Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid

—————————————————————————————————————————————–

Oprichters Club van Rome aan de basis: ‘De echte vijand is de mensheid zelf’ – Nederlandse prins Bernard één van de architecten achter de stapsgewijze vernietiging van de menselijke welvaart en vooruitgang

—————————————————————————————————————————————–

Het klimaatverdrag van Parijs, tal van VN conferenties, de ‘Green New Deal’ van Amerikaans links, en ook het aan de Nederlandse bevolking opgelegde Klimaatakkoord werden en worden ondersteund door tal van politieke partijen, kopstukken, oligarchen en miljardairs. Zo heeft prins Charles de wereld nog maar 18 maanden de tijd gegeven om zichzelf te ‘redden’, en wordt het mentaal gestoorde Zweedse meisje Greta Thunberg aanbeden als de nieuwe progressieve klimaatgodin. Is hun streven om de ‘planeet te redden’ oprecht, zoals de media ons wil doen laten geloven? Kijken we naar de wortelen en architecten van de steeds meer op een sekte lijkende Westerse klimaatbeweging, dan blijkt dat er een duistere, anti-humane agenda achter zit met ideeën en plannen die tot niets minder kunnen leiden dan massale genocide op de hele mensheid.

Opwarming niet door menselijke CO2, juist meer CO2 nodig

Zoals onder andere de presidenten Putin en Trump al vaak hebben benadrukt is er niet alleen geen enkel bewijs dat menselijke CO2 uitstoot klimaatvariaties veroorzaakt, maar is ook aangetoond dat de opwarming van de aarde sinds 1998 ‘gepauzeerd’ is. Tussen 1938 en 1977 steeg de CO2 uitstoot fors, wat in die periode juist gepaard ging met Global Cooling. Mensen die in de jaren ’70 op de lagere school hebben gezeten zullen zich herinneren dat er om die reden de komst van een nieuwe IJstijd werd onderwezen.

Uit de ongemanipuleerde statistieken valt al heel lang af te lezen dat meer CO2 in de atmosfeer niet de oorzaak, maar het gevolg is van de opwarming van de Aarde. Die wordt dan ook vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de zon en straling uit de ruimte. Bovendien blijkt uit recente NASA onderzoeken dat de biomassa van de wereld de afgelopen jaren met 10% is gegroeid. Oorzaak? De industriële groei in landen zoals China en India. Planten en gewassen groeien immers veel sneller en beter met meer CO2.

Waar komen de pleidooien en eisen van wetenschappers, politici en andere kopstokken dat de wereldwijde maatschappij volledig op zijn kop moet worden gezet dan vandaan? UNESCO oprichter Julian Huxley schreef al in 1946 dat er ‘een soort wereldregering nodig is’ die de mensheid langzaam klaar zou moeten gaan maken om ‘het ondenkbare denkbaar te maken’: radicale bevolkingscontrole door middel van eugenetica (ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden).

‘De echte vijand is de mensheid zelf’

In 1968 richtten twee misantropen (mensenhaters) de beruchte Club van Rome op: Aurelio Peccei en sr. Alexander King. Laatstgenoemde schreef letterlijk dat de mensheid ‘een nieuwe vijand nodig heeft om ons te verenigen… Wij bedachten het idee dat vervuiling, global warming, watertekorten, hongersnood en dergelijke wel zouden voldoen… Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke interventie, en kunnen alleen worden overwonnen door een veranderde houding en gedrag. De echte vijand is namelijk de mensheid zelf.’

Om deze verandering te financieren richtte de Nederlandse prins Bernard in 1970 de 1001 Trust op, nadat hij al eerder aan de basis stond van de later zo bekend geworden globalistische Bilderbergers. Bernard werkte enkele jaren eerder al samen met andere misantropen zoals prins Philip Mountbatten en de al genoemde Julian Huxley bij het oprichten van het World Wildlife Fund (WWF, Wereld Natuur Fonds). Er sloten zich de nodige prominenten bij de 1001 club aan – technocratische sociopaten die in veel gevallen ook lid van de Club van Rome waren, en zichzelf al aan het hoofd van hun gedroomde ‘heerlijke nieuwe (grotendeels van mensen ontdane) wereld’ zagen staan.

