Egyptische god van de dood Anubis op embleem nieuwe tak US Space Force – waarom?

—————————————————————————————————————————————–

New Age leiders voorspelden wat er tijdens de aanstaande ‘kwantum sprong’ naar een nieuw menselijk bewustzijn met de circa 2 miljard onwilligen zal gebeuren: uitroeiing

—————————————————————————————————————————————–

Op 24 juni werd aan de Wright State University een nieuw centrum van de Amerikaanse ruimtemacht US Space Force officieel geactiveerd: het NSIC (National Space Intelligence Center), dat wordt geleid door de nieuwe eenheid Space Delta 18. Het centrum zal onderdeel vormen van een $ 220 miljoen kostende uitbreiding van het National Air and Space Intelligence Center (NASIC) op de Wright-Patterson luchtmachtbasis, en krijgt 300 man personeel. Dat het officiële embleem van Space Delta 18 de afbeelding van een halve wereldbol bevat met daarboven het hoofd van een farao die overgaat in de kop van de Egyptische god van de dood Anubis (links op de afbeelding), lijkt om meerdere reden geen toeval te zijn.

Space Delta 18, dat onder Space Operations komt te vallen, verwijst naar het feit dat deze nieuwe eenheid het 18e lid is van het Amerikaanse inlichtingencomplex. Het NSIC gaat inlichtingen en technische expertise verstrekken aan de politieke en militaire leiders om de Amerikaanse dominantie in de ruimte te verzekeren. (1)

Symbool van de realisatie van de door satanist Crowley voorspelde ‘verlichte’ NWO?

Het bizarre embleem van Space Delta 18 – de kop van Anubis, de Egyptische god van de dood, met ‘op’ diens kop het opgeheven gezicht van een farao -, dat op het eerste gezicht helemaal niets met het heelal of met ruimtevaart technologie te maken heeft, kan echter heel goed in verband worden gebracht met de beruchte occultist en satanist Aleister Crowley, wiens Egyptische ‘entiteit’ hem zou hebben gechanneld over de komst van een nieuwe ‘verlichte’ wereldorde onder leiding van de Meester van het Valse Licht zelf: Lucifer. Alle bestaande religies zouden door hem worden vernietigd en/of opgaan in de nieuwe wereldreligie.

Crowley richtte begin vorige eeuw een nieuwe religieuze beweging op genaamd Thelema, dat was gebaseerd op het occultisme, yoga, Oosters en Westers mysticisme, en vooral de Qabalah. Thelema was later de inspiratie voor Wicca, het moderne paganisme en sommige varianten van het Satanisme, en draait om de volgende drie kernpunten die zeker heden ten dage sterk in opkomst zijn in diverse esoterische bewegingen:

1. iedereen moet zijn ‘ware pad’ en ‘ware wil’ volgen, ongeacht de consequenties;

2. iedere man en iedere vrouw is een onafhankelijke ‘ster’ (lichtlichaam);

3. liefde is weliswaar de wet, maar liefde is ondergeschikt aan iemands doel of missie (terwijl volgens bijvoorbeeld de authentieke christelijke leringen alles juist ondergeschikt is aan de liefde).

Kwantum sprong en keuze voor ‘de natuurlijke Christus’

New Age leider en futurist Barbara Marx Hubbard (1929-2019), de oprichter van de Foundation for Conscious Evolution (Evolutie van het Bewustzijn), beaamde destijds dat ‘het einde van deze ontwikkelingsfase komen zal… Iedereen zal worden verplicht een keus te maken… Iedereen die de natuurlijke Christus kiest (niet Jezus), zal worden geleid vanuit de vraag hoe verder te gaan. Iedereen die ervoor kiest niet verder te evolueren (naar de ‘nieuwe mens’) zal sterven… De kleuterklas van de Aarde zal voorbij zijn.’

Volgens Hubbard, die in 1984 de eerste vrouwelijke Democratische kandidaat voor het vicepresidentschap was, staat de mensheid op de drempel van een ‘kwantum sprong’ waarin nieuwe wetenschappelijke, sociale en spirituele capaciteiten worden samengevoegd om de grote wereldwijde crises – waarvan velen beseffen dat verreweg de meesten daarvan opzettelijk zijn veroorzaakt – op te lossen. Zodra de mens zich bewust zal worden van de kracht van zijn bewustzijn, zou alles ten goede gaan veranderen, stelde ze.

