Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten

‘Dit (beleid) is zeer ziek.’

—————————————————————————————————————————————–

‘Pathocratie (overheid gerund door psychopaten) in het Westen in vergevorderd stadium’ – ‘Mensen gaan ervan uit dat hun leiders het beste met hen voor hebben, en dat is nu zeker niet het geval’ – ‘Slachtoffers van deze psychopaten makkelijk te herkennen, vaak dragen ze een mondkapje’

—————————————————————————————————————————————–

Het tweede Café Weltschmerz gesprek van ondernemer Jorn Luckaszczyk met bewustzijnsdeskundige Jan Storms is wat ons betreft tot nu toe één van de belangrijkste interviews van dit jaar, en mag u niet missen. Vooral bij mensen die nog steeds in de goede bedoelingen van de overheid geloven zouden de schellen wel eens van de ogen kunnen vallen. Storms legt namelijk haarfijn uit hoe het corona beleid van de regering en het OMT heel kenmerkend is voor het gedrag van psychopaten. ‘En hun slachtoffers zijn makkelijk te herkennen: vaak dragen ze een mondkapje.’

Jan Storms is auteur van het boek ‘Destructieve Relaties op de Schop’, wat Café Weltschmerz als ‘een standaardwerk op het gebied van psychopathie voor het grote publiek’ omschrijft, omdat dit het meest gelezen boek op dit vakgebied is, en ook door professionals in de psychiatrie wordt gebruikt.

‘Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan geweten en een gebrek aan invoelingsvermogen, daar zijn de meeste onderzoekers het over eens,’ begint Storms. Omdat het meestal op zeer jonge leeftijd ontstaat, noemt hij psychopaten vaak ‘verongelukte kleine kinderen. Ze zijn stil blijven staan in hun ontwikkeling en ernstig beschadigd, omdat de functie van het geweten tot de diepste kern van de mens behoort.’

Aan de buitenkant zien ze er normaal uit

Deze mensen gaan meestal door het leven door het dragen van een masker. ‘Er zijn twee redenen waarom psychopathie ongelooflijk moeilijk te herkennen kan zijn. Ten eerste zien die mensen er aan de buitenkant vaak normaal uit. Het beeld van de psychopaat die met een bebloed mes tussen zijn tanden jou in een steegje staat op te wachten, zijn hele grote uitzonderingen. Dat komt bijna niet voor.’

‘Maar een niet- of beperkt functionerend geweten heb je bij ongeveer 5% van de bevolking. Deze mensen zien er normaal uit, praten normaal, hebben schijnbare normale reacties.’ Pas als je deze mensen langere tijd meemaakt, kom je er stapsgewijs achter dat je ‘niet te maken hebt met een normaal mens, maar met een geperfectioneerde kopie van een mens. De inhoud ontbreekt, het zijn mensen zonder kern. Maar als psychiaters deze mensen ontvangen, is er niet veel van te zien.’

Geen geweten, geen zelfreflectie, geen bewustzijn

‘Dat is het tweede dat psychopathie zo moeilijk herkenbaar maakt. Zelfs mensen met een goede intuïtie, die gaan voor wat ‘echt’ is, lukt het vaak niet een psychopaat te peilen… Zijn kern, zijn ziel, is niet meer beschikbaar. Daar zit niets meer, er is een leegte. Onze kenvermogens glijden daarop af. Je kunt alleen zeggen dat er iets is dat ontbreekt.’

‘De essentie van psychopathie is het ontbreken van geweten, het ontbreken van bewustzijn. De zelfkennis en zelfreflectie ontbreekt… Zelfs de meest wijze mensen ter wereld kunnen niet zeggen wat die leegte precies is. Je kunt alleen aan de hand van normale mensen bepalen dat er iets ontbreekt. Het pure bewustzijn is voor hen buiten bereik, net als invoelingsvermogen en wijsheid.’

De mensen die psychopaat zijn, zullen het van zichzelf niet (er)kennen. ‘Dat heet anososgnosie, wat een gebrek aan inzicht in de eigen ziekte betekent. Je hebt psychopaten waar nog af en toe iets van helderheid aanwezig is. Deze mensen kunnen vanuit dat kleine beetje helderheid ongelooflijk gefrustreerd en gevaarlijk zijn, en uit zijn op wraak.’

‘Destructief recht’

‘Als mensen psychopaat zijn geworden als gevolg van ernstige (fysieke of emotionele) mishandeling door de ouders, dan verwerft dat kind in relatie tot de ouders die tekort zijn geschoten een – wat men in de psychologie noemt – een ‘destructief recht’. Omdat je niet hebt gekregen wat jou van nature toekomt, heb je het ‘recht’ je te wreken.’

