Focus op het Licht of focus op Lucifer: zo onderscheid je waarheid van leugens

Echte bevrijding komt niet van buitenaf, maar begint enkel binnenin.

—————————————————————————————————————————————–

Bestaat er een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?

—————————————————————————————————————————————–

Ik reageer normaal gesproken nooit als mijn website in een onwaar daglicht wordt gesteld, maar voel me gedrongen om daar deze keer (voor het eerst in bijna 14 jaar) een uitzondering op te maken. Martin Vrijland schrijft weliswaar terecht dat ik de laatste tijd veel aandacht besteed aan de kanalen van Helma Broekman (Lichtkind, zowel op Telegram als op YouTube, en daarnaast Nieuwe Dageraad), maar schetst vervolgens met onvolledige, achterhaalde en ronduit foutieve informatie een sterk verdraaid en misleidend beeld van mevrouw Broekmans leringen en verleden. Wat mij ook opvalt is dat Martin Vrijland het heel erg vaak over Lucifer heeft, daar waar Helma Broekman al sinds jaar en dag mensen onvermoeid op het hart drukt zich te focussen op het (ware) Licht en hun innerlijke zelfontwikkeling tot een bevrijd, vrij en door God geleid mens.

Vrijland strooit meteen met de nodige incorrecte beweringen en onwaarheden, zoals dat ‘Helma Broekman een behoorlijke business heeft opgebouwd met haar Lichtkind onderneming’, en dat ’tegenwoordig op een prachtige boerderij, verbonden met groepsaccommodatie in Witteveen’ zou doen.

Ten eerste is die tijdelijke locatie in Witteveen nooit haar bezit geweest, en werd die al in 2020 na een jaar weer verlaten; ten tweede was er van een ‘flinke business’ geen enkele sprake – integendeel. Een beetje achtergrond onderzoek leert dat Helma Broekman hier ondanks de enorme belangstelling voor haar cursussen en sessies werkelijk niets aan overgehouden heeft, en dat het overduidelijk nooit haar bedoeling is geweest om hier rijk van te worden. Termen zoals ‘een geweldige onderneming’ en een ‘cash cow’ zijn dan ook ronduit leugenachtig.ook al zijn ze dan niet rechtstreeks – maar wel degelijk impliciet – tegen haar gericht.

Verlossing niet extern, maar intern te vinden

Daar stopt het valse beeld van Vrijland echter niet bij. Zo beweert hij dat Helma ‘vooral het creëren en het herscheppen van je eigen werkelijkheid’ promoot. Deze voorbarige conclusie is volledig uit zijn context gerukt.

Uit haar vele artikelen, YouTube video’s en twee (en binnen afzienbare tijd drie) spraakmakende boeken (die lezen als een leesboek maar in wezen vooral studiemateriaal zijn) komt keer op keer naar voren dat haar krachtigste boodschap ‘keer naar binnen‘ is, waarmee ze bedoelt dat ieder mens niet langer zijn bewustzijn, geloof en vertrouwen moet externaliseren, dus zijn of haar leven, richting, ‘verlossing’ of bevrijding laat afhangen van anderen – een dominee, een priester, een kerk, een goeroe, een tastbare messiasfiguur, een denkbeeldige ‘God’ ergens op een troon hoog in ‘de hemel’, of wat voor mens of ‘heilig boek’ dan ook -, maar daar helemaal zelf voor verantwoordelijk is, en daar ook alle sleutels voor in handen heeft – mits de moeite wordt gedaan die om te draaien.

Bestaat er een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?

De even wrede als weerbarstige geschiedenis van de mensheid, en zeker de huidige situatie in de wereld, laat zien dat het omdraaien van die sleutels niet bestaat uit het enkel geloven of uitspreken van een zeker religieus of levensbeschouwelijk credo, een geloofsbelijdenis, het naleven van een hele serie wetten en leefregels, of het aannemen van een vastbesloten ‘waarheid’ of zekere overtuiging. Bij dat laatste denk ik in het kader van dit artikel vooral aan Vrijlands ‘consciousness’. Je zou jezelf volgens hem enkel bewust te hoeven worden van de matrix, de valse realiteit waarin wij in onze avatars (lichamen) gevangen zijn gezet, en de echte realiteit zou zich vanzelf voor je ontvouwen.