Het boek ‘Limits to Growth’ (Grenzen aan de Groei) uit 1972 werd de blauwdruk, de ‘bijbel’ van deze nieuwe anti-humanistische milieu/klimaatbeweging, en werd opgesteld door een team jonge MIT statistici die –gefinancierd met Canadees belastinggeld- de opdracht hadden gekregen om de doelstellingen van de Club van Rome een (quasi) wetenschappelijke onderbouwing te geven.

‘Kinderen laten creperen, het zwakke moet worden geëlimineerd’

Deze Club van Rome / WWF / 1001 Club leden zagen zichzelf als ‘neo Malthusiërs’, genoemd naar Thomas Mathus, die er al in 1799 voor pleitte om de mensheid te reduceren door ‘ongeschikten’ of ‘minderwaardigen’ te elimineren, zodat er meer ruimte zou zijn voor de ‘geschikten’ of ‘waardigen’. Hij stelde zelfs voor om kinderen maar gewoon te laten creperen: ‘Alle kinderen die boven het niveau van wat nodig is om de bevolking in stand te houden worden geboren, moeten noodzakelijkerwijs omkomen, tenzij er voor hen ruimte wordt gemaakt door de dood van volwassenen.’

Het streven om de mensheid met technologie een beter bestaan te geven noemde hij dan ook ‘dom en ijdel’. Malthus wilde ‘de natuur zijn gang laten gaan’ door zieken en zwakken niet te verzorgen en te helpen, maar bewust te laten sterven (/ te doden). De neo-Malthusiërs van de jaren  60 en ’70 staken dit streven naar doelbewuste menselijke zelfvernietiging vervolgens in een ‘milieu’ en later ‘klimaat’ jasje, en begonnen hun ideeën en plannen vervolgens stapsgewijs aan met name de Westerse bevolking op te leggen.

Stop op technologie die menselijke vooruitgang bewerkstelligt

Club van Rome lid Maurice Lamontagne, die nauw samenwerkte met de Canadese premier Trudeau, schreef in Senaatsrapportages dat er manieren moesten worden bedacht ‘om de menselijke creativiteit te stoppen’, oftewel de vooruitgang tegen te houden en zelfs om te draaien. Daarom wilde hij een ‘moratorium op technologie’. althans, wat men ‘slechte’ of ‘vuile’ technologie genoemd, gebaseerd op olie, gas en kernenergie, omdat de mensheid zich alleen hierdoor verder kon blijven ontwikkelen.

Daarom schakelt het Westen en ook Nederland nu om op ineffectieve, zeer kostbare en onbetrouwbare ‘duurzame’ technologieën zoals windmolens, zonnepanelen en biomassa. Er kan op deze manieren bij lange na niet voldoende goedkope energie worden geproduceerd om aan de groeiende energiebehoefte te voldoen, zelfs niet als de hele aardbol wordt vol gezet met windmolens en zonnepanelen. Dat zou overigens overal massale droogte veroorzaken en de complete planeet –en daarmee ook de mensheid- verwoesten.

Lamontagne kreeg de elite in Canada, de VS en ook Europa zover om af te zien van het streven naar technologische ontdekkingen en doorbraken op het gebied van kernenergie, de ruimtevaart en ook de gezondheidszorg (u vraagt zich ook wel eens af waarom er nog steeds zoveel mensen aan kanker sterven?), omdat die zaken de mensheid in de toekomst verder vooruit zouden helpen. In plaats daarvan werd de focus en daarmee belastinggeld verlegd naar ‘humanistische’ studies, monetaire economie en sociale wetenschappen, wat hij ‘de nieuwe wijsheid’ noemde.

Tegengeluid: ‘Er zijn GEEN limieten aan de groei’

Niet alle wetenschappers waren het met deze fatalistische, door de Club van Rome gepromote koers eens. Tien jaar na ‘Grenzen aan de Groei’ verzette de oprichter van de Fusion Energy Foundation en tevens presidentskandidaat Lyndon LaRouche zich in zijn boek ‘Er zijn geen limieten aan de Groei’ fel tegen dit denken:

‘Het is niet de groei van de industrie die de bossen op de wereld vernietigt. In de meeste gevallen komt dat juist door het gebrek aan industrieel vermogen en een gebrek aan goed industrieel management van de ecosfeer. In de afgelopen 15 jaar is de allergrootste oorzaak van de vernietiging van de ‘ecologie’ beleid geweest dat door de zogenaamde ‘ecologen’ werd geëist, de zogeheten ‘neo-Malthusiërs’ van de Club van Rome, het IIASA, het WWF, het Aspen Instituut, de Ford Foundation, de Rockefeller Foundation, et cetera.’