Er kan dus heel veel mis gaan in de 25 jaar die het duurt voordat mensen volwassen zijn. Wettelijk is die leeftijd weliswaar 18, maar het zenuwstelsel heeft 25 jaar nodig om uit te ontwikkelen. Op die leeftijd nemen de meeste jongeren dan ook geen onverantwoordelijke risico’s meer, althans, als ze zich normaal ontwikkelen.

‘Wanneer je zo’n ‘destructief recht’ verworven hebt, maar je hebt voldoende zelfreflectie, ga je je toch niet wreken (of je richt het enkel of voornamelijk op jezelf, dus zelf-destructie – X.). Maar als die rem ontbreekt, staat je niets in de weg om je te wreken. Behalve dan door negatieve feedback uit je omgeving, want een innerlijke rem heb je niet. Ze vermijden de ‘blowback’ van de omgeving, maar zullen in het verborgene allerlei streken uithalen en mensen onderuit halen. Vaak hebben ze dan een slachtoffer, een prooi, en voor de omgeving spelen ze dan mooi weer.’

Psychopaten dragen maskers

Psychopaten ‘hebben verschillende mogelijke maskers, zoals dus een masker van normaalheid. Je hebt ook een ‘beter dan normaal’ masker, dat voorzien is van ijdelheid en grandiositeit. Men overschat zichzelf. Mensen duiden dit vaak aan als narcisme, wat eigenlijk een verkeerd gebruikte term is. Je hebt ook ‘minder goed dan normaal’ maskers, dus hulpbehoevend.’

‘Dan heb je het masker van de leider, de filantroop, die met zijn ene hand goed doet, maar met zijn andere hand?? Dat blijft dan vaak in het verborgene (= occulte – X.). Als de pers daarover bericht dan zeggen ze: kijk die filantroop eens, terwijl als je de achtergronden belicht, zo iemand meer kwaad heeft gedaan dan goed. Maar het goede wordt dan in de schijnwerpers gezet.’

Ernstige trauma’s hoofdoorzaak

Psychopathie ontstaat met name door ernstig trauma bij jonge kinderen. ‘In de reactie op een ernstig trauma is het mogelijk dat iemand gaat dissociëren, waarbij men zich niet meer verbindt met de traumatiserende ervaring. Dat wordt weggeduwd, of er wordt een andere invulling aan gegeven. Je hebt verschillende vormen van dissociatie. Je hebt een vorm van dissociatie waarbij het kind loskomt van zijn eigen kern, dus van zijn innerlijke staat van bewustzijn. Dat kan permanent zijn. Het kind leeft dan voort. maar als een lege huls. Er is geen authenticiteit meer, de persoonlijkheid is niet authentiek.’

Storms wijst erop dat trauma ook kan ontstaan door ziekte en bepaalde medicijnen. Zo gaf men vroeger bepaalde antibiotica waarvan we nu weten dat die het zenuwstelsel van kinderen aantasten.

‘Het eigenaardige is dat het trauma niet het kind zelf overkomen hoeft te zijn. Het kan ook hebben plaatsgevonden in een vorige generatie, bijvoorbeeld van een bepaalde voorvader op voorouder. Het komt in beide geslachten ongeveer evenveel voor. Het kan ook een hele familie zijn overkomen.’

Collectieve psychopathie (met name door oorlog)

‘Daarnaast heb je ook trauma’s met een collectieve dimensie. Die zijn niet alleen één persoon of een familie overkomen, maar een hele bevolkingsgroep. Dat gebeurt typisch bij oorlogen of natuurrampen. Met name oorlogen hebben een ongelooflijk diepe impact, die meerdere generaties kan voortduren… Dan heb je dus een gat in het collectief bewustzijn, wat eigenlijk een vorm van collectieve psychopathie is.’

Storms ziet in Nederland enkele hoofdoorzaken, zoals een voorgeschiedenis in de Jappenkampen en de Holocaust. Als de overlevenden daarna kinderen hebben gekregen, is er een kans dat een deel van dat trauma ook bij hen terecht komt (het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat (de gevolgen van ernstige trauma’s) erfelijk kunnen zijn – X.). Zo’n kind kan dan al geboren worden met stoornissen. Bij de ernstigste gevallen zie je dan psychopathie. ‘Dat wil niet zeggen dat dit voor alle nazaten van de Jappenkampen geldt. Ook daar is het nog steeds een minderheid, maar het percentage ligt wel aanmerkelijk hoger dan in de algemene bevolking.’

