Baanbrekend boek: Ook in christendom nu erkenning dat er voor Genesis eerdere beschavingen bestonden

(20.00) – De spraakmakende documentaire ‘The Primordial Code‘ is al vele honderdduizenden keren op YouTube bekeken, en gaat voornamelijk over de vraag ‘Gingen intelligentere beschavingen ons voor?’ Enkele bijzondere archeologische vondsten worden getoond, waaruit naar voren komt dat er waarschijnlijk meerdere, vele tienduizenden jaren oude beschavingen op onze planeet zijn geweest. Het bijzondere is dat dit omstreden gegeven nu zelfs in delen van het christendom, dat al sinds mensenheugenis vasthoudt aan Genesis 1 als het begin van de schepping, wordt erkend. In het baanbrekende nieuwe christelijke boek ‘Before Genesis’ wordt uitgebreid uit de doeken gedaan dat het scheppingsverhaal uit de Bijbel inderdaad niet het begin van de mensheid was, en dat hier ook in de Bijbel zelf aanwijzingen voor zijn te vinden.

‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed (lett. ‘de diepte’, ‘de afgrond’*), en de Geest Gods zweefde over de wateren.’ Zo luiden de bij iedereen bekende eerste verzen van de Bijbel. Eeuwenlang hebben christelijke kerken – met hun typische Westerse chronologische denken – aangenomen dat hier het allereerste begin van de wereld staat beschreven. Suggesties dat het wel eens anders kon zijn – en die zijn er al héél lang – werden ogenblikkelijk als godslasterlijk van de hand gewezen.

(* ‘De leegte’. Volgens sommige interpretaties zou hier ook de ruimte, het heelal mee bedoeld kunnen zijn.)

De aarde werd woest en ledig

Neem nu echter het feit dat er in de Hebreeuwse grondtekst ‘en de aarde werd woest en ledig’ staat. Werd? Inderdaad. De aarde was géén grote klomp ‘klei’ in de ruimte waar God vervolgens mee aan het knutselen ging. Dat er vervolgens een allegorische vertelling wordt gedaan over de schepping van de aarde, de zon en de sterren, zegt niets over het moment waarop dit gebeurde. En al helemaal niet over hoe dat precies in zijn werk is gegaan, en hoe lang dat duurde in ons tijdsbesef.

Dat nam vermoedelijk miljarden jaren in beslag, maar ’tijd’ bestond toen nog niet, omdat er niemand was om ’tijd’ aan af te meten. En voor God bestaat er geen tijd, immers ‘één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag’ (Petr.3:8), en ‘duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren’ (Ps.90:4).

De profeet Jeremia gaf een uitgebreidere beschrijving van wat er gebeurd is:

‘Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen. Ik zag, en zie, de gaarde (‘vruchtbare plaats’) was woestijn (‘wildernis’), en al zijn steden waren in puin gestort…’ (Jer.4:23-26).

Hoewel deze passages over het oordeel over de stam Juda gaan, haalt de profeet hier volgens de meeste bijbelwetenschappers duidelijk de staat van de aarde tijdens het begin van de schepping (feitelijk her-schepping) aan, om de mate van enorme verwoestingen een vergelijk te geven.

De geschiedenis herhaalt zich (weer)

In diverse versen wordt de reden hiervan gegeven, die wordt samengevat als ‘Gods oordeel’, maar in wezen neerkomt op wat de eerdere beschavingen door hun eigen gedrag over zichzelf hebben afgeroepen: ‘uw handel en wandel heeft u dit berokkend, dat komt van uw boosheid;’ (vs.18), een ‘bitter hart’, ‘onverstandigheid’, ‘dwaasheid’, ‘gebrek aan inzicht’, en ‘wijs om kwaad te doen, maar van goed doen weten ze niet’ (vs 22.).

Dat is op zijn zachtst gezegd een perfecte beschrijving van de huidige generatie mensen. Zie ook 2 Tim.3:2 over deze eindtijd: ‘Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken… ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.’ Met ‘God belachelijk maken’ wordt bedoeld dat de naam van God wordt gebruikt om je eigen zin te doen en al die voorafgaande zaken te realiseren. Immers, hoevelen zijn er niet die beweren dat God (of ‘het universum’) je gaat ‘zegenen’ door je rijk te maken, jou een hoge positie te geven, alle problemen in je leven op te lossen, etc.etc..? Allemaal gericht op het verhogen van jezelf, terwijl dat nu juist de allereerste verkeerde keus (‘zonde’) was (trots).