‘We gebruiken niet genoeg industrieel geproduceerde energie in de vorm van water management, chemicaliën enz. voor het bewerken van de biosfeer van de Aarde. Tegelijkertijd gebruiken we biomassa voor brandstof en andere ‘traditionele’ zaken, terwijl we daar juist kernenergie voor zouden moeten gebruiken, en in plaats van hout voor huizen e.d. moderne industrieel geproduceerde materialen.’

‘De ‘Grenzen aan de Groei’ studie was op twee gebieden bijzonder bedrieglijk. Ten eerste doordat werd geprobeerd te bewijzen dat de industriële samenleving alle overgebleven natuurlijke hulpbronnen heel snel opgebruikt. De opstellers hebben de hoeveelheid hiervan echter veel te laag weergegeven. Ten tweede, belangrijker nog, hebben ze… computermodellen opgesteld waarin geen enkele rekening is gehouden met de technologische ontwikkelingen in onze samenleving, terwijl dat… de afgelopen 500 jaar nu juist het allerbeste kenmerk van de Europese beschaving is geweest. ‘Grenzen aan de Groei’ gaat ervan uit dat die technologische vooruitgang plotseling definitief stopt.’

Net als Malthus moesten de neo-Malthusiërs dus de mogelijkheid van technologische ontwikkelingen ontkennen en zelfs teniet doen, omdat de ontwikkelingen van vooral kernfusie de mensheid voor altijd ongelimiteerde, schone en goedkope energie kan geven, waardoor enorme verbeteringen van de levenskwaliteit en levensverwachting van alle mensen binnen handbereik is. Dat gaat echter rechtstreeks tegen de doelstellingen van de elite in, en dit is dan ook de echte achterliggende reden dat er in het Westen amper geld wordt uitgetrokken voor de ontwikkeling van Thorium- en kernfusie centrales, maar wel honderden miljarden op tafel komen voor welvaartsvernietigende technologieën zoals windmolens.

CO2 beleid zal ‘nog meer chaos, hongersnood en ontvolking’ brengen

De ‘Green New Deal’ in Amerika is daarom net als het Klimaatverdrag van Parijs en het nationale Klimaatakkoord niets anders dan een nieuwe vorm van eugenetica die het masker draagt van ‘sociaal bewuste hervormingen’ (of ‘verduurzaming’) van de samenleving. Deze verdragen en akkoorden zijn echter NIET groen en NIET duurzaam, al was het alleen maar omdat een wereld die wordt vol gezet met zonnepanelen en windmolens één grote snikhete en onleefbare woestijn zou worden.

‘De gevolgen van een programma dat de wereldwijde CO2 emissies tot ‘acceptabele niveaus’ wil beperken… zullen niets anders dan nog meer chaos, hongersnood en ontvolking van de mensheid brengen,’ concludeert Matthew Ehret voor de Oriental Review.

Westen moet kiezen tussen ontmanteling samenleving of positieve toekomst

Gelukkig doen lang niet alle landen mee met deze Westerse zelfmoordwaanzin. China heeft met meer dan 160 landen een echte ‘New Deal’ gemaakt om een nieuwe, transcontinentale zijdenroute te bouwen die zal bestaan uit nieuwe spoorlijnen, snelwegen en een ijsvrije (of ‘ijsbrekers’) route via de Noordelijke IJszee. Dit initiatief is wel gebaseerd op het geloof dat we met een snel groeiende wereldbevolking (bijna 8 miljard zielen) alleen door serieuze en ongelimiteerde wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen verder kunnen en zullen komen, en onszelf en het menselijke bestaan kunnen verbeteren.

Hoeveel er ook (nog) op zijn land is aan te merken, de Chinese president Xi Jinping benadrukte onlangs opnieuw de noodzaak voor het verder ontwikkelingen van de menselijke beschaving, voor innovatie en creativiteit – termen die al tientallen jaren taboe en/of verkracht zijn door de Westerse neo-Malthusiaanse elite.