Het is ook zichtbaar in mensen die gecollaboreerd hebben met de Nazi’s. ‘Ik vermoed dat het daar samenhangt met mogelijk ernstige misdaden die de mensen hebben gepleegd, wanneer ze betrokken zijn bij de dood van veel mensen, en daarnaast de gevolgen van de collectieve veroordeling van de hele bevolking. Dat kan zo’n zwaar schuldgevoel teweeg brengen, dat het voor die mensen niet meer mogelijk is contact te maken met zichzelf. Dan zijn ze ook hun kern kwijt.’

Stress zal psychische stoornissen doen toenemen

Luckaszczyk wijst in dit verband op de huidige situatie die is ontstaan door alle corona maatregelen. Storms: ‘Wanneer je een hele bevolking blootstelt aan stress, krijg je een neerwaartse druk in de samenleving. De creativiteit wordt onderdrukt, er is minder ontwikkeling van de mensen. Met name de mensen die het meest kwetsbaar zijn komen onder een bepaalde grens terecht, waardoor ze in allerlei problemen terecht komen. Het netto resultaat zal zijn dat de prevalentie van psychopathie, maar ook een aantal andere stoornissen, toeneemt… Ook uit sociologisch en antropologisch onderzoek blijkt dat allerlei processen in de samenleving dan fout lopen.’

‘Als bij 5% van de mensen het geweten dus niet of niet naar behoren functioneert, en je gaat ervan uit dat zij evenveel trouwen als de rest van de bevolking, dan komt het erop neer dat 1 op de 10 kinderen minstens één psychopathische ouder heeft. Dat is een gigantisch probleem.’

Ambitieuze psychopaten komen heel vaak in de top terecht

Bij psychopaten ontbreekt het aan sturing vanuit het natuurlijke geweten. Ze zijn echter ongeveer net zo slim of dom als de gemiddelde mens. ‘Het cliché van het criminele mastermind klopt helemaal niet. Niet elke psychopaat is buitengewoon slim. Waar ze wel beter in zijn als de doorsnee mens is manipulatie. Dat is de manier waarop ze zich staande houden, dus het perfectioneren van hun masker, het beduvelen van mensen, dat is iets wat ze elke dag van hun leven oefenen. In elk contact zijn ze bezig mensen te manipuleren. Dat doen ze bewust en onbewust.’

(Psychopaten zijn pathologische leugenaars, en ontkennen net zo makkelijk dat ze hebben gelogen of iets hebben gezegd of gedaan, dan dat ze opnieuw liegen (en dat gebeurt heel overtuigend). Voor psychopaten zijn de begrippen waarheid en leugen niet hetzelfde als voor normale mensen, maar vormen in feite slechts twee stijlfiguren van dezelfde methode die wordt gebruikt om hun doel te bereiken. Ze vertonen dan ook nooit enige wroeging als ze worden betrapt, tenzij die (gespeelde) wroeging in hun eigen voordeel is. – X.)

Psychopaten met een flinke ambitie gaan over lijken, en komen vaak in de top terecht. Ook daar is onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat psychopathie in de top van grote bedrijven vier keer vaker voorkomt dan in de algemene bevolking. Uit de geschiedenis weten we dat er ook vaak psychopathische heersers zijn geweest. Op basis van mijn schatting kom je dan uit op 20%’ (psychopaten in de top van bedrijfsleven en politiek, en volgens andere onderzoeken ook in religies. Kortom: overal waar mensen macht over andere mensen kunnen uitoefenen. X.).

‘9 van de 10 mensen zijn manipuleerbaar’

‘9 op de 10 mensen zijn manipuleerbaar. De meeste mensen laten zich (door psychopaten) in de luren leggen, zelfs mensen die dit voor hun vak bestuderen en die deze mensen proberen te behandelen. Ook die worden in het ootje genomen. De meeste mensen trappen erin.’

‘De moeilijke herkenbaarheid van psychopathie kan maken dat mensen tientallen jaren in een relatie blijven met zo iemand, zonder dat ze door hebben met wie ze eigenlijk te maken hebben, ook wanneer het geen bloedband is. Het kan zijn dat door een bijzondere gebeurtenis die extra stress meebrengt, het masker ineens valt.’

