. Want vaccineren is de enige reden waarom ze ons nu de vrijheid ontnemen, en zinloos gaan muilkorven.

 38. Simpel weg gezegd : doel is depopulatie, dus aanvaard NOOIT het “vaccin” …

 39. Duidelijk dus dat de eerste ronde aan vaccins, ”COVID-21” gaat veroorzaken, of in ieder geval een zware ”derde golf” die het leven nog verder zal verstrikken. En dan toch zullen ze het nieuws verdraaien en niet de schuld aan het vaccin geven. Daarentegen, gaan ze het juist gebruiken om nog méér druk op mensen uit te oefenen om zich te laten vaccineren. Dat kunnen ze onmogelijk doen? Wacht maar af.

  Dat zal waarschijnlijk ook het begin zijn van de finale economische depressie. Nu heeft men een ”vals optimisme” vanwege het vaccin-nieuws. Men verwacht dat na het vaccin alles weer gaat herstellen. Wanneer de realiteit begint door te dringen dat dit helemaal niet het geval is, gepaard met de verkiezingschaos Amerika, dan gaat de dollar instorten en daarmee de hele wereld economie.

  De maanden, en wie weet, jaren, zullen chaotisch verlopen met oorlogen, honger, en allerlei andere vormen van instabiliteit. Uiteindelijk dan treedt de anti-christ op het toneel, als ”redder van de wereld”, de valse moshiach. Dingen zullen tegen die tijd heel gevorderd zijn op het wereld toneel op allerlei vlakken. 2020 was nog maar een warming-up, maar het gaat zeer snel. Gepaard met de anti-christ komt het merkteken van het beest, wat waarschijnlijk de micro-naald pleister vaccin zal zijn met de quantum tattoeage. Dan begint de 7 jaar verdrukking en New World Order pas werkelijk

 40. En dan te bedenken dat ze hiermee 7 miljard mensen willen vaccineren…

  Het laat zich raden hoe ze deze problemen met het vaccin gaan ‘oplossen’.

  De hele p(L)andemie is gebaseerd op valse PCR-testen.
  De PCR-test staat veel te hoog afgesteld waardoor heel veel vals positieve resultaten. Zodra het vaccin er is krijgen alle test-labs de opdracht om de PCR-test weer op een normale instelling terug te brengen. Et voilà, alle grafieken van besmettingen gaan omlaag en het vaccin doet het dus goed.

  De mensen die dan ziek worden van het vaccin, of er zelfs aan sterven tel je bij de Corona-doden. Dan tonen die cijfers weer aan hoe noodzakelijk het is om iedereen te vaccineren.

 41. Dit zou wel eens “de politieke oplossing” kunnen zijn voor de pensioenscrisis : de pensioenen zijn niet te betalen, dus laat ons die nutteloze oudjes maar kapotspuiten.

  En en passant ook een hoop andere goedgelovige sukkels die het niet doorhebben, dan is het overbevolkingsprobleem ook meteen van de baan.

 42. Bedankt voor dit stuk Xander , ik laat me niet met dit vieze goedje inspuiten , ik stel voor om Mark Rutten en minister de Jong als eerste te vaccineren en ze dan bloot te stellen aan COVID 19. Ik kijk uit naar de gevolgen .

Comments are closed.