Terwijl de Chinezen en Russen economisch en technologisch steeds nauwer samenwerken en volop nieuwe gas-, kolen- en kerncentrales bouwen, staan Amerika, Europa en Nederland voor de keus: meegaan in de vaart der volkeren en terugkeren naar een positief mens- en toekomstbeeld, of de komende decennia ten ondergaan aan door op extreem pessimisme en huiveringwekkende misantropie gebaseerd regressief linksgroenliberaal klimaat- en energiebeleid, dat onze welvarende samenleving tot op de grond toe zal ontmantelen en afbreken, en van onze landen de nieuwe Derde Wereld dreigt te maken.

 

Xander

(1) gebaseerd op Oriental Review via Zero Hedge
(2) Afbeelding:Embed from Getty Images“> Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

23

 1. Blijkens een artikel in De Telegraaf is een groot aantal financiële instellingen overeengekomen zich te concentreren op “duurzame” investeringen.
  Zijdelings noemt dit artikel het verstrekken van hypothecaire leningen.
  In het verlengde hiervan kan je verwachten dat voor huizen die niet voldoen aan de door de politiek opgelegde “duurzaamheidseisen” geen hypothecaire lening meer wordt verstrekt zodat deze huizen feitelijk onverkoopbaar worden omdat kopers geen of te weinig eigen geld hebben..
  Op zijn best blijft de eigenaar over met een onoverkomelijk hoge schuld aan de hypotheekbank omdat het huis niets meer waard is.

  Gaan de ogen van de bevolkingen in Nederland en Europa eindelijk open?

  De hierboven geschetste ontwikkeling is analoog aan die waarbij alles wat wij bezitten, zoals auto’s, wordt waardeloos gemaakt of verboden door middel van allerlei zeer doortrapt opgelegde steeds strenger gemaakte milieu-eisen.

  Ieders bezit wordt.afgepakt of onbruikbaar verklaard.
  Helaas, de sheeple snurken verder.

 2. Het probleem is niet overBEVOLKING; maar overCONSUMPTIE!!
  Dat las ik ca 20 jaar geleden al ergens ….

  In een voorgaande reactie op dit onderwerp stond iets over de nadelen van zonnepanelen.
  Een eye-opener: op een eerder huis lagen 20 zonnepanelen die redelijk wat gratis energie opleverden.
  Dat was reden voor blijdschap en tevens dat dit gebeurde zonder horizonvervuiling;
  plus: de panelen liggen op het achterdak. Niemand ziet ze vanaf de straat.

  Wb overconsumptie: dankzij het feit dat bijna een jaar geleden mijn tweelingziel en ik totaal onverwacht met elkaar in contact kwamen, raakte ik zonder enige moeite af van de neiging leuke afgeprijsde artikelen te kopen zodat ik ‘altijd wel een cadeautje voor iemand had’ als dat zo uitkwam.
  Gevolg: een hele kast vol cadeautjes …..
  En ineens was dat dus over: wakker geworden ….

  Wat ook over is: het langdurige geloof dat ‘de overheid’, ‘artsen’ etc. het beste met je voorhebben.
  Totaal niet dus, enkele uitzonderingen daargelaten.
  We worden simpelweg gebruikt als proefkonijnen voor gifmedicatie, als melkkoe door de allopathische gezondheidszorg, de overheid;
  idem door banken.
  In ons als spirituele wezens/kinderen van God met een missie zijn ze totaal niet geinteresseerd.
  God is ingeruild voor geld.

 3. Ze blijven maar bezig met het levensonderhoud eruit te jagen, is mensen uitmoorden.
  Energie is nodig voor al wat leeft en nu willen ze de energie stopzetten, het leven beëindigen.
  Is er weleens berekend hoeveel energie een oorlog kost, wat daar allemaal voor nodig is?
  Wanneer je maar steeds bezuinigd op leven en levensonderhoud en alles voor een habbekrats naar het
  buitenland gaat, dan krijg je oorlog.
  Niet een ieder is bij machte om aan de wensen van elite te voldoen.

 4. Cefas schreef:
  01/08/2019 om 9:32 pm
  Al die diverse organisaties (die steeds meer het karakter krijgen van mondiale sektes) streven naar één doel: verarming en reduceren van de wereldbevolking. De rest kan dan makkelijker gemanipuleerd worden.