Maar kant-en-klare ‘hap snap’ oplossingen voor de complexiteit van het leven op deze planeet, in deze matrix, bestaan naar mijn stellige overtuiging niet, net zomin als dat simplistische stelregels zoals ‘geloof dit, en je wordt gered’ of ‘spreek dit uit, en je bent behouden’ ooit iemand werkelijk verder hebben geholpen. Ja, misschien in materiële zaken en uitwendig gedrag, maar uit mijn jarenlange vele gesprekken met gelovigen van wat voor richting dan ook komt iedere keer hetzelfde plaatje naar voren: mensen hebben vooral zichzelf overtuigd dat het ‘zo werkt’ zoals anderen zeggen, maar doen in feite maar alsof, en zijn in hun binnenste nog steeds hetzelfde vat vol twijfels, onzekerheden en vaak grote angsten, die juist door religie niet gevoeld en beleefd mogen worden.

Als alles fake is, is alles zinloos

En als er niets aan deze simulatie-werkelijkheid te veranderen zou zijn, als alles in feite een projectie, een programma en dus ‘fake’ is, dan hoeven we ons ook niet meer druk te maken om vreselijke gebeurtenissen, en hoeven we eveneens niets meer om te anderen te geven, want ook liefde, opoffering, verbondenheid en vrijheid zijn dan ‘voorgeprogrammeerde’ en dus zinloze concepten geworden. Is dat een bestaansvisie waar u zich prettig bij voelt, zelfs al zou u geloven dat uw leven inderdaad ‘fake’ is, terwijl u echter wel degelijk zaken zoals pijn, verdriet en verlies, maar ook blijdschap, geluk en liefde kunt ervaren?

Troost het u ook maar een seconde dat als u intense pijn voelt na het verlies van een geliefde, dat zowel die geliefde als die pijn gesimuleerd en ‘niet echt’ is? En wat te denken van momenten van intense blijdschap, vreugde en geluk? Zijn die ook ‘fake’, dus niets betekenend?

‘Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen’

Helma Broekmans boodschap over de bevrijding van ons bewustzijn draait nu juist om liefde (= ‘God’) en licht (= vrijheid), en het vrijmaken van mensen uit hun gebondenheid aan het leven in de matrix.

En dat Licht, die liefde, zou dan ‘Luciferiaans’ zijn, zoals Vrijland suggereert? ”Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. Indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden?’ zei Jezus de Christus (Matt. 12:25-26). ‘Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere.’ (Luc.11:17)

‘Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht draagt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.’ (Matt. 7:17-20)

Vals licht kan weliswaar valse uiterlijke (fysieke) genezingen produceren, maar nooit innerlijke genezing bij mensen bewerkstelligen, nooit in mensen een ware ommekeer in zichzelf te bewerken, waardoor de door de Christus gepreekte liefde voor God (= Liefde), je naaste èn jezelf gaat stromen, en ook andere mensen in je omgeving begint aan te raken en te veranderen. Dat zijn de authentieke ware vruchten die hier worden bedoeld, en die rijkelijk aanwezig zijn in het leven en werken van Helma Broekman.

Strijd begint IN de matrix

Kort gezegd komt het neer op een keus tussen Vrijlands simpele ‘oplossing’, waar ik in de samenleving en om mij heen nog helemaal niets van gezien of gemerkt heb, of Helma’s veel lastigere, maar wèl zichtbare oplossing, die precies de strijd tussen licht en duisternis weerspiegelt, en in feite mensen constant de smalle weg voorhoudt waar Jezus de Christus zijn volgelingen over leerde:

‘Gaat in door de enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.’ (Matt.7:13-14) Lucas (13:24) schrijft het nog indringender: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.’ Oftewel: er dient een strijd te worden gevoerd, en die strijd dient enkel IN uzelf plaats te vinden.

In de legendarische sf-film trilogie ‘The Matrix’, waar Vrijland vaak naar verwezen heeft, gaat de hoofdpersoon Neo ook éérst het gevecht aan IN de matrix. Hij wordt zich voor het eerst bewust IN de matrix, en gaat dan leren zichzelf stapsgewijs los te koppelen van de invloed van de matrix, zodat hij zich er met succes tegen leert te verzetten, en de matrix daardoor zelfs weet te bestrijden. Dat bewustwordingsproces is alléén mogelijk als er IN de matrix ook een tegenkracht aanwezig is (het ware Licht uit het oorspronkelijke veld, het goddelijke) waar mensen niet alleen in zichzelf contact mee kunnen maken, maar dat zij ook kunnen aanwenden om in eerste instantie zichzelf vrij, zuiver, schoon en steeds bewuster te maken.