‘Dan gaan mensen in eerste instantie heel erg twijfelen aan hun eigen oordeelsvermogen. Dat beschrijf ik ook in mijn boek, zoals een geval van een bedrijfspsychologe die er pas na vele jaren, als ze al kleinkinderen heeft, achter komt dat haar echtgenoot, directeur van een onderwijsinstelling, al tientallen jaren kinderen misbruikte. Het uiteindelijke resultaat is dat die man zo goed weet te manipuleren, dat hij haar eigen familie tegen haar weet op te zetten, en dat ze het contact verliest met haar eigen ouders, met haar kinderen en met haar kleinkinderen. Ze heeft niemand meer. En die man krijgt een nieuwe aanstelling in een onderwijsinstelling, waar hij weer kinderen kan misbruiken.’

‘Corona maatregelen zijn typisch psychopathisch beleid’

Luckaszczyk: ‘Hoe verhoudt dit zich tot onze beleidsbepalers van vandaag?’

Storms: ‘Wat je duidelijk herkent in de maatregelen die maandenlang zijn doorgevoerd ten aanzien van het coronavirus, is dat dit typisch psychopathisch beleid is. De Poolse professor Andreas Lobaczewski beschreef in het boek ‘Political Ponerology’ (ponerologie = ‘leer van het kwaad’) hoe het bestuur in een samenleving geleidelijk kan worden overgenomen door mensen met een psychische stoornis. Uiteindelijk vestigen die een wat hij een ‘pathocratie’ noemt, dus een bestuur door geesteszieke mensen. Hij beschrijft in dat boek hoe psychopaten in die pathocratie de hoofdrol vervullen, en uiteindelijk de kern vormen.’

‘Wij zitten nu in een al vergevorderd stadium van het vestigen van een pathocratie. Een van de zaken die daarop wijzen is dat de redenen voor de maatregelen meer en meer krankzinnig worden. Daar ontbreekt elke grond voor. Men heeft het in de laatste maanden over een geweldige toename van Covid-19, terwijl dat helemaal niet zo is. Dat doet men dan met de PCR testen, maar de uitvinder daarvan (Kary Mullis) zei dat je die test niet moet gebruiken voor het stellen van diagnoses.’

‘Men noemt het nu ‘besmettingen’, dus het gelijk stellen van een positieve uitslag van een PCR test met een ‘besmetting’, maar dat zegt heel weinig. Als je maar veel cycli inbouwt (zoals het RIVM in extreme mate doet) krijg je vanzelf een positieve uitslag, maar dat kan ook van een oude besmetting met een ander virus zijn. Het is NIET zo dat iemand dan werkelijk besmet is (met corona), en anderen kan besmetten. Dat zie je duidelijk aan het dodental, dat is vrijwel nul.’

‘De politieke leiders doen bijna wereldwijd mee aan wat een geweldige massahysterie is. Dit is typisch het werk van psychopaten.’ Daarbij zijn ook onze leiders in Nederland niet bepaald onwillig in het uitvoeren van de door de WHO en andere internationale instanties opgelegde maatregelen. Wat dat over hun geestestoestand zegt, laten we aan uw eigen beoordelingsvermogen over.

‘Leiders hebben zeker nu niet onze beste belangen op het oog’

‘Wanneer leiders in een samenleving (van een land, een instelling) aan psychopathie lijden, hebben zij een veel grotere impact op het hele volk dan een individuele psychopaat kan hebben op zijn omgeving. Wanneer de mensen in het volk dan niet door hebben dat ze misleid worden, gaan ze daarin mee. Over het algemeen zijn mensen volgzaam, omdat ze er vanuit gaan dat hun medemensen van goede wil zijn, dus dat ook hun leiders oprecht en rechtvaardig zijn, en hun beste belangen op het oog hebben. En dat is nu zeker niet het geval.’

‘De impact van het coronavirus is eigenlijk heel klein, heel beperkt – we hebben het over ongeveer een tiende van een procent (IFR onder 70 is zelfs maar 0,05%) -, maar daar waar de immuniteit voor het coronavirus behoorlijk groot is, is de immuniteit van mensen voor psychopathisch beleid heel laag. De mensen die daardoor aangetast worden zijn gemakkelijk te herkennen. Mensen die daar het slachtoffer van worden en meegaan met deze waanzin, dragen namelijk vaak een mondkapje. En als je ze vriendelijk begroet, deinzen ze terug.’

‘Algemene psychologisch basiskennis ontbreekt bij het volk’

‘Maar hoe kan het dan dat we dit als volk maar accepteren en met die mondkapjes gaan lopen?’ vraagt Lukaszczyk.