  Inderdaad!
  En wakkere mensen zien op welke manieren dat gemanipuleerd wordt.
  De rode draad: door schuldgevoelens bij de bevolking op te wekken, zichzelf de schuld te geven om daarna de boetedoening te ondergaan zonder verzet – zelfverloochening, zelfvernietiging én nog door zelf te financieren.
  Kinderen worden reeds bij de geboorte vergiftigd door vaccins, die in toenemende mate gif, levende virussen en chemische brol bevatten==>reduceren vd wereldbevolking.
  Werkende medicatie ontnemen en uit de handel halen, medicatie onthouden aan zieke mensen en de zorg onbetaalbaar maken.
  De economie afbreken, welvaart versluizen door allerlei streken onder het mom van solidariteit, morele verplichting en humane hulp….inkomens verlagen en stelen met volksverlakkerij, door tekorten te pretenderen die er niet zijn, terwijl de levensduurte blijft stijgen en basisbehoeften onbetaalbaar worden door hogere belastingen waarmee de politiek nog meer armoeizaaiers en zelfs terroristen als ‘vluchtelingen’ binnenhaalt en pampert voor islamisering, om voor de politieke kar te spannen en uit te spelen tegen de autochtone bevolking om een oorlog uit te lokken.
  Justitie weigert moslim criminelen te straffen, roverheid weigert eigen bevolking te beschermen zodat de autochtonen gedwongen worden om het recht in eigen hand te nemen voor het verdedigen van eigen leven wegens plichtsverzuim van zowel roverheid als justitie.
  Machtscontrole door waanzinnige regelneverij met de smoes van veiligheid terwijl de bevolking wordt uitgemoord door moslim terroristen die straffeloos hun gang mogen gaan.
  Milieu en klimaat als smoes voor zowel verarming (gedwongen financieren van nutteloze windmolenparken/zonneparken) als hongersnood door het verhinderen van voedselproductie bij enkele dagen hitte (boeren verhinderen hun gewassen te besproeien zodat de oogst mislukt: voedseltekorten en de voedselprijzen de hoogte inschieten)
  Maw: door politieke misleiding en manipulatief bedrog financieren wijzelf (onwetend) onze ondergang.

 5. De mens bang maken is altijd het probate middel om ze onder de duim te houden. In de jaren vijftig werden wij bang gemaakt voor de atoomoorlog en de Russen; we kregen van overheidswege zelfs een envelop thuis gestuurd met aanwijzingen wat te doen in geval van een atoomaanval. De envelop was wel voorzien van een gaatje zodat deze aan een spijkertje kon worden opgehangen (op het toilet) De kneuterigheid van de jaren vijftig ten top.
  Dit heeft twee decennia geduurd, toen kwam inderdaad de Club van Rome die ons een vreselijke toekomst voorspelde. In het kielzog daarvan de hysterie rondom de zure regen en het gat in de ozonlaag. De onrust rondom de “millenniumbug” is ook zo’n saillant voorbeeld van de angstaanpraterij eind jaren negentig. De grote massa ging toen massaal de digitale snelweg op. Een welkom nieuw kanaal dus om op grote schaal angst te zaaien.
  Toppunt van dit alles is uiteraard de wild om zich heen slaande klimaatidioterie van heden ten dage. En heel slim, die is vooral gericht op de jeugd. Die hebben nog niets of heel weinig meegemaakt op het gebied van massapsychose en missen daardoor relativeringsvermogen. Als je een redelijk ouwe … bent zoals ik, dan kijk je er toch iets anders tegenaan, gelukkig.

 6. Mooi artikel maar wel opvallend positief over volk controlerend China. Ik snap het punt wat je hier wilt maken, maar dat er (nog) wel iets aan valt te merken op zijn land vind ik belachelijk. Het extreme overheids beleid wat China voert is bijna porno voor de Europese leiders en in mijn ogen iets wat we massaal moeten zien te vermijden.

 7. Laten we niet vergeten dat mannen als Darwin al met zijn Evolutietheorie een bijdrage leverde aan het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid.

  Darwin wilde als predikant al Genesis het Boek van de Schepping verenigen met Geologie. Opvallend dat hij zijn boek der soorten vaak een vervloekt boek noemde! In zijn boeken overwinnen alleen de STERKEN!