Dat loskoppelen van de matrix is daarom een perfecte metafoor voor de door Helma in al haar artikelen en filmpjes benadrukte confrontatie met de demonen IN jezelf: je angsten, je twijfels, je onzekerheden, je zwakheden, je valkuilen, je nare eigenschappen, etc., en die NIET wegdrukken, ontkennen of negeren, maar juist doorleven en doorvoelen door er het Licht (/ de Geest) op te laten schijnen en doorheen laten stromen, net zolang en zo vaak totdat je steeds zuiverder wordt en ware bevrijding gaat ervaren (Vergelijk: ‘weest heilig want Ik ben heilig’ (1 Petr.11:16 en ‘gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is’ (Matt.5:48)).

De duisternis (be)grijpt het Licht niet

‘En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen’ (Joh.1:5). Vanuit de grondtekst kan er echter net zo goed worden gelezen: ‘en de duisternis heeft het niet gegrepen. Wat mij betreft is deze laatste vertaling een nog krachtigere bemoediging, aangezien het aangeeft dat het duister het onmogelijk zal kunnen winnen van het (ware) licht, mits de mensheid – zoals Helma keer op keer herhaalt – bereid is naar binnen te keren en zijn innerlijk werk te verrichten.

Als u zoekende bent naar het ware, het echte, het authentieke – en wie is dat in deze onzekere, verwarrende en beangstigende tijd niet -, dan kan ik u zeggen dat ik het genoegen heb gehad persoonlijk Helma te hebben ontmoet en heb leren kennen als een warm, open, bewogen en zeer liefdevol iemand die zich met haar uitzonderlijk hoge bewustzijn, helderheid, inzicht en wijsheid focust op liefde, verantwoordelijkheid, vergeving, op het Licht, en zo al talloze mensen diep heeft geraakt en geholpen.

Maar kijkt u gewoon zelf naar haar filmpjes en lees zelf haar artikelen, zou ik zeggen. Bedenk daarbij dat het goed mogelijk is dat u nog niet alles zult begrijpen, aangezien Helma Broekman naar mijn stellige overtuiging de absolute top op spiritueel gebied vertegenwoordigt en feitelijk op ‘academisch’ niveau opereert. Laat u zich hierdoor echter niet afschrikken, want genoeg van haar treffende doch zeer liefdevolle boodschap is door iedereen te volgen, en door iedereen onmiddellijk te voelen en te ervaren.

Na het lezen van haar eigen uiterst beheerste reactie op de valse aantijgingen van Martin Vrijland zult u constateren dat de immer met open vizier optredende Helma niet alleen zeer open en eerlijk is over haar eigen leven situatie, maar ondanks de vele aanvallen van het duister in haar leven nog altijd de mogelijkheid openhoudt tot vergeving. Want zij begrijpt als geen ander dat:

‘De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds… Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks.’ (1 Joh.2: 8b – 10)

Xander

Helma Broekman links:

* Lichtkind YouTube kanaal
* Lichtkind Telegram kanaal
* Nieuwe Dageraad (/ Lichtkind)
* Boeken

Eerdere artikelen over o.a. Helma Broekman:

13-06: De eerste generatie technologisch verbeterde mensen loopt binnenkort op straat
06-06: Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’?: ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd’ (/ Helma Broekman: Spiritueel ontwaakt zijn is NIET de sleutel)
04-06: Nederlands TNO team dingt mee naar miljoenenprijs voor ontwikkelen eerste werkende avatar (/ ‘Bewustzijn mens wordt in Luciferiaanse schepping vastgezet’)
29-05: Is de gentechnologie begonnen met vermengen Nephilim DNA met mensen?
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ (/ Bestaan en werking van parallelle aarde uitgebreid uitgelegd in boek ‘Nieuwe Dageraad II’ (2017) – Wie bestuurt deze ‘schaduw’ schepping? Hoe voorkomt u dat u er voor altijd in gevangen wordt gezet? )
22-05: Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken ( / De in apocriefe geschriften beschreven verboden vermenging van buitenaardsen met de mensheid wordt in deze eindtijd herhaald )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten (/ Helma Broekman: ‘De mensheid wordt volledig in quarantaine geplaatst om hun lichaam en ziel gevangen te houden binnen een afgesloten systeem’ )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)
14-04: Slangengif en Covid vaccins: Vermenging met reptielen DNA al 5 jaar geleden in dit Nederlandse boek voorspeld