Storms: ‘Dat onze immuniteit voor dit psychopathie virus heel laag is, wijst erop dat de psychologische basiskennis over het algemeen bij de bevolking ontbreekt. De kennis van psychopathie en andere psychische stoornissen, bijvoorbeeld van persoonlijkheidsstoornissen, zou tot de bagage van de doorsnee burger moeten behoren, waardoor je dat veel gemakkelijker gaat herkennen.’

‘Dat was ook een van de bedoelingen van mijn boek, dat mensen psychopathie veel sneller gaan herkennen, en dan ook maatregelen nemen. Wanneer men het niet door heeft, wordt men om de tuin geleid. Wanneer men het wel doorheeft, dan lukt de manipulatie niet meer. Dan kan men de eigen regie behouden. Kennis geeft dus een hoge mate van immuniteit. Niet 100%, want er blijft altijd iets onkenbaars aan psychopathie. Maar als je dit eenmaal weet geeft het je behoorlijk wat greep op dit fenomeen.’

‘Dat is wat er moet gebeuren: weten wat psychopathie is, en hoe deze mensen functioneren, namelijk met een totaal andere logica dan de gewone mens. Wat wij nog als logisch zouden kunnen ervaren aan psychopathisch beleid, is wat wij er van onze eigen gezonde geest in geprojecteerd hebben. Dit (beleid) is zeer ziek, en leidt ons naar een dictatuur.’

‘Mensen hebben gewoonte onwelgevallige zaken weg te drukken’

Lukaszczyk: ‘Zonder dat iemand het doorheeft, of wil doorhebben?’

Storms: ‘Een van de dingen die maakt dat dit soort beleid nog succes kan hebben, dus dat mensen hierin mee gaan, heeft te maken met het uit je bewustzijn verdringen van onwelgevallige inhouden (in dit geval is dat het onwelgevallige feit dat de mensen op wie u bij de vorige verkiezingen hebt gestemd op dit moment tegen al uw belangen in een staatsgreep plegen – X.).

‘Dus als iets te erg is (het historisch ongekende verraad van bijna al onze politici – X.), wil men er eigenlijk niet naar kijken. Die gewoonte van mensen om niet te willen kijken naar wat problematisch is, dus dat weg te drukken, maakt dat je geen volledig beeld meer hebt van de werkelijkheid, en dus ook het vermogen begint te missen om daar praktisch mee om te gaan. En die ruimte wordt ingevuld door mensen die aan psychopathie lijden. Het geeft hen mogelijkheden om te doen wat ze willen.’

‘Een van de problemen in onze samenleving is dat het kwaad niet benoemd mag worden. Het moet allemaal met de mantel der liefde bedekt worden. Ondertussen woekert het voort.’

‘Mensen moeten kennis verwerven en hun bewustzijn ontwikkelen’

‘Wat dus vooral noodzakelijk is dat mensen kennis moeten verwerven. Het andere is dat mensen strategieën moeten ontwikkelen om met dit fenomeen om te gaan. Dat zijn geen emotionele strategieën (zoals geweld – X.), want daarmee maak je jezelf heel kwetsbaar. Je hebt creativiteit nodig, en, heel belangrijk, je eigen zelf-verwerkelijking.’

‘Met het ontwikkelen van je bewustzijn verwerf je innerlijke vrijheid. Als die bij veel mensen aanwezig is – en daar hoort ook een bereidheid bij om op onbevooroordeelde manier te kijken naar wat er gaande is -, vormt die het fundament voor vrijheid op maatschappelijk niveau.’

‘Elk volk krijgt de regering die het verdient’

‘Er is een oud gezegde: elk volk krijgt de regering die het verdient. Dat is altijd waar. Maar wanneer de vrijheidszin in de bevolking toeneemt – en dat betekent ook het veroveren van jezelf -, valt de machtsbasis voor dictaturen (en dus ook voor het regime Rutte/De Jonge/OMT, en daarboven de VN/WHO en EU – X.) weg. Wel een verantwoordelijke vrijheid, want een wanordelijke vrijheid nodigt uit om zichzelf op te heffen.’

‘Dus het grootste geschenk dat mensen zichzelf èn hun samenleving kunnen geven is hun eigen zelfverwerkelijking, hun eigen verlichting.’