  Darwin wilde in tegenstelling tot Marx de wetenschap veranderen door een Geweldloze Coup. Hoe dan? Darwin was bekend met Malthusiaansye Depopulatie. Alleen de sterke overleeft!

  Opvallend was dat Darwin vooral stukgelezen werd door dictators als Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Fidel Castro, en zelfs door kerkleiders als de Paus.

  Het godloze Darwinisme/Evolutietheorie [Darwin werd atheïst op 40 jarige leeftijd] dat verplicht op alle scholen en universiteiten onderwezen wordt als de nieuwe godsdienst is daarmee de grote vijand van/voor iedereen die niet voor haar buigt.

  Over toepassing Depopulatie las ik een verrassend boek: GRIEP 1918 van Gina Kolata, onderzoeksjournalist van The New York Times. Uitg. De Bezige Bij. 40 miljoen vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 werden door deze griep geveld. Het griepvirus [Werd deze griep met opzet verspreid?] doodde meer Amerikaanse soldaten dan er omkwamen gedurende de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. En geen gebied op aarde was veilig!

 8. Als de opwarming van de aarde te wijten is aan de mens, waarom wordt dan het eigenlijke probleem van de steeds maar toenemende bevolkingsgroei in de wereld in elke discussie netjes omzeild of genegeerd?
  (Retorische vraag)

 9. . . . – – – . . . De echte vijand is de mensheid zelf. . . . – – – . . .

  In vele opzichten zijn ,wetenschappers, gestuurd door geldverstrekkers, de ECB van deze geldverstrekkers !
  Om bij dit artikel te blijven, de club van Rome. Misschien ooit bedacht om de mensheid te behoeden voor een ondergang. In 1968 werd deze club opgericht door ,pseudo-wetenschappers, die de wereld op z’n kop zette. Nu blijkt echter, ruim 50 jaar later, dat veel van de indertijd voorgestelde maatregelen controversieel waren en zijn. Elke zogenaamde wetenschap is controversieel omdat – niets is wat het lijkt te zijn. Nagenoeg elke wetenschappelijke benadering van in dit geval de club van Rome is voor verandering c.q. herziening van het doel noodzakelijk. Over de verhouding van natuur en geest in de menselijke kennis is reeds veel gepubliceerd, met als ultieme doel het wereldse gen te herkennen.
  Op laboratoria en ,achterkamertjes, blijft men zoeken naar dit gen, tot het einde erop volgt. Verkeerde ideeën, experimenten, vergissingen lijden uiteindelijk naar iets waar de mens geen invloed meer op heeft, waarbij uiteraard uiteindelijk het volk het slachtoffer blijkt te zijn. We gaan kapot aan onze eigen ,intelligentie, …. .
  Ieder weldenkend mens begrijpt inmiddels wel dat onze ,welstand, grotendeels te danken is aan de energie met name aan de olie én het gevecht om de olie bronnen …. . Alles is eindig ! Ook onze toekomst is eindig wanneer de pseudo-wetenschappers blijven sleutelen aan ons voortbestaan. Of het nu gaat om de idealistische plannen van Rome, Brussel, de VN, de chemische industrie en de farmaceutische industrie, moeten er andere doelen worden gezocht. Zelf ben ik erg (wanhopig) angstig dat het overgrote deel van de mensheid uiteindelijk ,het loodje, legt. De weg van : no return zijn we al lang voorbij. S.O.S. . . . – – – . . . Save our souls .

 10. “Het onrecht heerst op aarde, de LEUGEN triomfeert, ontluisterd elke waarde, kom spoedig weer o Heer”.

 11. @ ohje Alles wat tegen de natuur en de zon indruist is bij voorbaat gedoemd te mislukken En dat zal snel genoeg bewaarheid worden. Olie is het bloed van de aarde ,gas is een stabilisator..dwz blijf er af. roofbouw kan lang goed gaan, tot dat ! en dan is het te laat. zero point energie is al heel lang bekend en dat kost helemaal niets .De zon is een lichtbron als men denkt dat je verbrand door de zon , zit je er naast je verbrand door de rotzooi die in de lucht terecht komt. het mensdom wordt al meer dan 4000 jaar belogen en bedrogen Wake-up

 12. …..in de ogen van de elite bezien, (van die weten hoe de vork in de steel zit,
  “Zijn het inderdaad de dommen die oorlog voeren” ,
  onwetend dat ze de genocide plannen van de elite aan het uitvoeren zijn