2 miljard onwilligen moeten worden ‘verwijderd’

Achter haar vriendelijke gezicht (foto) schuilde echter een ijskoude tante, die het volgende schreef over wat er tijdens die ‘kwantum sprong’ met de onwilligen, die weigeren te buigen voor de verlichte Nieuwe Wereld Orde, moet gebeuren:

‘Een vierde zal zich verzetten… ze zijn ongeïnteresseerd in het steeds verder evoluerende leven. Daarom moet, als de kwantum-verschuiving van schepsel-mens naar co-creatief mens nadert, het destructieve vierde deel (van de mensheid, wat neerkomt op bijna 2 miljard zielen) worden verwijderd uit het sociale lichaam… Gelukkig zijn jullie, innige geliefden, niet verantwoordelijk voor deze daad. Wij wel. Wij staan garant voor de selectie van Gods plan voor de planeet Aarde. Hij kiest, wij vernietigen. Wij zijn de bereiders van het vale paard: de dood.’

Behalve Hubbard, die met deze uitspraken verwees naar het vierde zegel in het Bijbelboek Openbaring en de New Age beweging (die tegenwoordig in diverse vormen en onder diverse namen is uitgewaaierd) dus identificeerde met ‘de dood’, schreef ook de occulte theosoof Alice Bailey dat degenen die niet willen meewerken aan de totstandkoming van het New Age ‘paradijs’ van verlichting zullen worden uitgeroeid.’

‘… Wanneer een vorm onvoldoende, te ziek of te zwak blijkt voor de verwezenlijking van het doel, dan is het – vanuit het oogpunt van hiërarchie – geen ramp wanneer die vorm moet verdwijnen. De dood is geen ramp die te vrezen valt; het werk van de vernietiger is niet echt wreed of onmenselijk… Door de beheerders van het Plan is dus veel vernietiging toegestaan, zodat veel kwaad wordt omgezet in goed.’

Niet 2012, maar 2021?

Het New Age Nieuwe Wereld Orde systeem had volgens veel leiders en volgelingen moeten worden ingevoerd in het gehypete ‘magische’ jaar 2012, om precies te zijn op 21-12-2012, het veronderstelde einde van de Maya kalender. Researcher Chris White waarschuwde destijds dat verreweg de meeste van deze ‘2012’ theorieën gechanneld waren door ‘entiteiten’, en daarom onbetrouwbaar waren.

Omdat in de occulte wereld veel feiten en waarheden worden omgedraaid (volgens het principe: licht wordt voorgesteld als duisternis, en duisternis als licht) zou dat met de ’12’ in 2012 ook wel eens het geval kunnen zijn: 12 wordt 21. En laat 2021 nu nèt ‘jaar 1’ zijn geweest van een ‘Nieuwe Orde’, die begon met de kunstmatig veroorzaakte corona p(l)andemie in 2020, die wereldwijd bekendheid gaf aan de ‘Great Reset’ van de inmiddels infame Klaus Schwab, leider van het World Economic Forum waar ook de regering Rutte absolute trouw aan lijkt te hebben gezworen.

‘2012 is alleen belangrijk geworden omdat sommige mensen vanwege deze bovennatuurlijke ervaringen het gevoel hadden dat het hun taak was om andere mensen erover te vertellen. De ‘bewustzijnsverandering’ of ‘spirituele verlichting’ die er zou gaan komen, en die volgens velen gepaard zal gaan met catastrofale gebeurtenissen, is dus een idee uit de geestelijke wereld… Daarom denk ik dat we stap voor stap gaan ontdekken dat alle (voorspelde) catastrofes niet gaan plaatsvinden.’

Klimaathysterie moet tot wereldcommunisme leiden

White bleek daarin gelijk te krijgen. ‘De enige reden waarom 2012 is opgedrongen aan het publiek is dat de elite-occultisten en New Agers in dat jaar hun Aquarius één-wereldsysteem willen gaan invoeren,’ verklaarde Sandra Noble, directeur van de stichting ter bevordering van Meso-Amerikaanse Studies. ‘2012’ was dan ook niet meer dan een slimme misleiding om de mensheid onder het mom van het einde van de Maya kalender het concept van een nieuw tijdperk en een Nieuwe Wereld Orde te laten accepteren, iets waar de roemruchte Club van Rome al vele tientallen jaren naartoe werkte, en waar de wereldwijde klimaatbeweging en de daaraan gekoppelde doelbewust gecreëerde klimaathysterie een zeer belangrijk onderdeel van is.