Kijk hier het hele gesprek (42 min.):

Xander


(1) Café Weltschmerz

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

34

 1. https://www.nu.nl/coronavirus/6087396/trump-zegt-dat-artsen-liegen-over-coronadoden-doktoren-reageren-boos.html#coral_talk_wrapper
  Een harde waarheid, die als je de comments een beetje leest in dit landje aangegrepen wordt om aan te tonen hoe slaafs de Nederlanders zijn. Of het een goede zet is van dhr. Trump om dit nu zo te zeggen weet ik niet. Een ding gaat wel spelen. Als dhr. Biden wint zullen er heel veel in dit land een zucht van verlichting slaken. Dat die man heel snel een fikse oorlog zal ontketenen gelooft nu natuurlijk niemand. Maar als het straks wel gebeurt zullen er nog steeds mensen zijn die vinden dat het goed is dat dhr. Trump weg is.
  Volgens mij zijn misleide volken ook een tikje psychopathisch.

 2. De democratie werd al ver voor de coronacrisis uitgehold, het coronabeleid is de uppercut om de vrijheid af te breken. Niet alleen de overheid bestaat uit psychopaten, maar ook bedrijfsleiders en iedereen met hogere machtsposities. Collega`s verraden elkaar om hun eigen baantje te behouden of om promotie te maken. Je moet over lijken gaan om als dubbeltje een kwartje te worden.

 3. @Bert. Vindt u niet dat u vreemd reageert? U maakt een karikatuur op basis van uw eigen keuze. Er zijn hier talloze verwijzingen naar objectieve wetenschappers en hun verhaal. Maar die laat u kennelijk voor uw gemak maar buiten beschouwing?

 4. A.J de Jongh 11.23
  De enige roep van de verpleegkundigen, is diegene die de pers lanceert, zonder echte verpleegkundigen om het te staven.
  Aan de andere zijde , staan de talloze filmpjes die verpleegkundigen hier via Xander op het net wisten te plaatsen, en die een totaal ander beeld lieten zien van de ” werkelijkheid ” die de politiek en de pers ons willen laten geloven.
  Zelfs met een NBC pak aan ( heb het persoonlijk geprobeerd), geraak je niet tot in de zogenaamde overvolle corona zalen om te zien of er werkelijk de zalen gevuld zijn tot aan de nok, zoals de pers beweerd.
  Je word door de bewaking naar buiten geescorteerd
  Nogmaals, bewijs mij ( ons) dat het virus bestaat aan de hand van de genetische code, foto of isolering van het virus.!

 5. Wel een opsteker donderdagavond bij Nieuwsuur. Uit onderzoek is gebleken dat de mensen die bij Forum vanwege de Corona kritiek van die partij hebben opgezegd in meerheid laag opgeleid zijn. Zo zie je dat alleen slimme en goed opgeleide mensen de praktijken van de overheid doorhebben. Mensen die in de overheids kletspraat geloven zijn dus dom.

 6. Het spook van fascisme waart rond en grijnst ons midden in het gezicht. En het heeft een masker op opdat men hem niet zou herkennen.Toch doen steeds meer mensen dat wel.
  Waarschijnlijk te weinig en te laat en gebeurt er wat in elke opkomende dictatuur gebeurt.

 7. A.J. de Jongh schreef:
  29/10/2020 om 11:23 pm
  “Dus de roep van verpleegkundigen en verzorgenden om nog strengere coronamaatregelen is fake? Hun angst dat de in de ziekenhuizen een ineenstorting van het gezondheidssysteem dreigt is psychopathisch?”

  De roep van verpleegkundigen om nog strengere maatregelen is gebaseerd op irreële angst voor vermoedens want zij geloven in de veronderstelling dat er meer covid-patiënten gáán komen, niet dat ze er al zijn…daarom moeten immers bedden vrijgehouden worden voor….wat komen gaat, níet voor wat werkelijkheid ís…verpleegkundigen kunnen dat trouwens op de werkvloer zélf vaststellen?!

  Het gevolg van die nutteloos vrijgehouden bedden is de ineenstorting van de gezondheidszorg voor niet-covid patiënten, die nu reeds geen levensbedreigende operaties en dus médische zorg al moeten missen voor lege bedden…DAT is psychopatisch!
  Toets de feiten eerst eens, door objectieve waarneming en instrumentele meting aan de werkelijkheid, voor je vermoedens van psychopaten blindelings gelooft?
  Beetje nadenken voor je kort door de bocht gaat?

 8. De mondmaskers, die men ons verplicht van te dragen, zijn ware broeihaarden van bacterieën die ernstige longinfecties (bacteriële pneumonia) kunnen veroorzaken.