  Maar ze hebben erkent dat de mensheid uiteindelijk een keer Oorlogmoe wordt, dus gooien ze het nu over een andere boeg

 13. Hoe dom dan wel totaal gehersenspoeld kan iemand zijn ,Die beweerde dat de co2 uitstoot terug gedrongen moest worden, Terwijl die persoon met een co2 kanon in zijn handen stond en op mijn vraag wat doe je dan met dat apparaat in je handen ? antwoorde die persoon in de kassen spuiten groeien de planten sneller en beter. zelf kwam ik haast niet bij van het lachen. hoor je nu zelf wat je zegt vroeg ik hem. daarna . geen reactie. uiteraard.

 14. Oohh vandaar dat:

  En daarom komen we zowel bij voorstanders als tegenstanders mensen tegen van 1 en zelfde organisatie

  En daarom voeren we oorlogen te elkaar

  En daarom komen we in beide kampen mensen tegen die de zelfde organisatie aanhangen

 15. China is een heel slecht voorbeeld. Die zijn bezig om het merkteken van het beest te implementeren. Ze bouwen wel enorm aan hun land! Dat dan weer wel.

 16. Al die diverse organisaties (die steeds meer het karakter krijgen van mondiale sektes) streven naar één doel: verarming en reduceren van de wereldbevolking. De rest kan dan makkelijker gemanipuleerd worden.

 17. Klopt helemaal, ik herinner me nog de winters in de jaren 70 waarin heel de straat met draaiende motor z’n ruiten aan het krabben was, de handchoke helemaal uitgetrokken, heel de buurt stonk naar de benzinedampen…
  De laatste tientallen jaren is de uitstoot met een factor 100 of meer afgenomen, maar het klimaat wordt slechter…, is het niemand duidelijk dat hierin een verband zit?
  En dat het groen welig tiert vlak langs de autosnelweg waar de Co2 uitstoot hoog is?
  Ik denk dat de meeste mensen dit wel zien, maar omdat de media alleen nog maar verkondigd wat ze voorgeschoteld is dit de nieuwe waarheid, en ze komen er mee weg.
  Interessant filmpje over Co2 :
  https://youtu.be/TjlmFr4FMvI

 18. Leestip: Aldous Huxley (familie van bovengenoemde) ‘A brave new world’. De vooraankondiging van de wereld waarin alles leuk en lekker is en waar niemand zich meer ergens druk over maakt en kindertjes uit de fabriek komen. De antithese van dat andere schrikbeeld 1984 van George Orwell.

  Wel jammer dat de titel alweer ‘Lost in translation’/wegvertaald is als ‘heerlijke nieuwe wereld’. Dit toch een erg belangrijk boek. De ‘elite’ /luciferianen moet namelijk alles vóóraankondigen om de schuld af te kunnen wentelen op de inactiviteit en laksheid van de schapen.

 19. Na verder lezen:het is wel ongelooflijk dat u een supercommunist als voorbeeld noemt door diens suikerzoete woorden te herhalen en wel heel zwakjes op te merken dat er nog wel iets op zijn land aan te merken valt: er valt heel weinig goeds over het communistische land op te merken. De heersende partij streeft hetzelfde doel na als de Bilderbergers en consorten: wereldheerschappij.
  (De verbijstering omtrent deze passage is groot)

  In vroeger tijden was dat geheel anders: toen ging de Chinese keizer eens in de zoveel tijd het land rond om in dorpen en steden te luisteren naar de muziek: als die goed was, was alles goed.
  Enkele tips voor goede muziek in dit verband: Alma Deutscher, een meervoudig fenomeen.
  Daarnaast Maestro Igor Roma, superpianist en componist.

 20. Groot compliment voor dit fantastische artikel!
  De mensheid wordt steeds meer wakker, Godzijdank!

  Verzoek dit door te mailen, zodat het van hieruit verder kan vliegen.

 21. Opwarming gebeurt voornamelijk door zonnepanelen.
  Hoe meer velden er komen hoe warmer en grilliger het weer zal worden.
  Vogel en insecten stervde door grote windparken,bij water installatie idemdito ook vis stervde.
  Voor de rest 🤗🤗🤗

Comments are closed.