De oprichter van de Club van Rome, Ervin Laszlo, schreef samen met de populaire New Age auteur Deepak Chopra en voormalig Sovjet-leider Michael Gorbachov het boek ‘World Shift 2012’. Hierin werden allerlei bekende 2012-theorieën verdedigd, wat erop wees dat de gevestigde elite veel belang hechtte aan het aanwakkeren van de angst voor klimaatverandering. ‘De dreiging van een ecologische crisis en internationale rampen zullen de sleutel zijn die de Nieuwe Wereld Orde zal ontgrendelen,’ voorspelde Gorbachov in de Monetary & Economic Review (1996). Twee jaar eerder had hij al verklaard dat we ‘op weg zijn naar een Nieuwe Wereld Orde: die van het Communisme. En die weg zullen we nooit verlaten.’

Met de huidige, uit de duim gezogen CO2- en stikstof crises, die worden aangegrepen om hele industrieën en de landbouw/veeteelt sector voor een groot deel weg te vagen en de samenleving compleet op zijn kop te zetten voor de ‘Great Reset’, plus het steeds meer nationale macht overdragen aan supranationale instanties zoals de EU, de WHO en het WEF, kan worden gesteld dat die marxistische NWO inmiddels vol in het zicht in oprichting is.

‘De tijd waarover het apocalyptische Bijbelboek Openbaring handelt ‘zal een tijd zijn waarin de wereld extreem blij zal zijn met het nieuwe systeem,’ legde Chris White uit. ‘En dat geldt ook voor de mensen die denken dat ze alles weten over de Nieuwe Wereld Orde (en er zich nu schijnbaar tegen verzetten). Wat Openbaring beschrijft is bijna onmogelijk te geloven, namelijk dat de mensheid één man (of één wereldwijd systeem) gaat aanbidden (= volgen, absoluut gehoorzamen)… Maar kijk naar wat de New Age zegt, waar zoveel films over gaan, over een nieuw en bovennatuurlijk tijdperk waarin bijvoorbeeld aliens zouden kunnen verschijnen… Als deze dingen gaan gebeuren, dan zouden veel mensen inderdaad in die nieuwe doctrines kunnen gaan geloven, in het idee dat God niet bestaat, maar dat wijzelf ‘God’ of ‘goden’ zijn.’

Anubis: Aankondiging aanstaande dood van de oude orde?

Terug naar de Anubis op het embleem van Space Delta 18. In de Egyptische mythologie is Anubis dus de god van de dood en de oorspronkelijke god van de onderwereld, die de taak had de zielen van overleden mensen te beoordelen en in het hiernamaals te brengen. Dit lijkt dan ook een opzichtige aankondiging te zijn dat de ‘oude wereldorde’ de dood nabij is en in de komende jaren ten grave zal worden gedragen, mogelijk vergezeld dus van zo’n 2 miljard menselijke zielen.

Wellicht worden die (op)geofferd in de uitgelokte, zo niet geplande ‘beperkte’ WO-3 (kern)oorlog met Rusland (en China), en de daaraan verbonden wurgende financiële-, energie- en voedselcrises. Mogelijk duidt het embleem van Space Delta 18 ook op een vooropgezette fake ‘alien invasie’ of juist ‘buitenaardse redding’, maar dat is vooralsnog pure speculatie.

In 2010 schreven we hoe een enorm, 8 meter hoog beeld van Anubis de haven New York werd binnengevaren, en daarbij het Vrijheidsbeeld met zijn speer leek te doorsteken. Betekende het feit dat dit ‘doods’beeld tot en met 9 januari 2011 werd opgericht op de ‘swastika’ luchthaven van Denver, de onofficiële hoofdstad van de Nieuwe Wereld Orde na de vermoedelijke gedeeltelijke vernietiging van de Verenigde Staten in WO-3, dat de in de passagiersterminals afgebeelde geplande massaslachtingen – waar we bijna 1 jaar geleden opnieuw aandacht aan besteedden – nu daadwerkelijk nabij zijn?


Xander


(1) Dayton Business Journal