  Als gevolg hiervan zullen uiteraard steeds meer mensen ‘met corona’ in ziekenhuizen opgenomen worden die ernstig ziek geworden zijn… als gevolg van bacteriële pneumonia.
  Dit zal natuurlijk nauwelijks of niet vermeld worden in de mainstream media want deze informatie past helemaal niet in hun rood-groene NWO agenda…

  Ook tijdens de Spaanse Griep pandemie van 1918 waren niet deze griep virussen zelf maar pneumonia bacteria de echte ‘killers’.

  Bacteria were the real killers in 1918 flu pandemic
  https://www.newscientist.com/article/dn14458-bacteria-were-the-real-killers-in-1918-flu-pandemic/

 9. Daarom houd ik mij miet aan die leugen regels
  Ga mijn eigen gang Dwazen overal kapjes voor
  Gewoon als je ziek bent thuis blijven
  Verder niets

 10. Het lag op de punt van zijn tong, maar Jan Storms zei nog net geen Rutte.

 11. Het lag op de punt van zijn tong, maar Jorn Luckaszczyk zei nog net geen Rutte.

 12. Hier in Assen doen medewerkers van het WMZ de Jeruzalem Challenger omdat ze zich kapot vervelen natuurlijk, allemaal met vrolijke bekken de beentjes van de vloer.

 13. Deze mensen gaan meestal door het leven door het dragen van een masker, zo staat er te lezen.
  In het Latijn betekent masker=persona=ego. Zolang wij niet willen zien dat het (school)systeem waarin wij opgroeien ons forceert een masker te dragen dus een onbewust ego te worden zal dit gezwel alleen maar groter en groter worden. Wil je hier meer over weten,..als het mag van de baas Xander. Ik kom niet vaak langs, maar nu ik er toch ben,..www.individuelevrijheid.nl

 14. Beste A.J. de Jongh: uw reactie wordt niet begrepen omdat volgens de leden van dit vakkundige panel de overvolle ziekenhuizen niet bestaan, de verpleegkundigen zeuren en het kabinet niet deugt. Verder is alles gemaakt door de oprichter van Microsoft en wordt het versterkt door 5G.

  Snapt u mijn punt?

  Spendeer geen moeite en aandacht aan dit webstekje, is tevergeefs. Voor de zoveelste keer zal ook de wereld weer vergaan. Fake News is een economie op zich, een door AI gegenereerde informatiebubbel waarin sommigen zich prettig wanen vanwege het eigen gelijk.

  Fijne dag, goed weekend en geniet van het leven dat vol goede en positieve zaken zit.

 15. Mens 2.0 – Arts waarschuwt voor nieuwe vaccintechnologie – Interview met Dr. Carrie Madej.
  https://www.kla.tv/17427
  Wat zijn de gevolgen van een overhaast vaccin voor het coronavirus? Dr. Carrie Madej, DO, een arts voor osteopathische interne geneeskunde in McDonough, Georgia, geeft haar verbluffende inzichten in verschillende nooit eerder vertoonde technologieën die worden gebruikt in wat wordt aangeprezen als de grote hoop op een einde aan de pandemie. Je hoort gewoon niet wat Dr. Madej hier in de reguliere media deelt! Biotechbedrijven zoals MODERNA, de belangrijkste kandidaat voor het creëren van het vaccin dat tegen het Amerikaanse volk zal worden aangeduwd, worden gesteund door vele gevestigde belangen die hen achter de schermen financieren en u zult hun namen onmiddellijk herkennen. Dit is een MUST WATCH als u dieper wilt graven in waar u mogelijk aan begint als u dit vaccin gebruikt. VERTEL Het VERDER!

 16. Toch helpt het weinig als je mensen ‘psychopaat’ gaat noemen. Dat kan ook een soort framing worden die mensen gemakkelijk wegzet met een stempel.
  Daarom is feitelijke informatie van vakmensen veel nuttiger. En er zijn intussen vele vakmensen die gefundeerde bezwaren hebben tegen al die testen en de maatregelen.

 17. Toch een goed artikel in zerohedge https://www.zerohedge.com/medical/isnt-human-unseen-perils-covid-faceless-number-melbourne wat verderop in dit artikel worden gevolgen genoemd van verminderd toegankelijke zorg Tav kanker, derde wereldlanden waar het dagelijks je eten voor de dag zelf niet meer mogelijk is, praktisch worden in dit artikel de extra sterfte en schade benoemd door de corona maatregelen, een veelvoud van coronadoden zelf, je kan met een gerust hart stellen dat de huidige bestuurders massamoordenaars zijn in hun verkokerde lock down gedrag

 18. Het begrip COVID-19 staat voor de naam van het project waarvan de Wereldbank stelt dat dit tot maart 2025 gaat duren. De naam van het nog steeds niet geïsoleerde coronavirus – in de hoofdrol van dit project – luidt SARS-CoV-2.