Nu de hele mensheid en eigenlijk alle religies zijn doordrenkt met de nadruk op eigenbelang en ‘zelfrealisatie’ (wat altijd ten koste van de ander gaat), zal er volgens de Bijbelse eindtijdprofetieën opnieuw zo’n ‘oordeel’ (= gevolg van slecht en egocentrisch handelen) komen. De beschrijvingen van wat de wereld door ons eigen toedoen te wachten staat, komen naadloos overeen met de toestand voor Genesis: een desolate, totaal verwoeste aarde, ontdaan van alle leven, tot waar zelfs het licht van zon en sterren niet meer doordringt (wat het gevolg zou zijn van bijvoorbeeld een wereldwijde kernoorlog, tientallen tot honderden gigantische vulkaanuitbarstingen, of een poolomkering met aanverwante aardaskanteling en micronova op de zon).

Meerdere scheppingsronden

Een enorm aantal archeologische vondsten en ontdekkingen die in de afgelopen een à twee eeuwen werden gedaan, zoals kolossale beenderen van reuzen, fossielen van uitgestorven dinosauriërs, duizenden jaren oude afbeeldingen van helikopters, tanks, vliegtuigen en mannen met ruimtehelmen op, megalitische bouwwerken die met een geavanceerdere technologie zijn gebouwd dan onze huidige, en zelfs een soort ‘stargates’ (geen hoax, daar zijn zelfs foto’s van), zijn óf voor het grote publiek verborgen gehouden, óf er werd een verklaring voor gegeven die moest verhullen dat er tienduizenden jaren geleden al hoog ontwikkelde beschavingen op onze planeet bestonden.

Het is dus zeer wel denkbaar en zelfs waarschijnlijk dat er vóór Genesis meerdere ‘scheppingsronden’ zijn geweest, met iedere keer hetzelfde scenario: het begon ‘zeer goed’ (Gen.1:31), maar eindigde in een orgie vol geweld, slechtheid, haat, bloedvergieten, machtswellust, onmatigheid, zelf- genots- en geldzucht, et cetera. Kortom: omkering en verachting van alle waarden die ‘goed’ en ‘zeer goed’ waren. Klinkt dat wellicht bekend? Wokeschijnlijk wel…

Of iedere gevallen beschaving ook zijn eigen ‘Messias’ heeft gekregen, valt onmogelijk met zekerheid te zeggen. Maar het lijkt vrij waarschijnlijk, want waarom zouden de mensen die toen hebben geleefd niet eveneens Gods liefde en bevrijding hebben kunnen ervaren in de persoon van de ‘Christus’. (In de legendarische sf-filmserie ‘The Matrix’ komt dit aspect ook naar voren, en wordt gesteld dat iedere ‘ronde’ inderdaad zijn eigen ‘verlosser’ heeft.).

Voortdurende kosmische strijd

Vanuit Bijbels perspectief is dat herhaaldelijke verval van de menselijke beschavingen het gevolg van een voortdurende kosmische strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, tussen God en Satan. Keer op keer wisten de duistere machten de ‘zeer goed’ gemaakte (her)schepping te corrumperen; in ‘onze ronde’ gebeurde dat al heel snel, toen de ‘zonen gods’ tot de aarde afdaalden (Gen.6:2, misschien wel in ruimteschepen?) en zich vermengden met de mensheid, zodat het nageslacht (‘Nephilim’) ‘vreemd’ DNA zou bevatten, en de oorspronkelijke mens permanent veranderd zou worden. Onder meer de in de Bijbel genoemde reuzen zouden tot deze chimera achtige wezens hebben behoord.

Uiteindelijk redde God de laatste nog zuivere mensen (het verhaal van Noach en de zondvloed), om na het wegvagen van het niet meer te redden hybride mensenras opnieuw te beginnen. Uit het feit dat reuzen ook na die tijd voorkwamen, kan echter worden opgemaakt dat de zogenaamde ‘zondvloed’ niet de hele aarde heeft overstroomd, en er op een onbekend aantal plaatsen mensen zijn overgebleven.