  Wat is er gunstiger voor regerende psychopaten dan ervoor zorgen dat het gros van de bevolking al niet eens meer in staat is om de door hen bedachte begrippen te kunnen onderscheiden en plaatsen?

 19. Goed artikel, ook zeer geschikt voor Gezond Verstand. Artikel heeft ook een raakvlakken met cognitieve dissociatie.

 20. Owja hehehe
  En IEDEREEN zegt Corona terwijl het “COVID-19” heet LOL
  Hoe bedoel je programeren 🙂

 21. Ik heb net een nieuw woord bedacht.
  Men heeft Indoctrinatie.
  Nu hebben we Incoronazie.
  Wie mij kan vertellen hoe vaak we het woord corona hebben gehoord, krijgt van mij een staande ovatie 🙂

 22. @A.J. de Jongh schreef:
  29/10/2020 om 11:23 pm

  Beste A.J. de Jongh,
  U reageert emotioneel op de symptomen van het coronacircus. Verdiep u liever in de oorzaak ervan.

 23. Pittig artikel. Later nog eens door lezen 🙂

  Volgens mij is het een typisch voorbeeld van hoe mensen geloven in hun (af)god. Of dat nu religie is, wetenschap, ziekelijke honger naar macht, wereldoverheersing of wat dan ook: aan de vruchten herken je de boom!

  Mensen moeten zelf onderzoek doen en fundering hebben, anders dwarrelen ze als blaadjes in een storm.

  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/geloof/waarom-zou-je-geloven

 24. Eerst: onwelgevallige: moet zijn onwelvallige.
  En een kind kan een jongetje of meisje zijn: dus: haar/zijn.

  Op Natural News staat een zorgwekkend artikel: op enig moment ‘mag’ men niet meer reizen zonder lekgeprikt te zijn met vaccins. En dat wordt NIET door ‘overheden’ bepaald, maar door vaccinnazis/psychopathen schwab, gates en consorten.

  Lieve Engelen, kom svp tussenbeide.

 25. Eerlijk gezegd, vind ik hert een beetje dubbel op.
  Want men word geboren in een betonnen jungle, en dan moet men zich maar aanpassen aan het “systeem”
  Dat is net zo krom als een banaan kan zijn 🙂
  Gaat u maar eens leven op een boerderij.
  Dat is een hele andere ervaring.
  Psychopathie noem ik hierbij ook een ziekte bij moment.
  Met andere woorden… Het moment waarin u zich begeeft met de zogenaamde elende.

 26. Dus de roep van verpleegkundigen en verzorgenden om nog strengere coronamaatregelen is fake? Hun angst dat de in de ziekenhuizen een ineenstorting van het gezondheidssysteem dreigt is psychopathisch?

 27. Leuk artikel. Voor NL klopt het met psychopaten als Rutte en de Jonge. Helaas laten velen zich misleiden door de MSM. Wat zeggen besmettingen? Totaal niks. Een positieve Coronatest stelt niet vast of je het zg virus hebt, of ziek wordt. De enige maatstaf is het sterftecijfer en dat is laag (0,05% voor onder de 70 jaar) en gelijk aan dat van de zware griep. Maar onze gestoorde regering bepaalt wel haar beleid op besmettingen. En zo worden we beroofd van onze vrijheden doordat ons laffe parlement de Spoedwet heeft aangenomen en we nu richting lock down geduwd worden.

 28. Storms heeft voor dit onderwerp het juiste moment gekozen, al is ook hij iemand die hier niet voor heeft doorgeleerd, maar wie wel tegenwoordig.
  De psychopatie checklist is ook samengesteld door Robert Hare, maar ook hij heeft zijn ervaring opgedaan in de gevangenis in Canada,het beste en prettigste wordt psychopathie/sociopatie/narcisme uitgelegd door Dr.Ramani Durvasula haar interviews op you-tube zijn ook nog prettig om te zien.
  Volgens haar worden sociopaten inderdaad gemaakt door allerlei oorzaken maar psychopaten worden zo geboren en therapie heeft voor hen dan ook weinig zin.

 29. De meeste psychopaten hebben een leger van slippendragers achter zich staan. Geef de psychopaat maar de schuld. En kom me niet aan met dat die slippendragers niets door hebben.

Comments are closed.