In onze eigen eindtijd lijkt iets vergelijkbaars gedaan te worden, alleen deze keer nog veel geraffineerder. De besmetting met ‘vreemd’ RNA/DNA, en de permanente verandering van het menselijke DNA is en wordt nu onder het mom van ‘gezondheid’ als (mRNA) ‘vaccins’ in miljarden mensen gespoten. Het creëren van zogenaamd verbeterde, maar in realiteit totaal controleerbare en willoze ’transhumane’ mensen is een openlijke doelstelling van het infame World Economic Forum, waar de afgelopen Nederlandse kabinetten zich volledig onderhorig aan hebben gemaakt zonder dat ons volk daar ooit een stem in heeft gehad.

Blijft slechts een klein clubje over?

Ook nu dreigt er slechts een klein clubje ‘pure’ mensen over te blijven. Al degenen die uiteindelijk de ’teken van het Beest’ injectie in hun armen laten zetten, zijn volgens de profetieën in Openbaring verloren. Het is voor degenen die reeds deze mRNA shots in hun lichaam hebben te hopen dat deze fatale spuit nog niet is toegediend, want dit is hun lot als ze die injectie wél accepteren: ‘… en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen met het merkteken van het beest… en zij lasterden God vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen…’ (Opb.16:3+11)

Met behulp van mRNA en saRNA ‘vaccins’ wordt namelijk voor het eerst rechtstreeks ingebroken in de genetische code van de menselijke cellen, wat in ieder mogelijk orgaan in het menselijke lichaam kan optreden. Cellen worden veranderd en geprogrammeerd om een toxisch spike eiwit te produceren, het gevaarlijkste onderdeel van het coronavirus. Hiermee wordt het eigen lichaam tot vijand gemaakt, waardoor het immuunsysteem – hetzij onmiddellijk, hetzij na langere tijd – zich tegen de ontvanger zal keren, met tal van ernstige kwalen (en/of de dood) tot gevolg.

Gezien de 573 pagina’s tellende bijsluiter van het Pfizer ‘vaccin’ met daarin een schier oneindige lijst aandoeningen die u kunt krijgen als u dit goedje in uw lijf laat spuiten, en het gigantische aantal zieken, gehandicapten en doden dat reeds is gevallen (wereldwijd naar schatting 17 tot 20 miljoen doden), lijkt de vervulling van deze beruchte Bijbelse eindtijdprofetie aanstaande. Eén van de sterkste aanwijzingen hiervoor is de reeds gestarte opbouw van een wereldwijd totalitair digitaal ID-controlesysteem, waaraan iedereen – op straffe van volledige uitsluiting van de samenleving – gehoorzaam zal moeten zijn (= de ‘aanbidding’ van het ‘beeld'(scherm)).

Laatste ronde?

Gelukkig is er hoop, want de Bijbelse geschriften lijken er sterk op te wijzen dat dit de allerlaatste scheppings- en beschavingsronde is. Nadat God opnieuw ingrijpt omdat ‘anders geen vlees behouden blijft’, worden de duistere krachten definitief verslagen, en wordt er een ‘nieuwe (/ vernieuwde) hemel en nieuwe Aarde’ gecreëerd waar hele massa’s mensen op worden toegelaten (de ‘grote schare die niemand tellen kan’ (Opb.7:9)). Al zouden sceptici kunnen zeggen dat het na verloop van tijd ook dán weer fout zal gaan, maar laten we daar vooralsnog niet vanuit gaan…

Xander

Zie ook o.a.:

08-12: ‘Doomsday’ organisatie zoekt 10.000 mensen om de apocalyps in bunkers te overleden
05-12 Zo zal het na de zondvloed verdwenen water tijdens de aanstaande poolomkering weer omhoog komen
04-11: Wetenschappers vinden bewijs voor vernietiging Sodom en Gomorra door enorme kosmische inslag
30-10: Ark van Noach gevonden? Archeologisch team in Turkije zegt eerste resten te hebben ontdekt